Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

Elke dag zo fijn mogelijk is de visie die BrabantZorg hoog in het vaandel heeft staan. Binnen de thuiszorgteams van de regio Oss is hier uiteraard ook aandacht voor en speelt de eigen regie voor de cliënt een belangrijke rol in het aanbod van zorg. Samen zoeken we naar wat een zinvolle dag voor de client inhoudt en wat wij daarin kunnen betekenen. Onder andere tijdens 'het goede gesprek' dat de wijkverpleegkundige met de cliënten voert, evaluatiegesprekken die medewerkers voeren en de contactmomenten wordt hier aandacht aan besteed. Zo kijken we bijvoorbeeld of dagbesteding of het vinden van een maatje hierin kunnen ondersteunen. In 2020 heeft hierin het hulpmiddel "Compaan" een belangrijke rol gespeeld. Dit is een soort tablet waarmee cliënten hun familie/naasten konden beeldbellen en zo de eenzaamheid verzachten. ​

Methodisch werken

Digitale vaardigheden

De thuiszorgteams hadden in 2020 het plan om extra aandacht te besteden aan het vergroten van de digitale vaardigheden van alle thuiszorgmedewerkers. Bij de huishoudelijke thuiszorgteams is dit nog onvoldoende uit de verf gekomen, maar met de komst van Samen Werken We Zo, waar we met een ander zorgdossier gaan werken en waarschijnlijk ook de huishoudelijke thuiszorg medewerkers in het elektronische zorgdossier gaan werken, verwachten we dat hier een grote inhaalslag zal plaatsvinden. De medewerkers zullen hierin extra ondersteuning krijgen waar nodig. De Medimo scholing (digitaal aftekenen van medicatie) is vrijwel overal aangeboden, de uitrol van Medimo is uitgesteld naar januari 2021. De theorietoetsen met betrekking tot voorbehouden handelingen worden via e-learning aangeboden en ook vergaderen via Teams wordt meer gebruikt.

Het plan voor 2021 is dat er ook binnen SWWZ nieuwe digitale mogelijkheden zijn, zoals het digitaal bestellen van hulpmiddelen voor cliënten. ​

Herkennen van ziektebeelden

Het investeren in scholingen gericht op het herkennen van ziektebeelden, begint zijn vruchten af te werpen. Medewerkers van de huishoudelijke thuiszorg komen steviger in hun schoenen te staan, weten beter hoe te reageren op de cliënt en signaleren sneller wanneer er een probleem is. Zij leggen dit voor aan de collega's van bijvoorbeeld de thuiszorg. In 2021 blijft dit een punt van aandacht.

Samenredzaamheid 

Positieve gezondheid

In 2020 is er aandacht besteed aan het principe van positieve gezondheid: vooral eerst kijken wat de cliënt nog zelf kan, daarna wat familie/naasten kunnen en pas als laatste zorg inzetten waar dat nodig is. Hierbij zien we een verschuiving "van zorgen voor naar zorg dat". Bij de huishoudelijke thuiszorg voeren de meewerkend coördinatoren een intakegesprek met de cliënt, waar ook het ondersteuningsplan is aangepast op deze visie: eerst vragen wat de cliënt en zijn netwerk zelf kunnen en de medewerker komt pas als laatste in beeld. Bovendien is dit onderwerp van gesprek tijdens de teamvergaderingen.  In 2021 verwachten we dat dit ook een belangrijk aandachtspunt is bij de implementatie van SWWZ: je gaat aan de hand van spelregels afspraken met elkaar maken, waarbij extra aandacht is voor het bevorderen van de samenredzaamheid. ​

Ergotherapie

In 2020 is de ergotherapie bij opstart van een zorgvraag bij enkele teams als proef vaker ingezet, om te beoordelen wat een client nog zelf kan en waar er ondersteuning nodig is. Hierdoor kunnen cliënten langer zelfstandig thuis wonen en hebben ze minder hulp van ons nodig. Op dit moment wordt de ergotherapie ook bij cliënten die al in zorg zijn vaker om advies gevraagd.

Vanwege de coronamaatregelen is dit niet verder uitgerold, maar dit wordt zeker meegenomen naar 2021. Wel hebben we gemerkt dat we, juist in de crisisperiode, de familie/naasten goed wisten te vinden wanneer het nodig was.

Samenwerken 

Cliënten

Binnen de thuiszorg staan wij ook stil bij een warme overdracht. Soms is het niet langer mogelijk dat een cliënt thuis blijft wonen en verhuist hij of zij naar een woonzorglocatie van BrabantZorg. Om de verhuizing zo fijn mogelijk te laten verlopen, ondersteunen dezelfde medewerkers die de cliënt thuis ondersteunen, de cliënt waar mogelijk ook tijdens de beginperiode in het verpleeghuis of op de revalidatie afdeling. Op deze manier kan de cliënt langzaam wennen aan de veranderde situatie.

Ook werken de thuiszorgteams in toenemende mate samen met de ergocoach: een medewerker die opgeleid is om rondom fysieke belasting van medewerkers te adviseren. Dit gebeurt nu ook vaker dan voorheen preventief.​

Huisartsen, apotheek en thuiszorg

In het voorjaar van 2020 is gerealiseerd dat de huisartsen, de apotheken en de thuiszorgteams Oss Zuid-West elkaar goed weten te vinden bij vragen over cliënten. Zij zijn voor het wijkteam ook goed benaderbaar. Ook is er in 2020 veel aandacht besteed aan het verbeteren van het digitaal uitwisselen van cliëntinformatie tussen BrabantZorg en de huisartsen.  In 2021 is het plan om kennis te gaan maken met de assistentes van de huisartsen, om zo de samenwerking nog meer te verbeteren.

