Leren en werken aan kwaliteit

Omdat op de Wellen veel verschillende soorten zorg verleend worden, hebben we in dit venster onderscheid gemaakt in "Woonzorg" en "Revalidatie/Dagbehandeling".

Een zinvolle dag

De Wellen biedt zorg en ondersteuning op een manier die volgt vanuit de visie van BrabantZorg. Deze visie komt tot uiting in één zin: 'Elke dag zo fijn mogelijk'. We bieden persoonsgerichte zorg en laten de regie bij cliënten zelf en helpen hen bij het nemen van beslissingen. Op deze manier ligt de nadruk op een betekenisvol leven in plaats van op gezondheid. Daar waar de cliënt ondersteund moet worden, werken we nauw samen met familieleden en vrijwilligers.

Elke dag zo fijn mogelijk

Woonzorg

Met de invulling van 'Elke dag zo fijn mogelijk' komt de nadruk meer te liggen op wonen en welzijn en minder op zorg. Hierover worden inspiratiesessies georganiseerd voor medewerkers.
In 2021 zullen we aandacht geven aan het, over de gehele dag, organiseren van een zinvolle dag voor de cliënt.

In 2020 zouden we welzijnswerkers zoals gastvrouwen en welzijnscoaches werven. Maar dit hebben we on-hold gezet omdat in het kader van "Samen Werken We Zo" (SWWZ) de teams andere keuzes mogen maken t.a.v. inzet van gastvrouwen en welzijnscoaches. Dit wordt afgestemd op de behoefte van de cliënt. Dat maakt dat er teams zijn die er bewust voor hebben gekozen om gastvrouwen in te zetten die samen met de cliënten huishoudelijke taken uitvoeren. Terwijl andere teams meer in willen zetten op het werven van helpenden in de zorg, omdat daar de complexiteit van de zorg anders is en dus ook andere aandacht omtrent welzijn vraagt. In 2021 zal dan ook de aandacht voor welzijn meer afhankelijk zijn van de doelgroep en samenstelling van cliënten in de groep/woning. Ook het netwerk rondom de cliënt wordt hierbij betrokken.

Familieparticipatie

In het nieuwe zorgdossier 'PUUR' is er meer aandacht en ruimte voor de familie om te beschrijven hoe hun naaste gewend was de dag door te komen en hoe zijn/haar familiegeschiedenis is. Familie kan dit beschrijven waardoor de medewerkers beter kunnen inspelen op de behoefte en gewoonte van de cliënt.

Tuin

We hadden het streven om dit af te ronden in 2020, maar dit heeft vertraging opgelopen i.v.m. de corona-ontwikkelingen. De werkzaamheden zijn weer opgepakt en we hopen de tuin in 2021 gerealiseerd te hebben. We streven naar een tuin die vrij toegankelijk is voor alle cliënten en dus ook voor de cliënten die belang hebben bij een beschermde omgeving. In samenwerking met de cliëntenraad, vrijwilligers, medewerkers, MSD en IBN wordt er een 30 m³ grote (eet)tuin aangelegd die een positief effect zal hebben op de eigen regie van cliënten. Mensen kunnen zelfstandig naar buiten om te bewegen, te tuinieren of anderszins te ontspannen.


Revalidatie/ dagbehandeling
In 2020 is de dagbehandeling als gevolg van de coronamaatregelen lange tijd dicht geweest, waardoor een aantal plannen vertraging hebben opgelopen. Wel is het plan rondom het verbeteren van het therapeutisch klimaat verder uitgewerkt. De cliënt is sinds kort zelf aanwezig bij het MDO: hierdoor zetten we de cliënt nog meer centraal en is deze meer eigenaar van zijn/haar eigen doelen en plan. De start is dus gemaakt en dit wordt in 2021 verder uitgewerkt. We zijn benieuwd hoe de cliënten dit gaan ervaren: eerste reacties zijn positief. In 2020 zouden we het werken met specifieke doelgroepen uitbreiden met de groep cliënten met NAH, Niet Aangeboren Hersenletsel. De eenduidige werkwijze maakt dat cliënten overal de deskundige ondersteuning krijgen. Alleen op de momenten van behandeling worden de doelgroepen bij elkaar geplaatst. Dit gaat nu goed en is dus afgerond.

