Leren en werken aan kwaliteit

Omdat op de Wellen veel verschillende soorten zorg verleend worden, hebben we in dit venster onderscheid gemaakt in "Woonzorg" en "Revalidatie/Dagbehandeling".

Een zinvolle dag

De Wellen biedt zorg en ondersteuning op een manier die volgt vanuit de visie van BrabantZorg. Deze visie komt tot uiting in één zin: 'Elke dag zo fijn mogelijk'. We bieden persoonsgerichte zorg en laten de regie bij cliënten zelf en helpen hen bij het nemen van beslissingen. Op deze manier ligt de nadruk op een betekenisvol leven in plaats van op gezondheid. Daar waar de cliënt ondersteund moet worden, werken we nauw samen met familieleden en vrijwilligers.

Elke dag zo fijn mogelijk

Woonzorg

Met de invulling van 'Elke dag zo fijn mogelijk' komt de nadruk meer te liggen op wonen en welzijn en minder op zorg. Hierover worden inspiratiesessies georganiseerd voor medewerkers.
In 2021 zullen we aandacht geven aan het, over de gehele dag, organiseren van een zinvolle dag voor de cliënt.

In 2020 hebben we welzijnscoaches aangenomen. Binnen de kaders van 'Samen Werken We Zo' kunnen de teams andere keuzes maken t.a.v. inzet van gastvrouwen en welzijnscoaches. Dit wordt afgestemd op de behoefte van de cliënt. Dat maakt dat er teams zijn die er bewust voor hebben gekozen om gastvrouwen in te zetten die samen met de cliënten huishoudelijke taken uitvoeren. Terwijl andere teams meer in willen zetten op het werven van helpenden in de zorg, omdat daar de complexiteit van de zorg anders is en dus ook andere aandacht omtrent welzijn vraagt. In 2021/ 2022 zal dan ook de aandacht voor welzijn meer afhankelijk zijn van de doelgroep en samenstelling van cliënten in de groep/woning. Ook het netwerk rondom de cliënt wordt hierbij betrokken.

Familieparticipatie

In het nieuwe zorgdossier ‘PUUR’ is er meer aandacht en ruimte voor de familie om te beschrijven hoe hun naaste gewend was de dag door te komen en hoe zijn/haar familiegeschiedenis is. Familie kan dit beschrijven waardoor de medewerkers beter kunnen inspelen op de behoefte en gewoonte van de cliënt.

In 2021 zijn we gestart met de cursus familieparticipatie om hierin ook medewerkers te scholen. In 2021 komt hiervoor een borgingsplan en bekijken we samen met familie hoe dit vorm te gaan geven.

Tuin

De werkzaamheden in de tuin zijn weer opgepakt en dit is in 2021 gerealiseerd. De tuin is vrij toegankelijk voor alle cliënten en dus ook voor de cliënten die belang hebben bij een beschermde omgeving. In samenwerking met de cliëntenraad, vrijwilligers, medewerkers, MSD en IBN is er een 30 m³ grote (eet)tuin aangelegd die een positief effect zal hebben op de eigen regie van cliënten. Mensen kunnen zelfstandig naar buiten om te bewegen, te tuinieren of anderszins te ontspannen.


Revalidatie/ dagbehandeling
In 2020 is de dagbehandeling als gevolg van de corona maatregelen lange tijd dicht geweest, waardoor een aantal plannen vertraging hebben opgelopen. Wel is het plan rondom het verbeteren van het therapeutisch klimaat verder uitgewerkt. De cliënt is sinds kort zelf aanwezig bij het MDO: hierdoor zetten we de cliënt nog meer centraal en is deze meer eigenaar van zijn/haar eigen doelen en plan. De start is dus gemaakt en dit wordt in 2021 verder uitgewerkt. We zijn benieuwd hoe de cliënten dit gaan ervaren: eerste reacties zijn positief. In 2020 zouden we het werken met specifieke doelgroepen uitbreiden met de groep cliënten met NAH, Niet Aangeboren Hersenletsel. De eenduidige werkwijze maakt dat cliënten overal de deskundige ondersteuning krijgen. Alleen op de momenten van behandeling worden de doelgroepen bij elkaar geplaatst. Dit gaat nu goed en is dus afgerond.

In 2020 is de revalidatieafdeling gestart met de pilot ‘de cliëntreis’. In de cliëntreis staan de cliënt en zijn of haar revalidatiedoelen centraal. Door het starten van de multidisciplinaire intake (MDI) staan de doelen van de cliënt vanaf dag één centraal en worden deze samen met de zorg en behandelaren concreet en realistisch gemaakt. Hierdoor hoeft de cliënt maar eenmalig zijn verhaal te vertellen en zijn de revalidatiedoelen concreet en realistisch gesteld. De eerste reacties van de cliënten zijn positief.

