Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

Carrousel Groen 

Carrousel Groen is destijds als idee vanuit Dijkstaete ontstaan. Daar waar een cliënt kan, neemt hij/zij deel aan activiteiten bij Carrousel Groen of wordt gezocht naar mogelijkheden en andersom. Als de afdeling iets nodig heeft wat Carrousel Groen kan leveren, dan wordt daar ook op ingespeeld. We zoeken elkaar (pro-)actief op.

Er is een goede samenwerking tussen Carrousel Groen en Dijkstaete, bewoners van Dijkstaete nemen ook deel aan Carrousel Groen als er een affiniteit is vanuit de bewoner en dit goed aansluit bij de bewoner.

Passend dagprogramma

Voor alle bewoners is er voor zes dagen in de week een passend dagprogramma wat helpt om structuur te houden. Naast het aanbieden van creatieve activiteiten waar bewoners affiniteit mee hebben, wordt er sinds kort ook productiewerk aangeboden. Ten tijde van maatregelen ‘Covid-19’ zijn groepen gescheiden gehouden en na versoepeling grotendeels gescheiden gebleven om bij een volgende aanscherping minimale aanpassingen te hoeven doen om onrust voor bewoners te voorkomen. De ervaring heeft geleerd dat door de noodzaak van alle maatregelen ook ruimte is gekomen om anders naar de bewoners te kijken. Affiniteiten zijn meer naar voren gekomen, waardoor de dagbesteding nog meer individueel heeft kunnen aansluiten.

In 2021 vindt de zinvolle dagbesteding 4 dagen in de week plaats in een buitenlocatie De Maashorst te Herpen. Deze plaats maakt dat bewoners gemotiveerd aan het dagprogramma mee kunnen doen, activiteiten afgestemd op de behoefte van de bewoners. Hier worden activiteiten en productiewerk op kleine schaal ingezet en worden bewoners meer betrokken bij de gemeenschap buiten de organisatie. Er worden contacten gelegd met ondernemers en bezoekers om zoveel mogelijk betrokkenheid te genereren van de maatschappij. Dit wordt door de bewoners als waardevol en nuttig ervaren.

Eten & drinken 

In 2020 is gebleken dat maar bij een klein deel van onze cliënten specifieke wensen en voorkeuren zijn vastgelegd in hun dossier. Dit komt omdat het vastleggen van de wensen en voorkeuren rondom eten & drinken niet goed past bij de doelgroep van Dijkstaete. De bewoners geven zelf altijd goed aan waar ze zin in hebben of juist niet. We leggen het dus wel vast als de cliënt zijn eigen keuze niet kan toelichten/ kenbaar maken.

In 2021 willen we ervoor zorgen dat de bewoners nog meer betrokken zijn bij het samenstellen van de menu’s, het doen van de voorbereidingen (boodschappen), het verzorgen van de bereiding en het serveren. Mochten er vanuit de maatregelen ‘Covid-19’ nog steeds beperkende factoren zijn rondom het doen van boodschappen, zullen we daarvoor op zoek gaan naar werkbare alternatieven.

In 2021 willen we de bewoners van alle afdelingen op Dijkstaete betrekken bij het proces rondom de maaltijden. Daarbij willen we verder gaan dan in 2020, door ons bij het samenstellen van de menu’s meer te richten op bijvoorbeeld streekproducten, meer variatie en flexibiliteit in te bouwen en bij het doen van de boodschappen hier ook andere activiteiten zoals beweging aan te koppelen.

Methodisch werken

Deskundigheid

Vanuit het scholingspakket is iedereen in 2019/2020 geschoold in de methodiek ‘foutloos leren’. Van hieruit zijn plannen gemaakt en ten dele uitgevoerd. Door de uitbraak van Covid-19 in 2020 is dit stil komen te liggen (prioriteit is verschoven, schaarste aan zorgpersoneel). Dit pakken we weer verder op in 2021. Onder het kopje ‘zelfredzaamheid’ komt meer informatie naar voren rondom deze methodiek.

Daarnaast vinden we het belangrijk om van elkaar te leren. De medewerkers die aandachtsgebieden hebben, geven aan nieuwe medewerkers en leerlingen uitleg over hun aandachtsgebied. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, is dat wij ook openstaan voor al het nieuwe wat de leerlingen meenemen vanuit school. We hebben hier nog geen vaste routine in gevonden. Hier willen we in 2021 aandacht aan schenken.

In 2021 zullen we het methodisch werken, in de breedste zin van het woord, nog sterker neerzetten.

Middels een online theoretisch module (ontwikkeld door de GZ psycholoog van Dijkstaete) en praktische bijeenkomsten met het team in samenwerking met GGZ verpleegkundige en agressie trainers werkzaam binnen BrabantZorg, is er een start gemaakt met een specifiek scholingsaanbod op het gebied van het syndroom van Korsakov voor de nieuwe collega's binnen Dijkstaete en een herhaling voor de collega's die al langer werkzaam zijn.

