Meten

- Mogelijkheid huisbezoeken thuis opnieuw beoordelen.
- Meer aandacht voor het invullen van de levensgeschiedenis.
- Familie stimuleren om levensgeschiedenis in te vullen.
- Allert zijn op het feit of de vraag gesteld wordt wat de familie/het netwerk kan blijven doen na inhuizing.
- Info goed invullen in Puur die mondeling gedeeld wordt.
- Actief navragen of je nog steeds de goede dingen doet.
- Welzijnsmedewerker zou graag aansluiten bij bewonersbesprekingen.
- Kijken of het meerwaarde heeft om (betrokken) disciplines aan te laten sluiten bij een bewonersbespreking.
- De cliënten betrekken bij het invullen van de cliënt risico's.
- Familie meer betrekken bij (zorg)activiteiten.
- Waarderingen meer uitspreken naar mantelzorgers.
- Rapporteer ook mooie positieve/mooie contactmomenten- Mogelijkheid huisbezoeken thuis opnieuw beoordelen.
- Meer aandacht voor het invullen van de levensgeschiedenis.
- Familie stimuleren om levensgeschiedenis in te vullen.
- Allert zijn op het feit of de vraag gesteld wordt wat de familie/het netwerk kan blijven doen na inhuizing.
- Info goed invullen in Puur die mondeling gedeeld wordt.
- Actief navragen of je nog steeds de goede dingen doet.
- Welzijnsmedewerker zou graag aansluiten bij bewonersbesprekingen.
- Kijken of het meerwaarde heeft om (betrokken) disciplines aan te laten sluiten bij een bewonersbespreking.
- De cliënten betrekken bij het invullen van de cliënt risico's.
- Familie meer betrekken bij (zorg)activiteiten.
- Waarderingen meer uitspreken naar mantelzorgers.
- Rapporteer ook mooie positieve/mooie contactmomenten

Goede veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is. Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze in Simeonshof in veilige handen zijn. Om die veiligheid te waarborgen, voeren we verschillende audits (zowel intern als extern) en kwaliteitschecks uit.​

Audits

Door middel van waarderend auditen meet locatie Simeonshof de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Tijdens deze waarderende audits vindt een gesprek en zorgdossier check plaats met de betrokken zorgmedewerkers, behandelaren en auditoren. Hier wordt stilgestaan bij wat goed gaat (waar zijn we trots op) en welke onderdelen hebben verbetering nodig.

In 2020 zijn geen audits geweest op Simeonshof vanwege de corona maatregelen. De audit palliatieve zorg is verschoven naar 2021. Deze audits (palliatieve zorg en persoonsgerichte zorg) zijn inmiddels gehouden op Simeonshof.

Hieronder staat beschreven hoe we zijn omgegaan met de verbeterpunten vanuit deze audits.

​​Audit Palliatieve zorg (april 2021)

Waar mogen we trots op zijn:
Er is extra aandacht voor cliënten in de stervensfase door extra aandacht te hebben voor de cliënt zoals insmeren met bodylotion, kijken naar de behoefte die er op dat moment is. Steun te bieden aan de cliënt en naasten door het bieden van een luisterend oor. Het bieden van “warme zorg”.

Overall is er veel aandacht voor de palliatieve zorg en hoe deze het beste weggezet kan worden. Soms gebeurt dit wel onbewust door het team, mogelijk heeft dit met de markering te maken of nog niet helemaal het besef wat er allemaal onder palliatieve zorg valt. Het team is, samengevat, eigenlijk onbewust bekwaam in het verlenen van palliatieve zorg.

Korte lijnen en samenwerking met verschillende disciplines die bijdrage aan kwaliteit van leven van de bewoners en hun naasten.
Organiseren van klinische les, bewustwording van wanneer iemand palliatief is, is meteen gedaan na start palliatief verpleegkundige.
De inzet van de waakkoffer en dit breder wegzetten binnen Simeonshof, wordt door familie als positief ervaren.

Waar gaan we aan werken:
De ontwikkelpunten liggen dan ook met name op concreet vastleggen van behandelafspraken en wensen in PUUR onder medisch, waarbij de zorg proactief in gesprek mag gaan met de cliënten over wensen en behoefte, waar de behandelend arts op het juiste moment op verder kan borduren.
Ervaren of inzet van meetinstrumenten ondersteunend kunnen zijn in helder krijgen van symptomen, waarbij gekeken kan worden naar een passende behandeling.

