Leren en werken aan kwaliteit

De Wilberthof biedt zorg en ondersteuning aan zowel cliënten met een somatische achtergrond als met een psychogeriatrische achtergrond, volgens de visie van BrabantZorg. Deze visie komt tot uiting in één zin: 'Elke dag zo fijn mogelijk'.

Een zinvolle dag

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is positieve gezondheid waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden van de cliënt. Cliënten worden ondersteund bij de invulling van een zinvolle dag op basis van persoonlijke behoeften. We bieden persoonsgerichte zorg en laten de regie bij cliënten zelf en helpen hen bij het nemen van beslissingen. Op deze manier ligt de nadruk op een betekenisvol leven in plaats van op gezondheid. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met cliënten en hun naasten.

Beweegplan

Beweging is belangrijk om zo lang mogelijk de dagelijkse activiteiten zelf te kunnen blijven doen. Medewerkers en vrijwilligers binnen De Wilberthof ondersteunen en stimuleren cliënten om naar vermogen zoveel mogelijk te bewegen. We besteden hier structureel aandacht aan tijdens alle mogelijke activiteiten (eten, wassen en aankleden, activiteiten, etc.). 

Om de cliënt bewegingsmogelijkheden te bieden is de beweegroute ontwikkeld. Binnen De Wilberthof beschikken we over een beweegroute. In 2020 hebben wij vooral aandacht besteed aan het kenbaar maken van deze beweegroute door middel van posters. In 2021 zal de beweegroute op verschillende manieren onder de aandacht worden gebracht. We hebben ons in 2020 verdiept in meer kleinschalige beweegactiviteiten. Dit wordt vormgegeven door de fysiotherapeut en de bewegingsagoog.

Welzijn

De Wilberthof is een locatie centraal in het dorp waarbij de betrokkenheid van cliënten met de inwoners van Berghem sterk aanwezig zijn. Hierdoor worden regelmatig activiteiten georganiseerd waarbij De Wilberthof wordt meegenomen in de festiviteiten van het dorp. Dit wordt mede ondersteund door de aanwezigheid van een groot aantal vrijwilligers. 

In 2021 is De Wilberthof gestart met PUUR Woonzorg. Hierin staan de wensen van de cliënt centraal en sluit aan bij ´Elke dag zo fijn mogelijk´.

In de huiskamers wordt geborgen nabijheid gegeven. Dit wordt verder in de tweede helft van 2021 ontwikkeld en vormgegegeven.

Eten & drinken

Betrokkenheid horecamedewerkers

In 2020 hebben zijn horecamedewerkers in de huiskamer gaan werken. Dit heeft geleid tot betere samenwerking met alle betrokken medewerkers gerelateerd aan de huiskamer. In 2021 willen we ons gaan richten op de gastvrijheid en gastgerichtheid in de huiskamer en appartement. Er is structureel een voedingsoverleg waarbij de gastvrouwen aansluiten. Bij dit overleg sluit tevens een diëtist, een logopedist en een zorgmedewerker aan. Tijdens een voedingsoverleg worden de diverse diëten doorgenomen en worden de gastvrouwen meegenomen de bewustwording rondom het belang van goede voeding.

In 2021 worden de activiteitenbegeleiders en gastvrouwen geschoold in de slikproblematiek bij de cliënten. 

Kwaliteit van eten

Meerdere malen per jaar wordt door middel van kaartjes met smileys gevraagd naar de ervaringen van cliënten om de kwaliteit van het eten en drinken te waarborgen. Dit gebeurde vooral in het grote restaurant en niet in de huiskamer. We willen op deze wijze feedback vragen en in 2021 verder uitrollen naar de huiskamer.

PR rondom eten, drinken en gastvrijheid

In 2019 is de bekendheid van De Wilberthof vergroot door inzet van diverse pr-activiteiten. Dit vergroot het aantal bezoekers in het restaurant, wat ontmoeting en sociale contacten stimuleert. Echter, door de coronacrisis hebben we hierin in 2020 een stapje terug  moeten doen. In 2021 wordt, samen met de visie van BrabantZorg, uitgezocht hoe we om zullen gaan met het uitnodigen van mensen van buitenaf om te komen eten en drinken bij De Wilberthof.

