Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

Beweegtuin

In 2018 is er met hulp van onze cliënten een mooie invulling gegeven aan de tuin van de Het Zonnelied, die hiermee uitnodigt tot lichaamsbeweging. In 2020 is het dierenverblijf omgebouwd tot een prachtig theehuis, een goede aanvulling voor de mooie tuin. Het maken van een prieel staat op de planning voor 2021. Familieleden maken samen met de cliënt regelmatig gebruik van de beweegtuin. Daarnaast maken gastvrouwen samen met de cliënten een ronde in de beweegtuin, extra bijzonder in het voorjaar want dan bloeit de bloesem.

De tuin bestaat nu uit de volgende onderdelen:

  • Beweegapparaten (herinneringenfiets, auto, bellen);
  • Klankeninstrumenten;
  • Dierenbeelden;
  • Zelfgemaakte kunst;
  • Beweegspellen (box met ballen, hoepels, rackets etc.);
  • Versieringen.

Op deze manier kunnen de familie en bewoners leuke dingen samen ondernemen. De gasten van ‘t Kempke kunnen ook samen activiteiten ondernemen in de tuin met de bewoners van Het Zonnelied. Daarnaast kunnen ook de cliënten van de fysio- en bewegingstherapeuten meer buiten bewegen door de aanpassingen in de tuin.

Ontmoetingstuin

Hier kunnen zowel de omwonenden van Het Zonnelied en cliënten van Het Zonnelied samen komen. De ontmoetingstuin bestaat uit een vijver, beweegapparaten en klein terrasje. In de zomer maken cliënten hier veel gebruik van om te genieten van de zon en de vijver. Kinderen die op bezoek komen kunnen dan hier spelen.

Methodisch werken

Trainingen

Methodisch werken is de basis voor medewerkers om de juiste zorg te verlenen met als doel: Elke dag zo fijn mogelijk. Het is een cyclische werkwijze waarin de vier pijlers van BrabantZorg terugkomen en waardoor BrabantZorg in staat is om uiteindelijk de kwaliteitsgaranties te leveren. Het zorgprogramma bestaat uit drie bijeenkomsten: Cliëntplan & SOAP rapporteren (subjectief, objectief, analyse en plan), Cliëntkaart & risicosignalering, Cliëntbeschrijving & Digitale agenda.

Binnen Het Zonnelied kortdurend verblijf zijn hiervan de effecten merkbaar doordat er begin dit jaar delen van de training zijn gegeven. De training is echter nog niet volledig doorlopen. Dit wordt weer opgepakt zodra de situatie dat toelaat. Overige zorgteams hebben de training in september 2020 doorlopen.

In januari 2021 is er overgegaan op een nieuw elektronisch cliëntendossier: Puur woonzorg en Ysis. Het doel van dit systeem is dat de cliënt centraal staat en dat het dossier cliëntgericht is en niet medisch gericht. Het dossier faciliteert de zorgmedewerker methodisch te werken doordat er wordt gewerkt met de zogenoemde 'zorgafspraken'. Een voordeel is de digitale agenda: persoonlijke en team gebonden afspraken kunnen aangevinkt worden wat zorgt voor een overzicht. Dit zorgt er voor dat er geen papieren agenda aanwezig is op de afdeling.
Puur woonzorg is gebruiksvriendelijk voor familieleden. Zij hebben toegang tot 'Puur van jou' en kunnen contact nemen met de zorg via het dossier. Familieleden kunnen dan ook activiteiten van cliënten bekijken.

Kwaliteit

Door middel van audits zullen de kwaliteitsverpleegkundigen regelmatig rapporteren naar het managementteam, waardoor verbeterpunten in het kwaliteitsactieplan opgenomen worden.

Voor 2021 wordt allereerst ingezet op alles wat komt kijken bij het interne project 'Samen Werken We Zo' van BrabantZorg. De voorbereidingen hiervoor lopen sinds medio 2020.

Samenwerken

De beoogde samenwerking met locatie De Lindeboom is stopgezet in verband met de sluiting van de locatie De Lindeboom. Medewerkers en cliënten zijn verhuisd naar ander locaties binnen de regio.

Dagbehandeling

Afgelopen jaar is onderscheid gemaakt in revalidatiegroepen en stabilisatiegroepen. Hierdoor kan bij de revalidatiegroepen meer de aandacht gelegd worden op het revalidatieklimaat en de terugkeer naar huis. Ten gevolge van de maatregelen rondom Covid-19 is er afgeschaald op het aantal revalidanten. In 2021 willen we eigen regie en positieve gezondheid weer een belangrijke rol in het behandeltraject laten spelen. De manier waarop indicaties worden afgegeven kan hier ook nog een rol in spelen.

Ook is in 2020 de dagbehandeling een dag extra geopend. Hier moet nog een evaluatie op plaats vinden. Mogelijk komen uit deze evaluatie nog actiepunten die we in 2021 zullen oppakken. Verder bekijkt dagbehandeling ’t Kempke ook hoe zij in 2021 ‘coronaproof’ kan opstarten.

Familieparticipatie

Wij streven ernaar om familie een grotere rol te laten spelen in de zorg. Via het Expertisecentrum Familiezorg willen wij meer informatie inwinnen over de manier waarop wij dit aan kunnen pakken. Op deze manier werken we ook aan de richtingwijzer 'Ik ken u echt' van BrabantZorg, waarbij we uitgaan van de zogenoemde Schijf van 5. In regio Uden loopt hiervoor een pilot. Zodra deze is geëvalueerd, zal er een implementatieplan volgen voor familieparticipatie zodat we dit binnen Het Zonnelied kunnen organiseren.

