Leren en werken aan kwaliteit

De Wilberthof biedt zorg en ondersteuning aan zowel cliënten met een somatische achtergrond als met een psychogeriatrische achtergrond, volgens de visie van BrabantZorg. Deze visie komt tot uiting in één zin: 'Elke dag zo fijn mogelijk'. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is positieve gezondheid, waarbij cliënten ondersteund worden bij de invulling van een zinvolle dag op basis van persoonlijke behoeften. We bieden persoonsgerichte zorg en laten de regie bij cliënten zelf en helpen hen bij het nemen van beslissingen. Op deze manier ligt de nadruk op een betekenisvol leven in plaats van op gezondheid. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met cliënten en hun naasten.

Een zinvolle dag

Beweegplan

Beweging is belangrijk om zo lang mogelijk de dagelijkse activiteiten zelf te kunnen blijven doen. Medewerkers en vrijwilligers binnen De Wilberthof ondersteunen en stimuleren cliënten om naar vermogen zoveel mogelijk te bewegen. Dit betekent dat we hier structureel aandacht aan besteden tijdens alle mogelijke activiteiten (eten, wassen en aankleden, activiteiten, etc.). In 2020 is het zorghulpmiddel de Qwieck-up uitgeprobeerd. We hebben ervoor gekozen deze niet aan te schaffen. De Consulent Belevingsgerichte zorg, de gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie en cliëntcontactpersonen hebben gezamenlijk besloten dat deze technologie niet aansluit bij de cliëntenpopulatie op De Wilberthof.

Binnen De Wilberthof beschikken we over een beweegroute. In 2020 hebben wij vooral aandacht besteed aan het kenbaar maken van deze beweegroute door middel van posters. Onlangs hebben we deze posters ook nog laten vergroten, zodat het beter leesbaar en zichtbaar is voor de cliënten. We zien dat er veel meer animo voor mag zijn, dus in 2021 gaan we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om dit animo te vergroten. Daarnaast hebben we in 2020, noodgedwongen door het coronavirus, ons ook moeten verdiepen in meer kleinschalige beweegactiviteiten. Waar voorheen activiteiten plaatsvonden in het grote restaurant, worden activiteiten nu kleinschaliger op afdelings- of huiskamerniveau uitgevoerd. In 2021 richten wij ons vooral op het vormgeven hiervan, onder andere door de samenwerking met de bewegingsagoog.

Welzijn

In de huiskamers werken momenteel vooral zorgmedewerkers. Wanneer er een cliënt hulp nodig heeft, bijvoorbeeld met toiletgang, betekent dit dat de medewerker de huiskamer verlaat. Wij zien liever gespecialiseerde medewerkers in de huiskamer die zich expliciet richten op het welzijn van de cliënten; bij voorkeur tussen 10.00uur-20.00uur. Wij blijven ons actief afvragen hoe wij cliënten meer kunnen activeren. Wat houdt een zinvolle dag voor iemand in? Zijn er bijvoorbeeld cliënten die hier hetzelfde zicht op hebben en zijn er dus mogelijkheden om dit samen te doen? De cliëntenraad van de locatie wordt hier actief bij betrokken. In 2021 oriënteren wij ons dus op de mogelijkheden van het inzetten van gespecialiseerde medewerkers. Daarnaast kunnen zij ook een rol hebben in het aanwezig en nabij zijn bij cliënten.

Eten & drinken

Betrokkenheid horecamedewerkers

In 2020 hebben wij een grote kwaliteitsslag kunnen doorvoeren op de betrokkenheid van horecamedewerkers op huiskamerniveau. Hier zijn we dan ook heel trots op! Horecamedewerkers hebben meer in de huiskamers kunnen meewerken, onder andere door de coronacrisis: immers grootschalige eet-activiteiten waren niet meer mogelijk. De horecamedewerkers hebben de deskundigheid die zij hebben, overgedragen aan de zorgmedewerkers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de HACCP- richtlijnen en het verzorgen van bevoorradingen en trainingen. In 2021 willen we ons meer gaan richten op de gastvrijheid en gastgerichtheid op huiskamer niveau en appartement niveau.

