Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

De miMakker, muziektherapeut, en overige vormen van individuele begeleiding zijn afgelopen jaren beter en vaker ingezet om het niveau van welzijn en de kwaliteit van zorg te vergroten. Dit heeft opgeleverd dat er een groter besef en bewustwording in de teams is gerealiseerd, dat contact maken niet altijd in woorden hoeft.

Er zijn minder familieavonden georganiseerd dan gepland, i.v.m. de coronamaatregelen. Wel zijn er bijeenkomsten voor familieleden en andere cliënten geweest om overledenen te herdenken.

Voor 2021 willen we gaan inzetten op de inzet van meer vrijwilligers en meer mantelzorgers in huiskamers. Enkele verzorgenden gaan aan de slag met de GVP opleiding (gespecialiseerd verzorgende Psychogeriatrie). Deze mensen gaan collega's binnen het team opleiden in persoonsgerichte zorg. Dit zal leiden tot ondersteuning bij een meer zinvolle dag voor cliënten.

Verder wordt er in 2021 ingezet op een heroverweging van de taken van de collega's van Welzijn. Samen met de kwaliteitsverpleegkundige en het hele team gaan we kijken hoe welzijn in te richten, bv op een andere manier werken in  de huiskamer. Ook hiervan is het doel: een meer zinvolle dag per cliënt.

Ook is er dit jaar gestart met meer bewegingslessen voor cliënten vanuit het team Welzijn. ​

Eten & drinken

Binnen alle afdelingen van Horeca & Facilitair staan eigen regie en het welbevinden van cliënten voorop. De cliënt heeft een keuze waar en wanneer de dagelijks maaltijd genuttigd wordt. Dagelijks ontvangen cliënten een gezonde, voedzame maaltijd met voldoende variatie en keuze. De maaltijd heeft een belangrijke communicatiefunctie en het patroon geeft voor veel cliënten structuur aan de dag. In de afgelopen coronaperiode zijn er weloverwogen keuzes gemaakt in bijvoorbeeld tijdsaanpassingen van de maaltijden. Dit gaat altijd in overleg met de zorgafdelingen waarbij gezocht wordt naar goede oplossingen. In september heeft BrabantZorg Breed besloten te stoppen met het verzorgen van maaltijden buiten onze deuren. Het leveren van maaltijden buiten ons verpleeghuis valt niet onder onze belangrijkste taak. Het spreekt voor zich dat alle mensen uit de wijk ook zeven dagen per week, als de overheid het toelaat gezien de maatregelen, welkom zijn in 't Trefpunt, ons restaurant.

In het jaar 2020 is er regio breed een eenduidig prijsbeleid qua drank ingevoerd. De verschillen tussen locaties in prijzen en assortiment waren groot. Iedere locatie is stuk voor stuk uniek maar wij streven wel op dit vlak hetzelfde na. In 2021 zal de voeding onder de loep worden genomen.

Eten en drinken staat met enige regelmaat op de agenda van de cliëntenraad. Enerzijds om informatie te delen met elkaar, anderzijds om op scherp te blijven staan met elkaar en in te spelen op verwachtingen en wensen van cliënten.  ​

Methodisch werken

​​​​Deskundigheidsbevordering

We willen binnen Sint Petrus de deskundigheid van onze medewerkers op hetzelfde niveau krijgen. Dit om te zorgen voor uniformiteit en duidelijkheid. Dit willen we mede doen door te digitaliseren, het bijscholen door middel van E-Learning en het afnemen van BIG-toetsen.

Er is overleg geweest met alle verpleegkundigen en kwaliteitsverpleegkundigen, samen met de teammanager, om meer structuur te brengen en verwachtingen over en weer helder te krijgen. PUUR Woonzorg geeft o.a. inzicht in zorgafspraken met of zonder analyse. Zorgmedewerkers worden o.a. door (kwaliteits-)verpleegkundigen gecoacht in het gebruiken van de juiste methodiek hierbij.  

In 2020 gaat het verpleegkundig team aan de slag met het toetsen op voorbehouden en risicovolle handelingen (BIG). De verpleegkundige van het team heeft o.a. als taak deskundigheid te bevorderen op basis van bekwaam maken en houden in het uitvoeren van voorbehouden en risicovolle handelingen. Doordat de verpleegkundige werkzaam is in het team kan dit vaak op basis van casuïstiek gebeuren, wat het heel praktisch maakt en een grote bijdrage zal leveren aan de kwaliteit van zorg. Te zien is dat medewerkers hierdoor zelf eerder met vragen komen over extra scholing of begeleiding op methodisch handelen. Medewerkers worden gecoacht op methodisch handelen en soms worden behandelaren sneller ingezet voor specifieke vragen.

Samenwerken

​​Aandachtsvelders

Het plan was in 2020 om de aandachtsvelders te gaan herverdelen. In verband met andere prioriteiten en de komst van "Samen Werken We Zo" heeft Sint Petrus ervoor gekozen dit uit te stellen. In 2021 gaan we vanuit het dossier en het teamcontract zicht krijgen op welke thema's of aandachtsgebieden opgepakt gaan worden. De kwaliteitsverpleegkundige zal hierin samen met het team optrekken.  ​

Ik ken u echt

Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk te leren kennen. Al voor de cliënt  daadwerkelijk binnen Sint Petrus komt wonen, is er contact met de cliënt om stil te staan bij zijn of haar levensverhaal. Dit maakt de overgang naar de nieuwe woonomgeving prettiger en draagt bij aan een goede overdracht van bijvoorbeeld de thuiszorg, maar ook aan het vergroten van de eigen regie van de cliënt. Standaard wordt altijd op huisbezoek gegaan om te kijken hoe iemand geleefd heeft. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een andere kamerindeling die beter past bij de cliënt.