Op de revalidatieafdeling zijn we in 2020 begonnen om de cliëntreis helemaal uit te schrijven: ook hier staat de cliënt centraal en beschrijven we van het moment voor de opname tot en met het ontslag precies in welk gedeelte er contact is met de cliënt en hoe het verloop van het revalidatieproces is. Er wordt nu een multi disciplinaire intake (MDI) afgenomen op de dag van opname: hierdoor komen de doelen van de cliënt zelf duidelijker naar voren en verloopt de dag van opname rustiger. In 2021 gaan we hiermee verder. Het proces rondom het multi disciplinaire overleg (MDO) wordt ook uitgeschreven en bekeken en er wordt meer samengewerkt door de zorgmedewerkers en de disciplines op de afdeling in plaats van dat er afstemming is tijdens het MDO.

Eten & drinken

Woonzorg

De afdeling Hofstaete ontvangt de maaltijden vanuit de centrale keuken. Binnen Kleinschalig Wonen koken de medewerkers samen met de cliënten.
Binnen BrabantZorg hanteren we een menucyclus, maar naast deze vaste menucyclus passen we onze menu's op een zodanige manier aan dat dit ook past binnen de wensen van cliënten. Op de multiculturele woning wordt er o.a. rondom de voeding gekeken naar de gewoontes van de cliënten en wordt daarop ingespeeld.

Helaas hebben we i.v.m. de corona-ontwikkelingen de keuzemomenten van de warme maaltijd in het restaurant gereduceerd naar één moment in de avond. In 2021 wordt gekeken naar behalve de leermomenten weer uit te breiden ook om binnen de richtlijnen van coronamaatregelen te zoeken naar alternatieven, om zo de gezelligheid rondom de maaltijd te stimuleren. Bijvoorbeeld daar waar mogelijk de cliënten van de woningen uit te nodigen om deel te nemen aan de maaltijd in het restaurant. Indien nodig en daar waar mogelijk, is het team H&F voornemens om hier een actieve rol in te gaan spelen. Verder worden de thema avonden in 2021 weer ten uitvoer gebracht.

Revalidatie/ dagbehandeling

Op de revalidatieafdeling wordt extra aandacht besteed aan de zelfredzaamheid van de revalidanten. Zo wordt er een therapeutisch ontbijt en een lunch georganiseerd. Tijdens de maaltijden wordt verwacht dat de cliënt alles zelf pakt vanuit een buffetvorm. Alleen de soep wordt geserveerd.

Methodisch werken

Deskundigheid

Woonzorg
Om te kunnen voldoen aan de veranderende, meer complexere hulpvraag zou er in het eerste half jaar van 2020 een training gegeven worden aan alle zorgmedewerkers; hoe om te gaan met psychiatrische problematiek? Door het overgaan naar PUUR is dit on-hold gezet.

De nieuwe visie SWWZ stelt de medewerkers in staat om zelf te bepalen welke scholing zij nodig hebben om kwalitatieve en veilige zorg te kunnen bieden. Op basis hiervan worden scholingen gevolgd. Deze zijn afgestemd op de doelgroep die verzorgd wordt, waardoor niet iedereen meer dezelfde trainingen gaat volgen. Dit geldt ook voor de scholing Gespecialiseerde Verzorgende Psychiatrie die een aantal medewerkers van somatiek zouden gaan volgen. De Wellen heeft gedurende het jaar veel leerlingen, stagiaires en lefgozers. Met als doel onze eigen pool van deskundige medewerkers te creëren. Binnen het KSW loopt een pilot leerling begeleiden i.s.m. P&O leer- en stagebedrijf.

Er is een start gemaakt om te kijken naar een koppeling tussen PUUR en Ysis: hoe kunnen de digitale systemen zodanig op elkaar afgestemd worden dat dit het samenwerken bevordert? Met als doel dat de behandelaren en zorgmedewerkers het methodisch werken onder de aandacht kunnen brengen. In 2021 zal dit verder worden uitgewerkt en geborgd.

