Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

Bewegen

Bewegen met water blijft een zinderend succes. In samenwerking met locatie De Wielewaal gaat twee keer per week een groepje bewoners zwemmen onder leiding van de psychomotorisch therapeut en de bewegingsagogen. Ook vrijwilligers, zorgcollega’s en familieleden gaan gezellig met ons mee. De clienten zijn zelfverzekerder, zelfstandiger en we zien een goede gezondheidswinst. Tevens zien we het aantal valincidenten afnemen.

Op locatie De Leyenstein is een beweegplein ingericht, waar cliënten onder begeleiding met vakbekwame medewerkers en vrijwilligers ten alle tijden kunnen bewegen.

Welzijn

In 2021 gaan we samen kijken wat onze talenten zijn. Dat geldt voor onze vrijwilligers, cliënten en familieleden maar ook voor onze medewerkers. Iedereen heeft een talent en moet deze in haar of zijn werkzaamheden altijd optimaal kunnen benutten. Op deze manier gaan we ook meer passende activiteiten aanbieden voor onze doelgroep. Het betrekken van de omwonenden uit de wijk is hierin ook een belangrijk streven. Tenslotte kunnen wij samen met elkaar een fijne daginvulling bedenken voor zowel cliënt als vrijwilliger. ‘Geen drempels’ is het doel dit jaar. Activiteiten moeten zonder enige drempel van kosten voor bewoners toegankelijk zijn. Eind 2021 gaan we het activiteitenabonnement introduceren. Op dit moment wordt er per activiteit een bijdrage gevraagd, dit wordt dan een vast maandbedrag van 10 euro.

Samenwerken en ons netwerk uitbreiden door contacten te leggen en te versterken met verschillende organisaties landelijk en uit de buurt, gaan we promoten en opzetten. Door corona heeft het een jaar stilgelegen om dit netwerk uit te breiden en op te bouwen. We hebben op dit moment een goed contact met onder andere ANWB, Stichting Welzijn Bommelerwaard, Oranjefonds, Cello en Spullewaard Zaltbommel.
Vanaf half 2021 zijn ook buurtbewoners weer welkom bij onze activiteiten en evenementen, we hebben hen gemist in 2020. Bewoners en buurtgenoten zijn vaak bekenden van elkaar, men voelt zich door elkaar te ontmoeten in ons restaurant weer onderdeel van de maatschappij.

Door ‘Samen Werken We Zo’ hopen wij op korte lijntjes met zowel familie, zorg en vrijwilligers om een zo’n perfect mogelijke dagbesteding voor iedereen te kunnen realiseren. In 2021 gaan we daarbij specifieker kijken naar de cliënt en wat onze medewerkers nodig hebben om elke dag zo fijn mogelijk te maken. Er is een omslag gaande wat betreft de vrijwilligers. Niet meer elke week vast op uur en tijd beschikbaar, maar inzetbaar waar nodig voor onder andere kortdurende projecten en het maatjesproject. De vrijwilligers houden dan ook meer beheer over hun eigen tijd. Dit vraagt voor alle disciplines een andere manier van werken.

Eten & drinken

Er is in 2020 gekeken naar belevingsgericht eten en diverse disciplines zijn betrokken bij de eetmomenten (o.a. logopedist die kijkt naar slikproblematiek, ergo- en fysiotherapeut die kijken naar bediening en hoe bewoners elkaar kunnen ondersteunen). Ontbijt, middageten en avondeten worden inmiddels aangeboden in het restaurant.

We willen in 2021 een buffetopstelling realiseren in het restaurant, zodat cliënten écht zelf kunnen kiezen wat ze eten, maar ook de hoeveelheid zelf kunnen bepalen. De consulent belevingsgerichte zorg wordt betrokken bij dit proces, om ook de medewerkers van het horecateam hierin te ondersteunen.

Er worden in 2021 thema-avonden georganiseerd, te denken aan avonden met speciale seizoensproducten, gourmetten, feestdagen specials, borrel middagen/avonden. Hieraan is soms een evenement gekoppeld. De start hiervan is afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen rondom de coronamaatregelen.

