Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvol​​le dag

Om bij te kunnen dragen aan het realiseren van een zinvolle dag voor onze thuiszorg cliënten, zetten we vrijwilligers in, hebben we contacten met diverse instanties en kijken we naar externen/ netwerken en wat zij kunnen betekenen binnen de zinvolle dag van cliënt in de thuissituatie.

Ontmoeting in de ​wijk

Vanuit een burgerinitiatief is ontmoeting in de wijk gestart. Dit is zichtbaar in Odiliapeel, waar het Peelhonk is opgericht.  Samen met de activiteitenbegeleider van de Peelhonk en de thuiszorg gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn om samen ervoor te zorgen dat de bewoners van Odiliapeel langer in Odilapeel blijven wonen. Hoe maken we het interessanter voor ze, wat is er nodig en hoe kunnen we dit allemaal faciliteren. Het idee is een nieuwe vorm van ontmoeting met inachtneming van de hobby's en de geïndiceerde zorg van bewoners/cliënten én een nieuwe vorm van begeleiding.  De eerste bijeenkomsten zijn vanaf 16 november 2020 ingepland met het bestuur, regiomanager/manager thuiszorg en activiteitenbegeleiders. ​

Wijk Me​lle

De komende 2 jaar gaat men in de wijk Melle op zoek naar een beproefde methode of en in welke mate de inzet van de lichte ondersteuning van de algemene maatschappelijke voorziening en wijkgerichte aanpak, leidt tot vertraging en of vermindering van instroom naar de inzet van geïndiceerde zorg en ondersteuning. Daarnaast wordt gekeken in hoeverre deze vorm van lichte ondersteuning bij kan dragen aan de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid van inwoners én welke randvoorwaarden een dergelijke voorziening nodig heeft. Momenteel is er nog geen concrete planning beschikbaar en zijn acties nog onbekend, maar zeker is wel dat wij in 2021 hier opvolging aan gaan geven.

Ontzorging ma​​ntelzorger

Binnen de thuiszorg in de regio Uden wordt vanuit de gemeente een palliatieve box beschikbaar gesteld voor mantelzorgers van cliënten die zich in de laatste levensfase (3 maanden of minder) bevinden. Het doel van deze box is de mantelzorger te ontlasten, waardoor de mantelzorger in deze laatste emotionele fase de gewenste tijd en energie kan geven aan de cliënt. Deze box wordt namens de gemeente Uden uitgereikt door BrabantZorg. Deze box is een startersbox die de eerste, meest voorkomende zorgmaterialen faciliteert voor de mantelzorger van de cliënt: onder andere shampoo, kant en klare washandjes, gaasjes en pleisters. Het verloopt via de wijkverpleegkundigen van Brabantzorg. Er wordt gecommuniceerd met onder andere huisartsen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen die met deze doelgroep cliënten in aanmerking komen. Logistiek geldt het volgende: vanuit de gemeente worden deze boxen aangeleverd door middel van een bestellijst aan de thuiszorgteams. Er wordt een kleine voorraad per team gehandhaafd. Zodra er sprake is van een palliatieve cliënt wordt dit initiatief geïmplementeerd. Gemeente Uden gaat in gesprek met de wethouder om hier een langdurig project van te maken. Tevens zullen er evaluatiemomenten gepland worden voor de borging van dit initiatief.

Methodisch​​ werken

Deskundighe​idsbevordering

Binnen de wijkverpleging en huishoudelijke thuiszorg zijn wij continu bezig om te voldoen aan de zorgvraag van de cliënt. Om onze deskundigheid te vergroten, volgen we scholingen en trainingen. Wat wij leren uit deze scholingen, zetten wij in bij de cliënten thuis. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan trainingen over ziektebeelden in combinatie met een training over onbegrepen gedrag.​

In 2019 is er een training 'grensoverschrijdend gedrag' gegeven. Het vervolg hierop zou in 2020 plaatsvinden, maar is gepauzeerd vanwege de uitbraak van het coronavurus en doorgeschoven naar 2021.

In 2020 is naast de standaard training voor de huishoudelijke thuiszorg, ook een training gegeven waarin de medewerkers kennis en handvatten opdoen voor het werken bij cliënten die palliatief zijn. Deze training is voor een belangrijk deel vormgegeven vanuit de samenwerking met de geestelijk verzorgenden. Begin 2021 gaan we deze training evalueren en zal hij in 2021 verder uitgerold worden. Duidelijk is al wel dat er voldoende aandachtspunten zijn: in plaats van de geestelijk verzorgenden zal de palliatief verpleegkundige een rol spelen binnen de regio en zullen we meer insteken op samenwerking met de thuiszorg, zodat men eerder elkaar vindt in de palliatieve fase. Het gaat vooral om een stukje kennis over de terminale fase: wat kun je verwachten en hoe ga je om met levensvragen. Ook eigen emoties worden besproken.

Verder bestaan er afspraken over informatie-uitwisseling en kennisdeling tussen thuiszorg en de huishoudelijke thuiszorg, als het gaat om cliënten in de (terminaal-) palliatieve fase.

Deskundigheidsbevordering op het gebied van zorgtechnologie zal in 2021 gericht zijn op het omgaan met de freestyle-libre en de compaan.​

In 2021 zal er ook per deel van de regio een digicoach gaan werken. Deze medewerker is de vraagbaak en ondersteuning van collega's die zich minder vaardig voelen op digitaal gebied.