Daarnaast is het proces rondom het multidisciplinaire overleg (MDO) anders vorm gegeven binnen de cliëntreis. Zo wordt er aan het begin van het MDO gestart met het flowboard principe. Het flowboard is een cliëntvolgsysteem waarbij de revalidatiedoelen van de cliënt gemonitord worden van opname tot ontslag. Door het flowboard is in één overzicht duidelijk of de revalidatie goed verloopt of dat de revalidatie stagneert. Mocht de revalidatie stagneren, worden de revalidatiedoelen indien nodig in samenspraak met de cliënt bijgesteld. Ook zijn de verschillende gesprekken met de cliënt binnen de cliëntreis anders vorm gegeven. Zo vindt er wekelijks een voortgangsgesprek plaats met de cliënt en zijn of haar cliënt contactpersoon (CCP’er). In de tweede week van het revalidatietraject vindt het toekomstgesprek plaats met de cliënt, CCP’er en behandelend arts. Tevens wordt er een vervolg toekomstgesprek ingepland t.a.v. de bevindingen gedurende het revalidatietraject, o.a. vanuit de uitkomsten van het MDO. Hierbij sluit de cliënt, zorgmedewerker, behandelend arts en casemanager aan. Een van de punten binnen de cliëntreis, waaraan in 2021 gewerkt wordt, is het ontslag en het ontslaggesprek. Dit om het ontslag naar huis soepeler te laten verlopen en betrokkenen beter te informeren.

Eten & drinken

Woonzorg

De afdeling Hofstaete ontvangt de maaltijden vanuit de centrale keuken. Binnen Kleinschalig Wonen koken de medewerkers samen met de cliënten. Binnen BrabantZorg hanteren we een menucyclus, maar naast deze vaste menucyclus passen we onze menu’s op een zodanige manier aan dat dit ook past binnen de wensen van cliënten. Op de multiculturele woning wordt er o.a. rondom de voeding gekeken naar de gewoontes van de cliënten en wordt daarop ingespeeld.

Cliënten kunnen ook de keuze maken om dagelijk in het restaurant te eten.

In 2021 worden de thema-avonden weer ten uitvoer gebracht.

Revalidatie/ dagbehandeling

Op de revalidatieafdeling wordt extra aandacht besteed aan de zelfredzaamheid van de revalidanten. De revalidatiedoelen van de cliënt staan hierbij centraal. Er worden therapeutische maaltijden georganiseerd, met als doel om de zelfredzaamheid rondom de maaltijden te vergroten. De therapeutische maaltijden worden ook echt gezien en vormgegeven als therapie momenten. De maaltijden vinden plaats op de afdeling. Helaas is door de corona maatregelen de therapeutische maaltijden anders vorm gegeven. In 2021 worden de therapeutische maaltijden weer verder vorm gegeven, binnen de op dat moment geldende corona maatregelen.

Methodisch werken

Deskundigheid

Woonzorg
De nieuwe visie SWWZ stelt de medewerkers in staat om zelf te bepalen welke scholing zij nodig hebben om kwalitatieve en veilige zorg te kunnen bieden. Op basis hiervan worden scholingen gevolgd. Deze zijn afgestemd op de doelgroep die verzorgd wordt, waardoor niet iedereen meer dezelfde trainingen gaat volgen.

De Wellen heeft gedurende het jaar veel leerlingen, stagiaires en lefgozers. Met als doel om ons voor te bereiden op de toekomst waarin deskundige personeel noodzakelijk is.

We werken binnen de Wellen met de dossiers PUUR woonzorg. Dit systeem draagt bij aan het methodisch werken.

Revalidatie/ dagbehandeling


Om werkwijzes binnen de revalidatieafdeling te borgen, wordt de voortgang vastgelegd in het kwaliteitssysteem van BrabantZorg (garantieplan). Daarnaast worden signalen, actiepunten en resultaten vanuit de praktijk vastgelegd in het garantieplan zodat de revalidatieafdeling methodisch werkt aan kwaliteitsverbetering.

De revalidatieafdeling maakt gebruik van een planbord. Dit is een bord die alle taken omvat binnen beide teams. De namen van de zorgmedewerkers worden gekoppeld aan de taken die per dag gepland staan. Hierdoor wordt zichtbaar wie de verantwoordelijkheid draagt voor het uitvoeren van geplande taken. Tevens biedt het planbord ook duidelijkheid voor overige disciplines binnen de revalidatieafdeling. Zij kunnen in een oogopslag zien, welke zorgmedewerker zij kunnen benaderen. Door de methodiek achter het planbord wordt de continuïteit van zorg gewaarborgd binnen de revalidatieafdeling.

