Meten

Goede veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is. Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze op Katwijk in veilige handen zijn. Om die veiligheid te waarborgen, voeren we verschillende audits (zowel intern als extern) en kwaliteitschecks uit.

Audits

Door middel van waarderend auditen meet locatie Katwijk de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Tijdens deze waarderende audits vindt een gesprek en zorgdossiercheck plaats met de betrokken zorgmedewerkers, behandelaren en auditoren. Hier wordt stilgestaan bij wat goed gaat (waar zijn we trots op) en welke onderdelen hebben verbetering nodig. In 2019 heeft BrabantZorg twee audits ontwikkeld: palliatieve zorg en persoonsgerichte zorg. In deze laatstgenoemde audit is observatie hiervan een nieuw onderdeel.

Persoonsgerichte zorg

Waar mogen we trots op zijn:

 • Teams geven aan aandacht te hebben voor de interesses en behoeften van de bewoners. Indien de cliënten dit zelf niet aan kunnen geven dan gaat het team zoeken naar de behoeften.
 • La Vie,een zorgzame omgeving waarbij oprechte aandacht is voor de cliënten.
 • Er worden bewonersbesprekingen georganiseerd en passende activiteiten aangeboden die aansluiten bij de cliënt/cliënten.
 • De groep gvp/gvs en welzijnscoaches die een actieve rol hebben in de visie en organisatie van 'elke dag zo fijn mogelijk'.
 • Korte lijntjes met de Consulent Belevingsgerichte zorg.

  Waar gaan we aan werken:
 • Implementatie van wet zorg en dwang, samen met de zorgverantwoordelijke gaan we dit binnen Katwijk vormgeven.
 • Implementatie van samen werken we zo, de visie van de medewerkers wordt gericht op de positieve gezondheidszorg.
 • Zorgverleners kennen de cliënt en zijn/haar wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen.
 • Het methodisch werken, evalueren en borgen mag nog verder ontwikkeld worden. (hierin zal het nieuwe zorgdossier ondersteunen).
 • Iedere cliënt heeft vastgelegde afspraken over (en inspraak bij) de doelen ten aanzien van zijn/haar zorg, behandeling en ondersteuning, zo nodig samen met familie. Hier zal tevens het dossier ook bij gaan ondersteunen.
 • SOAP en TIME zijn door twee verpleegkundigen binnen KSW en Somatiek geïmplementeerd. Dit onderwerp is geëvalueerd, hieruit blijkt dat het moeilijk toepasbaar is voor medewerkers en zijn zij moeilijk te motiveren hiermee te blijven werken. Vraag is of we hier mee blijven werken, kijkend naar het nieuwe zorgdossier
 • MDO-afspraken staan niet altijd gedocumenteerd op de juiste plek. Afspraken die gemaakt worden, worden niet altijd in cliëntplan verwerkt. Cliëntbeschrijvingen zijn wisselend aanwezig of nauwelijks ingevuld. Door de komst van GVP/GVS en welzijnscoaches is het vastleggen van alle inhoudelijke informatie verbeterd. Dit moet nog wel geëvalueerd en geborgd worden.
 • Het contact en de samenwerking met de Consulent Belevingsgerichte zorg was een verbeterpunt. Maar intussen weten de teams deze goed te vinden. De samenwerking in het algemeen met het multidisciplinair team is afgelopen jaar gegroeid. Mede door de intensieve samenwerking tijdens de coronacrisis, zijn hier positieve ontwikkelingen uit voortgekomen.
 • Bovenstaande punten zullen komend jaar verder aan bod komen, door de drukte tijdens en rondom coronatijd zijn deze plannen blijven liggen. Het nieuwe zorgdossier zal hierbij een goede ondersteuning zijn. De welzijnscoach zal betrokken gaan worden bij de implementatie van de WZD samen met de kwaliteitsverpleegkundige.

Aan deze verbeterpunten hebben we gewerkt:

Bourgondisch BrabantZorg

 • Verder terugbrengen van verspillingen
 • Gezamenlijk een menucyclus maken die meer past bij de wensen van cliënten Kleinschalig Wonen;
 • Scholing HACCP voor medewerkers van Kleinschalig Wonen

Schoonmaak

 • Behoud van kwaliteit in vakantieperiodes (de periode waar meer vakantiekrachten worden ingezet)
 • Inzetten op scholing (e-learning) en borging van de scholing

Veiligheid RI&E

 • Aandachtspunt in inzet beschermende middelen
 • Bewustwording van veiligheid voor cliënten door familieleden en medewerkers

Checks

Schoonmaakonderhoud

Op alle locaties worden twee keer per jaar schoonmaakchecks gepland. Deze checks worden in de meeste gevallen samen met de voorwerkster uitgevoerd. Het doel van het uitvoeren van deze checks is om de huishoudelijke dienst in de locaties te kunnen ondersteunen in de juiste uitvoering van hun werkzaamheden. Uit de checks komen tips en adviezen om het kwaliteitsniveau van het schoonmaakonderhoud binnen de locaties op een goed niveau te houden of op een hoger niveau te krijgen.

De schoonmaakchecks worden volgens een erkend schoonmaakcontrolesysteem gedaan, namelijk VSR-KMS (Vereniging Schoonmaak Research-Kwaliteit Meet Systeem). Tijdens de check wordt er in een aantal, door de computer bepaalde, ruimten (steekproefsgewijs) gekeken hoe de stand van zaken van schoonmaakonderhoud is in deze ruimten. Van elke check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op de interne site van BrabantZorg zodat medewerkers van elkaar kunnen leren.

HACCP, oftewel voedselveiligheid

In de huiskamers waar zelf wordt gekookt, moet de Hygiënecode voor voedingsverzorging in kleinschalige woonvormen gehanteerd worden. Om de voedselveiligheid voor onze cliënten te kunnen waarborgen, moeten medewerkers op de hoogte zijn van de inhoud van deze hygiënecode. Vanuit de hygiënecode is ook vastgelegd dat organisaties een keer per jaar een HACCP-check moeten uitvoeren in de huiskamers waar zelf wordt gekookt. Middels deze HACCP-check wordt gekeken in hoeverre er in de huiskamers aan deze richtlijnen wordt voldaan. De check bestaat uit een vragenlijst met 36 vragen. Van deze HACCP-check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op de interne site van BrabantZorg zodat medewerkers van elkaar kunnen leren.

Veiligheid RI&E

De veiligheidsscan is een instrument dat (periodiek) het niveau van (brand)veiligheid meet in een locatie van BrabantZorg. De veiligheidsscan wordt bij iedere locatie jaarlijks uitgevoerd en heeft als doel het kenbaar maken van risico’s die mogelijk kunnen leiden tot onveilige en gevaarlijke situaties. Met de vastgestelde aandachtspunten kan een team of locatie aan de slag om een veiligere werk- en leefomgeving te creëren.

De veiligheidsscan wordt uitgevoerd op vier hoofdonderwerpen:

 • Organisatorisch: hoe worden de zaken rondom veiligheid door medewerkers uitgevoerd?
 • Bouwkundig: hoe is de veiligheid van het gebouw (denk aan vluchtwegen, gebruikte materialen, compartimentering etc.)?
 • Installatietechnisch: hoe is het gesteld met de installaties en de veiligheid ten aanzien van (elektro)technische zaken?
 • Beleid: wat is er wel en niet geborgd in beleid?