Leren en werken aan kwaliteit

Ontwikkelingen AAtrium

Het comfortwonen binnen AAtrium wordt door middel van natuurlijk verloop volledig afgebouwd. Hiervoor in de plaats komen cliënten wonen met een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg), met en zonder behandeling. De vrij gekomen appartementen zullen onder andere bewoond gaan worden door cliënten die vanuit Sint Joachim & Anna naar AAtrium verhuizen (Sint Joachim & Anna is een BrabantZorg locatie in Veghel, dat medio 2021 gaat sluiten.)

Om diezelfde reden zal ook de GGZ, die appartementen huurde in AAtrium, naar elders verhuizen.

Doordat comfortwonen wordt afgebouwd komen er cliënten wonen met een complexere zorgvraag. Om medewerkers hierop voor te bereiden zal er een scholing georganiseerd worden.
De locatie zal straks 71 cliënten huisvesten.

Een zinvolle dag

Bewonersvakantie AAtrium

Al 47 jaar gaan de cliënten vijf dagen per jaar op vakantie. Deze vakanties worden begeleid door medewerkers en vrijwilligers uit AAtrium. Ze gaan er samen gezellig op uit! Dit is jaarlijks een groot succes. Helaas is dit door corona dit jaar niet doorgegaan maar zal (als het kan) in 2021 weer georganiseerd worden.

Roze Loper

Door middel van een tolerantiescan heeft AAtrium het certificaat de Roze Loper ontvangen. Dit betekent dat AAtrium tolerant is: iedereen mag bij ons zijn wie en zoals hij is. De activiteiten zijn onderdeel van het behalen van een certificaat. In 2020 was het vooral van belang dat het geborgd zou gaan worden. Om voor het certificaat in aanmerking te komen moet je voor een aantal jaar kunnen laten zien dat je hier iedere maand aan werkt. Bijvoorbeeld door het uitnodigen van Jehova getuigen, die uitleg komen geven over wat dit geloof precies inhoudt. Of door het samenstellen van een multicultureel menu in het restaurant. Er worden ook in 2021 maandelijks verschillende activiteiten georganiseerd om dit certificaat te behalen. In oktober 2020 heeft de uitreiking van het certificaat plaatsgevonden.

Tuin

De tuin, gelegen aan rivier de Aa, is gerealiseerd door Stichting vrienden van AAtrium. Zowel medewerkers, vrijwilligers en zelfs de carnavalsclub uit Veghel droegen hun steentje hieraan bij. Er wordt veel gebruikgemaakt van de tuin. Cliënten komen nu meer buiten en helpen, waar mogelijk, mee in de tuin De tuin is uitgebreid met onder andere speeltoestellen, een jeu de boulesbaan en een dierenverblijf voor geiten en kippen. De dieren worden verzorgd door vrijwilligers en cliënten. In 2020 is men gestart met het realiseren van een fietsenstalling, in 2021 zal dit afgrond worden.

Sporten

Er wordt veel gebruikgemaakt van de bewegingsruimte. Er is hulp aanwezig vanuit verschillende vakgebieden, te denken aan ergotherapie en fysiotherapie. Er vinden veel beweegactiviteiten plaats in AAtrium, zoals yoga en bewegen op muziek. Verder staat er op elke woonlaag een hometrainer, waar iedereen gebruik van kan maken. Bij mooi weer gaan we naar buiten om te sporten.

Welzijn

Activiteitenbegeleiders streven ernaar om met de cliënten zo vaak als mogelijk naar buiten te gaan. De duofiets wordt regelmatig gebruikt door de medewerkers en vrijwilligers. Als het enigszins kan gaan ze erop uit! Dagelijks worden er wandelingen en andere activiteiten aangeboden door het welzijnsteam.

Het is een breed programma, ingespeeld op de wensen en behoeftes van de cliënten en gekeken naar de visie vanuit BrabantZorg "Elke dag zo fijn mogelijk". De dagactiviteiten op het plein zijn ook gericht op de cliënten vanuit Veghel. Er zijn wekelijks uitstapjes gepland. Daarnaast bieden we meer persoonlijke activiteiten aan, gericht op de wens van de cliënt.

Er vinden regelmatig themaweken plaats. Aan het thema wordt een hele week aandacht besteed. Alle disciplines worden hierbij betrokken, zowel keuken, welzijn, zorg en vrijwilligers worden benaderd om te helpen in deze themaweek.
Tijdens een themaweek staat alles in het teken van het gekozen thema. We maken bijvoorbeeld cup cakes bij het thema voeding. Of we bakken oliebollen bij het thema kermis. Ieders betrokkenheid en de gemoedelijke sfeer kenmerkt AAtrium.

