Veiligheid

Incidenten en calamiteiten​​​

In de zorg komen incidenten en calamiteiten voor. Bijvoorbeeld wanneer een cliënt onverwacht valt of wanneer medicatiefouten worden gemaakt en een cliënt daar letsel aan overhoudt. BrabantZorg is een lerende organisatie, dus als er een incident met nadelige gevolgen plaatsvindt dan wordt dit incident zorgvuldig onderzocht.

Door middel van de PRISMA-methode onderzoeken de betrokkenen, in samenwerking met de kwaliteitsverpleegkundigen, wat de oorzaken zijn van het incident. Dit heeft als doel om te leren van het incident en herhaling te voorkomen. De afdeling Vernieuwing en Kwaliteit coördineert en faciliteert de uitvoering van een PRISMA- analyse wanneer er sprake is van een calamiteit.

WZD (Wet Zorg en Dwang)

De Wet zorg en dwang (Wzd) is een Nederlandse wet die gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met dementie en/of verstandelijke beperking regelt.Vanaf 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. De Wzd regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) en mensen met een gelijkgestelde aandoening (Korsakov, Huntington, NAH). Het uitgangspunt van deze wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

Het jaar 2021 is voor BrabantZorg het jaar om deze nieuwe wetgeving geheel te implementeren, dus ook binnen de locatie Simeonshof. Dit proces verloopt tot op heden volgens plan, de aandachtsvelders (zorgverantwoordelijken) op kleinschalig wonen zijn hierbij in de lead, met ondersteuning van de kwaliteitsverpleegkundige. Alle zorgdossier zijn geupdate met betrekking tot de WZD en de verplichte driemaandelijkse evaluatie van de ingezette maatregelen zijn gepland.