Meten

Goede veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is. Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze op De Wilberthof in veilige handen zijn. Om die veiligheid te waarborgen, voeren we verschillende audits (zowel intern als extern) en kwaliteitschecks uit.

Audits

Door middel van waarderend auditen meet locatie De Wilberthof de kwaliteit van haar zorg en dienstverlening. Tijdens deze waarderende audits vindt een gesprek en zorgdossiercheck plaats met de betrokken zorgmedewerkers, behandelaren en auditoren. Hier wordt stilgestaan bij wat goed gaat (waar zijn we trots op) en welke onderdelen verbetering nodig hebben. In 2019 heeft BrabantZorg twee audits ontwikkeld: palliatieve zorg en persoonsgerichte zorg. In deze laatstgenoemde audit is observatie hiervan een nieuw onderdeel.

Aan deze verbeterpunten hebben we gewerkt:

Bourgondisch BrabantZorg

Waar mogen we trots op zijn:

 • In De Wilberthof leveren we een kwalitatief hoogwaardige maaltijd.
 • We werken volgens Bourgondisch beleid van BrabantZorg

Waar hebben we aan gewerkt:

 • Optimaliseren samenwerking horecateam en zorgteam om meer gebruik te maken van elkaars expertise

Medicatie

Waar mogen we trots op zijn:

 • Proces van medicatieverstrekking staat goed op de rit waardoor incidenten tot een minimum zijn beperkt
 • De samenwerking met de huisartsen is verbeterd. Huisartsen worden betrokken bij structurele cliëntbesprekingen

Waar hebben we aan gewerkt:

 • In 2020 is De Wilberthof overgegaan op digitale toedieningsregistratie om de administratieve last voor medewerkers en incidenten te beperken

Onbegrepen gedrag

Waar mogen we trots op zijn:

 • Door middel van het voeren van bewonersbesprekingen kunnen medewerkers beter omgaan met onbegrepen gedrag
 • Hechtere betrokkenheid van de GGZ-verpleegkundige op de afdeling leidt tot een verhoogde kennis en handvatten rondom onbegrepen gedrag

Waar hebben we aan gewerkt:

 • Meer gebruikmaken van de cliëntkarakteristiek in het LeefZorgPlan om beter aan te sluiten bij de (vroegere) leefwereld van de cliënt

Vrijheidsbeperking

Waar mogen we trots op zijn:

 • Er worden weinig vrijheidsbeperkende maatregelen ingezet. Door verhoogde kennis op onbegrepen gedrag wordt weinig medicatie en hulpmiddelen ingezet
 • Er wordt gebruikgemaakt van technologie zodat vrijheidsbeperkende maatregelen zoveel mogelijk kunnen worden beperkt

Waar hebben we aan gewerkt:

 • Uitdaging voor de teams is om het goede niveau te behouden bij toenemende zorgzwaarte van cliënten op De Wilberthof

Checks

Schoonmaakonderhoud

Op alle locaties worden twee keer per jaar schoonmaakchecks gepland. Deze checks worden in de meeste gevallen samen met de voorwerkster uitgevoerd. Het doel van het uitvoeren van deze checks is om de huishoudelijke dienst in de locaties te kunnen ondersteunen in de juiste uitvoering van hun werkzaamheden. Uit de checks komen tips en adviezen om het kwaliteitsniveau van het schoonmaakonderhoud binnen de locaties op een goed niveau te houden of op een hoger niveau te krijgen.

De schoonmaakchecks worden volgens een erkend schoonmaakcontrolesysteem gedaan, namelijk VSR-KMS (Vereniging Schoonmaak Research-Kwaliteit Meet Systeem). Tijdens de check wordt er in een aantal, door de computer bepaalde, ruimten (steekproefsgewijs) gekeken hoe de stand van zaken van schoonmaakonderhoud is in deze ruimten. Van elke check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op de interne site van BrabantZorg zodat medewerkers van elkaar kunnen leren.

Maandelijks vindt een DKS (Dagelijks Controle Systeem) controle plaats door een voorwerkster huishoudelijke dienst.

HACCP, oftewel voedselveiligheid

In de centrale keuken moet de Hygiënecode voor voedingsverzorging in kleinschalige woonvormen gehanteerd worden. Om de voedselveiligheid voor onze cliënten te kunnen waarborgen, moeten medewerkers op de hoogte zijn van de inhoud van deze hygiënecode. Vanuit de hygiënecode is ook vastgelegd dat organisaties een keer per jaar een HACCP-check moeten uitvoeren in de huiskamers. Middels deze HACCP-check wordt gekeken in hoeverre er in de huiskamers aan deze richtlijnen wordt voldaan. De check bestaat uit een vragenlijst met 36 vragen. Van deze HACCP-check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op de interne site van BrabantZorg zodat medewerkers van elkaar kunnen leren.

Veiligheid RI&E

De veiligheidsscan is een instrument dat (periodiek) het niveau van (brand)veiligheid meet in een locatie van BrabantZorg. De veiligheidsscan wordt bij iedere locatie jaarlijks uitgevoerd en heeft als doel het kenbaar maken van risico’s die mogelijk kunnen leiden tot onveilige en gevaarlijke situaties. Met de vastgestelde aandachtspunten kan een team of locatie aan de slag om een veiligere werk- en leefomgeving te creëren.

De veiligheidsscan wordt uitgevoerd op vier hoofdonderwerpen:

 • Organisatorisch: hoe worden de zaken rondom veiligheid door medewerkers uitgevoerd?
 • Bouwkundig: hoe is de veiligheid van het gebouw (denk aan vluchtwegen, gebruikte materialen, compartimentering etc.)?
 • Installatietechnisch: hoe is het gesteld met de installaties en de veiligheid ten aanzien van (elektro)technische zaken?
 • Beleid: wat is er wel en niet geborgd in beleid?