Familieparticipatie is ook een belangrijk punt dat op de agenda van de lokale cliëntenraad staat. Hier gaat het om hoe we de betrokkenheid van de familie binnen Het Zonnelied kunnen vergroten.
In 2020 hebben er 3 familie-avonden plaatsgevonden waarin de schijf van vijf onderwerp van gesprek is geweest. Daarnaast is de ook de vraag gesteld of er familieleden deel willen nemen aan de cliëntenraad. Helaas heeft verdere ontwikkeling stilgelegen in verband met de pandemie maar zal dit jaar weer opgepakt worden.

Revalidatie

Bij revalidatie ligt de focus door het gehele jaar op kwaliteit. Processen worden inzichtelijk gemaakt en daar waar nodig verbeterd. Het zichtbaar maken en sturen op het revalidatieklimaat heeft constante aandacht. Samenwerking hierin wordt gezocht met collega’s van andere revalidatieafdelingen, zowel binnen BrabantZorg als daarbuiten. De gastvrouwen revalidatie hebben een scholingsprogramma aangeboden gekregen waar alle facetten van revalidatie aan bod komen. Door de situatie in 2020 rondom het coronavirus wordt dit in 2021 weer opgepakt. In 2021 zal meer gestuurd worden op inzet versus zorgvraag. Er vindt momenteel een onderzoek plaats binnen BrabantZorg op welke wijze dit bereikt kan worden. In 2021 zal de multidisciplinaire intake geïmplementeerd worden en het multidisciplinaire overleg een andere vorm krijgen. Dit met als doel te bieden wat de cliënt nodig heeft.

Zelforganisatie

Voor één team is het programma zelforganisatie gestopt in verband met de uitbraak van het coronavirus. De andere teams van Het Zonnelied hebben het programma weliswaar doorlopen, maar de borging van de bouwstenen van het programma is nog onvoldoende van de grond gekomen. Het programma zelforganisatie is overgenomen door het programma Samen Werken We Zo, alle medewerkers zijn in dit programma meegenomen. Teams zijn ondersteund door e-learnings en waar nodig extra uitleg en ondersteuning door het serviceteam en de kwaliteitsverpleegkundige. Teams hebben team contracten opgesteld en teamafspraken gemaakt en is er gepoogd te roosteren volgens de 80/20 principe, eind 2021 is dit gerealiseerd voor alle teams in het zonnelied die op formatie staan.

Zorgtechnologie

Er wordt voor de hele regio Den Bosch / Bommelerwaard, waar Het Zonnelied onder valt, in januari 2021 in samenwerking met de consulent zorgtechnologie en de afdeling ICT een plan opgesteld om meer zorgtechnologie in de intramurale locaties te introduceren.

Met het project Leefcirkels is een start gemaakt in 2020. Gezien de planontwikkeling voor gedeeltelijke nieuwbouw op het voorterrein van Het Zonnelied, in samenhang met de sluiting van De Lindeboom eind 2020, is een pas op de plaats gemaakt. Uitgangspunt voor de nieuwbouw is het streven om zoveel mogelijk PG-bewoners op de begane grond te positioneren. Dit vraagt een totale heroriëntatie van het gebruik van alle doelgroepen binnen Het Zonnelied.

Het Zonnelied wil graag de mogelijkheden van Leefcirkels in kaart brengen. Dit stond op de planning van 2021 maar wordt door de implementatie van Samen Werken We Zo verplaatst. Het bestaande plan van de inzet van leefcirkeltechnologie biedt mogelijkheden om de bewegingsvrijheid van de bewoners te vergroten. Het streven is om vanaf december gebruik te maken van leefcirkels.

Naast de Leefcirkels maken we binnen Het Zonnelied intensief gebruik van de Qwiek.up, een projector ten behoeve van belevingsgerichte zorg van de bewoner. Er wordt ook veel gebruik gemaakt van de tovertafel en er wordt proefgedraaid met de Somnox (een slaaprobot) om te onderzoeken in hoeverre het slaapgedrag/-ritme van bewoners positief beïnvloed kan worden.

Brabantzorg heeft een continue zoektocht naar de mogelijkheden om de kwaliteit van zorg nog verder te verbeteren. Binnen locatie Het Zonnelied is afdeling Merwedehof gestart met de pilot smart monitoring. Het project smart monitoring kan bijdragen aan een kwaliteitsverbetering door een vroegtijdige achteruitgang van de zorgvrager te detecteren en de druk op de zorg te verlagen. Dit resultaat moet behaald worden door een continue monitoring van parameters. Er worden cliënten geïncludeerd met een verhoogde kans op verslechtering, instabiliteit en/of vraag vanuit medisch hoofdbehandelaar om vitale waarden te monitoren. Deze meters geven bij afwijkende waarde een signaal naar de zorgmedewerker op afstand zodat deze vroegtijdig actie kan ondernemen. Wanneer er geen afwijkende waarde worden waargenomen is actie op dat moment niet nodig en behoudt de bewoner meer vrijheid en eigen regie. Op het moment zijn de voorbereidingen om deze pilot goed te laten verlopen in volle gang. In september zullen de zorgmedewerkers een training krijgen van de consulent zorgtechnologie. Waarin zij leren om te gaan met de meetinstrumenten. Het project gaat medio oktober live, waarna het 6 tot 8 weken loopt.