Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

Welzijn

De miMakker, (specialist, gekleed als clown, die getraind is in het contactmaken met mensen met dementie), beweegtherapeut en muziektherapeut komen drie keer per week langs in ieder hofje, waardoor er meer individuele aandacht is voor de cliënten. Door de inzet van deze behandelaren, hebben medewerkers meer tijd om tijdens de dagelijkse activiteiten aandacht te besteden aan cliënten. Ook leren de gastvrouwen van de behandelaren en passen onderdelen hiervan ook toe in hun dagelijks werk. In 2021 willen we ons oriënteren op wat de Consulent Belevingsgerichte zorg de medewerkers en de cliënten nog kan bieden. We merken namelijk dat de medewerkers al veel zelfstandig ondernemen door hun kennis en kunde op het gebied van belevingsgerichte zorg. ​

Eigen regie 

Het bevorderen van eigen regie vinden we belangrijk bij Vierhoven. Dat zorgt ervoor dat mensen 'Elke dag zo fijn mogelijk' ervaren. Vierhoven boekt op dit vlak mooie resultaten. Zo zijn de gastvrouwen ook verantwoordelijk voor de schoonmaak in de hofjes. Dit gebeurt zo veel mogelijk met de cliënt. Ook helpt familie steeds vaker mee met het schoonmaken van de eigen kamer, samen met de cliënt.

Sinds dit jaar heeft iedere cliënt een eigen map met een actief welzijnsoverzicht. Daarnaast wordt er voor iedere cliënt een foto-jaaroverzicht gemaakt van mooie en leuke momenten, welke aan verwanten wordt overhandigd op de familieavond. Dit zijn mooie voorbeelden van 'ik ken u echt', waarbij wij altijd kijken naar verbetering.​

Eten & drinken 

Sinds dit jaar is het thema 'Eten & drinken' één van de verplichte indicatoren basisveiligheid voor verpleeghuiszorg. Welke hulp hebben cliënten nodig en welke  voorkeuren hebben zij om lekker én gezond te eten? De kwaliteitsindicator vraagt 'Zijn voedselvoorkeuren met de cliënt en/of familie van de cliënt in de afgelopen zes maanden besproken en vastgelegd in het zorgdossier?'  

De vaste gastvrouwen van de hofjes weten precies wat cliënten aan voorkeuren hebben qua smaak of welke hulpmiddelen er nodig zijn. Zij hebben dit vastgelegd in een schriftje op ieder hofje. Als er echt iets aan de hand is zoals slikproblemen, dan wordt het vastgelegd in het cliëntplan/-kaart van de cliënt. Actiepunt voor 2021 is om alle bijzonderheden en voorkeuren rondom eten en drinken beter vast te leggen in het cliëntdossier.

Daarnaast wordt er in Vierhoven vers gekookt, zonder pakjes. Dit is al langere tijd zo, maar wanneer we hier bij stilstaan blijkt dat weinig aanvullende voeding nodig is bij de cliënten die bij ons wonen, waar wij trots op zijn!

Methodisch werken

Deskundigheid

In 2019 is de training Belevingsgerichte zorg gevolgd door alle medewerkers van de locatie. In 2020 hebben de medewerkers vol overtuiging alle theorie in de praktijk gebracht. Hierdoor hebben zij bepaalde inzichten gekregen, waardoor de zorg voor de cliënten beter aansluit bij de beleving van de cliënten. Uiteraard is dit nog maar het eerste jaar met deze informatie, dus het blijft wel aandacht vragen voor iedereen, ook in 2021.​

Samen betrokken gesprekken

Vierhoven wilde in 2020 starten met 'Samen betrokken gesprekken'. Deze gesprekken houden in dat samen met het netwerk van een cliënt wordt besproken wat het netwerk allemaal wil en kan blijven betekenen in het leven van de cliënt. Dit wordt samen met de cliëntenraad opgepakt. Het netwerk wordt in de breedste zin van het woord bedoeld. Denk aan vrienden van vroeger, kaartmaatjes, maar ook de kinderen en eventuele kleinkinderen. Door de coronamaatregelen heeft dit helaas geen doorgang kunnen vinden in 2020. Dit wordt een actiepunt om in 2021 op te pakken, zodra dit weer kan. ​

Multidisciplinair overleg

Momenteel is het zo dat multidisciplinaire overleggen (MDO's) met de zorgmedewerkers, arts, psycholoog en familie standaard volgens een planning worden uitgevoerd. Wij willen ernaartoe dat families zelf kunnen aangeven wanneer zij een moment geschikt vinden om een MDO te hebben. We verwachten dat MDO's op deze wijze effectiever zijn, omdat de inbreng van families dan hoger is door actuele problemen bijvoorbeeld. We zijn in 2020  gestart met een plan van aanpak, maar we zullen dit verder moeten oppakken in 2021.

Samenwerken

Samen sterk

Samen met de cliëntenraad is het project 'Samen sterk' afgerond in 2019. Het doel van dit project was dat familiecoaches navraag deden bij cliënten en familie over wat verbeterd kan worden binnen Vierhoven. Aandachtspunten voor 2020 om op te pakken waren: meer privacy bij het voeren van een MDO met familie en te weinig geschikte ruimtes die groot genoeg zijn in en/of rondom Vierhoven. Met betrekking tot de privacy bij MDO's: deze staat in relatie tot de te weinig beschikbare ruimtes. Echter door de coronacrisis hebben wij ook vele MDO's digitaal moeten doen, wat ook goed werd ontvangen. Dit punt nemen wij dus mee in het plan van aanpak voor de uitvoer van MDO's. Met betrekking tot de ruimtes: helaas zal Vierhoven qua grootte niet aan te passen zijn. Wel hebben wij in 2020 buiten de nodige aandacht gegeven. Een prieeltje aan de voorkant van Vierhoven is gemaakt voor de bewoners. In 2021 zal dit prieeltje nog mooier worden ingericht en effectiever gebruikt gaan worden.

Daarnaast gaan we in 2021 de familiecliëntenraad zichtbaarder maken, gezamenlijk, door bijvoorbeeld een foto van de familiecliëntenraad in de algemene hal. Maar ookdoor  hen te betrekken bij het maken van een nieuwsbrief vanuit Vierhoven. ​

Zelforganisatie 

In 2020 is het programma 'Zelforganisatie' helaas niet verder opgepakt. In verband met de coronamaatregelen was het niet mogelijk om groepsbijeenkomsten te organiseren. Wel heeft de locatie geëvalueerd hoe de samenwerking op de locatie verloopt, en men kon met trots concluderen dat de samenwerking goed gaat (ieder team heeft ook zijn eigen ontwikkelingsplan). Er zijn korte lijntjes tussen alle hofjes, tussen collega's onderling en men kent elkaars kwaliteiten. In 2021 gaan we wel verder met het goed gebruiken van het SPAR-bord en actieplan. Deze methodieken zijn onderdeel van het kwaliteitssysteem van BrabantZorg. Er was goed mee gestart, maar acties worden niet altijd via het SPAR-bord doorgegeven waardoor we nog wel mogelijkheden voor verbeteringen zien.  

Zorgtechnologie

De actieve samenwerking met de Consulent Zorgtechnologie is afgezwakt; dit moet weer nieuw leven worden ingeblazen, omdat men eerder heeft ervaren dat de Consulent Zorgtechnologie wel meerwaarde kan hebben voor de locatie en cliënten. Dit contact zal worden opgezocht in 2021.

Verder willen we gaan onderzoeken of de huidige technologische middelen die worden ingezet efficiënter/ effectiever ingezet kunnen worden. Dit wordt een aandachtspunt voor 2021.​