Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

Bewegen

Vanwege het grote succes is de pilot ‘Bewegen met Water’ doorgezet in 2020. In samenwerking met locatie De Wielewaal gaat twee keer per week een groepje bewoners zwemmen onder leiding van de psychomotorisch therapeut en de bewegingsagogen. Ook vrijwilligers, zorgcollega’s en familieleden gaan gezellig met ons mee. De resultaten hiervan zijn geweldig: De cliënten worden zelfstandiger in het zichzelf aan- en uitkleden, cliënten zijn zelfverzekerder en ook gezondheidswinst is te zien. Een positief resultaat daarvan is dat er minder valincidenten plaatsvinden. Een ander voorbeeld is een cliënt die eerst met tillift het zwembad in geholpen moest worden en die nu zelf onder begeleiding de trap op en af kan. Bovendien draagt het zwemmen bij aan het gevoel van participatie in de maatschappij en creëert het een saamhorigheidsgevoel in de groep. In 2021 wordt bekeken of de financiering geregeld kan worden om het zwemmen door te laten gaan.

Welzijn

In 2021 gaan we bekijken waar de talenten van onze vrijwilligers, cliënten en familieleden liggen. Naar aanleiding hiervan willen we activiteiten starten die beter passen bij de cliëntengroep, waaronder meer multiculturele activiteiten. Ook willen we dat de activiteiten laagdrempeliger worden om deelname te vergroten. Het doel is namelijk om bewoners zo veel mogelijk te betrekken bij de maatschappij en zoveel mogelijk te behouden wat men thuis al deed. De Leyenstein ziet ‘een zinvolle dag’ als iets integraals. We willen het netwerk van de cliënt zoveel mogelijk betrekken om een dag zo zinvol mogelijk te maken. In 2021 gaan we daarbij specifieker kijken naar de cliënt en wat de medewerker nodig heeft om Elke Dag Zo Fijn Mogelijk samen met de cliënt en zijn netwerk te bewerkstelligen. Daarbij is het ook van belang dat de ruimte waarin de activiteiten georganiseerd worden geschikt is. Daarom gaan we in 2021 aan de slag met een andere indeling van de activiteitenzaal en wordt deze ruimte nog meer multifunctioneel ingericht. Op deze manier kan de ruimte zowel voor grote als kleinere activiteiten gebruikt worden.

Eten & drinken

Er is 2020 gekeken naar belevingsgericht eten en diverse disciplines zijn betrokken bij de eetmomenten (o.a. logopedist die kijkt naar slikproblematiek, ergo- en fysiotherapeut die kijken naar bediening en hoe bewoners elkaar kunnen ondersteunen). Ontbijt, middageten en avondeten worden inmiddels aangeboden in het restaurant. We willen in 2021 een buffetopstelling realiseren in het restaurant, zodat cliënten écht zelf kunnen kiezen wat ze eten, maar ook de hoeveelheid zelf kunnen bepalen. De consulent belevingsgerichte zorg wordt betrokken bij dit proces, om ook de medewerkers van het horecateam hierin te ondersteunen. De bedoeling was om hier in 2020 mee van start te gaan, maar door de coronamaatregelen die gelden omtrent horeca is het niet mogelijk geweest om hiermee van start te gaan. Het streven voor 2021 is om dit op te pakken.

Methodisch werken

Zorginnovatie afdeling

De Leyenstein kent een Zorg Innovatie Afdeling (ZIA). De ZIA is een leerafdeling waar leerlingen van allerlei functieniveaus werken en leren onder begeleiding van werkbegeleiders. In 2021 wordt de ZIA doorontwikkeld. We willen doorgroeien van een leerafdeling naar echte Zorg Innovatie Afdeling. Dit is een afdeling waar we anders gaan kijken naar het organiseren van de dagelijkse zorg en gebruik gaan maken van nieuwe technieken en inspirerende innovaties binnen de ouderenzorg. Daarbij zal ook het breed opleiden van leerlingen een belangrijk speerpunt zijn. Het project is omarmd door BrabantZorg en de Academie van BrabantZorg. Tevens is de Expeditie Elke Dag Leren aangesloten. Mogelijk komt er dan ook een uitbreiding van ZIA’s op andere locaties.

In 2021 gaan we de visie van BrabantZorg doorvertalen naar de afdelingen binnen De Leyenstein, waarin we vanuit de zogenoemde schijf van 5 meer persoonsgerichte zorg gaan bieden vanuit de huiskamers. De schijf van 5 houdt in dat er met de cliënt wordt gekeken naar wat hij/zij zelf kan bijdragen in het beantwoorden van zijn/haar zorgvraag, wat er met ondersteuning van hulpmiddelen kan worden gedaan, wat zijn/haar netwerk kan bijdragen, wat er vanuit de wijk kan worden ingezet en tot slot wat de professionele zorgverlening kan bijdragen. Het behouden en inzetten van het eigen sociale netwerk wordt steeds belangrijker.

Deskundigheid

Het streven voor 2021 is om 16 uur per dag een verpleegkundige werkzaam te hebben op De Leyenstein. Roosters dienen hiervoor op elkaar afgestemd te worden.