Methodisch werken

Deskundigheid

We besteden aandacht aan de deskundigheid die gericht is op begeleiden van cliënten. Er worden diverse scholingen aangeboden gericht op dementie en overige somatische aandoeningen. Vrijwilligers worden ook meegenomen in de scholingen. Vrijwilligers worden ook meegenomen in de scholingen. Helaas hebben de vrijwilligers weinig met de gedeelde kennis kunnen doen, doordat zij minder aanwezig konden zijn door de coronacrisis. 

In 2020 is een doorstart gemaakt met gedragsvisites. Daar waar de zorg hinder ervaart in gedrag bij cliënten wordt dit besproken de psycholoog, SOG, zorgmedewerkers en Consulent Belevingsgerichte zorg. Daar waar nodig is, sluit cliënt en/of familie aan bij de gedragsvisites. 

Het resultaat is dat het team beter omgaan met de beschreven gedragsregels. In 2021 richten we ons op verdere implementatie hiervan.

Cliëntdossier

Ter ondersteuning van de 24-uurs zorg die wordt geboden, maken we gebruik van een woonzorgdossier. In 2021 is Brabantzorg gestart met een nieuwe besturingsysteem PUUR Zorg.

Zorg in de laatste levensfase

Een speerpunt binnen De Wilberthof is om, in samenwerking met familie en huisartsen, goede zorg te verlenen in de laatste levensfase (zowel in de palliatieve fase als in de terminale fase). In 2021 wordt voor alle zorgmedewerkers specifieke aandacht besteed aan de zorg in de laatste levensfase en de diverse fases rondom het overlijden. Onder andere door het gesprek met elkaar aan te gaan over wat de laatste wensen zijn en te bedenken hoe hieraan invulling te geven.

Samenwerken

Zelforganisatie

De horecateams hebben het programma Zelforganisatie doorlopen in 2020. We komen uiteindelijk op het werken van het principe van zelforganisatie voor de gehele locatie. Door wisselingen in teams en management wordt dit in 2021 verder opgepakt. 

In 2020 is gestart met het project ‘Samen werken we zo’ binnen Brabantzorg. Er heeft zich in 2021 een herverdeling plaatsgevonden van de teams in De Wilberthof.

Multidisciplinair samenwerken

De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in de samenwerking met verschillende disciplines. Dit heeft geresulteerd in het kritisch kijken welke discipline ingezet kunnen worden. Er is bijvoorbeeld een  samenwerking ontstaan tussen de bewegingsagoog  en de muziektherapeut. Daarnaast is de samenwerking met huisartsen ook positief ontwikkeld het afgelopen jaar.

Zorgtechnologie

Leefcirkels

In 2019 is met de cliëntenraad gekeken naar de inzet van ‘leefcirkels’ om De Wilberthof dementie vriendelijker in te richten. Op deze manier krijgen cliënten met dementie een veilige bewegingsruimte, betere ondersteuning en meer eigen regie bij het invullen van hun dag. De verwachting is dat zomer 2021 de leefcirkels ingezet worden.

Bewegingssensoren en overige technologie

In De Wilberthof worden regelmatig bewegingssensoren ingezet om de eigen regie van cliënten zoveel mogelijk te ondersteunen. We merkten dat zorgmedewerkers dit geregeld op eigen initiatief inzetten. In 2020 hebben we ons vooral gericht op het gesprek met de betrokken arts, cliënt en familie. Hierdoor zijn zorgmedewerkers bewuster van het feit dat vrijheidsbeperkende middelen niet zomaar ingezet kunnen en mogen worden en staat het evaluatiemoment scherper op de agenda. 

Naast de bewegingssensoren hebben we in 2020 ook veel ingezet op andere technologieën, zoals een slaaprobot (middels een geprogrammeerde ademhaling voelt het voor de cliënt alsof een partner naast hem of haar ligt), knuffelpoezen, wondertelefoon (oude telefoon met muziek) en beeldbellen. Door de inzet van deze technologieën werken we aan het verminderen van onrust bij cliënten. Per cliënt wordt bekeken welke technologieën ingezet kunnen worden. Gespecialiseerd verzorgenden psychogeriatrie en de Consulent Belevingsgerichte zorg begeleiden de zorgmedewerkers hierin.