Leren en werken aan kwaliteit

Een z​involle dag

Activi​teiten voor cliënten

In verband met de coronamaatregelen is het niet gelukt om in 2020 te kijken hoe we een goede dagstru​ctuur voor mensen met dementie kunnen inrichten. Loovelt staat op het punt om verbouwd te worden. Er wordt in 2021 een portfoliostrategie opgesteld, waarin ook wordt bekeken welke cliëntendoelgroepen Loovelt in de toekomst gaat bedienen. Momenteel wonen in Loovelt mensen met psychiatrische, somatische en psychogeriatrische aandoeningen.    ​

Loovelt is nu gericht op kleinschalige activiteiten, hierom​​​trent zijn ook goede resultaten behaald. De psycholoog en Consulent Belevingsgerichte zorg zijn vaker benaderd voor het adviseren rondom specifieke cliëntcasussen. Grootschalige activiteiten met veel interactie tussen de cliënten is vaak te complex in verband met de verschillende doelgroepen die in Loovelt verblijven. Het is afhankelijk van de portfoliostrategie hoe het activiteitenaanbod in de toekomst wordt vormgegeven.    ​

Inzet ov​erige disciplines

Vanuit de kwaliteitsgelden zijn de muziektherapeut, miMakker en bewegingsagoog in 2019 ingezet. In 2020 is dit verder voortgezet. De muziektherapeut en bewegingsagoog zijn een zeer waardevolle toevoeging gebleken welke actief zijn ingezet. Zo is de muziektherapeut met name belangrijk voor de cliënten met een psychiatrische aandoening. Voor deze cliënten is het een stukje dagbesteding waar ze hun emoties kwijt kunnen. Uiteindelijk is besloten om de MiMakker niet structureel in te zetten, omdat dit zorgde voor een onwenselijke interactie tussen cliënten. De inzet van de muziektherapeut en bewegingsagoog wordt in de toekomst doorgezet.      

In 2021 wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om woonbegeleiders/vrijwilligers/gastvrouwen in te zetten voor aanwezigheid in de huiskamer. Hierdoor is er meer tijd voor 'het warme moment', denk bijvoorbeeld aan een praatje maken en koffiedrinken, waarbij de focus ligt op welzijn. Het zijn immers de kleine dingen waar je van kunt genieten.

Ete​n & drinken 

De coronacrisis heeft ons laten zien dat de eet- en drinkmomenten juist een socialer karakter hebben. De gezellige praatjes die gemaakt werden, vielen juist meer op. Zeker wanneer vrijwilligers aanwezig mochten zijn. Hierdoor is ook het besef gekomen hoe belangrijk dit is en zetten wij juist meer vrijwilligers in bij de eet- en drinkmomenten op locatie. Loovelt ziet hierin graag dat nog meer eigen regie wordt genomen door de cliënten. Denk aan het zelf halen van een kopje koffie of het zelf initiëren van contact. In 2021 worden hier echter geen concrete acties op uitgezet, dit is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona.

Met​​​hodisch werken

Deskundigheid 

Om goed te kunnen voldoen aan de intensievere en complexere hulpvraag van bewoners en om de kwaliteit van zorg op orde te houden, zijn in 2019 extra verpleegkundigen niveau 4 en 5 gestart in de teams. Het verpleegkundig team in Loovelt is in 2020 uitgebreid en bestaat uit een psychiatrisch verpleegkundige, een kwaliteitsverpleegkundige en een algemeen verpleegkundige. Zij hebben nauw contact met elkaar, zeker bij complexe situaties. Daarnaast ondersteunt, coacht en adviseert het verpleegkundig team ook de zorgteams.

In december 2019 hebben de eerste vier medewerkers van Loovelt de opleiding 'Geriatrisch verzorgende' afgerond. Dit is een opleiding op maat gemaakt door de Radboud Health Academie en is gericht op de complexiteit van zorgvragen en psychiatrische ziektebeelden. Het dementiële ziektebeeld is gedurende de opleiding echter veel nadrukkelijker in beeld gekomen dan de psychiatrische ziektebeelden, dit viel tegen. De medewerkers die de opleiding hebben afgerond, kunnen nu wel een beter onderscheid maken tussen psychiatrische en dementiële ziektebeelden (en hiernaar handelen). Daarnaast wordt nu ook vaker de juiste indicatie voor een cliënt aangevraagd, er wordt eerder gezocht naar de juiste woonzorg.   ​

Medicatieveiligheid

In 2020 heeft medicatieveiligheid veel aandacht gekregen in Loovelt. Er hebben quickscans plaatsgevonden, waarna verbeteracties zijn uitgezet. Zo is het medicatieproces verbeterd. Aandachtspunten hierin waren onder andere: aftekenlijsten meteen regelen, dubbele controle en het stoppen van medicatie. Daarbij is ook de samenwerking met de huisartsen, apotheker en het zorgteam verbeterd. Ieder zorgteam heeft nu een aandachtsvelder medicatie; deze medewerker heeft nauw contact met de apotheker, waardoor er korte lijnen zijn om een probleem op te lossen. Het tweemaandelijks overleg tussen een medewerker van Apotheek Ussen en medewerkers van Loovelt is weer opgestart nadat dit door de coronacrisis tijdelijk was gestopt. In 2021 ligt de focus op het borgen en monitoren van het medicatieproces. Het is nu verplicht om twee keer per jaar een quicksan uit te voeren.​

Mond​​zorg

Daarnaast wordt in 2021 onderzocht hoe mondzorg bij de cliënten te stimuleren. De cliënten die in Loovelt verblijven hebben een eigen tandarts waar niet altijd gebruik van wordt gemaakt. Gedacht kan worden aan een 'tandartsbus'. Daarnaast gaan de nieuwe systemen waar wij mee gaan werken ook beter ondersteunen in het maken van afspraken hieromtrent.

