Skip Navigation LinksLeren-en-werken-aan-kwaliteit-De-Leyenstein

 Leren en werken aan kwaliteit

Zorginnovatieafdeling  

De Leyenstein kent een Zorg Innovatie Afdeling (ZIA). De ZIA-afdeling is een leerafdeling waar leerlingen van allerlei functieniveaus werken en leren onder begeleiding van werkbegeleiders. De afdeling bestaat nu anderhalf jaar. De eerste leerlingen zijn inmiddels afgestudeerd en hebben een baan gevonden bij BrabantZorg in de regio Den Bosch.​​ Studenten van niveau 4 en 6 ontwikkelen innovatieve projecten, die op verschillende locaties in de regio kunnen plaatsvinden. Op De Leyenstein is een leerling-verpleegkundige momenteel (eind 2019) in gesprek met de huisartsen om digitale samenwerking verder vorm te geven. Het einddoel is dat huisartsen gaan rapporteren in het persoonlijke zorgdossier van cliënten van BrabantZorg. Het doel hiervan is een nog betere afstemming en samenwerking en het voorkomen van fouten. Ook gaan we in 2020 kijken naar de mogelijkheden om gebruik te maken van dezelfde systemen als in de thuiszorg, zoals bijvoorbeeld het gebruik van smartphones en de thuiszorgroutes. Hierdoor kunnen we doeltreffender werken. 

Elke dag zo fijn mogelijk  

We zijn als regio begin april 2019 gestart met de Pilot Bewegen met water. Elke dinsdag gaat een klein groepje bewoners zwemmen onder leiding van de psychomotorisch therapeut, samen met de bewegingsagogen. Ook vrijwilligers, zorgcollega’s en familieleden gaan gezellig met ons mee. De resultaten hiervan zijn verbluffend; de cliënten worden zelfstandiger in aan- en uitkleden, er vinden minder valincidenten plaats, cliënten zijn zelfverzekerder, maar ook gezondheidswinst is te zien. Waar eerst een cliënt met tillift het zwembad in geholpen moest worden, kan deze nu onder begeleiding de trap op en af. In 2020 is ons doel om dit project voort te zetten, hiervoor hebben we voldoende vrijwilligers nodig en dient de financiering op een juist manier geregeld te zijn.

Gezamenlijk willen wij op de locatie De Leyenstein ook in de nacht de visie van BrabantZorg uitdragen 'Elke nacht zo fijn mogelijk'. Dit betekent bijvoorbeeld geen standaard rondes, maar alleen waar dat nodig is en waar mogelijk met de ondersteuning van zorgtechnologie. De eerste stappen in dit nieuwe project zijn gezet en daar ga​​an we in 2020 mee door. ​Een student toegepaste gerontologie bestudeert de wijze van zorgoverdracht in onze 24-uurszorg. We zijn erg benieuwd welke verbeterpunten hieruit naar voren komen, om de nacht nóg fijner te maken. 

Een ander speerpunt in 2020 betreft het eten en drinken op de locatie. We willen in 2020 een buffetopstelling realiseren in het restaurant, zodat cliënten écht zelf kunnen kiezen wat ze eten, maar ook de hoeveelheid zelf kunnen bepalen. De consulent belevingsgerichte zorg wordt betrokken bij dit proces, om ook de medewerkers van het horecateam hierin te ondersteunen. 

‘Ik ken U echt’  

 In 2019 zijn we gestart met een karakteristiekbespreking aan de hand van de visie 'Elke dag zo fijn mogelijk', tijdens het teamoverleg. Hierin wordt één bewoner besproken waarbij vragen liggen of de wens van het team om deze bewoner beter te leren kennen. De karakteristiek is een samenspel tussen het IMOZ (opleiding voor Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie en Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek), de psycholoog en het gedachtengoed positieve gezondheid en 'Elke dag zo fijn mogelijk'. Samen met alle teamleden denk je na over hoe goed je een bewoner kent, wat je nog wil weten en op welke wijze je preventief ondersteuning kunt bieden aan het welzijn van een bewoner.  Doordat er in 2019 extra kwaliteitsgelden beschikbaar zijn gekomen, neemt ook de Consulent belevingsgerichte zorg deel aan deze overleggen. Dit is iets wat we zeker gaan voortzetten in 2020, omdat het veel winst oplevert voor zowel de cliënt als de medewerker. 

