Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

Beweegtuin

In 2018 is er met hulp van onze cliënten een mooie invulling gegeven aan de tuin van de Het Zonnelied, die hiermee uitnodigt tot lichaamsbeweging. In 2020 is het dierenverblijf omgebouwd tot een prachtig theehuis, een goede aanvulling voor de mooie tuin. Het maken van een prieel stond ook op de planning, maar is opgeschoven naar 2021 door alle inspanningen en beperkingen rondom het coronavirus én door alle andere ontwikkelwensen waar aandacht voor was.

De tuin bestaat nu uit de volgende onderdelen:

  • Beweegapparaten (herinneringenfiets, auto, bellen);
  • Klankeninstrumenten;
  • Dierenbeelden;
  • Zelfgemaakte kunst;
  • Beweegspellen (box met ballen, hoepels, rackets etc.);
  • Versieringen.

Op deze manier kunnen de familie en bewoners leuke dingen samen ondernemen. De gasten van 't Kempke kunnen ook samen activiteiten ondernemen in de tuin met de bewoners van Het Zonnelied. Daarnaast kunnen ook de cliënten van de fysio- en bewegingstherapeuten meer buiten bewegen door de aanpassingen in de tuin.

Gastvrouwen

Binnen Het Zonnelied werken ook gastvrouwen. Zij zijn geheel beschikbaar voor het toezicht en de begeleiding in de huiskamers, waar zij warme zorg en aandacht hebben voor de bewoners.

In eerste instantie is de invulling van deze functie vanuit de kwaliteitsgelden betaald. In 2020 zijn de gastvrouwen opgenomen in de teamformatie. Hierdoor is er noodgedwongen afgeslankt in het aantal beschikbare uren. Er is gekeken naar op welke momenten er de meeste behoefte is aan de aanwezigheid van de gastvrouwen. Continuïteit en toezicht in de huiskamer zal gegarandeerd blijven zodat de verzorgenden en verpleegkundigen met meer rust de individuele zorg kunnen bieden aan cliënten.

Eten & drinken

Bestellingen

In 2020 is het voedingssysteem meer vanuit financieel oogpunt benadert. Er is gekeken naar de verschillen die er in (de kosten van) het voedingssysteem bestaan tussen de woningen en locaties. Of er een logische verklaring is voor deze verschillen of er in het proces een aanpassing moet worden gedaan, wordt in 2021 onderzocht. Alle zorgteams gaan hiervoor een dashboard invullen, waardoor meer inzicht verkregen wordt in de manier van bestellen. Hierdoor kan tijdige bijsturing plaats vinden op winst- en verliespunten. Zo hopen we slimmer in te kunnen kopen en voedselverspilling te verminderen. Daarbij is de menu-cyclus van BrabantZorg een belangrijk uitgangspunt: variatie in smaak en consistentie van de voeding zodat de juiste voedingswaarden behaald worden.

De revalidatie-afdeling 'Passage' eet sinds 2020 niet meer op de eigen afdeling, maar maakt voor iedere maaltijd gebruik van het restaurant. In 2021 zal dit 'gewoongoed' moeten worden en wordt er gewerkt aan borging van de processen die daarbij komen kijken.

Restafval

Binnen BrabantZorg is er in 2019 een competitie geweest om 100 dagen 'restafval-vrij' te zijn. Binnen Het Zonnelied is het de wens geweest om hier in 2020 een eigen vervolg aan te geven. Helaas heeft dit door de uitbraak van het coronavirus geen doorgang kunnen krijgen. In verband met vele ontwikkelingen binnen de organisatie wordt hier in 2021 geen prioriteit aan gegeven.

Methodisch werken

Trainingen

Methodisch werken is de basis voor medewerkers om de juiste zorg te verlenen met als doel: Elke dag zo fijn mogelijk. Het is een cyclische werkwijze waarin de vier pijlers van BrabantZorg terugkomen en waardoor BrabantZorg in staat is om uiteindelijk de kwaliteitsgaranties te leveren. Het zorgprogramma bestaat uit drie bijeenkomsten: Cliëntplan & SOAP rapporteren (subjectief, objectief, analyse en plan), Cliëntkaart & risicosignalering, Cliëntbeschrijving & Digitale agenda MijnCaress.