Kwaliteit

In 2020 was, net als in 2019, aandacht voor methodisch en digitaal werken met het LeefZorgPlan. De audit Persoonsgerichte Zorg heeft diverse acties opgeleverd. Zo worden routes ingezet binnen de verpleegafdelingen en worden vanaf 2021 de huiskamers op een andere manier ingericht. Een cliënt verblijft dan niet meer automatisch op de dichtstbijzijnde huiskamer. Er wordt meer gekeken naar de individuele behoefte. Zo is er één huiskamer waar vooral individuele activiteiten worden geboden. Er is één huiskamer waar vooral groepsactiviteiten worden geboden en er is één huiskamer waar het bewust wat rustiger is. Hiervoor zijn fysiek ook aanpassingen in het gebouw gedaan. Er wordt meer persoonsgericht gekeken naar wat iemand nodig heeft en de ‘logische indeling’ qua huiskamers wordt losgelaten.

Teams werken door de routes binnen de verpleegafdelingen meer methodisch. Zorgafspraken worden vertaald naar planbare zorg en onplanbare zorg komt meer in beeld. Bezetting en planning op huiskamers én de inzet van vrijwilligers wordt hierop aangepast. Dit doelgroepspecifiek werken maakt ook inzichtelijk welke zorginhoudelijke thema’s binnen die doelgroep extra aandacht behoeven.

In 2021 wordt dit doorontwikkeld. In 2020 zijn enkele processen die niet specifiek zorg voor de cliënt behelzen slimmer en efficiënter ingericht. In het medicatieproces zijn bijvoorbeeld nieuwe kasten besteld, is er een nieuw sleutelbeleid en is het bestelproces aangepast. We zien kwaliteit niet alleen als de directe zorgverlening, maar ook als het efficiënt inrichten van het proces daar omheen, zodat meer tijd en ruimte komt voor directe zorg voor de cliënt. In 2021 willen we ook andere processen op deze manier onder de loep nemen.

Samenwerken

Karakteristiekbespreking

In 2020 zijn de karakteristiekbesprekingen die we in 2019 zijn gestart aan de hand van de visie 'Elke dag zo fijn mogelijk' in mindere mate doorgezet. In 2021 wordt dit weer opgepakt. In een karakteristiekbespreking wordt één bewoner besproken om deze bewoner beter te leren kennen. De karakteristiekbespreking is een samenspel tussen het IMOZ (opleiding voor Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie en Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek), de psycholoog en het gedachtengoed positieve gezondheid en 'Elke dag zo fijn mogelijk'. Medewerkers denken hierdoor anders over cliënten en over zorg verlenen. Karakteristiekbespreking kan daarmee onbegrepen gedrag in de toekomst voorkomen.

Samenwerken en leren van elkaar

In 2020 hebben alle teams binnen De Leyenstein het traject Zelforganisatie afgerond. We hebben ervaren dat teams veel van elkaar kunnen leren. In 2021 willen we dit doorzetten door meer van elkaar te leren binnen doelgroepen. Zo kunnen medewerkers die werken op somatische afdelingen en psychogeriatrische afdelingen meer kennis van elkaar opdoen.

De diverse behandelaren zijn tijdens de uitbraak van het coronavirus meer betrokken geweest bij de zorgteams. De zorgteams weten hierdoor beter wat disciplines voor hen en de cliënt kunnen betekenen. Ook heeft het ‘beweegplein’ een prominente plek gekregen in het gebouw. Hier kunnen diverse oefeningen gedaan worden en is de meerwaarde van de diverse behandeldisciplines als ergotherapie, fysiotherapie, bewegingsagogie en psychomotorische therapie duidelijker geworden. Cliënten worden ook meer verleid om te gaan bewegen.

Zorgtechnologie

Leefcirckels

Als we het hebben over kwaliteit van leven, dan hebben we het ook over de beweegvrijheid van de cliënten. Begin 2021 worden binnen het hele gebouw van De Leyenstein ‘Leefcirkels’ ingevoerd. Uitgangspunt van de Leefcirkels is dat we bewoners met dementie niet méér beperken dan strikt noodzakelijk. Door meer bewegingsvrijheid wordt de leefwereld van de bewoner groter en is er meer ontmoeting met andere bewoners en bezoekers.

Zorgrobot SARA

Op één afdeling met bewoners met zowel somatische als psychosomatische aandoeningen wordt ter proef SARA. SARA is een zorgrobot met een open en vriendelijk karakter. SARA is gespecialiseerd in het verhogen van het welzijn van de bewoners in een zorgomgeving. SARA kan bewoners vermaken door muziek en luisterverhalen af te spelen gebaseerd op de wensen van de bewonersgroep. Ook biedt SARA speciaal ontwikkelde gymnastiektherapie en kan SARA hersengym spellen aanbieden om cognitieve activiteiten te stimuleren. In de toekomst willen wij steeds meer zorgtechnologieën en slimme technieken gaan inzetten om het (zorg)personeel te ondersteunen en om activiteiten rondom welzijn en dagbesteding te vergroten.