Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

In 2020 is meer gebruik gemaakt van de inzet van Horeca & Facilitair-medewerkers. Zij hebben een belangrijke rol gespeeld tijdens de coronaperiode door ondersteuning te bieden op de afdelingen. Zo hebben zij geholpen in de gezamenlijke huiskamers en individuele activiteiten aangeboden, waarmee we getracht hebben onze cliënten een zinvolle dag te kunnen bieden.

Het Palet organiseert de interne activiteiten. In 2021 wordt deze organisatie geëvalueerd samen met het team en vrijwilligers en worden mogelijkheden bekeken, met als doel om beter aan te sluiten bij de behoefte van de cliënt. Denk hierbij aan activiteiten als handwerken, denksporten en muziekactiviteiten.

De activiteitenbegeleiders en bewegingstherapeuten hebben in verband met de coronacrisis (en daarmee de tijdelijke sluiting van Odendael voor bezoek) meer in kunnen spelen op de behoefte van de bewoners. Het coronavirus heeft ons bijvoorbeeld geleerd dat het aanbieden van kleinschalige activiteiten voor veel cliënten de voorkeur heeft boven grootschalige activiteiten.

Odendael heeft ook een activiteitenaanbod voor externe bezoekers. Hiervoor worden vrijwilligers ingezet. Helaas zijn er veel vrijwilligers door de coronacrisis gestopt met hun vrijwilligerswerk bij Odendael. Een speerpunt van 2021 is dan ook om het aantal vrijwilligers uit te breiden.

2021 gaan we gebruiken om het goede gesprek te voeren met de client en diens netwerk. Het doel is achterhalen waar de wensen en behoeftes van cliënten liggen, daarbij wordt bijvoorbeeld ook gekeken of bestaande activiteiten nog aansluiten bij de wensen en behoeftes. Dit is een groot onderdeel van de goede zorg die we willen blijven bieden. Hier wordt dan ook breed aandacht aan besteed in samenwerking met de cliënt, naasten en zorgmedewerkers. ​​​

Eten en drinken​

In 2020 hebben we ingezet op samenwerking bij kleinschalig wonen. Bij kleinschalig wonen koken de medewerkers zelf voor de cliënten. De koks van Odendael hebben hun kennis over gezonde voeding en omgang met verschillende diëten gedeeld met de zorgmedewerkers. Dit heeft een positief effect gehad op de kookvaardigheid en deskundigheid van onze zorgmedewerkers. De zorgmedewerkers zijn meer gaan koken volgens BrabantZorg receptuur, waarmee we de kwaliteit en stabiliteit van ons menu hebben verbeterd.

Daarnaast is in samenwerking met de leverancier Van Hoeckel de bestelwijze geoptimaliseerd zodat we nu efficiënter producten kunnen bestellen, waardoor voedselverspilling wordt teruggedrongen. Ook blijven we alert op het juist omgaan met voedingsmiddelen (bewaren, opslaan etc.)

​​In 2021 zal aandacht gegeven worden aan scholing op het gebied van slikproblemen.

Methodisch werken

Change

In 2020 hebben twee afdelingen binnen Odendael deelgenomen aan een langlopend landelijk onderzoek naar handhygiëne. Het onderzoek genaamd 'CHANGE' is geleid vanuit het Radboud UMC. Uitkomsten van het onderzoek zijn vertaald naar passende oplossingen voor de gehele locatie. Er zijn ambassadeurs in de teams die zich hier actief mee bezighouden. ​

​Dit project is afgerond. De juiste handhygiëne blijft echter een aandachtspunt. We proberen elkaar hier steeds meer op aan te spreken. Alle appartementen worden ook voorzien van handzeep en wegwerphanddoeken zodat zorgmedewerkers hierin beter gefaciliteerd worden en juiste handhygiëne gestimuleerd wordt. 

Deskundigheidsbevordering

Er is aandacht voor het rapporteren, zodat zorgdossiers goed leesbaar zijn en actuele en ter zake doende informatie bevatten.

Het onderzoek naar de rol van ambassadeurs/aandachtsvelders wordt doorgezet naar 2021. Op teamniveau zal worden bekeken wat nodig is om onderwerp-specifieke informatie en kennis te borgen binnen de zorgprocessen.

In 2021 gaan we over naar 'Samen Werken We Zo’; een nieuwe manier van (samen)werken binnen de gehele organisatie. Hierbij worden teams meer verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en dat van hun team en bepalen samen de onderwerpen ter verbetering van de kwaliteit van zorg. Vanuit de locatie zal ook aangegeven worden welke onderwerpen meer aandacht nodig hebben, maar de teams beslissen zelf welke onderwerpen zij daarnaast op willen pakken.