Audit Persoonsgerichte zorg (mei 2021)

Waar mogen we trots op zijn:
Het team geeft aan trots te zijn op het feit dat er goed gekeken wordt naar de wensen van bewoners. Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de tijden dat mensen uit bed willen, wat hun gewoontes zijn of waren en wat ze thuis gewend waren.
Hier wordt tijdens een inhuizing gesprek met nieuwe bewoners en familie ook specifiek naar gevraagd.

Waar gaan we aan werken:

 • Mogelijkheid huisbezoeken thuis opnieuw beoordelen.
 • Meer aandacht voor het invullen van de levensgeschiedenis.
 • Familie stimuleren om levensgeschiedenis in te vullen.
 • Alert zijn op het feit of de vraag gesteld wordt wat de familie/het netwerk kan blijven doen na inhuizing.
 • Info goed invullen in Puur die mondeling gedeeld wordt.
 • Actief navragen of je nog steeds de goede dingen doet.
 • Welzijnsmedewerker zou graag aansluiten bij bewonersbesprekingen.
 • Kijken of het meerwaarde heeft om (betrokken) disciplines aan te laten sluiten bij een bewonersbespreking.
 • De cliënten betrekken bij het invullen van de cliënt risico's.
 • Familie meer betrekken bij (zorg)activiteiten.
 • Waarderingen meer uitspreken naar mantelzorgers.
 • Rapporteer ook mooie positieve/mooie contactmomenten.

Checks 

Schoonmaakonderhoud 

Op alle locaties worden twee keer per jaar schoonmaakchecks gehouden. Deze checks worden in de meeste gevallen samen met de voorwerkster uitgevoerd. Het doel van het uitvoeren van deze checks is om de huishoudelijke dienst in de locaties te kunnen ondersteunen in de juiste uitvoering van hun werkzaamheden. Uit de checks komen tips en adviezen om het kwaliteitsniveau van het schoonmaakonderhoud binnen de locaties op een goed niveau te houden of op een hoger niveau te krijgen. De schoonmaakchecks worden volgens een erkend schoonmaakcontrolesysteem gedaan, namelijk VSR-KMS (Vereniging Schoonmaak Research-Kwaliteit Meet Systeem).

Tijdens de check wordt er in een aantal, door de computer bepaalde, ruimten (steekproefsgewijs) gekeken hoe de stand van zaken van schoonmaakonderhoud is in deze ruimten. Van elke check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op de interne site van BrabantZorg zodat medewerkers van elkaar kunnen leren. In 2021 zal de voorwerkster DKS (Dagelijks Kontrole Systeem) rondes uit gaan voeren. De resultaten worden besproken met de medewerkers en de aandachtspunten worden opgepakt. Verder zal 2021 voor de huishoudelijke dienst in het teken staan van ken je cliënt en stem de wensen en verwachtingen samen af.

HACCP, oftewel voedselveiligheid 

Om de voedselveiligheid voor onze cliënten te kunnen waarborgen, dienen medewerkers op de hoogte zijn van de inhoud van deze hygiënecode. Vanuit de hygiënecode is ook vastgelegd dat organisaties een keer per jaar een HACCP-check moeten uitvoeren. Middels deze HACCP-check wordt gekeken in hoeverre er in de huiskamers aan deze richtlijnen wordt voldaan. De check bestaat uit een vragenlijst met 36 vragen. Van deze HACCP-check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op de interne site van BrabantZorg zodat medewerkers van elkaar kunnen leren.

In het najaar staat de audit voor eten & drinken gepland, dit met als doel inzicht krijgen in de kwaliteit van eten & drinken. De insteek is om van elkaar te leren en daar waar nodig verbeteringen te formuleren.

Veiligheid RI&E

De veiligheidsscan is een instrument dat (periodiek) het niveau van (brand)veiligheid meet in een locatie van BrabantZorg. De veiligheidsscan wordt bij iedere locatie jaarlijks uitgevoerd en heeft als doel het kenbaar maken van risico’s die mogelijk kunnen leiden tot onveilige en gevaarlijke situaties. Met de vastgestelde aandachtspunten kan een team of locatie aan de slag om een veiligere werk- en leefomgeving te creëren.

De veiligheidsscan wordt uitgevoerd op vier hoofdonderwerpen:

 • Organisatorisch: hoe worden de zaken rondom veiligheid door medewerkers uitgevoerd?
 • Bouwkundig: hoe is de veiligheid van het gebouw (denk aan vluchtwegen, gebruikte materialen, compartimentering etc.)?
 • Installatietechnisch: hoe is het gesteld met de installaties en de veiligheid ten aanzien van (elektro)technische zaken?
 • Beleid: wat is er wel en niet geborgd in beleid?