Samenw​​erken

Samenspe​l in zorg/familieparticipatie

Scholing van medewerkers heeft plaatsgevonden om het goede gesprek aan te gaan met familie van cliënten, over wat zij voor hun naasten willen en kunnen blijven doen in de zorg. Op deze manier zouden de zorgmedewerkers meer ruimte krijgen voor specifieke zorgtaken en wordt samenspel in de zorg verder vormgegeven. In de praktijk is niet zoveel als gehoopt terecht gekomen van de gespreksvoering, er zijn ook veel wisselingen in de formatie geweest. Momenteel coacht/stuurt met name het verpleegkundig team op de verdiepende gesprekken.

Loovelt heeft met dit onderwerp ook de cliëntenraad benaderd, welke in ontwikkeling is. In 2021 buigt de cliëntenraad zich hier verder over. Hoe kan actief het gesprek worden aangegaan tussen de familie en de zorg zodat de samenwerking verbetert? De verwachting is dat de nieuwe systemen dit beter gaan ondersteunen. Zo kan de familie bijvoorbeeld inzicht krijgen, maar ook meedenken, in het zorgdossier via 'PUUR van jou'. Daarnaast wordt cliënt- en familietevredenheid in kleinere teams gemeten, waardoor je veel beter kunt handelen naar aanleiding van verbeterpunten. ​

Medez​eggenschap familie

Medezeggenschap werd in Loovelt niet begeleid door een cliëntenraad, maar door structureel met alle cliënten in gesprek te gaan. Zoals benoemd is nu wel een cliëntenraad in (door)ontwikkeling, waardoor deze structuur verandert.

In 2020 is niet structureel en actief in overleg getreden met cliënten en familie op familieavonden en koffiemomenten in verband met de coronamaatregelen. In 2020 stonden de thema's verdriet, rouw en eenzaamheid op de agenda van de familieavonden. Deze thema's hebben in 2020 een andere invulling gekregen binnen Loovelt. Er is per cliënt gekeken wat nodig is en waar de behoefte ligt rondom deze thema's. Het is dus niet besproken zoals gehoopt, maar er is wel op een andere manier aandacht aan besteed. In principe komen of deze thema's aankomend jaar aan bod, of worden in samenspraak met de cliënten, familie en cliëntenraad andere thema's aangedragen. ​

Samenwerki​​ng teams

In 2019 is gestart met een structureel gezamenlijk overleg, waarbij meer verbinding ontstaat tussen medewerkers horeca, medewerkers welzijn, medewerkers zorg en medewerkers huishouding. De coronacrisis heeft deze samenwerking gestimuleerd. Hierdoor zijn de teams op hun eigen manier, maar ook aanvullend op elkaar, bezig met het realiseren van 'Elke dag zo fijn mogelijk' voor de cliënt. 

Zorgtechnologie

Virtual Reality (VR)

In 2019 zijn de Consulent Zorgtechnologie en een stagiaire ergotherapie betrokken geweest bij een proef Virtual Reality (VR). In deze proef werd een VR-bril ingezet als activiteit om cliënten kennis te laten maken met technologie, maar ook om de effecten daarvan op cliënten te evalueren. Deze VR-bril is zeer goed bevallen, vandaar dat Loovelt een VR-bril heeft aangeschaft in 2020. In verband met de hygiënemaatregelen rondom corona wordt deze VR-bril momenteel ingezet bij vier cliënten. Met name twee leerlingen zijn eind 2020 actief aan de slag gegaan met de inzet van  zorgtechnologie voor de cliënten (waaronder de VR-bril). Met zorgtechnologie, zoals de VR-bril, kun je de wereld voor de cliënt weer wat vergroten en zorgen voor een stukje ontspanning.   ​

Consulent Zorgtechnologie

In 2020 is een goede samenwerking met de Consulent Zorgtechnologie tot stand gekomen. Loovelt weet dat de Consulent Zorgtechnologie benadert kan worden wanneer zij interesse hebben in andere materialen. Zo is bijvoorbeeld de Qwiek.up en de 'daglicht lamp' aangevraagd. Daarnaast adviseert de Consulent Zorgtechnologie ook over andere technologische mogelijkheden. ​

Zorginno​​vaties

Loovelt wordt, zoals eerder benoemd, in 2021 verbouwd. Op basis van de portfoliostrategie (en nieuwe doelgroep) wordt nader bekeken welke zorginnovaties in de toekomst kunnen bijdragen aan de realisatie van nieuwe doelstellingen. Denk bijvoorbeeld aan leefcirkels. De uitwerking hiervan staat niet concreet voor 2021 op de planning, dit is afhankelijk van de portfoliostrategie.  ​