Leren en werken aan kwaliteit

Toekomst Sint Joachim & Anna

Het gebouw van Sint Joachim en Anna gaat naar verwachting sluiten in 2021. Cliënten van Frisselstein verhuizen in het najaar van 2021 naar AAtrium. De overige cliënten van het huidige Sint Joachim & Anna zullen gaan verhuizen naar een plek van hun voorkeur.

In begin 2020 woonden er nog 68 cliënten op Sint Joachim & Anna, op dit moment (juni '21) 9 cliënten. De 9 cliënten bewonen op dit moment allen een eigen appartement, verdeeld over twee bouwlagen. Op AAtrium zullen voor hen appartementen gereserveerd worden. Om de verhuizing zo fijn als mogelijk te maken voor de cliënt zal er een zorgmedeweker meegaan om de cliënt een warme overdracht te geven.

De overige tien cliënten bewonen een eigen appartement op PG Frisselstein, zij gaan naar het AAtrium. Hiervoor worden op de begane grond appartementen gereed gemaakt.

Eind 2021 zal de overstap gemaakt worden naar AAtrium.

Een zinvolle dag

Roze loper

Door middel van een tolerantiescan heeft Sint Joachim & Anna het certificaat de Roze Loper ontvangen. Dit betekent dat Sint Joachim & Anna tolerant is: iedereen mag bij ons zijn wie en zoals hij is. De activiteiten zijn onderdeel van het behalen van een certificaat. In 2019 was het vooral van belang dat het geborgd zou gaan worden. Om voor het certificaat in aanmerking te komen moet je voor een aantal jaar kunnen laten zien dat je hier iedere maand aan werkt. Bijvoorbeeld door het uitnodigen van Jehova getuigen die uitleg komen geven over wat dit geloof precies inhoudt. Of door het samenstellen van een multicultureel menu in het restaurant. Er worden ook in 2020 maandelijks verschillende activiteiten georganiseerd om dit certificaat te behalen

​​​​Welzijn

In 2020 hebben we meer individuele activiteiten ontwikkeld. Dit wordt door de cliënten als prettig ervaren. Het contact met de zorgmedewerkers is hierdoor verbeterd. Er worden persoonlijke activiteiten naar wens van de cliënt georganiseerd. Dit zal zeker nog doorlopen in 2021. Het welzijnsprogramma blijft in ontwikkeling.

Er is extra aandacht voor de situatie en om het gevoel van huiselijkheid te waarborgen. De op handen zijnde verhuizing maakt ook dat er meer betrokkenheid met elkaar is, alle disciplines werken hieraan mee. Er worden kleinschalig activiteiten georganiseerd naar behoefte van de cliënt. Ook hierin wordt gezocht naar de samenwerking met AAtrium op gebied van welzijnsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld met Halloween.
De zorgmedewerker krijgt naast uren voor zorgtaken ook uren om welzijnsactiviteiten te organiseren (koffiedrinken, kleine activiteiten, cliëntgericht).

Begeleiding in de laatste levensfase

Familieleden zijn erg tevreden over de zorg in de laatste levensfase. We hebben extra gelet op goed luisteren, bewustwording van de laatste levensfase en persoonlijke aandacht naar familie toe. De medewerkers zijn zich hier meer bewust van geworden. Dit past goed bij de nieuwe audit Palliatieve Zorg. Familieleden voelen zich meer gehoord. Ook houden we eens per jaar een herdenkingsdienst voor overleden cliënten, wat erg gewaardeerd wordt.

Onze behandelafspraken rondom palliatieve zorg zijn beter ingezet, dit was een punt van aandacht in 2020 maar zal ook aandacht blijven vragen in 2021.

In de eerste helft van 2021 is extra aandacht besteed aan het eerste stuk van de palliatieve fase.

Eten en drinken​

Bereiden maaltijden

Op Frisselstein is men in 2020 gestart met het bereiden van de maaltijd op de afdeling. Medewerkers zijn inmiddels allen HACCP geschoold.

Op de Somatische afdeling eten de cliënten in het restaurant of op hun kamer. De keuze hierin is aan hun. In het restaurant wordt op een kleinschalige manier omgegaan met het serveren en bereiden van de maaltijden.

Methodisch werken

Audits/borging verbetermaatregelen

In 2020 is extra aandacht besteed aan het aan de slag gaan met het borgen van de resultaten van de audits. Alle verbeteracties worden vermeld in het actieplan/ sparbord van de teams. In 2021 zullen we ons hier verder in ontwikkelen. De verpleegkundigen en kwaliteitsverpleegkundigen hebben hier een rol in. Ook de rol van aandachtsvelders is hierbij van belang.

Medewerkers

We zouden 2020 gebruiken op het binden en boeien (uitdagen) van de medewerkers, om hen te verbinden en te behouden voor de locatie. De afbouw van de locatie maakt dat dit niet helemaal tot uitvoering is gekomen. In 2021 zullen we hier aandacht aan blijven besteden.

In 2020 is gestart met een training Coachend samenwerken voor kwaliteitsverpleegkundigen en verpleegkundigen. Deze wordt in de loop van 2021 afgesloten.

