Leren en werken aan kwaliteit

Bewegen

Er is meer aandacht gekomen voor bewegen. Er wordt gebruikgemaakt van diverse specialisten binnen verschillende vakgebieden, zoals bewegingsagogen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, activiteitenbegeleiders en de muziektherapeut. Activiteiten worden nu meer op maat ontwikkeld en aangeboden en onderlinge samenwerking tussen de vakgroepen gaat steeds beter. De aanstelling van zogenoemde ‘aandachtsvelders bewegen’ en de bijbehorende activiteiten is, in verband met corona, doorgeschoven naar 2021. Zo stond er voor 2020 onder andere een zwemproject op de planning, hetgeen helaas niet is gerealiseerd. In 2021 willen we dit weer oppakken.

De groep bewegingsagogen is in 2020 uitgebreid met een psychisch motorisch therapeut. In 2020 hebben bewoners en medewerkers heel nauw samengewerkt met de bewegingsagogen, hetgeen deels is gestimuleerd door de coronacrisis. De laagdrempeligheid van benaderen, en daarmee het elkaar beter kunnen vinden, wordt doorgezet naar 2021. We werken samen als team om de bewoner in staat te stellen te behouden wat mogelijk is. En als het bewegen door omstandigheden moeilijker gaat, kijken we samen met de bewoner en diens naasten naar hoe we hierbij kunnen aansluiten.

Tolerantie

Voor BrabantZorg betekent tolerantie dat iedereen welkom is om er te wonen en werken, ongeacht seksuele geaardheid, afkomst en religie. De focus op tolerantie is vanwege de uitbraak van het coronavirus in 2020 niet voortgezet zoals gepland. Het thema is daarmee minder bespreekbaar gemaakt dan gehoopt.

De Ruwaard heeft zich op basis van georganiseerde activiteiten in 2020 opnieuw gecertificeerd voor de Roze Loper; iedereen is bij ons welkom en kan zichzelf zijn. Dit ongeacht afkomst, religie of seksuele geaardheid. De Ruwaard wil dit certificaat in 2021 behouden. In 2020 is de seksuoloog vaker geraadpleegd in de Ruwaard. Met name op de afdeling Waterlelie is een goede samenwerking ontstaan tussen de zorg en de seksuoloog. In 2021 wil de Ruwaard de bekendheid van de seksuoloog breder stimuleren met als doel om meer aandacht voor het thema te hebben binnen de gehele locatie. Concreet betekent dit dat de seksuoloog aansluit bij de werkgroep tolerantie op locatie, maar ook bij team- en omgangsoverleggen.

Vergrote aandacht voor welzijn

Ook in 2021 blijft aandacht voor een zinvolle dag belangrijk. In 2020 is veel aandacht geweest voor welzijn, de coronacrisis heeft hieraan bijgedragen. Aandacht voor welzijn is onderdeel van het gedrag van medewerkers geworden. Natuurlijk geldt dit voor de ene afdeling meer dan voor de andere. In 2021 wordt hier waar nodig nog in geïnvesteerd.

Met name de inzet van gastvrouwen en -heren, behandelaren en welzijnsmedewerkers heeft gezorgd voor een vergrote aandacht voor welzijn. Behandelaren zijn gedurende de coronacrisis ingezet op de Ruwaard en hebben hier veel in het welzijn betekend. Ze hebben vrijwilligerstaken overgenomen en zich gestort in het activiteitenleven. Daarnaast hebben ze ook veel betekend in de communicatie tussen bewoners en familie, denk onder andere aan de babbelbox en beeldbellen. De welzijnsmedewerkers hebben als rol gehad bruggen te slaan en de deskundigheid te bevorderen. Zo hebben ze o.a. de gastvrouwen en -heren begeleid in welzijnstaken in de huiskamer. In 2021 worden de welzijnstaken van gastvrouwen en -heren nog meer gestimuleerd.