De audit palliatieve zorg, die voor woonzorg in november 2020 plaats gaat vinden, gaan we gebruiken als 0-meting zodat we dit in 2021 kunnen verbeteren en ook de samenwerking met familie rondom palliatieve zorg kunnen uitwerken.

Revalidatie/ dagbehandeling


De revalidatieafdeling zal de punten die voortkomen uit de audit Persoonsgerichte zorg meenemen in het plan voor 2021.

Hygiëne

Woonzorg
Het 1ste kwartaal van 2021 staat in het teken van de puntjes op de 'I' zetten en het blijven leren m.b.t. het goed toepassen van hygiëne binnen De Wellen. De kwaliteitsverpleegkundigen volgen hier extra scholing in om hun collega's beter te kunnen begeleiden.

Opleidingen

Revalidatie/dagbehandeling

Medewerkers revalidatie houden jaarlijks hun deskundigheid op peil; specifieke trainingen in 2019 waren wondzorg en aandacht voor medicatieveiligheid. Daarnaast is een proef gestart om oedeemtherapie te verbeteren. Medewerkers signaleren sneller problemen, wat zorgt voor juiste diagnoses, waardoor verergering van oedeem en het ontstaan van wonden zoveel mogelijk voorkomen wordt. De proef is in april 2020 afgerond en beoordeeld of het ter ondersteuning van cliënten kan worden ingezet. Deze pilot heeft vervolg gekregen en is geborgd op de afdeling revalidatie. Coachend samenwerken is gestopt vanwege corona-ontwikkelingen en wordt in 2021 opgepakt

Er wordt kritisch gekeken naar de inzet van scholingen. Per team wordt gekeken welke doelgroep verzorgen we en wat hebben we nodig om dit zo goed mogelijk te kunnen doen. Er wordt in toenemende mate ingezet op E-learning en dit geeft meer zicht op de kwaliteit van handelen.

Aandachtsvelders

Woonzorg
Vanuit de Speeltuin is er voor De Wellen woonzorg voor gekozen om te stoppen met aandachtsvelders. Er wordt hier geen gebruik meer van gemaakt i.v.m. SWWZ. De teams zijn te klein om voor ieder aandachtsgebied een aandachtsvelder te kunnen hebben en verder zijn wij van mening dat iedereen geschoold moet zijn en de kennis moet hebben van de problematiek binnen hun werkgebied.

Revalidatie en dagbehandeling

Voor de revalidatieafdeling en de dagbehandeling ligt dit anders. Er is hier door de teams gekozen om wel gebruik te maken van aandachtsvelders. Op de dagbehandeling wordt hiervoor een zogenaamde flexiematrix gebruikt, die alle taken en de namen van de medewerkers van het team bevat, waardoor zelforganisatie geborgd wordt. Het team is hier zelf verantwoordelijk voor en de teamafspraken van SWWZ zijn hieraan gekoppeld. In 2021 gaat de revalidatieafdeling bekijken of dit ook voor hen meerwaarde heeft.

Samenwerken

Samenwerken met behandelaren

Woonzorg
Er wordt in 2021 met de zorgteams, H&F teams en behandelaren gekeken naar een betere samenwerking. Zodat we kunnen voldoen aan de behoefte van de cliënt. Hiervoor is in het najaar van 2020 een plan gemaakt om dit verder vorm te geven.

Revalidatie en dagbehandeling

Op de revalidatie afdeling wordt gewerkt aan het omschrijven van de cliëntreis, wat bijdraagt aan het revalidatieklimaat.

Familieparticipatie

Woonzorg
Alleen gezamenlijk kunnen wij zorgdragen voor elke dag zo fijn mogelijk. Het streven is om in 2021 de familie vaste deelnemer te laten zijn bij het Multi Disciplinair Overleg waarbinnen met de betrokken medewerkers de ondersteuning en begeleiding van hun naaste wordt nabesproken. De familie wordt uitgenodigd voor bijvoorbeeld een artsenvisite en wordt actief betrokken bij het reilen en zeilen op de afdeling. PUUR is hier ondersteunend in.