In 2020 hebben we geïnvesteerd in scholingen via E-learning. Daarvoor in de plaats is er voornamelijk geïnvesteerd in individuele opleidingen. Dit jaar is geïnventariseerd aan welke scholingen de teams behoefte hebben. Deze worden dit jaar ingepland.

Samenwerken

Aandachtsvelders

We blijven volop bezig met deskundigheidsbevordering, hiervoor zullen de aandachtsvelders van Sint Joachim & Anna en AAtrium elkaar steeds meer opzoeken om meer samen te werken. Medewerkers worden hiermee in hun kracht gezet.

In 2020 is hier de samenwerking in gezocht en dit blijft een aandachtspunt voor 2021. Ook i.v.m. de sluiting van de locatie zal dit er anders uit gaan zien, maar de samenwerking blijft gezocht worden en zal door de verhuizing alleen maar intensiever worden.

Optimale teamsamenstelling

Sint Joachim & Anna werkt aan professionalisering en verbetering van kwaliteit. Ook in deze tijd van verhuizingen wordt de kwaliteit van zorg zoveel mogelijk gewaarborgd.

Samenwerking

Ook in 2020 blijft de samenwerking met behandelaren een aandachtspunt, doordat er de nodige veranderingen bij de behandelaren zijn. Inmiddels weet men elkaar beter te vinden dan voorheen, bijvoorbeeld ook door het maken van meer vaste afspraken.
De extra uren van de behandelaren vanuit de kwaliteitsgelden willen we meer inzetten vanuit de wens van de cliënt en minder vanuit het aanbod. Hierin is in 2020 een start gemaakt en dit gaan we in 2021 continueren.

Samenwerking met andere vakgebieden (Welzijn en zorg meer laten samenvloeien)

Hierin moeten we elkaar nog meer gaan vinden. Bijvoorbeeld in 2020 was het doel om vaker gezamenlijk aan te sluiten bij MDO’s (multidisciplinair overleg). Dit is niet helemaal van de grond gekomen. Voor nu sluiten we niet aan, maar informatie wordt wel opgevraagd. Ook worden er meer behandelaren ingezet rondom de zorg voor de cliënt en hebben we door het aanstellen van gastvrouwen meer toezicht in de huiskamers. Ook in 2021 zal dit een aandachtspunt blijven.

Doordat er steeds minder cliënten op de locatie verblijven wordt de saamhorigheid groter, dit resulteert in een fijne samenwerking om het voor de cliënten zo fijn mogelijk te maken.

Samen Werken We Zo

Per 1 januari 2021 gaat BrabantZorg naar een nieuwe manier van werken “Samen Werken We Zo”. In kleinere teams (met dezelfde gezichten voor de cliënten) gaan de medewerkers op een andere manier werken. Dit zal effect hebben op de teamsamenstelling en daar gaan we ook extra aandacht aan geven. Door te kiezen voor het nieuwe systeem “PUUR” zal ons werk er leuker, beter en gemakkelijker door worden. Medewerkers zijn ondertussen allemaal geschoold en zullen up-to-date blijven door bijscholingen.

De familie krijgt hierin ook een rol. Het nieuwe systeem voorziet in het toevoegen van foto’s en persoonlijke informatie maar ook het invullen van de familiegeschiedenis. Dit geeft een mooie aanvulling op het dossier rondom de cliënt om de juiste zorg aan te kunnen bieden.

Zelforganisatie

Er wordt op de locatie beter gebruikgemaakt van de vakkundigheid van de kwaliteitsverpleegkundigen, verpleegkundigen en CCP’ers. Je ziet dat hierdoor de eigen regie van de zorgmedewerkers verhoogd wordt. Het invullen van het actieplan op de afdelingen wordt al goed gebruikt en 2021 gaan we dit verder door ontwikkelen, door dit te bespreken tijdens de teamvergaderingen. Dit om verbeterslagen te gaan maken ten behoeve van cliënten en medewerkers.

Het trainingstraject Zelforganisatie is afgerond, nu gaan we het in de praktijk door ontwikkelen.

Zorgtechnologie

De Consulent Zorgtechnologie kijkt samen met ons hoe we de zelfstandigheid van de cliënt kunnen vergroten en hem of haar zoveel mogelijk de regie te laten behouden. Tijdens de coronaperiode heeft er een intensieve samenwerking plaatsgevonden om met behulp van zorgtechnologie en digitale mogelijkheden ervoor te zorgen dat de cliënten toch in contact konden blijven met hun naasten. De samenwerking hierin is goed, we weten elkaar te vinden.

Leefcirkels

Door zorgtechnologie wordt de zelfstandigheid van de cliënt vergroot en de regie zoveel mogelijk bij de cliënt gelaten​. De leefcirkels, die ervoor zorgen dat de cliënten met dementie meer bewegingsvrijheid hebben, is hier een mooi voorbeeld van. Dit zorgt er mede voor dat cliënten langer op hun vertrouwde plek kunnen blijven wonen. ​

Medimo

In oktober 2020 zijn we gestart met Medimo. De verwachting is dat dit positief resultaat op zal leveren in het elektronisch aftekenen via Medimo.​