De coronacrisis heeft daarnaast ook nieuwe inzichten gegeven over het activiteitenaanbod van De Ruwaard. Er is nog meer naar de individuele behoeften van bewoners gekeken in plaats van naar collectieve behoeften. Dat heeft geresulteerd in het herindelen van huiskamers en het uitbreiden van individuele activiteiten en activiteiten in kleine groepen. Individuele en kleinschalige activiteiten dragen namelijk meer bij aan het vergroten van welzijn dan collectieve activiteiten, is gebleken. Het zorgt voor minder onrust, drukte, agressie en valgevaar. In 2021 wordt de focus op individuele (kleinschalige) activiteiten, en daarmee individueel welzijn, verder uitgerold.

Verder is in 2020 nauw samengewerkt met de casemanager uit de regio. Er wordt samen naar cliënten op de wachtlijst gekeken en afgewogen of De Ruwaard de cliënt met zijn/haar achtergrond en wensen een fijne en zinvolle dag kan bieden. Hierbij staat de cliënt centraal en kijken we of onze mogelijkheden hieraan kunnen bijdragen. Door deze manier van samenwerken dragen zowel de casemanager als de medewerkers van De Ruwaard bij aan een van de pijlers: 'Ik ken u echt'. Deze samenwerking gaan we verder uitrollen in 2021.

Tot slot moet het project ‘Samen sterk’ onderdeel worden van een geïntegreerd proces. In 2021 moet aandacht zijn voor een verdere uitrol.

Eten & drinken

In 2020 zijn veel acties uitgezet om voedselverspilling terug te dringen, dit zie je ook terug in de metingen. Verder zijn de gastvrouwen en -heren geschoold in slikproblematiek. De pilot fingerfood is afgerond, maar hier is geen vervolg aan gegeven in verband met het vertrek van de initiatiefnemer. De Ruwaard is voornemens om hier in 2021 weer een vervolg aan te geven, hiervoor is al een plan gemaakt.

Tevens wordt in 2021 gekeken naar een nieuwe manier van inkopen voor de huiskamer. De gastvrouwen en -heren kunnen dan zelf bekijken welke producten precies nodig zijn en deze bestellen om zo verspilling nog meer tegen te gaan. In 2021 wordt bekeken hoe de gastvrouwen en -heren in de huiskamer beter in te zetten zijn voor individuele eet- en drinkwensen van de bewoners. Momenteel wordt dit vooral gezien als een zorgtaak, terwijl juist ook de gastvrouwen en -heren hierin een rol kunnen hebben. De richtingwijzers ‘Ik vraag het u’, ‘Ik ken u echt’ en ‘Ik versta mijn vak’ sluiten hier mooi bij aan. In samenwerking met de horecamedewerkers kan er dan meer worden ingespeeld op de individuele behoeften. Concreet betekent dit dat horecamedewerkers ook aansluiten bij het overleg van gastvrouwen en -heren om hierover het gesprek te voeren.

Methodisch werken

Deskundigheid

In 2020 zijn er wederom verzorgenden, verpleegkundigen (niveau 4) en een kwaliteits-verpleegkundige (niveau 6) aangenomen. De bezetting is nu beter op orde. Zij werken samen voortdurend aan deskundigheidsbevordering om de zorg voor de bewoners naar een hoger niveau te tillen. Dit doen ze op basis van nieuwe ontwikkelingen, maar ook door verdieping te zoeken in bestaande processen. Door de komst van kwaliteitsverpleegkundigen en verpleegkundigen is er meer gestuurd op het primaire proces. Kwaliteitsverpleegkundigen en verpleegkundigen positioneren de zorgteams beter, waardoor een goede basis is gelegd om het primaire proces te verbeteren. Zij kunnen het primaire proces namelijk goed volgen en hier, waar nodig, verbeteracties op uitzetten. In 2021 wordt hier verder aan gebouwd.

Begin 2020 zijn alle medewerkers geschoold in wondzorg. In 2021 is het nodig om veel zorgthema’s weer onder de aandacht te brengen in de teams. Waar de focus komt te liggen, is afhankelijk van de afdeling en het team. De kwaliteitsverpleegkundigen en verpleegkundigen hebben hier ook een rol in. Denk onder andere aan een training/workshop voor specifieke aspecten van wondzorg. Samen leren staat hierin voorop. Er ligt een scholing klaar voor gastvrouwen en -heren. Deze bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder slikproblematiek. De module slikproblematiek is deels doorlopen. Andere modules komen in 2021 aan bod.