De audit Persoonsgerichte zorg heeft plaatsgevonden. Een aantal verbeterpunten vanuit de audit zijn opgepakt en geborgd middels de cliëntreis. Enkele voorbeelden van verbeterpunten: het voorkomen dat een cliënt bij opname meerdere keren zijn verhaal mocht vertellen en het betrekken van de cliënt bij het opstellen van zijn of haar revalidatiedoelen. Bovenstaande is geborgd middels het multidisciplinaire intake (MDI). Een van de verbeterpunten uit de audit persoonsgerichte zorg is hoe de warme overdracht beter kan verlopen, zowel naar thuiszorg, binnen locatie De Wellen als daarbuiten. Dit sluit aan bij de verdere uitwerking van de cliëntreis omtrent het ontslag. Zodat de cliënt zijn regie kan behouden gedurende het ontslag, het ontslag efficiënt verloopt en de betrokkenen beter te voorzien van informatie. Hier wordt in 2021 over nagedacht.

Hygiëne

Woonzorg
Het 1ste kwartaal van 2021 staat in het teken van de puntjes op de 'I' zetten en het blijven leren m.b.t. het goed toepassen van hygiëne binnen De Wellen.

Opleidingen

Woonzorg

Medewerkers houden jaarlijks hun deskundigheid op peil; Er wordt kritisch gekeken naar de inzet van scholingen. Per team wordt gekeken welke doelgroep verzorgen we en wat hebben we nodig om dit zo goed mogelijk te kunnen doen. Er wordt in toenemende mate ingezet op E-learning en dit geeft meer zicht op de kwaliteit van handelen.

Revalidatie

Medewerkers van de revalidatie houden hun deskundigheid op peil. Er wordt kritisch gekeken naar de inzet van de scholingen. Per team wordt gekeken welke doelgroep verzorgen we en wat hebben we nodig om dit zo goed mogelijk te kunnen doen. Er is gestart met regionale toetsingen op risico- en voorbehouden handelingen en alvorens zij getoetst worden maken zij digitaal een e-learning.  Er is in 2021 extra aandacht voor wondzorg, zo coacht de wondverpleegkundige direct in de cliëntenzorg op wondzorg, ofwel coaching on the job. 

De verpleegkundigen binnen de revalidatieafdeling coachen medewerkers in de dagelijkse praktijk (coaching on the job). In 2021 wordt beoordeeld hoe de verpleegkundigen zichzelf zichtbaar kunnen maken en hun rol als coachend begeleider kunnen implementeren binnen de revalidatieafdeling. 

Jaarlijks gaat uit ieder team een teamlid naar een congres rondom revalidatie. In 2021 is dat de Dag van de Revalidatiezorg. Hierin staan de innovaties die ze zelfredzaamheid vergroten, het revalidatieklimaat en klinisch redeneren centraal. Aan deze punten zal eind 2021 en 2022 gestart gaan worden.

Aandachtsvelders

Revalidatie en dagbehandeling
De revalidatieafdeling en de dagbehandeling zetten in tegenstelling tot woonzorg wel aandachtsvelders in. Er is hier door de teams gekozen om wel gebruik te blijven maken van aandachtsvelders. Daarbij is wel gericht gekeken of de aandachtsvelder ingezet wordt voor beide teams of per team binnen de revalidatieafdeling. In 2021 worden de puntjes op de ‘i’ gezet omtrent de teamafspraken waardoor de zelforganisatie wordt geborgd.

Op de dagbehandeling wordt hiervoor een zogenaamde flexiematrix gebruikt, die alle taken en de namen van de medewerkers van het team bevat, waardoor zelforganisatie geborgd wordt. Het team is hier zelf verantwoordelijk voor en de teamafspraken van SWWZ zijn hieraan gekoppeld.

Samenwerken

Samenwerken met behandelaren

Woonzorg
Er wordt in 2021 met de zorgteams, H&F teams en behandelaren gekeken naar hoe samen te werken binnen de nieuwe visie. Zo kunnen we nog meer voldoen aan de behoefte van de cliënt.

Revalidatie en dagbehandeling

In 2020 is de revalidatieafdeling gestart met de pilot cliëntreis wat bijdraagt aan het revalidatieklimaat en de samenwerking met de behandelaren. Door de implementatie van het  multidisciplinaire intake (MDI) en multidisciplinaire overleg (MDO) is de continuïteit omtrent samenwerking met de behandelaren gewaarborgd. De revalidatie doelen van de cliënt staan centraal, de behandelaren zorgen in samenwerking met het zorgteam dat deze gedurende het revalidatietraject concreet en realistisch gemaakt worden. De betrokken disciplines bij de cliënt zijn op de hoogte van elkaars adviezen waardoor de samenwerking direct bij opname tot aan het ontslag opgezocht kan worden.