Gastvrouwen

Daarnaast is ingezet op het zich verantwoordelijk laten voelen van gastvrouwen op het gebied van aanvullende of speciale voeding bij cliënten. Gastvrouwen zijn enkele keren aangesloten bij overleggen met de diëtist, maar de basisstructuur moeten we nog wel verder vormgeven in 2021. Ook is de deskundigheid van de logopedie meer aan bod gekomen in 2020, door een grotere betrokkenheid bij de cliënten met slikproblemen.

Kwaliteit van eten

In 2019 is gestart met een nieuwe vorm van navraag doen bij cliënten over de kwaliteit van het eten. Meerdere malen per jaar wordt door middel van kaartjes met smileys gevraagd naar de ervaringen van cliënten om de kwaliteit van het eten en drinken te waarborgen. Dit gebeurde vooral in het grote restaurant en niet op huiskamer niveau. Door de coronacrisis hebben wij dit niet verder kunnen uitwerken voor het grote restaurant. Het is een mooie manier om snel feedback te krijgen over de kwaliteit van eten en de gastvrijheid. We willen deze wijze van feedback vragen in 2021 verder uitrollen naar het huiskamer niveau. Een onderdeel hiervan is bijvoorbeeld ook hoe bieden we het eten en drinken aan.

PR rondom eten, drinken en gastvrijheid

In 2019 is de bekendheid van De Wilberthof vergroot door inzet van diverse pr-activiteiten. Dit vertaalde zich in meer bezoekers in het restaurant, wat ontmoeting en sociale contacten stimuleert. Echter, door de coronacrisis hebben we hierin in 2020 een stapje terug moeten doen. Daarnaast wordt momenteel een portfoliostrategie geschreven, waarin ook aan bod zal komen of de locatie kleinschaliger gaat worden. In 2021 wordt, samen met de visie van BrabantZorg, uitgezocht hoe we om zullen gaan met het uitnodigen van mensen van buitenaf om te komen eten en drinken bij ons.

Methodisch werken

Deskundigheid

We schenken op De Wilberthof extra aandacht aan de deskundigheid die gericht is op het zo goed mogelijk begeleiden van cliënten met dementie. De geboden zorg zal hierdoor steeds beter passen bij de wensen en behoeftes van deze cliënten. Vrijwilligers zijn getraind om cliënten met dementie te kunnen begeleiden. Helaas hebben de vrijwilligers weinig met de gedeelde kennis kunnen doen, doordat zij minder aanwezig konden zijn door de coronacrisis. Dit pakken we weer op, zodra dit kan. In 2019 zijn ook de horecamedewerkers hierop getraind en in 2020 hebben zorgmedewerkers scholing gehad rondom dementie, samen met de Consulent Belevingsgerichte zorg. Als resultaat hiervan hebben we meer gedragsvisites. Gedrag wordt besproken met de psycholoog, physician- assistent, zorgmedewerkers en Consulent Belevingsgerichte zorg. Het is gebleken dat wij hierdoor als team veel strakker omgaan met de beschreven gedragsregels. Hierdoor wordt men bewuster van het ziektebeeld en wat het qua onrust oplevert, zowel bij medewerkers als cliënt zelf, en soms ook bij overige cliënten. We zijn er nog niet, maar zeker goed op weg. In 2021 richten we ons op verdere implementatie hiervan.

Cliëntdossier

Ter ondersteuning van de 24-uurs zorg die wordt geboden, maken we gebruik van een Leefzorgplan. Door een training van de cliëntcontactpersonen en nieuwe medewerkers hebben we in 2020 nog beter gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die dit systeem biedt. Daarnaast volgen nieuwe systemen waar we mee gaan werken in 2021, dus we hopen dat we onze kennis uit dit systeem mee kunnen nemen naar het volgende systeem.