Samenwerken

Samen Sterk 

Dijkstaete heeft samen met familie vanaf 2018 erg hard gewerkt aan het versterken van de eigen regie van cliënten. Dit is gedaan aan de hand van het project 'Samen sterk', binnen het programma Waardigheid en Trots. 'Samen sterk' gaat om het versterken van familiebanden en de familie een 'partner' te laten zijn, in samenwerking met medewerkers en vrijwilligers.

In 2019 zijn interviews afgenomen met alle partners en verwerkt door de projectleider. De bevindingen zijn met alle betrokkenen besproken (bewoners, familie, medewerkers en management). De verbeteracties die hieruit naar voren zijn gekomen, zouden in 2020 worden uitgezet. Helaas zijn deze (i.v.m. Covid-19) blijven liggen. Dit is besproken met de cliëntenraad. De verbeteracties worden voor zover mogelijk meegenomen naar 2021. Er wordt gestreefd naar het zoveel als mogelijk verweven van de verbeterpunten in de plannen vanuit methodisch werken. De ambitie om alles apart en gedegen op te pakken is er, maar dit moet gezien de tijdsgeest wel realistisch opgepakt worden. We hebben naast alle maatschappelijke ontwikkelingen ook te maken met organisatieontwikkelingen die inzet, tijd en aandacht nodig hebben.

Wachtlijst 

De wachtlijst is geslonken vanwege Covid-19 en doordat wachtende naar tevredenheid elders zijn gaan wonen. Daarnaast is gebleken dat klinieken die cliënten aanmelden voor Dijkstaete nog steeds in de veronderstelling zijn, dat de wachtlijst erg lang is. Inmiddels is de casemanager hierover geïnformeerd zodat klinieken Dijkstaete weer mee kunnen nemen in hun aanbevelingen.

Potentiële bewoners geven aan, meer letterlijke ruimte en eigen sanitair erg op prijs stellen. Door de geplande verbouwing op locatie Nieuwe Hoeven (nabij Dijkstaete) zijn we op zoek naar welke mogelijkheden we kunnen benutten om de vraag van cliënten zo goed mogelijk te beantwoorden.

Zelforganisatie

De geplande bijeenkomsten om het programma Zelforganisatie te gaan volgen zijn door de beperkingen – en werkzaamheden- rondom Covid-19 opgeschort. In 2021 zullen we als gehele organisatie ons werk op een andere manier gaan organiseren. Om daar goed bij aan te kunnen sluiten, zal er de nodige inspanning gepleegd moeten worden. Met deze reden is voor 2021 het programma Zelforganisatie niet gepland voor de teams van Dijkstaete, maar starten wij zelf al met voorbereidingen op de nieuwe werkwijzes. In deze voorbereiding nemen wij de bouwstenen mee uit het programma van Zelforganisatie.

Zelfredzaamheid

Foutloos leren

In 2019/2020 is door iedereen de training ‘foutloos leren’ gevolgd. Hiermee zijn onze professionals nóg meer in staat om de eigen regie en zelfstandigheid van de cliënten te laten bestaan en ondersteunen. Het werken vanuit deze methodiek vraagt een actieve houding om dit zo goed mogelijk neer te zetten en te borgen binnen de werkwijzen van het team.

Door de training ‘foutloos leren’ hebben wij onder andere in 2020 bereikt dat cliënten meer eigen regie ervaren en nemen, dat de zelfstandigheid toeneemt en dat wij dit structureel inzetten bij nieuwe bewoners. Het komt dus voor dat bewoners gewoon worden meegenomen in de corvéediensten of bijvoorbeeld dat ze leren wat bepaalde pictogrammen betekenen.

Inzet muziektherapeut

De muziektherapeut heeft vanwege de maatregelen rondom Covid-19 niet mogen wisselen tussen locaties en is dus fulltime beschikbaar geweest voor Dijkstaete. Dit heeft bijgedragen aan het intensiveren en individualiseren van de therapie. Op individueel vlak heeft dit gezorgd voor meer rust, ontspanning en herkenning. Binnen de groep heeft het gezorgd voor meer verbinding en een versterking van het groepsgevoel. Voor onze medewerkers heeft het ook betekend dat zij zich bewust zijn geworden van muziek op individueel niveau of groepsniveau.

In het laatste kwartaal van 2020 is de muziektherapeut weer op meerdere locaties ingezet; hierdoor zijn de therapieën op Dijkstaete afgeschaald tot het niveau voor Covid-19. De wens voor 2021 is om gelden vrij te kunnen spelen voor meer inzet van muziektherapie aangezien deze vorm een positieve uitwerking heeft op het welzijn van onze cliëntengroep.

Zorgtechnologie

In 2020 zijn er diverse ambassadeurs Zorgtechnologie aangesteld. Onder andere door de ervaringen vanuit de periode ‘Covid-19’ is er bewustwording ontstaan van het blijvend moeten zoeken naar mogelijkheden op zorg-technologisch vlak ter ondersteuning van ons aanbod in zorgondersteuning.

In 2021 zullen we ons, in samenwerking met de Consulent Zorgtechnologie die binnen BrabantZorg voor onze regio werkzaam is, verder oriënteren op de beschikbare mogelijkheden.