Methodisch werken

Zorginnovatie afdeling

De Leyenstein kent een Zorg Innovatie Afdeling (ZIA). De ZIA is een leerafdeling waar leerlingen van allerlei functieniveaus werken en leren onder begeleiding van werkbegeleiders. In 2021 wordt de ZIA doorontwikkeld. We willen doorgroeien van een leerafdeling naar echte Zorg Innovatie Afdeling. Dit is een afdeling waar we anders gaan kijken naar het organiseren van de dagelijkse zorg en gebruik gaan maken van nieuwe technieken en inspirerende innovaties binnen de ouderenzorg. Daarbij zal ook het breed opleiden van leerlingen een belangrijk speerpunt zijn. Er ligt nu een projectvoorstel om Samen Leren toe te passen binnen de nieuwe visie van BrabantZorg, waarin de gehele locatie zich gaat focussen op opleiden.
Deskundigheid

Het streven voor 2021 is om 16 uur per dag een verpleegkundige werkzaam te hebben op De Leyenstein. Roosters dienen hiervoor op elkaar afgestemd te worden.

Deskundigheid

Er is enorm geïnvesteerd op klinische lessen om kennis rondom ziektebeelden te vergroten. Deze lessen worden ondersteund met directe praktijkvoorbeelden. Hierdoor is de vertaling naar de praktijk groter en zien we mooie resultaten terug in de cliëntenzorg.

In 2021 gaan we investeren in samenwerkend coachen, te starten met teammanagers, kwaliteitsverpleegkundigen en verpleegkundigen. Waarin we ook de rol en positie van ieder onder de loep gaan nemen met betrekking tot de kwaliteitsthema´s.

Alle gastvrouwen en horecamedewerkers hebben de slikscholing gevolgd, waardoor er adequaat gereageerd kan worden op verslikking bij bewoners.

De nieuwe wet Zorg en dwang is ingegaan. Er zijn per team medewerkers aangesteld als zorgverantwoordelijke voor deze wetgeving. In het najaar van 2021 zal de focus liggen dat deze medewerkers de opgedane kennis gaan delen met hun collega´s.

Kwaliteit

In 2020 was, net als in 2019, aandacht voor methodisch en digitaal werken met het LeefZorgPlan. De audit Persoonsgerichte Zorg heeft diverse acties opgeleverd. Zo worden routes ingezet binnen de verpleegafdelingen en worden vanaf 2021 de huiskamers op een andere manier ingericht. Een cliënt verblijft dan niet meer automatisch op de dichtstbijzijnde huiskamer. Er wordt meer gekeken naar de individuele behoefte. Zo is er één huiskamer waar vooral individuele activiteiten worden geboden. Er is één huiskamer waar vooral groepsactiviteiten worden geboden en er is één huiskamer waar het bewust wat rustiger is. Hiervoor zijn fysiek ook aanpassingen in het gebouw gedaan. Er wordt meer persoonsgericht gekeken naar wat iemand nodig heeft en de ‘logische indeling’ qua huiskamers wordt losgelaten.

Teams werken door de routes binnen de verpleegafdelingen meer methodisch. Zorgafspraken worden vertaald naar planbare zorg en onplanbare zorg komt meer in beeld. Bezetting en planning op huiskamers én de inzet van vrijwilligers wordt hierop aangepast. Dit doelgroepspecifiek werken maakt ook inzichtelijk welke zorginhoudelijke thema’s binnen die doelgroep extra aandacht behoeven. In 2021 wordt dit doorontwikkeld.

In 2020 zijn enkele processen die niet specifiek zorg voor de cliënt behelzen slimmer en efficiënter ingericht. In het medicatieproces zijn bijvoorbeeld nieuwe kasten besteld, is er een nieuw sleutelbeleid en is het bestelproces aangepast. We zien kwaliteit niet alleen als de directe zorgverlening, maar ook als het efficiënt inrichten van het proces daar omheen, zodat meer tijd en ruimte komt voor directe zorg voor de cliënt. In 2021 willen we ook andere processen op deze manier onder de loep nemen. In het eerste en tweede kwartaal van 2021 is de locatie logistiek ingericht met alles wat betrekking heeft op hygiëne.