In 2021 zal er meer aandacht besteed worden aan de samenwerking met de verschillende disciplines om, in plaats van op aanbod, op basis van vraaggericht werken activiteiten aan te bieden.

Stichting Vivendi heeft in samenwerking met Frits van Eerd (Jumbo) een muziektheater aangeboden aan de cliënten van AAtrium. Familieleden en zorgverleners hebben workshops mogen volgen, over wat beleving van muziek doet en wat het inzetten van muziek kan betekenen voor de zorg. Dit was een groot succes! Zie filmpje.

 

Eten & drinken

Zelfstandig koken

Onder begeleiding van gastvrouwen en vrijwilligers kookt men op etage De Loop dagelijks een warme maaltijd. De cliënten helpen hierbij waar ze kunnen.
De gastvrouwen zijn HACCP geschoold.

Methodisch werken

Audits/borging verbetermaatregelen

In 2020 is extra aandacht besteed aan het aan de slag gaan met het borgen van de resultaten van de audits. Alle verbeteracties worden vermeld in het actieplan / sparbord van de teams. 2021 zal gebruikt worden om ons hier verder in te ontwikkelen. Hierbij is de rol van de verpleegkundige en kwaliteitsverpleegkundige nog in ontwikkeling. Ook de rol van aandachtsvelders is hierbij van belang.

Samenwerken

Samenwerking met disciplines

Door corona is de samenwerking tussen de verschillende disciplines versterkt.
Verder is de samenwerking tussen de kwaliteitsverpleegkundige van AAtrium en Sint Joachim & Anna geïntensiveerd.
In 2021 wordt gekeken naar de mogelijkheden om een verpleegkundige aan te nemen om de teams en de kwaliteitsverpleegkundige te ondersteunen.

Samen Werken We Zo

Per 1 januari 2021 gaat BrabantZorg naar een nieuwe manier van werken "Samen Werken We Zo". In kleinere teams (met dezelfde gezichten voor de cliënten) gaan de medewerkers op een andere manier werken. Dit zal effect hebben op de teamsamenstelling en daar gaan we ook extra aandacht aan geven. Door te kiezen voor het nieuwe systeem "PUUR" zal ons werk leuker, beter en gemakkelijker worden. Medewerkers worden in het najaar 2020 geschoold.

De familie krijgt hierin ook een rol. Het nieuwe systeem voorziet in het toevoegen van foto's en persoonlijke informatie, maar ook het invullen van de familiegeschiedenis. Dit geeft een mooie aanvulling op het dossier rondom de cliënt om de juiste zorg aan te kunnen bieden.

Zelforganisatie

Alle teams hebben het traject Zelforganisatie doorlopen en werken met het actieplan en sparbord. Ook in 2021 zal hier, gezien de veranderde teamsamenstelling, extra aandacht aan gegeven worden.

Zorgtechnologie

De Consulent zorgtechnologie kijkt samen met ons hoe we de zelfstandigheid van de cliënt kunnen vergroten en de regie zoveel mogelijk bij de cliënt kunnen laten. De samenwerking hierin is goed, we weten elkaar te vinden.

Leefcirkels

Door zorgtechnologie wordt de zelfstandigheid van de cliënt vergroot en de regie zoveel mogelijk bij de cliënt gelaten. De leefcirkels, die ervoor zorgen dat onze cliënten met dementie meer bewegingsvrijheid krijgen, is hier een mooi voorbeeld van. Dit zorgt er mede voor dat cliënten langer op hun vertrouwde plek kunnen blijven wonen.

Zorgrobot Zora

Zorgrobot Zora wordt op alle afdelingen van AAtrium ingezet. De bewegingstherapeuten zetten Zora in tijdens de therapie. Op een etage waar cliënten wonen met dementie wordt ze ingezet om de cliënten een fijne en rustige middag te bieden. Individueel wordt ook gebruikgemaakt van Zora, naar de wens van bewoners. Zora kan dansen, voorlezen en spelen en kan deelnemen aan vele andere activiteiten.

Slimme sensoren

In het najaar 2020 wordt gestart met een onderzoek m.b.t de inzet van slimme sensoren. De inzet van een sensor kan per individu aangepast worden met als doel de veiligheid rondom de client te waarborgen.

Beeldbellen

Tijdens de coronaperiode in het eerst half jaar van 2020 is beeldbellen ingezet om contact te houden met familie.

De ervaring heeft geleerd dat deze methode werkt, waardoor de methode nog steeds ingezet wordt om met name bij onrust contact te zoeken met naasten. Hierdoor kan er snel ingespeeld worden op het welzijn van de cliënt.