Familieparticipatie

Woonzorg

Alleen gezamenlijk kunnen wij zorgdragen voor elke dag zo fijn mogelijk.  Vanaf 2021 is de familie vaste deelnemer bij het Multidisciplinair Overleg waarbinnen met de betrokken medewerkers de ondersteuning en begeleiding van hun naaste wordt besproken. De familie wordt uitgenodigd om actief betrokken te zijn bij het reilen en zeilen op de afdeling. 

Zoals eerder benoemd, volgen medewerkers nu de cursus familieparticipatie. Het cliëntportaal PUUR van jou is hier ondersteunend in. Om navraag te doen bij de cliënten en familie over de kwaliteit van zorg gaan we de formulieren cliënttevredenheid in PUUR gebruiken. Dit is een tevredenheidsonderzoek wat we twee keer per jaar door familie in willen laten vullen.

Revalidatie en dagbehandeling
Op de revalidatieafdeling zal ook gekeken worden naar familieparticipatie gedurende het revalidatietraject van de cliënt. Bijvoorbeeld: door op de afdeling met de cliënt te lopen. Eind 2021 en 2022 wordt bekeken hoe familieparticipatie geborgd kan worden binnen de cliëntreis.

Inhuizen/uithuizen

Woonzorg
Bij het inhuizen van een nieuwe cliënt streven we er naar om hem/haar een zo’n warm mogelijk welkom kunnen heten. Dit kan zijn door op voorhand een bezoek bij de cliënt thuis te brengen maar ook een kennismaking op een andere afdeling, mocht de cliënt al onder het dak van De Wellen verblijven. Dit zal in 2021 beschreven gaan worden in het nieuwe klantproces.

Revalidatie en dagbehandeling
Door de implementatie van het multidisciplinaire intake (MDI) zijn de revalidatiedoelen van de cliënt vanaf dag één bij iedereen bekend. In 2021 wordt gekeken hoe de warme overdracht beter kan verlopen, zowel naar thuiszorg, binnen locatie De Wellen als daarbuiten.

Veerkracht

De visie gericht op 'Elke dag zo fijn mogelijk' betekent natuurlijk ook voor medewerkers dat zij hun werk zo prettig mogelijk kunnen inrichten. Om dit zo goed mogelijk te ondersteunen wordt door het management 'veerkrachtgesprekken' aangeboden en wordt geïnvesteerd in een goede werk/privé balans, werksfeer en roosteruren.

Zorgtechnologie

Om de werkwijze te borgen, wordt de voortgang vastgelegd in het kwaliteitssysteem (actieplan). Het project SWWZ draagt ook bij aan de mate van zelforganiserend vermogen van de teams. De manager ondersteunt de teams hierin. Er wordt op maat gekeken naar de behoefte van de teams.

Zorgtechnologie

Samen met de Consulent Zorgtechnologie wordt in 2021 gekeken naar de mogelijkheden tot inzet van de zorgtechnologische oplossingen om het voor de cliënt zo fijn mogelijk te maken.

Leefcirckels

Zorgtechnologie is erg in ontwikkeling binnen BrabantZorg. Zo willen we binnen De Wellen in kwartaal 4 van 2021 de ‘Leefcirkels’ realiseren. Door het gebruik van ‘Leefcirkels’ wordt de zelfstandigheid van de cliënt vergroot en de regie zoveel mogelijk bij de cliënt gelaten. Hierin wordt ook de samenwerking met de nieuwe Consulent Zorgtechnologie opgezocht.

Medicijndispensers Medido

Woonzorg
De wens ligt er om binnen de afdelingen somatiek met een medicijndispenser te gaan werken, hierbij worden cliënten ondersteund in het zelfstandig blijven beheren en innemen van medicatie. De kwaliteitsverpleegkundige zal dit in 2021 verder onderzoeken.

Revalidatie en dagbehandeling
Zeker voor de overgang van de revalidatieafdeling naar huis (met thuiszorg) zou het prettig zijn wanneer cliënten dit al kunnen uitproberen. In 2021 gaan we opnieuw kijken hoe we hierin de cliënt meer centraal kunnen stellen en de thuiszorg kunnen ontlasten. In Den-Bosch draait een pilot omtrent het gebruik van de Medido binnen de revalidatieafdeling, de revalidatieafdeling binnen de Wellen wacht de pilot af.

Medimo (elektronisch systeem)

We werken met een digitaal systeem om medicatie af te tekenen, dit dringt het aantal medicatiefouten terug en geeft een snel inzicht in welke cliënten al medicatie hebben gekregen en welke cliënten nog niet.

Belevenistafel

Er wordt onder begeleiding van zorgpersoneel of een vaste vrijwilliger gebruik gemaakt van een belevenistafel. Dit is een  activiteit waarbij met behulp van een ‘spelcomputer’  activiteiten aangeboden worden, passend bij de doelgroep.