Per 1 januari 2021 is BrabantZorg gestart met ‘Samen werken we zo’. Daarbij is een nieuw zorgdossier geïmplementeerd en zijn we gaan werken met kleinere zelforganiserende teams. Deze teams bestaan uit maximaal 12 medewerkers, zodat cliënten zoveel mogelijk dezelfde gezichten zien. De teammanagers worden coaches en helpen hun teams om zelforganiserend te kunnen functioneren. Met de nieuwe systemen kunnen teams zelf hun resultaten zien en hierop acties uitzetten. De teams besteden daarbij o.a. aandacht aan MVA (Melding Verbeter Actie), medicatieveiligheid en cliënttevredenheid. Het nieuwe systeem ondersteunt de teams om methodisch en cyclisch te kunnen werken, het sparbord en actieplan ondersteunen de teams hierbij.

De uitbraak van het coronavirus heeft bij de medewerkers voor nog meer bewustwording gezorgd om persoonlijke hygiëne en handhygiëne toe te passen.

Samenwerken

Karakteristiekbespreking

In 2020 zijn de karakteristiekbesprekingen die we in 2019 zijn gestart aan de hand van de visie 'Elke dag zo fijn mogelijk' in mindere mate doorgezet. In 2021 wordt dit weer opgepakt. In een karakteristiekbespreking wordt één bewoner besproken om deze bewoner beter te leren kennen. De karakteristiekbespreking is een samenspel tussen het IMOZ (opleiding voor Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie en Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek), de psycholoog en het gedachtengoed positieve gezondheid en 'Elke dag zo fijn mogelijk'. Medewerkers denken hierdoor anders over cliënten en over zorg verlenen. Karakteristiekbespreking kan daarmee onbegrepen gedrag in de toekomst voorkomen.

Deze besprekingen worden vaak aangevuld met een klinische les, waarbij er meer theoretische kennis wordt overgedragen. Als er behoefte is kan er coaching on the job gegeven worden om deze kennis ook in de praktijk toe te passen.

Samenwerken en leren van elkaar

In 2020 hebben alle teams binnen De Leyenstein het traject Zelforganisatie afgerond. We hebben ervaren dat teams veel van elkaar kunnen leren. Een vervolgstap op zelforganisatie is gemaakt door het implementeren van het project Samen Werken We Zo. Waarin de teams nog meer verantwoordelijkheden toebedeeld krijgen, zodat zij alles beter kunnen afstemmen op de cliënt.

Zorgtechnologie

Leefcirckels

Als we het hebben over kwaliteit van leven, dan hebben we het ook over de beweegvrijheid van de cliënten. In 2021 worden binnen het hele gebouw van De Leyenstein ‘Leefcirkels’ ingevoerd. Uitgangspunt van de Leefcirkels is dat we bewoners met dementie niet méér beperken dan strikt noodzakelijk. Door meer bewegingsvrijheid wordt de leefwereld van de bewoner groter en is er meer ontmoeting met andere cliënten en bezoekers.

Er is gestart met het aanleggen van de technologie, dit wordt verder uitgevoerd in het derde kwartaal van 2021. Dit maakt het mogelijk om in het vierde kwartaal live te gaan. We hebben de keuze gemaakt om de binnentuin volledig te betrekken binnen de leefcirkels. Hierdoor kunnen cliënten ten alle tijden op een veilige manier gebruik maken en genieten van een veel grotere leefomgeving.

Qwiek-up

De Qwiek-up is geïmplementeerd binnen de zorgteams en wordt dagelijks ingezet tijdens zorgmomenten. De Qwiek-up kan worden ingezet als zorginterventie, als activiteit of voor reminiscentie. Hij projecteert levensgroot beelden op het plafond of de muur, ondersteund met geluid en muziek en kan zo in iedere ruimte een beleving creëren. De Qwiek-up producten bieden de mogelijkheid om belevingen af te stemmen op de persoonlijke behoeften en wensen van de bewoner en dragen op deze manier bij aan belevingsgerichte zorg.

Er is binnen de locatie steeds meer zorgtechnologie aanwezig en we blijven ons hierin ontwikkelen.