Binnen Het Zonnelied kortdurend verblijf zijn hiervan de effecten merkbaar doordat er begin dit jaar delen van de training zijn gegeven. De training is echter nog niet volledig doorlopen. Dit wordt weer opgepakt zodra de situatie dat toelaat. Overige zorgteams hebben de training in september 2020 doorlopen.

Kwaliteit

Door middel van audits zullen de kwaliteitsverpleegkundigen regelmatig rapporteren naar het managementteam, waardoor verbeterpunten in het kwaliteitsactieplan opgenomen worden.

Voor 2021 wordt allereerst ingezet op alles wat komt kijken bij het interne project 'Samen Werken We Zo' van BrabantZorg. De voorbereidingen hiervoor lopen sinds medio 2020.

Inzet nachtdiensten

In 2019 is het project 'De nacht is om te slapen' gestart. Hierbij wordt bekeken hoe zo efficiënt mogelijk gebruik gemaakt kan worden van de werkzaamheden van de nachtdienstmedewerkers. De aandacht wordt gelegd op de overdracht van de diensten, inzet van zorgtechnologie en de onderlinge samenwerking. Het was de bedoeling om hier in 2020 gestructureerd mee aan de slag te gaan, echter door de situatie rondom het coronavirus is er geen werkgroep geformeerd. Met de komst van 'Samen Werken We Zo' is de nachtdienst vanaf januari 2021 een reguliere taak binnen de teams, er bestaat dan geen apart nachtdienstteam meer.

Samenwerken

Een algemeen speerpunt voor 2020 omvat zowel de samenwerking met de verschillende vakgroepen (zorgteams, behandelteams, vrijwilligers, horecateam, facilitair team) binnen Het Zonnelied als een samenwerking met locatie De Lindeboom. De samenwerking met De Lindeboom is tot uiting gekomen door een teammanager van Het Zonnelied ook verantwoordelijk te laten zijn voor De Lindeboom en diverse overleggen gezamenlijk te laten plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn onder meer uitwisseling van ervaringen van verpleegkundigen, inzet van vrijwilligers en huishoudelijk medewerkers op beide locaties en het bereiden van de warme maaltijden op één locatie. Hierdoor worden ervaringen meer laagdrempelig gedeeld en wordt er van elkaar geleerd.

 

Dagbehandeling

Afgelopen jaar is onderscheid gemaakt in revalidatiegroepen en stabilisatiegroepen. Hierdoor kan bij de revalidatiegroepen meer de aandacht gelegd worden op het revalidatieklimaat en de terugkeer naar huis. Ten gevolge van de maatregelen rondom Covid-19 is er afgeschaald op het aantal revalidanten. In 2021 willen we eigen regie en positieve gezondheid weer een belangrijke rol in het behandeltraject laten spelen. De manier waarop indicaties worden afgegeven kan hier ook nog een rol in spelen.

Ook is in 2020 de dagbehandeling een dag extra geopend. Hier moet nog een evaluatie op plaats vinden. Mogelijk komen uit deze evaluatie nog actiepunten die we in 2021 zullen oppakken. Verder bekijkt dagbehandeling 't Kempke ook hoe zij in 2021 'coronaproof' kan opstarten.

Familieparticipatie

Wij streven ernaar om familie een grotere rol te laten spelen in de zorg. Via het Expertisecentrum Familiezorg willen wij meer informatie inwinnen over de manier waarop wij dit aan kunnen pakken. Op deze manier werken we ook aan de richtingwijzer 'Ik ken u echt' van BrabantZorg, waarbij we uitgaan van de zogenoemde Schijf van 5. In regio Uden loopt hiervoor een pilot. Zodra deze is geëvalueerd, zal er een implementatieplan volgen voor familieparticipatie zodat we dit binnen Het Zonnelied kunnen organiseren.