Zorg in de laatste levensfase

Een speerpunt binnen De Wilberthof is om, in samenwerking met familie en huisartsen, goede zorg te verlenen in de laatste levensfase (zowel in de palliatieve fase als in de terminale fase). Door de corona crisis hebben wij dit niet de vorm kunnen geven, zoals we wilden doen, door de beperkingen die ons vanuit de overheid zijn opgelegd. In 2021 wordt voor alle zorgmedewerkers specifieke aandacht besteed aan de diverse fases rondom het overlijden en de zorg in de laatste levensfase. Onder andere door het gesprek met elkaar aan te gaan over wat laatste wensen zijnen te bedenken hoe we samen hieraan invulling kunnen geven. We kunnen hiervoor hulp gaan inzetten van een palliatief verpleegkundige die voor onze regio is aangenomen.

Samenwerken

Zelforganisatie

De horecateams hebben het programma Zelforganisatie doorlopen in 2020. We komen uiteindelijk op het werken van het principe van zelforganisatie voor de gehele locatie, maar wellicht via een andere weg. Het project 'Samen werken we zo' is namelijk in 2020 gestart en loopt door in 2021. Een onderdeel hiervan is bijvoorbeeld herverdeling van teams.

Multidisciplinair samenwerken

In 2019 zijn wij gestart met meerdere diensten (bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie en belevingsgerichte zorg) in te zetten als ondersteuning voor medewerkers om hun werk te kunnen verbeteren. In 2020 zijn wij ons continu bewust geweest hierop te blijven investeren. Dit heeft geresulteerd in het kritisch kijken naar wie we waarvoor kunnen inzetten. Ook is bijvoorbeeld samenwerking ontstaan tussen de bewegingsagoog en de muziektherapeut. Daarnaast is de samenwerking met huisartsen ook positief ontwikkeld het afgelopen jaar.

De miMakker werd ingezet voor ondersteuning bij cliënten met dementie. De miMakker is een specialist (gekleed als clown) die getraind is in het contact maken met mensen met dementie. We hebben moeten concluderen dat op onze locatie de betrokkenheid van de miMakker averechts werkte bij de cliënten met dementie. We zijn ons bewust van de functie van de miMakker, maar zetten hem op onze locatie niet meer in.

Zorgtechnologie

Leefcirkels

In 2019 is met de cliëntenraad gekeken naar de inzet van 'leefcirkels' om De Wilberthof dementie vriendelijker in te richten. Op deze manier krijgen cliënten met dementie een veilige bewegingsruimte, betere ondersteuning en meer eigen regie bij het invullen van hun dag. Door de coronacrisis hebben we dit al zover als we wilden kunnen oppakken. Momenteel zijn de voorbereidingen hiervoor bezig, maar de daadwerkelijke implementatie en uitrol ervan staat voor 2021 op de planning.

Bewegingssensoren en overige technologie

In De Wilberthof worden daarnaast regelmatig bewegingssensoren ingezet om de eigen regie van cliënten zoveel mogelijk te ondersteunen. We merkten dat zorgmedewerkers dit vaak op eigen initiatief inzetten. In 2020 hebben we ons vooral gericht op het gesprek met de betrokken arts, cliënt en familie. Hierdoor zijn zorgmedewerkers zich bewuster van het feit dat vrijheidsbeperkende middelen niet zomaar ingezet kunnen en mogen worden en staat het evaluatiemoment scherper op de agenda.

Naast de bewegingssensoren hebben we in 2020 ook veel ingezet op andere technologieën, zoals een slaaprobot (middels een geprogrammeerde ademhaling voelt het voor de cliënt alsof een partner naast hem of haar ligt), knuffelpoezen, wondertelefoon (oude telefoon met muziek) en beeldbellen. Door de inzet van deze technologieën werken we aan het verminderen van onrust bij cliënten. We zijn ervan overtuigd dat we technologieën kunnen inzetten om iets toe te voegen aan het welbevinden van de cliënt. Per cliënt worden mogelijkheden bekeken. Gespecialiseerd verzorgenden psychogeriatrie en de Consulent Belevingsgerichte zorg begeleiden de zorgmedewerkers hierin.