Meten

Goede veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is. Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze op Noorderkroon in veilige handen zijn. Om die veiligheid te waarborgen, voeren we verschillende audits (zowel intern als extern) en kwaliteitschecks uit. 

Audits​

Door middel van waarderend auditen meet locatie Noorderkroon de kwaliteit van haar zorg en dienstverlening. Tijdens deze waarderende audits vindt een gesprek en zorgdossiercheck plaats met de betrokken zorgmedewerkers, behandelaren en auditoren. Hier wordt stil gestaan bij wat goed gaat (waar zijn we trots op) en welke onderdelen hebben verbetering nodig. In 2019 heeft BrabantZorg twee audits ontwikkeld: palliatieve zorg en persoonsgerichte zorg. In deze laatstgenoemde audit is observatie hiervan een nieuw onderdeel. 

Eten & drinken KSW/Horeca

Waar mogen we trots op zijn: 

  •  Samenwerking met de verschillende disciplines

Waar gaan we aan werken:

  • Koken binnen de woning

Aan deze verbeterpunten hebben we in 2020 aan gewerkt

Medicatie 

Medewerkers zijn zich bewust geworden van ontwikkelingen en verwerken van verbeterpunten in teamoverleggen. Daarnaast hebben de aandachstvelder en verpleegkundige in het team collega's bewust gemaakt van medicatieveiligheid. In 2020 is het digitaal aftekenen geïntroduceerd van Medimo in de teams.

 Vrijheidsbeperking 

Gedragvisites en evaluaties rondom vrijwillige zorg zijn in 2020 ingevoerd. In september is er gestart met het trainen van de verzorgden in de uitvoering van de Wet zorg en dwang. De visie van BrabantZorg rondom vrijheid en de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen is: we willen dat onze cliënten de vrijheid hebben die bij hun individuele situatie past. Leefcirkels hebben bijgedragen aan die bewegingsvrijheid.

Checks Schoonmaakonderhoud 

Op alle locaties worden twee keer per jaar schoonmaakchecks gepland. Deze checks worden in de meeste gevallen samen met de voorwerkster uitgevoerd. Het doel van het uitvoeren van deze checks is om de huishoudelijke dienst in de locaties te kunnen ondersteunen in de juiste uitvoering van hun werkzaamheden. Uit de checks komen tips en adviezen om het kwaliteitsniveau van het schoonmaakonderhoud binnen de locaties op een goed niveau te houden of op een hoger niveau te krijgen.

De schoonmaakchecks worden volgens een erkend schoonmaakcontrolesysteem gedaan, namelijk VSR-KMS (Vereniging Schoonmaak Research-Kwaliteit Meet Systeem). Tijdens de check wordt er in een aantal, door de computer bepaalde, ruimten (steekproef) gekeken hoe de stand van zaken van schoonmaakonderhoud is in deze ruimten. Van elke check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op de interne site van BrabantZorg zodat medewerkers van elkaar kunnen leren. 

​​​HACCP, oftewel voedselveiligheid 

In de huiskamers waar zelf wordt gekookt, moet de Hygiënecode voor voedingsverzorging in kleinschalige woonvormen gehanteerd worden. Om de voedselveiligheid voor onze cliënten te kunnen waarborgen, moeten medewerkers op de hoogte zijn ​van de inhoud van deze hygiënecode. Vanuit de hygiënecode is ook vastgelegd dat organisaties een keer per jaar een HACCP-check moeten uitvoeren in de huiskamers waar zelf wordt gekookt. Middels deze HACCP-check wordt gekeken in hoeverre er in de huiskamers aan deze richtlijnen wordt voldaan. De check bestaat uit een vragenlijst met 36 vragen. Van deze HACCP-check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op de interne site van BrabantZorg zodat medewerkers van elkaar kunnen leren.​

Veiligheid RI&E 

De veiligheidsscan is een instrument dat (periodiek) het niveau van (brand)veiligheid meet in een locatie van BrabantZorg. De veiligheidsscan wordt bij iedere locatie jaarlijks uitgevoerd en heeft als doel het kenbaar maken risico’s die mogelijk kunnen leiden tot onveilige en gevaarlijke situaties. Met de vastgestelde aandachtspunten kan een team of locatie aan de slag om een veiligere werk- en leefomgeving te creëren. De veiligheidsscan wordt uitgevoerd op ​​vier hoofdonderwerpen: 

  • Organisatorisch: hoe worden de zaken rondom veiligheid door medewerkers uitgevoerd? 
  • Bouwkundig: hoe is de veiligheid van het gebouw (denk aan vluchtwegen, gebruikte materialen, compartimentering etc.)? 
  • Installatietechnisch: hoe is het gesteld met de installaties en de veiligheid ten aanzien van (elektro)technische zaken? 
  • Beleid: wat is er wel en niet geborgd in beleid?