Meten

Goede veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is. Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze op Het Zonnelied in veilige handen zijn. Om die veiligheid te waarborgen, voeren we verschillende audits (zowel intern als extern) en kwaliteitschecks uit.

Audits

Door middel van waarderend auditen meet locatie Het Zonnelied de kwaliteit van haar zorg en dienstverlening. Tijdens deze waarderende audits vindt een gesprek en zorgdossiercheck plaats met de betrokken zorgmedewerkers, behandelaren en auditoren. Hier wordt stil gestaan bij wat goed gaat (waar zijn we trots op) en welke onderdelen hebben verbetering nodig. In 2019 heeft BrabantZorg twee audits ontwikkeld: palliatieve zorg en persoonsgerichte zorg. In deze laatstgenoemde audit is observatie hiervan een nieuw onderdeel.

In samenwerking met de kwaliteitsverpleegkundigen is in 2020 een actieplan opgesteld om structureel te werken aan het verbeteren van onder andere het methodisch werken van alle verzorgenden en verpleegkundigen en de medicatieveiligheid. Maandelijks wordt de voortgang gemonitord.

Medicatieveiligheid

In mei 2021 heeft de audit medicatieveiligheid plaatsgevonden. Voordat de audit plaatsvindt hebben de zorgmedewerkers samen met de kwaliteitsverpleegkundige gekeken naar het proces. Om te voldoen aan het veilige proces is er in overleg met management gekozen voor nieuwe medicijnkasten. Deze kasten zorgen ervoor dat alle medicatie (behalve koelkast medicatie) van de cliënt opgeborgen wordt op de woning. Alleen zorgmedewerkers die bevoegd en bekwaam zijn in verstrekken en toedienen van medicatie hebben toegang tot deze kast. Op deze manier is altijd te herleiden welke medewerker toegang heeft gehad tot de medicijnkast. Daarnaast worden de verbeterpunten van de audit geïmplementeerd samen met de zorgmedewerkers en kwaliteitsverpleegkundigen.


Wet Zorg en Dwang

In april 2021 heeft de audit Wet Zorg en Dwang plaatsgevonden. Uit de audit kwam naar voren dat de stappen die horen bij de nieuwe wet grotendeels gevolgd worden. Vanuit de visie Samen Werken We Zo wordt er gewerkt aan het multidisciplinair evalueren van de inzet van onvrijwillige zorg. De cliënt vertrouwenspersoon maakt zich kenbaar via de nieuwsflits van het zonnelied, zodat cliënten en familieleden weten wie de cliëntvertrouwenspersoon is.

Verder zullen in 2021 de volgende audits nog afgenomen worden: Palliatieve zorg, persoonsgerichte zorg en Eten & Drinken.

Checks

Schoonmaakonderhoud

Op alle locaties worden twee keer per jaar schoonmaakchecks gepland. Deze checks worden in de meeste gevallen samen met de voorwerkster uitgevoerd. Het doel van het uitvoeren van deze checks is om de huishoudelijke dienst in de locaties te kunnen ondersteunen in de juiste uitvoering van hun werkzaamheden. Uit de checks komen tips en adviezen om het kwaliteitsniveau van het schoonmaakonderhoud binnen de locaties op een goed niveau te houden of op een hoger niveau te krijgen.

De schoonmaakchecks worden volgens een erkend schoonmaakcontrolesysteem gedaan, namelijk VSR-KMS (Vereniging Schoonmaak Research-Kwaliteit Meet Systeem). Tijdens de check wordt er in een aantal, door de computer bepaalde, ruimten (steekproefsgewijs) gekeken hoe de stand van zaken van schoonmaakonderhoud is in deze ruimten. Van elke check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op de interne site van BrabantZorg zodat medewerkers van elkaar kunnen leren.

HACCP, oftewel voedselveiligheid

In de huiskamers waar zelf wordt gekookt, moet de Hygiënecode voor voedingsverzorging in kleinschalige woonvormen gehanteerd worden. Om de voedselveiligheid voor onze cliënten te kunnen waarborgen, moeten medewerkers op de hoogte zijn van de inhoud van deze hygiënecode. Vanuit de hygiënecode is ook vastgelegd dat organisaties een keer per jaar een HACCP-check moeten uitvoeren in de huiskamers waar zelf wordt gekookt.

Middels deze HACCP-check wordt gekeken of er in de huiskamers aan deze richtlijnen wordt voldaan. De check bestaat uit een vragenlijst met 36 vragen. Van deze HACCP-check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op de interne site van BrabantZorg zodat medewerkers van elkaar kunnen leren.

Veiligheid RI&E

De veiligheidsscan is een instrument dat (periodiek) het niveau van (brand)veiligheid meet in een locatie van BrabantZorg. De veiligheidsscan wordt bij iedere locatie jaarlijks uitgevoerd en heeft als doel het kenbaar maken van risico’s die mogelijk kunnen leiden tot onveilige en gevaarlijke situaties. Met de vastgestelde aandachtspunten kan een team of locatie aan de slag om een veiligere werk- en leefomgeving te creëren.

De veiligheidsscan wordt uitgevoerd op vier hoofdonderwerpen:

  • Organisatorisch: hoe worden de zaken rondom veiligheid door medewerkers uitgevoerd?
  • Bouwkundig: hoe is de veiligheid van het gebouw (denk aan vluchtwegen, gebruikte materialen, compartimentering etc.)?
  • Installatietechnisch: hoe is het gesteld met de installaties en de veiligheid ten aanzien van (elektro)technische zaken?
  • Beleid: wat is er wel en niet geborgd in beleid?