Huishoudelijke thuiszorg en wijkverpleging

Sinds de overgang van BrabantZorg Schoon naar de regio's in 2019 zien we mooie ontwikkelingen. Zo vinden de wijkverpleegkundigen en coördinatoren huishoudelijke thuiszorg elkaar beter. Ook in de samenwerking tussen huishoudelijke thuiszorgmedewerkers en reguliere thuiszorg medewerkers is de samenwerking verbeterd. Er wordt in 2021 gekeken of routes overeen kunnen gaan komen, zodat zoveel mogelijk dezelfde medewerkers bij dezelfde klanten komen (gezamenlijk rond de klant staan). Ook zal SWWZ ontwikkelingen met zich meebrengen, waar we nog intensievere samenwerking met elkaar aan kunnen gaan, zodat we kunnen toewerken naar een automatisme dat je elkaar weet te vinden wanneer je een gezamenlijke cliënt hebt.

Leren van en met elkaar

Sinds 2020 werkt de thuiszorg in de regio Oss met zogenaamde 'thema maanden', waarbij de teams iedere maand zelf een thema aan mochten dragen, waarna een soort klinische les volgde aan het einde van het werkoverleg. Denk daarbij bijvoorbeeld aan zwachtelen of insuline prikken. Medewerkers worden zo gestimuleerd om zelf actief te werken aan hun eigen leerproces. Vanwege de coronamaatregelen is dit wat naar de achtergrond geraakt en wordt dit in 2021 voortgezet, ook naar de andere regio's.

Ook gaat in 2021 gewerkt worden aan eenduidig werken, zowel in de regio als BrabantZorg breed, zodat er minder dubbel gedaan wordt. De thuiszorgteams gaan elkaar meer betrekken bij nieuwe ontwikkelingen.

De nieuwe positionering van de wijkverpleegkundige is gedurende 2020 goed uitgerold, waardoor er meer aandacht is komen te liggen op kwaliteit. Dit komt nog verder aan bod in 2021 binnen SWWZ.

Onderling hebben de medewerkers van de thuiszorg Oss meer contact met elkaar gekregen. De coronaperiode heeft hierin een positief effect gehad: via Teams werd er gemakkelijk overleg met elkaar gepland en de teammanagers hebben meer met elkaar samenwerkt, wat ook doorwerkt in de teams. Vrijwel alle teammanagers worden nu aangestuurd door dezelfde regiomanager. Voor 2021 gaan we uitzoeken of werkelijk iedereen onder dezelfde regiomanager kan vallen.

De positionering van de hele thuiszorgtak in de regio Oss gaat de goede kant op, daar is in 2020 hard aan gewerkt, wat zijn doorloop zal hebben in 2021. ​

Zelforganisatie 

2020 is het afrondende jaar voor het programma Zelforganisatie en wordt de overgang naar Samen Werken We Zo voorbereid. Teams die het programma van Zelforganisatie nog niet (volledig) hebben doorlopen, worden nu in een afgeslankte versie meegenomen naar SWWZ. De focus in 2021 zal liggen op de veranderende rol van de teammanager: toewerken naar de coachende rol. ​

Zorgtechnologie 

Er liggen hele mooie kansen op het gebied van zorgtechnologie om cliënten te ondersteunen in de thuissituatie.

Medido

Medido is een hulpmiddel waarbij cliënten ondersteund worden in het zelfstandig blijven beheren en innemen van medicatie. Hierdoor blijft de cliënt langer zelfstandig en is het mogelijk om het aantal hulpvragen te verlagen. In 2020 is de inzet van Medido als gevolg van de coronamaatregelen extra versterkt: medewerkers weten goed hoe ze hiermee om moeten gaan en het wordt sneller ingezet. Hier gaan we in 2021 mee verder.​

Medimo

Ook het digitaal aftekenen in het elektronisch zorgdossier van de cliënt (Medimo) wordt meegenomen naar de plannen van 2021.

Beeldzorg

In 2020 is ook in toenemende mate gebruikgemaakt van beeldbellen en videomonitoring. Dit zetten we vooral in tijdens de nacht en biedt kansen in de ondersteuning op afstand. Tijdens de coronaperiode is de 'ouderenproof' tablet Compaan veelvuldig ingezet, ook om de client de mogelijkheid te bieden om het contact met familie en naasten te onderhouden. ​

Overige inzet van zorgtechnologie

In 2020 zijn we gestart met het inzetten van de "Freestyle Libre" voor cliënten met diabetes. Dit is een sensor die geplaatst wordt op de bovenarm van de cliënt en vervolgens veertien dagen blijft zitten. Deze sensor helpt de cliënt, zorgverlener en de specialist om de bloedsuikerspiegel van de cliënt inzichtelijk en betrouwbaar te maken. ​

Ook zijn we de Ort.O.Mate gaan gebruiken: een gemotoriseerd hulpmiddel dat ondersteunt bij het uittrekken van de steunkousen, wat bijdraagt aan het behoud van zoveel mogelijk eigen regie voor de cliënt. ​