Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

Dagactiviteiten / Welzijn

Ook in 2021 gaan we inzetten op bewegen. In beweging blijven is belangrijk om zo lang mogelijk dagelijkse activiteiten zelfstandig te kunnen blijven doen. Dit maakt onderdeel uit van de dagelijkse activiteiten. Medewerkers en vrijwilligers binnen Maasland ondersteunen en stimuleren cliënten om naar vermogen zoveel mogelijk te bewegen. Dit betekent dat we hier structureel aandacht aan besteden tijdens alle mogelijke activiteiten (eten, wassen en aankleden, activiteiten, etc.). We willen vrijwilligers werven in de rol van gastvrouw/heer om zo de zinvolle dag voor onze cliënten mede mee vorm te kunnen geven. Zij zullen ook de scholingen hieromheen volgen.​

Persoonsgerichte zorg

Maasland biedt zorg en ondersteuning op een manier die volgt vanuit de visie van BrabantZorg. Deze visie komt tot uiting in één zin 'Elke dag zo fijn Mogelijk'. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is positieve gezondheid waarbij cliënten ondersteund worden bij de invulling van een betekenisvolle dag op basis van persoonlijke wensen en behoeften. We bieden persoonsgerichte zorg en laten de regie bij cliënten zelf en helpen mee in het nemen van beslissingen. Op deze manier ligt de nadruk op een betekenisvol leven in plaats van op gezondheid. De grootte van de teams is aangepast om ervoor te zorgen dat cliënten door zoveel mogelijk dezelfde medewerkers worden ondersteund. Dit is een doorlopend proces. In 2020 heeft met de cliëntenraad een nabespreking plaatsgevonden over de ervaringen.

In navolging hiervan zet Maasland in 2021 in op participatie en eigen regie van de cliënt. Door de teams kleiner te maken en te laten vertegenwoordigen vanuit alle vakgroepen (horeca, schoonmaak, zorg, e.d.), zal er nauwer samengewerkt worden, ook in combinatie met de familie.​

Het nieuwe werken

Maasland heeft een werkgroep 'het nieuwe werken', hierin zijn alle vakgroepen vertegenwoordigd. De werkgroep is in 2020 gestart met het uitwerken van een plan rondom de vraag; wat heeft een nieuwe cliënt nodig en wat heeft een cliënt die al langer in Maasland woont nodig om een zinvolle dag te hebben? Het samenwerken wordt hierin beter vormgegeven. Het geeft een andere benadering en invulling van de dag.​

De 6 doelstellingen voor 2021 hierin zijn:

  1. ​​Je welkom voelen; voor zowel bewoner als medewerker;
  2. Verhoging van welzijn en dagactiviteiten;
  3. De bewoner staat centraal en familieparticipatie wordt gestimuleerd;
  4. Van zorg voor naar zorgen dat;
  5. Ontschotten van teams door zelf organiserend te worden;
  6. Medewerker en vrijwilliger zijn geschoold in de achtergrond van bewoners.

 

Eten & drinken 

In Maasland worden meerdere eetmomenten aangeboden. Het doel hiervan is om zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het eten en de eetbeleving te verbeteren. De ervaring is dat door een spreiding van eetmomenten men beter en gezonder eet. Extra aandacht wordt gegeven aan het verhogen van de eiwitinname. In de huiskamers zal worden gekookt door gastvrouwen. Medio juni 2021 zal dit in twee huiskamers gerealiseerd zijn. Daarna volgen de twee andere huiskamers. De visie is om de warme maaltijd in de avond te gaan verstrekken. ​

Ook in 2020 is er navraag gedaan over de eetervaringen van cliënten.  Meerdere malen per jaar wordt middels smileys gevraagd naar de ervaringen van cliënten om de kwaliteit van het eten en drinken te waarborgen. Deze methode is geëvalueerd en aan de hand van de opgedane ervaringen wordt deze methode ook in 2021 ingezet.

