Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

Door alle veranderingen wordt er steeds meer en beter gekeken naar wie de cliënten echt zijn en waar zijn/haar interesse liggen. Door elkaar echt te leren kennen, kan er beter gekeken worden naar het invullen van een zinvolle dag. Waar de een energie krijgt van een gezamenlijk kopje koffie, kan de ander helemaal opfleuren als hij/zij creatief bezig is.

Een zinvolle dag zit hem niet alleen in grootschalige activiteiten. Er zal samen met de cliënt gekeken worden naar de kleine alledaagse dingen waar diegene vrolijk van wordt, zoals zelf de afwas doen, krant lezen of een kaartje leggen. Daarnaast blijven we aandacht houden voor het welzijn van de cliënten, dit onderwerp komt herhaaldelijk terug tijdens de evaluatiegesprekken tussen de cliënt en de cliënt contactpersoon.

Odendael heeft ook een activiteitenaanbod voor externe bezoekers. Hiervoor worden vrijwilligers ingezet. Helaas zijn er veel vrijwilligers door de corona crisis gestopt met hun vrijwilligerswerk bij Odendael. Een speerpunt van 2021 is dan ook om nieuwe vrijwilligers te werven, zodat we een breed activiteitenaanbod kunnen blijven bieden.

Eten en drinken​

In 2020 hebben we ingezet op samenwerking bij kleinschalig wonen. Bij kleinschalig wonen koken de medewerkers zelf voor de cliënten. De koks van Odendael hebben hun kennis over gezonde voeding en omgang met verschillende diëten gedeeld met de zorgmedewerkers. Dit heeft een positief effect gehad op de kookvaardigheid en deskundigheid van onze zorgmedewerkers.

De zorgmedewerkers zijn meer gaan koken volgens BrabantZorg receptuur, waarmee we de kwaliteit en stabiliteit van ons menu hebben verbeterd.
Daarnaast is in samenwerking met de leverancier Van Hoeckel de bestelwijze geoptimaliseerd zodat we nu efficiënter producten kunnen bestellen, waardoor voedselverspilling wordt teruggedrongen. Ook blijven we alert op het juist omgaan met voedingsmiddelen (bewaren, opslaan etc.).

In 2021 zal aandacht gegeven worden aan scholing op het gebied van slikproblemen.

Methodisch werken

Binnen de locatie Odendael wordt er gewerkt met het SPAR-bord (S=signalen P=parkeren A=acties R=resultaten). Dit SPAR-bord is een methodiek dat elke teamvergadering gebruikt wordt en ondersteuning biedt voor het team om relevante en irrelevante zaken te scheiden, waardoor er efficiënt vergaderd wordt.
Daarnaast worden belangrijke onderwerpen verwerkt in een actieplan waarin de PDCA-cyclus (plan, do, check, act) verwerkt is. Deze methode zorgt ervoor dat onderwerpen besproken, behandeld, geëvalueerd worden en geborgd blijven. Zoals bijvoorbeeld het onderwerp hygiëne nu bij elk team als actiepunt omschreven staat.

De rapportage in het zorgdossier wordt opgebouwd d.m.v. de SOAP-methode (subjectief, objectief, analyse, plan). Deze methode is het voor zowel de zorgmedewerkers als de familie welke mee kan lezen in het zorgdossier makkelijk in het teruglezen van rapportage.
In de komende maanden wordt hier nog meer aandacht aan geschonken, zodat de rapportages nog efficiënter en effectiever omschreven worden. Dit ondersteund de zorgmedewerker om snel de juiste informatie te krijgen en om het beloop te kunnen volgen.

Deskundigheidsbevordering

In 2021 gaan we over naar 'Samen Werken We Zo’; een nieuwe manier van (samen)werken binnen de gehele organisatie. Hierbij worden teams meer verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en dat van hun team en bepalen samen de onderwerpen ter verbetering van de kwaliteit van zorg. Vanuit de locatie zal ook aangegeven worden welke onderwerpen meer aandacht nodig hebben, maar de teams beslissen zelf welke onderwerpen zij daarnaast op willen pakken.

Aanstellen regional BIG toetsers

Per begin 2021 is er binnen de regio 36 uur beschikbaar gesteld voor het inzetten van regionale big toetsers. Door de inzet hiervan borgen we nog meer dat de medewerkers van Odendael bevoegd en bekwaam blijven in de verpleegtechnische handeling die zij uitvoeren. Dit doen we door zowel de theorie als de praktijk op een eenduidige manier af te toetsen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving (minerva).

