Meten

Goede veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is. Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze op Laarstede in veilige handen zijn. Om die veiligheid te waarborgen, voeren we verschillende audits (zowel intern als extern) en kwaliteitschecks uit.

Audits

Door middel van waarderend auditen meet locatie Laarstede de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Tijdens deze waarderende audits vindt een gesprek en zorgdossiercheck plaats met de betrokken zorgmedewerkers, behandelaren en auditoren. Hier wordt stilgestaan bij wat goed gaat (waar zijn we trots op) en welke onderdelen hebben verbetering nodig. In 2019 heeft BrabantZorg twee audits ontwikkeld: palliatieve zorg en persoonsgerichte zorg. In deze laatstgenoemde audit is observatie hiervan een nieuw onderdeel.

In 2021 zullen de audits palliatieve zorg en persoonsgerichte zorg plaatsvinden.

Medicatie

In 2020 hebben drie audits plaatsgevonden: twee keer de audit medicatieveiligheid en een keer de audit Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Hieruit zijn de volgende punten gekomen.

Waar mogen we trots op zijn

Audit Medicatie:

Kleinschalig Wonen

 • Toediening en aftekenen: aftekenen na de gift is de richtlijn, maar voorheen deden we dit andersom. Dit geeft soms nog wat onduidelijkheden, maar we zijn wel trots op de aanspreekcultuur met elkaar om dit zo goed mogelijk op te pakken met elkaar
 • Aandachtsvelder Medicatie is kritisch op proces van medicatieveiligheid
 • We letten heel goed op de werkvoorraad

Regulier

 • We zijn zelf erg stipt op het gebied van medicatie, we spreken elkaar aan op gedrag en verbetermogelijkheden. Toedienlijsten werden voorheen iedere woensdag gecheckt
 • Er wordt goed de vinger aan de pols gehouden bij bijvoorbeeld veranderingen. Indien er vragen zijn, wordt direct contact opgenomen met de apotheek
 • Er wordt altijd uitgegaan van de mogelijkheden van de cliënt: wat is de cliënt vanuit thuis gewend en hoe kunnen we dit intramuraal voortzetten?
 • Trots op de samenwerking met de apotheek. De korte lijnen met hen, wanneer iets aangepast moet worden. We hebben te maken met één apotheek, wat erg fijn is. Direct en duidelijk contact. De reden waarom dit zo fijn is, is de investering van jaren geleden: toen zijn er diverse afstemmingsoverleggen geweest, evaluatiemomenten, mailcontact en fysieke afspraken. Er is veel energie in deze relatie gestoken, waar we nu de vruchten van plukken

Waar gaan we aan werken:

Kleinschalig Wonen

 •  Aanwezigheid medicatiereview: met arts bespreken dat wij aanwezig dienen te zijn bij deze reviews
 • Medewerkers worden soms gestoord tijdens het proces van medicatietoediening. Dit levert gevaren op. Dit is naar voren gekomen uit een vragenlijst van ‘Zorg voor beter’. Dit heeft aandacht nodig

Regulier

 • De medicatiereview heeft dit jaar niet plaatsgevonden. Het initiatief dient te liggen bij de apotheker, het signaal kan vanuit het team komen
 • Het melden van PLIC-incidenten gaat goed, er vindt echter geen opvolging plaats. Dit dient aangepakt te worden, op een manier waarop dit het team ondersteunt. Ook dient in het team besproken te worden hoe om te gaan met het PLICCEN van het niet aftekenen van de dubbele controle
 • Er mag beter bekend zijn bij welke medicatie wel en geen paraaf nodig is. Het digitaal aftekenen kan hierbij helpen

Aan deze verbeterpunten hebben we gewerkt:

 • De verpleegkundige wordt gecoacht op de opvolging van PLIC meldingen
 • Er wordt kritisch gekeken naar de werkdruk (personeel) en mogelijkheden (hulpmiddelen) om het medicatieproces zo veilig en verantwoord mogelijk te laten verlopen

Veiligheid RI&E

Waar mogen we trots op zijn:

 • Alle verbeterpunten worden snel opgepakt en verwerkt
 • Alles is via beleid geborgd

Checks

Schoonmaakonderhoud

Op alle locaties worden twee keer per jaar schoonmaakchecks gepland. Deze checks worden in de meeste gevallen samen met de voorwerkster uitgevoerd. Het doel van het uitvoeren van deze checks is om de huishoudelijke dienst in de locaties te kunnen ondersteunen in de juiste uitvoering van hun werkzaamheden. Uit de checks komen tips en adviezen om het kwaliteitsniveau van het schoonmaakonderhoud binnen de locaties op een goed niveau te houden of op een hoger niveau te krijgen.

De schoonmaakchecks worden volgens een erkend schoonmaakcontrolesysteem gedaan, namelijk VSR-KMS (Vereniging Schoonmaak Research-Kwaliteit Meet Systeem). Tijdens de check wordt er in een aantal, door de computer bepaalde, ruimten (steekproefsgewijs) gekeken hoe de stand van zaken van schoonmaakonderhoud is in deze ruimten. Van elke check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op de interne site van BrabantZorg zodat medewerkers van elkaar kunnen leren.

HACCP, oftewel voedselveiligheid

Waar zelf wordt gekookt, moet de Hygiënecode voor voedingsverzorging gehanteerd worden. Om de voedselveiligheid voor onze cliënten te kunnen waarborgen, moeten medewerkers op de hoogte zijn van de inhoud van deze hygiënecode. Vanuit de hygiënecode is ook vastgelegd dat organisaties een keer per jaar een HACCP-check moeten uitvoeren in de huiskamers en centrale keuken waar zelf wordt gekookt. Middels deze HACCP-check wordt gekeken in hoeverre er in de keukens aan deze richtlijnen wordt voldaan. De check bestaat uit een vragenlijst met 36 vragen. Van deze HACCP-check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op de interne site van BrabantZorg zodat medewerkers van elkaar kunnen leren.  

De warme maaltijd wordt niet in de keukens van kleinschalig wonen bereid. Op dit moment komen de gerechten, nog volgens receptuur, vanuit de centrale keuken. In 2020 wordt onderzocht of en hoe de warme maaltijd ook bereid kan worden in de keukens van kleinschalig wonen.

Ontbijt en souper wordt wel vanuit de afdeling verzorgd.

Veiligheid RI&E

De veiligheidsscan is een instrument dat (periodiek) het niveau van (brand)veiligheid meet in een locatie van BrabantZorg. De veiligheidsscan wordt bij iedere locatie jaarlijks uitgevoerd en heeft als doel het kenbaar maken van risico’s die mogelijk kunnen leiden tot onveilige en gevaarlijke situaties. Met de vastgestelde aandachtspunten kan een team of locatie aan de slag om een veiligere werk- en leefomgeving te creëren.

De veiligheidsscan wordt uitgevoerd op vier hoofdonderwerpen:

 • Organisatorisch: hoe worden de zaken rondom veiligheid door medewerkers uitgevoerd?
 • Bouwkundig: hoe is de veiligheid van het gebouw (denk aan vluchtwegen, gebruikte materialen, compartimentering etc.)?
 • Installatietechnisch: hoe is het gesteld met de installaties en de veiligheid ten aanzien van (elektro)technische zaken?
 • Beleid: wat is er wel en niet geborgd in beleid?