We hadden beloofd om in 2020 te investeren in een familieparticipatie training; dit betekent dat alle medewerkers een training krijgen om hen te ondersteunen om familieparticipatie (betrokkenheid van de familie) goed vorm te geven. Helaas is er i.v.m. coronamaatregelen niet voldoende aandacht voor geweest en zullen we dit in 2021 verder oppakken.

Om navraag te doen bij de cliënten en familie over de kwaliteit van zorg gaan we de formulieren in PUUR gebruiken. Dit is een tevredenheidsonderzoek wat we twee keer per jaar door familie in willen laten vullen. Het project 'Samen Sterk' wat we in de tweede helft van 2020 zouden starten komt hiermee te vervallen.

Revalidatie en dagbehandeling
Op de revalidatieafdeling zal ook gekeken worden hoe de familie ingezet kan worden ter ondersteuning van de revalidatie: bijvoorbeeld door op de afdeling met de cliënt te lopen. In 2021 willen we kijken hoe we dit ook in de cliëntreis kunnen inpassen.

Inhuizen/uithuizen

Woonzorg
We onderzoeken de mogelijkheden, per woning, hoe we bij het inhuizen van een nieuwe cliënt hem/haar een zo'n warm mogelijk welkom kunnen heten. Dit kan zijn door op voorhand een bezoek bij de cliënt thuis te brengen maar ook een kennismaking op een andere afdeling, mocht de cliënt al onder het dak van De Wellen verblijven.

Revalidatie en dagbehandeling
Op de revalidatieafdeling zijn we eind 2020 gestart met de Multi Disciplinaire Intake wat eraan bij draagt dat vanaf dag één de revalidatiedoelen van de cliënt bij iedereen bekend zijn. Er wordt in 2021 gekeken hoe de warme overdracht beter kan verlopen, zowel naar thuiszorg, binnen locatie De Wellen als daarbuiten.

Samen werken we zo in de Speeltuin

Elke dag zo fijn mogelijk: dat willen we voor de cliënt, maar ook voor onze medewerker. We zijn ervan overtuigd dat wanneer het werk goed, snel en gemakkelijk kan gebeuren, we deze tijd en energie gerichter kunnen investeren om de cliënt een zo fijn mogelijke dag te bezorgen. Vanuit deze visie op organiseren 'samen werken we zo' zijn we in De Wellen per 1 december 2019 gestart met het project 'de Speeltuin'. Hierin oefenen we met:

Spelregels, omdat we ervan overtuigd zijn dat die de samenwerking ten goede komen

Een nieuw zorgdossier (Puur en Ysis) en kantoorautomatisering (Google), omdat we ervan overtuigd zijn dat beiden ervoor zorgen dat het werk beter, sneller en gemakkelijker gedaan kan worden
Een Serviceteam, dat klaarstaat voor alle vragen van medewerkers uit het primaire proces

2019 heeft grotendeels in het teken gestaan van de voorbereidingen voor het project 'de Speeltuin'. Zo hebben alle zorgmedewerkers en managers diverse scholingen gevolgd om goed voorbereid te kunnen beginnen op 1 december. Hierin is het methodisch werken een belangrijk onderdeel. De Speeltuin eindigt eind mei 2020. Daarna volgt een evaluatie en wordt besloten hoe we verder gaan met deze ontwikkelingen. De evaluatie in mei 2020 heeft geresulteerd in het uitbreiden van deze visie naar de gehele organisatie. De Wellen zal het SWWZ verder uitwerken naar de visie "elke dag zo fijn mogelijk", dit wordt in 2021 voortgezet.