​​​In 2020 is e-learning ingezet voor deskundigheidsbevordering. De kwaliteitsverpleegkundigen bewaken de deelname en zorgen ervoor dat de deskundigheid van de teams op niveau is. In 2021 zullen de kwaliteitsverpleegkundigen zich richten op het op maat bevorderen van de deskundigheid, voor zowel op team als op individueel niveau.

Indicatie

De juistheid van de indicatie van de cliënt en hiermee ook de tijdsregistratie wordt steeds belangrijker. Dit moet bijdragen aan het vinden van een balans tussen inzet van zorg en de afgegeven indicaties. In 2020 hebben we hier veel aandacht aan besteed. Het gesprek met de cliënt is aangegaan om duidelijk te krijgen welke zorg de cliënt krijgt en de vraag te stellen of deze zorg nog bij deze cliënt past. Dit blijft ook voor 2021 een aandachtsgebied door in de overleggen met de cliëntcontactpersonen hier aandacht aan te besteden.

Sa​menwerken

Personele bezetting

In de huidige tijd waarin we te maken hebben met krapte in de personele bezetting, wordt er veel aandacht besteed aan wat dit voor de medewerkers betekent. Door het coachen van de cliëntcontactpersonen (CCP-ers) op zelfredzaamheid wordt gewerkt aan het verlagen van de werkdrukbeleving. Er is aandacht voor het voeren van motiverende gesprekken (ook wel ‘het goede gesprek’ genoemd) en het inzetten van ‘de schijf van 5’. De schijf van 5 houdt in dat er met de cliënt wordt gekeken naar wat hij/zij zelf kan bijdragen in het beantwoorden van zijn zorgvraag, wat er met ondersteuning van hulpmiddelen kan worden gedaan, wat zijn/haar netwerk kan bijdragen, wat er vanuit de wijk kan worden ingezet en tot slot, wat de professionele zorgverlening kan bijdragen. Het behouden en kunnen inzetten van het eigen sociale netwerk wordt steeds belangrijker.

In 2020 is extra aandacht gegeven aan de samenwerking en afstemming tussen zorgmedewerkers en medewerkers van Palet. Daarnaast zijn er gastvrouwen aangesteld om meer nabijheid te bieden aan de cliënten. Daarbij werken zij ondersteunend voor de zorgmedewerkers door het overnemen en voorbereiden van taken, vanzelfsprekend aansluitend op hun rol binnen het geheel van de zorgverlening.

Net zoals in 2020 zal ook in 2021 aandacht blijven voor een optimale teamsamenstelling en het vullen van openstaande vacatures.

Rol verpleegkundigen / Kwaliteitsverpleegkundigen

Het team verpleegkundigen gebruikt intervisiebijeenkomsten als onderdeel van werken aan kwaliteit. In deze bijeenkomsten is naast de zorginhoudelijke kant ook specifiek aandacht voor hun rol als coach/begeleider van de (leerling)verzorgenden. 

Tijdens kantooruren is er altijd een kwaliteitsverpleegkundige aanwezig om te raadplegen. Door inzet van drie kwaliteitsverpleegkundigen is de bereikbaarheid op werkdagen nog meer gegarandeerd. 

De rol van verpleegkundigen wordt door coaching verder vormgegeven, waardoor ze een meer herkenbare positie binnen de zorgverlening krijgen. De kwaliteitsverpleegkundigen hebben meer betrokkenheid bij de zorgteams, ook dit zal bijdragen aan de kwaliteit van zorg in de breedste zin van het woord. 

In 2021 is het streven om in elk team één verpleegkundige in te zetten. De kwaliteitsverpleegkundigen coachen deze verpleegkundigen binnen de teams. De samenwerking tussen de verschillende verpleegkundigen wordt gestimuleerd, zodat ze van elkaar kunnen leren.

Samenwerking netwerk rondom de client

In 2020 wordt er door het werken volgens de zogenoemde schijf van 5 nadruk gelegd op de samenwerking tussen de huisarts, medewerkers van de apotheek en diverse behandelaren. Door het aangaan van het goede gesprek en het oppakken van verbeterpunten, zal de kwaliteit van zorg verbeteren omdat alle betrokkenen meer op één lijn komen. Verpleegkundigen en CCP-ers zorgen ervoor dat ook de eerste contactpersonen van de cliënt betrokken worden bij de zorg rondom hun naasten.

