Meten

Goede veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is. Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze op De Watersteeg in veilige handen zijn. Om die veiligheid te waarborgen, voeren we verschillende audits (zowel intern als extern) en kwaliteitschecks uit.

Audits

Door middel van waarderend auditen meet locatie De Watersteeg de kwaliteit van haar zorg en dienstverlening. Tijdens deze waarderende audits vindt een gesprek en zorgdossiercheck plaats met de betrokken zorgmedewerkers, behandelaren en auditoren. Hier wordt stilgestaan bij wat goed gaat (waar zijn we trots op) en welke onderdelen hebben verbetering nodig.

Medicatie

Waar mogen we trots op zijn:

  • Het aanreiken van medicatie wordt via Medimo gedaan. Dit digitaal aftekensysteem geeft een helder overzicht van de medicatie en de tijdstippen waarop deze medicatie gegeven wordt
  • Wanneer er klachten of bijwerkingen geobserveerd worden, vindt er in samenspraak met de bewoner een aanpassing plaats

Waar gaan we aan werken:

  • Er wordt kritisch gekeken naar hoe we de eigen regie van cliënten/bewoners zoveel mogelijk kunnen handhaven
  • Verspilling voorkomen door steeds weer te kijken of het bestelproces efficiënter kan
  • Steeds opnieuw aandacht voor duidelijke afspraken, over de verantwoordelijkheid voor medicatie-uitgifte, wanneer er met meerdere leerlingen en stagiaires wordt gewerkt

Aan deze verbeterpunten hebben we gewerkt:

Bewegen en valpreventie

Naar aanleiding van de verbeterpunten die uit de audit kwam hebben de betrokken behandelaren de samenwerking opgezocht met de zorgmedewerkers en de fysiotherapeuten, om zo een betere kwaliteit van zorg te kunnen bieden en de eigen regie van de cliënt te behouden.

Vanuit de kwaliteitsgelden is gekeken naar meer inzet van behandelaren.

Huidletsel

Naar aanleiding van de verbeterpunten die uit de audit kwamen is de samenwerking met de wondverpleegkundige en specialisten uit andere vakgebieden geoptimaliseerd. In een vroegtijdig stadium wordt nu de samenwerking opgezocht.

Medicatie

Naar aanleiding van de verbeterpunten die uit de audit gekomen zijn is de Specialist Oudergeneeskunde nog kritischer gaan kijken naar het voorschrijven van medicatie. Ook zorgmedewerkers blijven hier aandacht voor houden door eerst op onderzoek te gaan naar de oorzaak. Verder heeft Medimo de evaluatiemomenten eenvoudiger gemaakt. Dit heeft ertoe geleid dat er minder medicatiefouten gemaakt zijn.

Checks

Schoonmaakonderhoud

Op alle locaties worden twee keer per jaar schoonmaakchecks gepland. Deze checks worden in de meeste gevallen samen met de voorwerkster uitgevoerd. Het doel van het uitvoeren van deze checks is om de huishoudelijke dienst in de locaties te kunnen ondersteunen in de juiste uitvoering van hun werkzaamheden. Uit de checks komen tips en adviezen om het kwaliteitsniveau van het schoonmaakonderhoud binnen de locaties op een goed niveau te houden of op een hoger niveau te krijgen.

De schoonmaakchecks worden volgens een erkend schoonmaakcontrolesysteem gedaan, namelijk VSR-KMS (Vereniging Schoonmaak Research-Kwaliteit Meet Systeem). Tijdens de check wordt er in een aantal, door de computer bepaalde, ruimten (steekproefsgewijs) gekeken hoe de stand van zaken van schoonmaakonderhoud is in deze ruimten. Van elke check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op de interne site van BrabantZorg zodat medewerkers van elkaar kunnen leren.

HACCP, oftewel voedselveiligheid

Vanuit de hygiënecode is ook vastgelegd dat organisaties een keer per jaar een HACCP-check moeten uitvoeren. Middels deze HACCP-check wordt gekeken in hoeverre er aan deze richtlijnen wordt voldaan. De check bestaat uit een vragenlijst met 36 vragen. Van deze HACCP-check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op de interne site van BrabantZorg zodat medewerkers van elkaar kunnen leren.

Veiligheid RI&E

De veiligheidsscan is een instrument dat (periodiek) het niveau van (brand)veiligheid meet in een locatie van BrabantZorg. De veiligheidsscan wordt bij iedere locatie jaarlijks uitgevoerd en heeft als doel het kenbaar maken risico’s die mogelijk kunnen leiden tot onveilige en gevaarlijke situaties. Met de vastgestelde aandachtspunten kan een team of locatie aan de slag om een veiligere werk- en leefomgeving te creëren.

De veiligheidsscan wordt uitgevoerd op vier hoofdonderwerpen:

  • Organisatorisch: hoe worden de zaken rondom veiligheid door medewerkers uitgevoerd?
  • Bouwkundig: hoe is de veiligheid van het gebouw (denk aan vluchtwegen, gebruikte materialen, compartimentering etc.)?
  • Installatietechnisch: hoe is het gesteld met de installaties en de veiligheid ten aanzien van (elektro)technische zaken?
  • Beleid: wat is er wel en niet geborgd in beleid?