Sa​menwerken

2021 gaan we gebruiken om een nog betere samenwerking tussen cliënt, netwerk en zorgmedewerker te creëren. Het uitgangspunt is elke dag zo fijn mogelijk voor cliënten, familie, vrijwilligers en medewerkers. Dit doen we door elkaar vragen te stellen, elkaar écht te leren kennen, goed samen te werken en ons vak te verstaan. Maar dit doen we ook door te werken met zorgkompassen, klantprocessen en door met elke cliënt en zijn netwerk in gesprek te gaan via het de juiste gespreksvoering. Tijdens een goed gesprek worden belangrijke zaken met de cliënt besproken én maken we samen afspraken over hóe we willen samenwerken. Het doel deze gesprekken is dat het netwerk van de cliënt op een eenduidige manier in beeld brengen en het netwerk optimaal betrekken. Door deze betrokkenheid en het versterken van het netwerk kan er beter gekeken worden naar de wensen en behoeften van de cliënt en hoe en door wie deze het beste ingevuld kunnen worden.

In de huidige tijd waarin we te maken hebben met krapte in de personele bezetting, wordt er veel aandacht besteed aan wat dit voor de medewerkers betekent. Door het coachen van de cliëntcontactpersonen (CCP-ers) op zelfredzaamheid wordt gewerkt aan het verlagen van de werkdrukbeleving. Er is aandacht voor het voeren van motiverende gesprekken (ook wel ‘het goede gesprek’ genoemd) en het inzetten van ‘de schijf van 5’. De schijf van 5 houdt in dat er met de cliënt wordt gekeken naar wat hij/zij zelf kan bijdragen in het beantwoorden van zijn zorgvraag, wat er met ondersteuning van hulpmiddelen kan worden gedaan, wat zijn/haar netwerk kan bijdragen, wat er vanuit de wijk kan worden ingezet en tot slot, wat de professionele zorgverlening kan bijdragen. Het behouden en kunnen inzetten van het eigen sociale netwerk wordt steeds belangrijker.

Net zoals in 2020 zal ook in 2021 aandacht blijven voor een optimale teamsamenstelling en het vullen van openstaande vacatures.

Veerkracht

Vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid en 'Elke Dag Zo Fijn Mogelijk' is er steeds meer aandacht voor gezondheid van onze medewerkers. Aanvullend op het veerkracht gesprek wordt het ontwikkelingsplan gebruikt. Dit vraagt inzet van de individuele medewerker. Deze staat centraal in het gesprek, waarin ook zijn of haar visie op het werk wordt gegeven en wat daarin zijn of haar (gewenste) bijdrage is.

Ook wordt gekeken wat de medewerker nodig heeft om hieraan te voldoen. In het bijzonder gaat er vanuit deze visie aandacht uit naar het vinden, binden en boeien van medewerkers. Dit houdt medewerkers betrokken, actief en gemotiveerd voor het blijven werken aan de kwaliteit van onze zorgverlening. In 2021 zal onderzocht worden of het aantal ergo coaches voldoende is om in heel Odendael de juiste begeleiding te kunnen bieden. De coördinator van de ergo coaches begeleidt ze hierin.

Zorgtechnologie

De Consulent zorgtechnologie ondersteunt de teams in het gebruik van technologische zorghulpmiddelen. In het tweede kwartaal van 2020 is met de consulent zorgtechnologie bekeken welke hulpmiddelen goed bevallen. De lijst met aanbevolen hulpmiddelen binnen BrabantZorg wordt op basis van opgedane ervaringen aangevuld/aangepast.

Om de samenwerking tussen cliënt, familie en medewerkers te ondersteunen is BrabantZorg in 2021 gestart met een nieuw elektronisch zorgdossier. Dit zorgdossier helpt om de cliënt echt te leren kennen en verder te kijken dan alleen de zorgvraag.
In 2021 is het handmatig aftekenen van de medicatie vervangen door het digitaal aftekenen. Door deze technologische verandering zijn de medicatielijsten sneller aangepast door zowel de arts als apotheek, waardoor deze lijsten direct up to date gemaakt kunnen worden. Het aantal medicatiefouten is flink afgenomen.
In de komende periode wordt er achter de schermen bekeken of dat het bestellen van de medicatie ook via deze digitale lijn plaats kan vinden.

Rust in de nacht is erg belangrijk. In bepaalde situaties is naast rust ook een extra oogje in het zeil nodig. Om deze cliënten zowel de rust als vrijheid te bieden is er binnen Odendael gestart met het inzetten van de daza bedscan. Deze bedscan registreert wanneer een cliënt uit bed komt in de nacht en hoelang deze cliënt uit bed is. Voorafgaand wordt afgesproken binnen hoeveel minuten de zorgmedewerker bij deze cliënt in de nacht komt kijken of dat alles goed gaat.
In de komende periode wordt er binnen Odendael gekeken naar het inzetten van de smartsense, om zo nog beter in kaart te krijgen of dat de dag/nacht veilig verloopt.

Het inzetten van beide hulpmiddelen wordt voorafgaand besproken met de cliënt en eventueel 1ste contactpersoon.

De afgelopen maanden zijn er bij een aantal cliënten door familie een GPS-systeem ingezet. Hierdoor heeft de cliënt toch het gevoel van vrijheid en familie de geruststelling dat zij de cliënt kunnen traceren mocht deze buiten gaan wandelen. Dit zal het komend half jaar nog meer terugkomen in de gesprekken met cliënten en 1ste contactpersoon.