De eigen kracht wordt ook zo veel mogelijk versterkt door eerst te kijken naar wat de cliënt zelf kan, dan pas wat er aan ondersteuning nodig is vanuit het eigen netwerk en daarna pas vanuit BrabantZorg. 

Vele vrijwilligers weten nu nog niet goed genoeg hoe met dementerenden om te gaan. Actiepunt voor 2021: deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers.​

Minimale teamsamenstelling

De minimale teamsamenstelling is in Sint Petrus op orde. Er is nog een vacature voor een verpleegkundige, verder is het team compleet. In 2020 is besloten om over te stappen van een slapende nachtdienst en één actieve, naar twee actieve nachtdiensten. Daarnaast is ingevoerd dat de twee actieve nachtdiensten minimaal niveau Verzorgende moeten hebben om de kwaliteit van zorg in de nacht te waarborgen. Hiermee kunnen in de toekomst mogelijk incidenten met cliënten in de nacht voorkomen worden, omdat er beter omgegaan wordt met bijvoorbeeld  onrustig gedrag.​

Personeelssamenstelling 

In principe is er voldoende personeel op dit moment, de formatie is op orde. Het ziekteverzuim is met 4,7% ook laag te noemen. De rol van verpleegkundigen in teams moet nog beter weggezet worden, hier gaan we 2021 met enkele teams mee verder. ​

Samenwerking en deskundigheid bevordering 

Binnen Sint Petrus weten we elkaar te vinden en zoeken we actief naar de samenwerking, zowel in de regio als op de locatie. Een mooi voorbeeld hiervan is dat wanneer iemand verhuist vanuit thuiszorg naar intramuraal, deze zorg de eerste zes weken nog geleverd wordt door de mensen van thuiszorg. Dat noemen we een warme overdracht en dat is bij Sint Petrus de standaard.
Tijdens de coronacrisis en hiervoor tijdens een uitbraak van het NORO-virus, is er een medewerker van de thuiszorg toegevoegd aan het intramuraal team om voor iedereen de juiste zorg op maat te verlenen. Deze prettige manier van samenwerken en elkaar weten te vinden gaan we voortzetten in 2021.​

Renovatie

We zijn druk bezig met het vernieuwen van de inrichting van Sint Petrus. In de maand december en januari worden er nieuw meubilair en gordijnen geleverd. Het resterende schilderwerk zal in 2021 geschieden. Dit heeft vanwege de coronamaatregelen vertraging opgelopen. Dit alles is in samenwerking gegaan met de teams en in goed overleg met de lokale cliëntenraad. Het doel hiervan is om in Sint Petrus meer rust te creëren en er beter op de individuele behoefte afgestemd kan worden. Ook willen we dat cliënten meer vrijheden ervaren. ​

Veerkracht

In 2020 werden veerkrachtgesprekken met de medewerkers gevoerd. Medewerkers zijn op de hoogte van ruimte en mogelijkheden voor dit gesprek en persoonlijke ontwikkelingen, maar het blijkt dat dit nog niet goed is ingebed. De medewerkers maken zelf nog geen afspraak, de teammanager moet hier nog te veel de regie in nemen.

De gesprekken hebben wel opgeleverd dat de medewerkers verder kijken naar de toekomst en de nodige persoonlijke ontwikkeling die ze zelf voor ogen hebben, door onder andere scholing/cursussen te gaan volgen. Hier gaan we in 2021 ook extra aandacht aan besteden, vooral ook aan collega's die niet zelf het initiatief nemen om een veerkrachtgesprek in te plannen.

Alle verpleegkundigen zijn gestart met een coaching opleiding over hoe een team te begeleiden. ​

Zelforganisatie 

In 2020 hebben alle teams het programma Zelforganisatie doorlopen en zijn ze allemaal gestart met het werken met een SPARbord en actieplan. Het werken met dit actieplan leidt tot een verbetering in communicatie en samenwerking tussen de diverse medewerkers van de locatie. Dit draagt positief bij aan het woon- en leefklimaat, en dus ook aan het welzijn van de cliënten.  
In 2021 wordt er extra aandacht besteed aan het werken met een actieplan en de borging van de signalen vanuit het SPAR-bord, deze methode is nog geen vanzelfsprekendheid. Dit wordt ook meegenomen in het nieuwe programma Samen Werken We Zo.

Zorgtechnologie

Door zorgtechnologie wordt de zelfstandigheid van de cliënt vergroot en de regie zoveel mogelijk bij de cliënt gelaten.

De proef in het werken met de Actiwatch die in 2020 is gestart loopt nog verder in 2021.  Gebleken is dat het gebruik van de Actiwatch niet leidt tot het inzetten van interventies. Verbetering treedt vaker op door aanpassingen te doen in de slaaphygiëne (hoe is de aanloop tot het gaan slapen, rituelen, etc). 

Camera's en sensoren worden regelmatig ingezet. Deze inzet wordt ook regelmatig geëvalueerd met de Consulent Belevingsgerichte zorg en de Specialist Ouderengeneeskunde. Er zou meer zorgtechnologie ingezet kunnen worden. Er is te weinig zichtbaar wat er allemaal mogelijk is. Actiepunt is om aan de slag te gaan met een presentatie voor de zorgteams. De teammanager pakt dit op met de Consulent Zorgtechnologie en de kwaliteitsverpleegkundige. ​