De Wellen is in zijn totaliteit bijzonder trots op de wijze waarop alle medewerkers zich hebben ingezet. Het geduld en de inzet van onze medewerkers is hierin wonderbaarlijk geweest. Vooral de wijze waarop zij deze nieuwe manier van werken omarmd hebben en er mee aan de slag gegaan zijn. Het is niet altijd even gemakkelijk geweest maar iedereen bleef enthousiast. We zijn trots op wat we allemaal opgepakt en bereikt hebben. Dit heeft ook geresulteerd in een veranderde rol van de teammanagers: zij zijn meer naar een coachende rol gegaan.

Veerkracht

De visie gericht op 'Elke dag zo fijn mogelijk' betekent natuurlijk ook voor medewerkers dat zij hun werk zo prettig mogelijk kunnen inrichten.Om dit zo goed mogelijk te ondersteunen wordt door het management 'veerkrachtgesprekken' gevoerd en wordt geïnvesteerd in een goede werk/privé balans, werksfeer en roosteruren. Het doel was in 2020 om met elke medewerker ten minste éénmaal per jaar een veerkrachtgesprek te voeren. In verband met de corona-ontwikkelingen heeft dit enige vertraging opgelopen maar wordt in 2021 opgepakt. Er is in het afgelopen jaar wel veel aandacht geweest voor de individuele medewerker, o.a. door de coronaperiode goed te evalueren. Tevens is er een nazorgprogramma voor medewerker van start gegaan, waardoor medewerkers de tijd nemen om even stil te staan bij wat er allemaal is gebeurd.

Zelforganisatie

Om de werkwijze te borgen, wordt de voortgang vastgelegd in het kwaliteitssysteem (actieplan). Het project 'de Speeltuin' draagt ook bij aan de mate waarin teams zelf organiserend dienen te zijn. Zelforganisatie is opgenomen binnen het SWWZ. De implementatiebegeleider ondersteunt de teams hierin. Er wordt op maat gekeken naar de behoefte van de teams.

Zorgtechnologie

Samen met de Consulent Zorgtechnologie wordt in 2021 gekeken naar de mogelijkheden tot inzet van de zorgtechnologische oplossingen om het voor de cliënt zo fijn mogelijk te maken.

Leefcirckels

Zorgtechnologie is erg in ontwikkeling binnen BrabantZorg. Zo willen we binnen De Wellen in de zomer van 2021 de 'Leefcirkels' realiseren. Door het gebruik van 'Leefcirkels' wordt de zelfstandigheid van de cliënt vergroot en de regie zoveel mogelijk bij de cliënt gelaten. Hierin wordt ook de samenwerking met de nieuwe Consulent Zorgtechnologie opgezocht.

Medicijndispensers Medido

Woonzorg
De wens ligt er om, daar waar mogelijk, met een medicijndispenser te gaan werken, hierbij worden cliënten ondersteund in het zelfstandig blijven beheren en innemen van medicatie. De kwaliteitsverpleegkundige zal dit in 2021 verder onderzoeken.

Revalidatie en dagbehandeling
Zeker voor de overgang van de revalidatieafdeling naar huis (met thuiszorg) zou het prettig zijn wanneer cliënten dit al kunnen uitproberen. In 2021 gaan we opnieuw kijken hoe we hierin de cliënt meer centraal kunnen stellen en de thuiszorg kunnen ontlasten.

Medimo (elektronisch systeem)

In 2020 hebben we gekeken naar de mogelijkheid om medicatie digitaal af te tekenen, dit dringt het aantal medicatiefouten terug en geeft een snel inzicht in welke cliënten al medicatie hebben gekregen en welke cliënten nog niet. Het gebruik van de Medimo is in 2020 geïmplementeerd en afgerond.

Interactieve honden en katten

Bij woonzorg is in 2019 gestart met de inzet van interactieve honden en katten; de inzet ondersteunt bij het zich geborgen voelen van bewoners.

Belevenistafel

Daarnaast wordt onder begeleiding van een vaste vrijwilliger de belevenistafel opgestart. Dit is een wekelijkse activiteit waarbij met behulp van een 'spelcomputer' activiteiten aangeboden worden, passend bij de doelgroep. In 2021 gaan ook de medewerkers van de dagbehandeling kijken of zij hier gebruik van kunnen maken.