Samenwerken en leren van elkaar 

Teams binnen De Leyenstein zijn in 2019 onderling meer hulp gaan bieden en meer hulp gaan ontvangen van elkaar. Op deze manier hebben we van elkaar geleerd. Om dit te bereiken zijn letterlijk onze deuren opengezet, zodat we laagdrempelig bij elkaar kunnen binnenlopen.  Alle teams van De Leyenstein hebben in het eerste kwartaal van 2019 het programma zelforganisatie doorlopen. Teams hebben hierdoor bewustwording gekregen over eigen regie, zowel voor de cliënt als de teams zelf. Verder hebben ze geleerd verder te kijken dan de eigen afdeling, bijvoorbeeld door openstaande diensten in elkaars teams op te lossen. Hierdoor is het ons als locatie gelukt om alle diensten in de zomer onderling in te vullen. De medewerkers vonden het erg leuk om eens op een andere afdeling te werken en hebben mooie ervaringen mee terug genomen. Dit is zeker ook de bedoeling in de zomer van 2002. De visie 'Elke dag zo fijn mogelijk' hebben de teams leren vertalen naar kleine dagelijkse geluksmomenten voor de cliënten. 

​Door goed samen te werken zijn we in 2019 ook gestart met het zelf maken van het werkrooster. In de meeste teams verloopt dit nieuwe proces al vlekkeloos, maar onze aandacht blijft hiernaar uitgaan. Wij blijven aandacht hebben voor de kwaliteit van de roosters en het welzijn van de medewerkers hierin.  Zo hebben we, indien nodig, ondersteuning bij het maken van de roosters wanneer de werkdruk oploopt, zodat de medewerkers dit tijdelijk van zich af kunnen zetten.

In 2020 willen we op iedere afdeling familieavonden gaan organiseren. Zo kunnen we samen met de familie bepalen welke thema’s besproken worden en waar extra aandacht naar uit moet gaan. We willen op deze manier ook bekijken hoe we meer en beter kunnen samenwerken met de familie. We bekijken wat een cliënt nog zelf kan, welke ondersteuning de familie daarin eventueel kan bieden en wat wij daarin kunnen betekenen. Dit wordt een belangrijk onderwerp in 2020.

Kwaliteit  

Vanuit De Leyenstein wordt voor de hele regio Den Bosch de kwaliteit van zorg geregisseerd en geborgd. Een teammanager coacht vijf regionale kwaliteitsverpleegkundigen, die op hun beurt binnen de regionale locaties de coaching van verpleegkundigen in de teams verzorgen. Zij zorgen samen voor intervisie (overleggen tussen hulpverleners) en de kwaliteitsaudits (controle op de kwaliteit van zorg) in samenwerking met de centrale kwaliteitsadviseur. 

​In 2019 hebben alle teams naar de verschillende kwaliteitsthema’s gekeken en hebben daarbij de prioriteit gelegd op het methodisch en digitaal werken met het 'Leefzorgplan’. Ondertussen is er binnen De Leyenstein extra aandacht besteed aan huidletsel, bewegen en vallen, PLIC (Preventief Leren van Incidenten en Calamiteiten)en medicatieveiligheid. Om te zorgen dat dit continu goed verloopt, zorgen verpleegkundigen binnen de teams voor de kwaliteitsbewaking. Zij evalueren dit iedere twee weken tijdens een verpleegkundig overleg. Hier spreken zij samen met teammanager en kwaliteitsverpleegkundige alle thema’s door. Daarnaast wordt er gekeken naar eventuele acties die genomen moeten worden om de kwaliteit van zorg op peil te houden.  Op deze manier komen ook de speerpunten voor 2020 aan het licht, zoals de borging van het methodisch werken met het ‘Leefzorgplan’ en een grotere inzet op bewegen.

Als we het hebben over kwaliteit in de zorg, dan hebben we het ook over de beweegvrijheid van de cliënten. Eind 2020 worden op de hele Leyenstein ‘Leefcirkels’ ingevoerd. Uitgangspunt van de 'Leefcirkels' is dat we bewoners met dementie niet méér beperken dan strikt noodzakelijk. Door meer bewegingsvrijheid wordt de leefwereld van de bewoner groter en is er meer ontmoeting met andere bewoners en bezoekers. Om de bewegingsvrijheid te optimaliseren, wordt gebruikgemaakt van een systeem dat meer vrijheid voor individuele bewoners combineert met veiligheid.

Welzijn

In 2020 gaan we bekijken waar de talenten van onze vrijwilligers, cliënten en familieleden liggen. Naar aanleiding hiervan willen we activiteiten starten die beter passen bij de cliëntengroep, zoals meer multiculturele activiteiten. Ook willen we dat de activiteiten laagdrempelig worden, waardoor meer cliënten zullen deelnemen. Daarbij is het van belang dat de ruimte waarin de activiteiten georganiseerd worden geschikt is. Daarom gaan we in 2020 aan de slag met een andere indeling van de activiteitenzaal, deze wordt multifunctioneel ingericht. Op deze manier kan het zowel voor grote als kleinere activiteiten gebruikt worden, zonder dat de sfeer hierdoor verandert.​