Zelforganisatie

‘Elke dag zo fijn mogelijk’ is onze drijfveer in het contact met bewoners, maar ook in het contact met hun naasten, vrijwilligers, samenwerkingspartners en collega's. We stellen vragen, leren elkaar écht kennen, werken goed samen en verstaan ons vak. Om dit elke dag waar te maken hebben medewerkers ruimte nodig om het werk zo goed mogelijk te organiseren en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Bij BrabantZorg geloven we dat als medewerkers zelf meer de touwtjes in handen hebben, zij meer plezier hebben in hun werk en dat zorgt voor tevredenere cliënten en hun naasten. Daarom zijn we geleidelijk gestart met het werken met kleine zelforganiserende teams. Het traject Zelforganisatie is in 2020 niet door alle teams van de Ruwaard doorlopen. Er wordt bekeken op welke manier dit wordt vormgegeven, eind 2020/begin 2021 moet hier een oplossing voor komen.

Samenwerken

Proeftuin Ruwaard

Woonzorglocatie De Ruwaard neemt deel aan 'Proeftuin Ruwaard'. Binnen Proeftuin Ruwaard staat de vraag van de wijkbewoner centraal, niet het aanbod van instanties. Voor de professionals betekent dit een compleet andere manier van werken. Zo gaat de wijkbewoner met zijn vraag niet naar het kantoor van een instantie, maar gaan de verschillende organisaties samen met de wijkbewoner in zijn of haar huis om tafel zitten. Er wordt samen een oplossing bedacht en gekeken welke organisaties kunnen samenwerken om tot die oplossing te komen. Zie voor meer informatie ook de website van Proeftuin Ruwaard.

In 2020 zijn veel overleggen/werkgroepen van de Proeftuin Ruwaard geannuleerd in verband met corona. Er zijn dan ook beperkte resultaten behaald. In 2021 wordt Proeftuin Ruwaard voorgezet. Er wordt onder andere bekeken wat het nieuwe wijkcentrum betekent voor de dagbesteding op lange termijn. De focus ligt hier op extramuraal, niet intramuraal.

Zorgtechnologie

In 2020 is de ‘digitalisering van het gebouw’ van De Ruwaard gestart, waarbij aan de slag is gegaan met het realiseren van de randvoorwaarden voor zogenoemde leefcirkels. Met leefcirkels krijgen cliënten met dementie een veilige bewegingsruimte, betere ondersteuning en meer eigen regie bij het invullen van hun dag. Hier wordt de tuin van De Ruwaard bij betrokken, zodat bewoners ook buiten een veilige plek hebben om zich vrij te kunnen bewegen. De leefcirkels worden in 2021 doorgevoerd.

Het onderzoek of de slimme medicijndispencer Medido ook binnen de muren van De Ruwaard kan worden ingezet, is vooruitgeschoven naar 2021. In 2020 is wel gewerkt met een digitaal voorschrijfsysteem van medicatie. Dit systeem helpt medewerkers onder andere om altijd de meest recente documenten te raadplegen, geeft meldingen als medicatie nog niet is toegediend en maakt op eenvoudige wijze bestellingen mogelijk. Hierdoor wordt er minder tijd besteed aan medicatierondes en meer tijd aan bewoners.

Verder heeft de uitwisseling van zorgtechnologie tussen locaties van BrabantZorg op initiatief van De Ruwaard verder vorm gekregen. Er wordt onderzocht welke zorgtechnologieën aansluit bij de behoeften van onze bewoners. In 2021 moet dit meer in de praktijk worden gebruikt. Iedere woonzorglocatie heeft hiervoor een contactpersoon aangesteld. Er is een overzicht gecreëerd van deze contactpersonen en welke zorgtechnologie op welke locatie aanwezig is. De Qwiek.up staat op het ‘verlanglijstje’ van De Ruwaard.