Familieparticipatie is ook een belangrijk punt dat op de agenda van de lokale cliëntenraad staat. Hier gaat het om hoe we de betrokkenheid van de familie binnen Het Zonnelied kunnen vergroten.

Revalidatie

Bij revalidatie ligt de focus door het gehele jaar op kwaliteit. Processen worden inzichtelijk gemaakt en daar waar nodig verbeterd. Het zichtbaar maken en sturen op het revalidatieklimaat heeft constante aandacht. Samenwerking hierin wordt gezocht met collega's van andere revalidatieafdelingen, zowel binnen BrabantZorg als daarbuiten. De gastvrouwen revalidatie hebben een scholingsprogramma aangeboden gekregen waar alle facetten van revalidatie aan bod komen. Door de situatie in 2020 rondom het coronavirus wordt dit in 2021 weer opgepakt. In 2021 zal meer gestuurd worden op inzet versus zorgvraag. Er vindt momenteel een onderzoek plaats binnen BrabantZorg op welke wijze dit bereikt kan worden. In 2021 zal de multidisciplinaire intake geïmplementeerd worden en het multidisciplinaire overleg een andere vorm krijgen. Dit met als doel te bieden wat de cliënt nodig heeft.

Zelforganisatie

Voor één team is het programma zelforganisatie gestopt in verband met de uitbraak van het coronavirus. De andere teams van Het Zonnelied hebben het programma weliswaar doorlopen, maar de borging van de bouwstenen van het programma is nog onvoldoende van de grond gekomen.

 

In relatie tot het programma Samen Werken We Zo zijn de zogenaamde Fase 0-teams in kaart gebracht en wordt geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de zelforganiserende teams. Uiteraard loopt dit door in 2021.

In 2021 zal het werken volgens de spelregels van Samen Werken We Zo centraal staan, met hierin extra aandacht voor de teams die het programma zelforganisatie nog niet (voldoende) beheersen of hebben afgerond.
Voorsorterend op Samen Werken We Zo zijn de teammanagers binnen de regio opgedeeld in twee groepen: één team voor Den Bosch en één team voor de Bommelerwaard. In 2021 zal deze nieuwe teamsamenstelling verder vorm en inhoud krijgen en zal het 'van elkaar leren' een belangrijke plek innemen.

Zorgtechnologie

Er wordt voor de hele regio Den Bosch Bommelerwaard, waar Het Zonnelied onder valt, in januari 2021 in samenwerking met de consulent zorgtechnologie en de afdeling ICT een plan opgesteld om meer zorgtechnologie in de intramurale locaties te introduceren.

Met het project Leefcirkels is een start gemaakt in 2020. Gezien de planontwikkeling voor gedeeltelijke nieuwbouw op het voorterrein van Het Zonnelied, in samenhang met de sluiting van De Lindeboom eind 2022, is een pas op de plaats gemaakt. Uitgangspunt voor de nieuwbouw is het streven om zoveel mogelijk PG-bewoners op de begane grond te positioneren. Dit vraagt een totale heroriëntatie van het gebruik van alle doelgroepen binnen Het Zonnelied.

Het Zonnelied wil graag de mogelijkheden van Leefcirkels in kaart brengen. Dit stond op de planning van 2021 maar wordt door de implementatie van Samen Werken We Zo verplaatst. Het bestaande plan van de inzet van leefcirkeltechnologie biedt mogelijkheden om de bewegingsvrijheid van de bewoners te vergroten.

Naast de Leefcirkels maken we binnen Het Zonnelied intensief gebruik van de Qwiek.up, een projector ten behoeve van belevingsgerichte zorg van de bewoner. Er wordt ook veel gebruik gemaakt van de tovertafel en er wordt proefgedraaid met de Somnox (een slaaprobot) om te onderzoeken in hoeverre het slaapgedrag/-ritme van bewoners positief beïnvloed kan worden.