Meten

Goede veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is. Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze in De Ruwaard in veilige handen zijn. Om die veiligheid te waarborgen, voeren we verschillende audits (zowel intern als extern) en kwaliteitschecks uit.

Audits

Door middel van waarderend auditen meet locatie De Ruwaard de kwaliteit van haar zorg en dienstverlening. Tijdens deze waarderende audits vindt een gesprek en zorgdossiercheck plaats met de betrokken zorgmedewerkers, behandelaren en auditoren. Hier wordt stil gestaan bij wat goed gaat (waar zijn we trots op) en welke onderdelen hebben verbetering nodig. In 2020 hebben in De Ruwaard twee audits plaatsgevonden:

Bewegen en valpreventie

Waar mogen we trots op zijn:

 • Goede samenwerking door korte lijnen tussen verschillende vakgebieden.
 • Gedegen aandacht voor preventie. Zorgmedewerkers signaleren vroegtijdig.
 • Mooi aanbod van diverse beweeggroepen.
 • Een valincident wordt door de PLIC werkgroep geanalyseerd en acties worden uitgezet naar de CCP-er en/of het desbetreffende team.

Waar gaan we aan werken:

 • Meer individueel recreatief bewegen met bewoners.
 • Contacten met fysiotherapeut en ergotherapeut zijn laagdrempelig en worden om advies gevraagd. Bewegingsagoog zet regelmatig bedfietsen in.
 • We bespreken de wensen en behoeften van bewoners, en doen vooral bewegingsactiviteiten die bewoners ook echt leuk vinden. Bewoners die bewegen niet zo leuk vinden, worden meer betrokken bij het aanbod en het uitbreiden hiervan.

Persoonsgerichte zorg

Waar mogen we trots op zijn:

 • Korte lijnen tussen vakgebieden en zorgmedewerkers.
 • Ook complexere zorgvragen (zoals intimiteit) komen aan bod en worden door de medewerkers van de verschillende vakgebieden besproken.
 • Er wordt gedacht in mogelijkheden (‘out of the box denken')

 

Waar gaan we aan werken:

 • Huisbezoek voor verhuizing naar De Ruwaard.
 • Rapporteren in zorgdossier door gastvrouwen.
 • Rapporteren in ‘probleem-doel-actie’. Medewerkers krijgen in 2020 een klinische les hierover.

Checks

Schoonmaakonderhoud

Binnen alle locaties worden twee keer per jaar schoonmaakchecks gehouden. Deze checks worden in de meeste gevallen samen met de voorwerkster uitgevoerd. Het doel van het uitvoeren van deze checks is om de huishoudelijke dienst in de locaties te ondersteunen in de juiste uitvoering van hun werkzaamheden. Uit de checks komen tips en adviezen naar voren om het kwaliteitsniveau van het schoonmaakonderhoud binnen de locaties op een goed niveau te houden of op een hoger niveau te krijgen.

De schoonmaakchecks worden volgens een erkend schoonmaakcontrolesysteem gedaan, namelijk VSR-KMS (Vereniging Schoonmaak Research-Kwaliteit Meet Systeem). Tijdens de check wordt er in een aantal, door de computer bepaalde, ruimten (steekproef) gekeken hoe de stand van zaken van schoonmaakonderhoud is in deze ruimten. Van elke check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op de interne site van BrabantZorg zodat medewerkers van elkaar kunnen leren.

HACCP, oftewel voedselveiligheid

In de huiskamers waar zelf wordt gekookt, moet de Hygiënecode voor voedingsverzorging in kleinschalige woonvormen gehanteerd worden. Om de voedselveiligheid voor onze cliënten te kunnen waarborgen, moeten medewerkers op de hoogte zijn van de inhoud van deze hygiënecode.

In de hygiënecode is ook vastgelegd dat organisaties een keer per jaar een HACCP-check moeten uitvoeren in de huiskamers waar zelf wordt gekookt. Middels deze HACCP-check wordt gekeken in hoeverre er in de huiskamers aan deze richtlijnen wordt voldaan. De check bestaat uit een vragenlijst met 36 vragen. Van de HACCP-check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op de interne site van BrabantZorg zodat medewerkers van elkaar kunnen leren.

Veiligheid RI&E

De veiligheidsscan is een instrument dat (periodiek) het niveau van (brand)veiligheid meet in een locatie van BrabantZorg. De veiligheidsscan wordt bij iedere locatie jaarlijks uitgevoerd en heeft als doel het kenbaar maken risico’s die mogelijk kunnen leiden tot onveilige en gevaarlijke situaties. Met de vastgestelde aandachtspunten kan een team of locatie aan de slag om een veiligere werk- en leefomgeving te creëren.

De veiligheidsscan wordt uitgevoerd op vier hoofdonderwerpen:

 • Organisatorisch: hoe worden de zaken rondom veiligheid door medewerkers uitgevoerd?
 • Bouwkundig: hoe is de veiligheid van het gebouw (denk aan vluchtwegen, gebruikte materialen, compartimentering etc.)?
 • Installatietechnisch: hoe is het gesteld met de installaties en de veiligheid ten aanzien van (elektro)technische zaken?
 • Beleid: wat is er wel en niet geborgd in beleid?