Meten

Goede veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is. Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze in Simeonshof in veilige handen zijn. Om die veiligheid te waarborgen, voeren we verschillende audits (zowel intern als extern) en kwaliteitschecks uit.​

Audits

Door middel van waarderend auditen meet Simeonshof de kwaliteit van haar zorg en dienstverlening. Tijdens deze waarderende audits vindt een gesprek en zorgdossiercheck plaats met de betrokken zorgmedewerkers, behandelaren en auditoren. Hier wordt stil gestaan bij wat goed gaat (waar zijn we trots op) en welke onderdelen hebben verbetering nodig. In 2019 heeft BrabantZorg twee audits ontwikkeld: palliatieve zorg en persoonsgerichte zorg. In deze laatstgenoemde audit is observatie hiervan een nieuw onderdeel. ​​

In 2020 zijn geen audits geweest op Simeonshof vanwege de coronamaatregelen. De audit palliatieve zorg is verschoven naar 2021.

In 2019 hebben er meerdere audits plaatsgevonden. Hieronder staat beschreven hoe we zijn omgegaan met de verbeterpunten vanuit deze audits.​

​​Medicatie

Waar mogen we trots op zijn:

 • De zorg wordt betrokken bij de medicatiereview die jaarlijks plaatsvindt met de arts en apotheker
 • Ook worden de meldingen met betrekking tot medicatie incidenten, ook wel PLIC- meldingen genoemd, gesignaleerd en besproken tijdens de teamvergaderingen. Hieruit volgen acties waarmee we willen proberen de incidenten te minimaliseren. Deze PLIC- meldingen worden tijdens elke teamvergadering besproken.
 • Als laatste wordt er door de zorgmedewerkers meer gebruikgemaakt van het kennisplein om informatie op te halen.

Waar gaan we aan werken:​

 • Betere samenwerking met meerdere vakgroepen rondom medicatie.
 • We gaan de voorbereidingen treffen voor de komst van Medimo ETDR (​digitaal aftekenen van medicatie) in het verzorgingshuis.

Persoonsgerichte zorg

Waar mogen we trots op zijn:

 • We denken niet in beperkingen, maar kijken naar mogelijkheden.
 • Bij een nieuwe inhuizing wordt ernaar gestreefd dat de Client Contact Persoon, die ook het intakegesprek thuis gevoerd heeft, aanwezig is. Zij staat dan niet in het primaire zorgproces, maar heeft alle aandacht voor de inhuizing en kan daardoor de nieuwe bewoner en familie op de juiste manier begeleiden.​
 • Tijdens een intakegesprek bij de mensen thuis, wordt er meer ingegaan op het huidige functioneren en de dagindeling vóór verhuizen van de bewoner. Het netwerk rondom de bewoner wordt meer betrokken.
 • Er worden elk half jaar thema- familiebijeenkomsten georganiseerd met de familie van de bewoners. Vooraf is bekend welk thema de avond zal vullen. Voor beide huiskamers worden aparte avonden georganiseerd. Deze bijeenkomst worden goed bezocht.​​

Waar gaan we aan werken:

 • Intakegesprekken aan huis verder oppakken en optimaliseren​.

Vrijheidsbeperking

Waar mogen we trots op zijn:

 • We kijken bewuster naar de mogelijkheden in plaats van beperkingen.
 • Ondersteunende disciplines, zoals ergotherapie en fysiotherapie, worden eerder dan voorheen betrokken in het zorgproces.

Waar gaan we aan werken:

 • We mogen creatiever zijn en meer inzichten vergaren vanuit de alternatievenbundel. Deze bundel biedt 85 alternatieven om vrijheidsbeperkingen af te bouwen.

Onbegrepen gedrag

Waar mogen we trots op zijn:

 • ​Familie wordt nauwer betrokken bij de geboden zorg rondom de bewoner. Er wordt elk kwartaal met de familie geëvalueerd wat zij vinden van de geboden zorg. Dit wordt geborgd in het cliëntendossier.

Waar gaan we aan werken:

 • ​Het belang van het invullen van een MIM en daardoor het invullen van een MIM mag meer onder de aandacht komen van de medewerkers

​ ​

Checks 

Schoonmaakonderhoud 

​Op alle locaties worden twee keer per jaar schoonmaakchecks gepland. Deze checks worden in de meeste gevallen samen met de voorwerkster uitgevoerd. Het doel van het uitvoeren van deze checks is om de huishoudelijke dienst in de locaties te kunnen ondersteunen in de juiste uitvoering van hun werkzaamheden. Uit de checks komen tips en adviezen om het kwaliteitsniveau van het schoonmaakonderhoud binnen de locaties op een goed niveau te houden of op een hoger niveau te krijgen.

De schoonmaakchecks worden volgens een erkend schoonmaakcontrolesysteem gedaan, namelijk VSR-KMS (Vereniging Schoonmaak Research-Kwaliteit Meet Systeem). Tijdens de check wordt er in een aantal, door de computer bepaalde, ruimten (steekproef) gekeken hoe de stand van zaken van schoonmaakonderhoud is in deze ruimten. Van elke check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op de interne site van BrabantZorg zodat medewerkers van elkaar kunnen leren.

HACCP, oftewel voedselveiligheid 

​In de huiskamers waar zelf wordt gekookt, moet de Hygiënecode voor voedingsverzorging in kleinschalige woonvormen gehanteerd worden. Om de voedselveiligheid voor onze cliënten te kunnen waarborgen, moeten medewerkers op de hoogte zijn van de inhoud van deze hygiënecode. Vanuit de hygiënecode is ook vastgelegd dat organisaties een​ keer per jaar een HACCP-check moeten uitvoeren in de huiskamers waar zelf wordt gekookt. 

​Middels deze HACCP-check wordt gekeken of er in de huiskamers aan deze richtlijnen wordt voldaan. De check bestaat uit een vragenlijst met 36 vragen. Van deze HACCP-check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op de interne site van BrabantZorg zodat medewerkers van elkaar kunnen leren.​

Veiligheid RI&E

 De veiligheidsscan is een instrument dat (periodiek) het niveau van (brand)veiligheid meet in een locatie van BrabantZorg. De veiligheidsscan wordt bij iedere locatie jaarlijks uitgevoerd en heeft als doel het kenbaar maken risico’s die mogelijk kunnen leiden tot onveilige en gevaarlijke situaties. Met de vastgestelde aandachtspunten kan een team of locatie aan de slag om een veiligere werk- en leefomgeving te creëren. 

De veiligheidsscan wordt uitgevoerd op vier hoofdonderwerpen:  

 • Organisatorisch: hoe worden de zaken rondom veiligheid door medewerkers uitgevoerd?
 • Bouwkundig: hoe is de veiligheid van het gebouw (denk aan vluchtwegen, gebruikte materialen, compartimentering etc.)?
 • Installatietechnisch: hoe is het gesteld met de installaties en de veiligheid ten aanzien van (elektro)technische zaken?
 • Beleid: wat is er wel en niet geborgd in beleid?​