Methodisch werken

Deskundigheid 

Binnen Maasland denken we in mogelijkheden en proberen we zo veel mogelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de cliënt. Om goed te kunnen voldoen aan de veranderende, vaak meer complexere hulpvraag van cliënten hadden we als doel om alle medewerkers in 2020 te scholen in 'belevingsgerichte zorg'. De geboden zorg sluit zodoende steeds beter aan bij de wens en behoefte van de cliënt. Helaas is dit i.v.m. de coronamaatregelen niet volledig gelukt en zal dan ook in 2021 zijn vervolg krijgen.
Daarnaast heeft een verzorgende de opleiding 'Gespecialiseerde Verzorgende Psychogeriatrie' gevolgd. In 2021 zal deze rol nog verder verdieping krijgen.
In toenemende mate maken we gebruik van de inzet van verpleegkundigen waardoor de deskundigheid op dat gebied beter geborgd is. 
Tijdens themabijeenkomsten, die verpleegkundigen organiseren, worden zorginhoudelijke thema's behandeld. Voorbeelden hiervan zijn mondzorg en palliatieve zorg. Vanwege de coronacrisis hebben niet alle scholingen doorgang kunnen vinden. Deze zijn nu  opgenomen in de planning van 2021.​

Goede zorg is persoonsgericht, het voeren van 'Het goede gesprek' in dialoog is hierbij erg belangrijk. We hebben het over zingeving, de dingen die mensen bezighouden en de behoeftes die zij hebben. Ook in 2020 is hier extra aandacht aan besteed.
In 2021 zal  door de geestelijke verzorger tafelgesprekken gevoerd worden. Ook is er een aandachtsvelder die aandacht geeft aan de betekenis van leven. 

Alle medewerkers krijgen binnen Maasland minimaal een taak (aandachtsgebied) om te coördineren. Door te verdelen van de taken (op basis van affiniteit /deskundigheid) wordt dit vorm gegeven.​

Zorg in de laatste levensfase 

Een speerpunt binnen Maasland is om in samenwerking met familie en huisartsen goede zorg te verlenen in de laatste levensfase. Maasland vindt het belangrijk dat de kennis vergroot wordt omtrent de diverse fases rondom overlijden. In 2020 was het plan dat Maasland door middel van scholingen de zorgmedewerkers meer bewust bezig wilde laten zijn met de zorg in de laatste levensfase. Ook deze scholing is uitgesteld, maar wordt in 2021 weer opgepakt.

De Gespecialiseerde Verzorgende Psychogeriatrie (GVP'er) heeft in 2020 samen met locatie De Wilberthof een waakmand ontwikkeld. De uitrol hiervan zal komend jaar binnen alle teams vorm krijgen.

Samenwerken

Renovatie

De voorbereidingen van de renovatie van Maasland zijn gestart. We hopen te komen tot een aangepaste woonomgeving die past bij de wensen van de (toekomstige) cliënt. De cliëntenraad is betrokken bij de totstandkoming van de plannen. De uitvoer van de plannen is uitgesteld tot maart 2021. Door het realiseren van de vier huiskamers kunnen we ook meer gaan samenwerken in de nieuwe teams. De renovatie gaat ons helpen om het samenwerken en het nieuwe werken uit te kunnen voeren. Tijdens de renovatie wordt al met de nieuwe teams gewerkt.

Zelforganisatie 

De H&F medewerkers hebben allen het programma Zelforganisatie doorlopen en werken met actieplannen. Met de nieuw gevormde teams wordt dit traject weer opgepakt i.s.m. de implementatiecoach Zelforganisatie.​

Zorgtechnologie

Naar aanleiding van de renovatie wordt er intensief contact gezocht met de Consulent Zorgtechnologie, met als doel om te kijken naar mogelijkheden rondom inzet van zorg- technologische oplossingen.

Beeldbellen

Tijdens de coronaperiode is er veel gebruikgemaakt van beeldbellen.

Digitale katten en honden

Binnen Maasland wordt de digitale hond en kat ingezet.

Leefcirckels

Met de renovatie in 2020 worden in de locatie leefcirkels gerealiseerd. Op deze manier krijgen cliënten met dementie een veilige bewegingsruimte, betere ondersteuning en meer eigen regie bij het invullen van hun dag. Het doel is om dit in 2021 gerealiseerd te hebben.

Medimo

Vanaf 2020 is het medicatieproces anders ingericht. Het beheersysteem voor medicatie wordt verbeterd. Er is in 2020 gestart met digitale toedieningsregistratie van medicatie. Dit wordt in 2021 verder opgepakt en afgerond.​