In het kader van Samen Werken We Zo is ingezet op de samenwerking met de familie rondom het zorgdossier door onder andere het toevoegen van eigen foto’s en persoonlijke informatie over de cliënt. Dit is een aanvulling die het PUUR woonzorgsysteem biedt. Familie kan hier ook in aangeven wat voor de cliënt een zinvolle dagbesteding zou kunnen zijn. De familiegeschiedenis wordt daarbij ook door de eerste contactpersoon gevuld. Dit geeft een mooie aanvulling op het dossier rondom de cliënt om de juiste zorg aan te kunnen bieden.

Tevredenheid

We zijn blij met de mooie rapportcijfers. Toch blijft het een uitdaging om de respons op de ervaringsonderzoeken van medewerkers te verhogen. Hierdoor kunnen de resultaten beter uitgelegd worden en vertaald worden naar concrete acties. In de nieuwsbrief en in teamoverleggen vragen we aandacht voor het belang van het invullen van de ervaringsonderzoeken.

Door het or het stimuleren van het gebruik van e-learning en het promoten van het gebruik van het ineterne sociaal intranet en de teamsite, wordt de zelfredzaamheid van de medewerkers gestimuleerd. Teammanagers maken een plan hoe ze hun teams hiervoor kunnen enthousiasmeren. Ze laten teams ervaren dat het ze helpt en laten de teams zien hoe deze faciliteiten ondersteunend kunnen werken. 

Veerkracht

Er is een inloopspreekuur bij de ergo coaches ingericht rondom ergonomisch werken, wat bijdraagt aan het voorkomen van klachten bij medewerkers. Daarnaast is er in 2020 extra aandacht geweest voor het werken met cliënten met overgewicht/obesitas door middel van een training door de ergo coaches. Dit heeft een positief effect op de lichamelijke belasting van de medewerkers door het aannemen van een juiste houding en gebruik van de juiste materialen, wat de verzorging voor de cliënt veraangenaamd.

Vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid en 'Elke Dag Zo Fijn Mogelijk' is er steeds meer aandacht voor gezondheid van onze medewerkers. Aanvullend op het veerkrachtgesprek wordt het ontwikkelingsplan gebruikt. Dit vraagt inzet van de individuele medewerker. Deze staat centraal in het gesprek, waarin ook zijn of haar visie op het werk wordt gegeven en wat daarin zijn of haar (gewenste) bijdrage is. Ook wordt gekeken wat de medewerker nodig heeft om hieraan te voldoen. In het bijzonder gaat er vanuit deze visie aandacht uit naar het vinden, binden en boeien van medewerkers. Dit houdt medewerkers betrokken, actief en gemotiveerd voor het blijven werken aan de kwaliteit van onze zorgverlening. In 2021 zal onderzocht worden of het aantal ergo coaches voldoende is om in heel Odendael de juiste begeleiding te kunnen bieden. De coördinator van de ergo coaches begeleidt ze hierin.

Zelforganisatie 

Vanuit het programma zelforganisatie werken we aan de verbetering van de onderlinge communicatie en samenwerking tussen medewerkers. Het geven en ontvangen van terugkoppeling is hierin een belangrijk onderwerp. Binnen Odendael werkt elk team met het gezamenlijke sparbord en het actieplan. Alle papieren agenda’s zijn daarmee verdwenen. Daar waar nodig begeleiden de kwaliteitsverpleegkundigen de teams in het gebruik hiervan. De uitdaging is nu om dit goed te borgen en over te dragen naar nieuwe medewerkers en zal dan ook in 2021 de aandacht krijgen. Daarnaast zijn er nog twee Horeca & Facilitair teams en het team van de Passiebloem die het programma nog gaan doorlopen, daarna werkt de gehele locatie vanuit zelforganisatie.

De Consulent zorgtechnologie ondersteunt de teams in het gebruik van technologische zorghulpmiddelen. In het tweede kwartaal van 2020 is met de consulent zorgtechnologie bekeken welke hulpmiddelen goed bevallen. De lijst met aanbevolen hulpmiddelen binnen BrabantZorg wordt op basis van opgedane ervaringen aangevuld/aangepast.

In 2020 is gestart met de inzet van de Medido, een medicijnendispenser. Steeds vaker wordt de inzet van de Medido met de cliënt besproken, waarmee de zelfredzaamheid van de cliënt wordt bevorderd.

Bij verpleeghuiscliënten is het elektronisch voorschrijfsysteem Medimo ingezet. In 2021 gaan alle cliënten van Odendael over naar Medimo.

Op de woongroepen is in 2020 gestart met de Qwiek.up, hiermee kunnen we de cliënten door middel van projectie een audiovisuele ervaring aanbieden. Het kan beweging stimuleren, ongeremd gedrag verminderen, biedt ontspanning en afleiding en stimuleert de hersenen.