Samen​redzaa​mheid 

Binnen BrabantZorg werken we vanaf 1 januari 2021 met spelregels voor de zorg- en dienstverlening. In 2021 zullen we onderzoeken of deze spelregels opleveren waar ze voor bedoeld zijn. Deze spelregels zeggen onder andere iets over het aantal wisselende gezichten per cliënt, onderlinge samenwerking en meer uniformiteit van (zorg)afspraken.​

Samenwerken 

Planning​​​ van routes

Vanuit het vernieuwde gedachtegoed volgens Samen Werken We Zo zal in 2021 de routeplanning vanuit het systeem verzorgd worden door het regionale serviceteam. Het systeem kan op basis van vastgestelde variabelen plannen. Zo wordt rekening gehouden met een minimum aan wisselende gezichten en een zo efficiënt mogelijke reistijd/afstand. Hiermee wordt zowel voor de thuiszorg als de huishoudelijke thuiszorg rekening gehouden. Dit systeem draagt ook bij aan de samenwerking tussen de twee disciplines (persoonlijke zorg en huishoudelijke zorg) en past binnen de richtlijn die door de zorgverzekeraars is opgesteld over het aantal wisselende gezichten per cliënt.

Het nieuw te gebruiken systeem zal ook bijdragen aan het overleg met familie en overige mantelzorgers. Evaluatiemomenten kunnen beter worden ingepland en geborgd.​

Samenwerking in de regio

Vanuit de evaluatie over de samenwerking tussen de huishoudelijke en persoonlijke zorg is gebleken dat er wederzijds veel betekend kan worden voor elkaar ten voordele van de cliënt. Hierop is aandacht gegeven aan (des)kundigheidsbevordering op zorgkennis bij de collega's van de huishoudelijke zorg. De zorgsystemen die vanaf januari 2021 in gebruik worden genomen, dragen in belangrijke mate bij aan het versterken en borgen van de samenwerking tussen de twee vormen van ondersteuning bij de cliënt.

Door de andere manier van werken, denken en schakelen die Covid-19 heeft afgedwongen, is een extra impuls gegeven aan de ontwikkelingen van de afspraken en dienstverlening. Er wordt een gezamenlijk logboek bijgehouden, waar zowel de huishoudelijke thuiszorg als de thuiszorg in werkt om gezamenlijke klanten goed te volgen, maar ook de expertise van de wijkverpleegkundige breed in te zetten.​

Samenwerking met recruiter

In 2020 is er periodiek overleg geweest met een recruiter. Dit heeft extra inzicht gegeven in elkaars mogelijkheden en geleid tot korte communicatielijnen. Hierdoor is snel schakelen in tijden van werving en selectie mogelijk. De recruiter weet beter wat er nodig is en kan zodoende meer gericht ondersteunen en werven. Doordat de recruiter een breder beeld heeft van wat er speelt in de regio, kan op deze manier ook beter gekeken worden naar hoe de juiste persoon op de beste plek terecht komt. Dit is soms een andere plek dan waarop gesolliciteerd is. Dit heeft al mooie resultaten opgeleverd.​

In 2021 zal aandacht geschonken worden aan het opzoeken van samenwerking met andere aanbieders van huishoudelijke ondersteuning om zo de kwaliteit van zorgverlening te vergroten.

Ook zal om dezelfde reden de samenwerking met het PG-team worden opgezocht, met als uiteindelijk doel dit te integreren in het grotere geheel.

Wijkverpleegkundigen 

Er is een functieprofiel van de wijkverpleegkundige opgesteld. Hierin staat wat er wordt verwacht van inzet binnen en buiten de routeplanning. Dit schept duidelijkheid voor iedereen en maakt de wijkverpleegkundige breder inzetbaar, zowel binnen het team als in de organisatie als geheel.

De CanMEDS-rollen komen nog onvoldoende terug in het functieprofiel, in 2021 wordt onderzocht hoe de ontbrekende onderdelen in het profiel verwerkt kunnen worden.​

Doordat er voornamelijk wijkgericht wordt gewerkt, zal de samenwerking worden gestimuleerd. Een voorbeeld is dat als een cliënt verhuist, de zorgtaken worden overgedragen aan het team wat voor dat gebied verantwoordelijk is. Dit kan ook betekenen dat er wordt gewerkt volgens het principe van een warme overdracht waarin voor een tijdelijke omgeving samenwerkingsafspraken worden gemaakt tussen de teams.

 Zorgtechnologie 

Op het gebied van inzet van zorgtechnologie als (ondersteunings)middel bij cliënten thuis wordt er samengewerkt met de consulent zorgtechnologie. Technologische hulpmiddelen worden altijd ingezet. Dit betekent dat bij de intake al wordt stilgestaan bij welke technologieën we binnen BrabantZorg gebruiken en zullen inzetten als dat nodig blijkt. Voorbeelden hiervan zijn de medicijndispenser, freestyle libre en de Compaan. In 2020 is ervaren dat de regie zo veel mogelijk bij de cliënt zelf blijft, wat leidt tot het vergroten van tevredenheid, versterken van betrokkenheid, de afname van eenzaamheid en het vergroten van contact.

Binnen de regio nemen we deel aan een pilot met een nieuw soort medicijndispenser; C+med. Deze geeft minder storingen en wordt ondersteund vanuit de samenwerking met NAAST.

In 2021 start een pilot 'parameters'. Door het werken met slimme pleisters worden bepaalde waarden makkelijk, betrouwbaar en snel in het cliëntdossier gezet. Denk hierbij aan lichaamstemperatuur, hartritme, etc. De cliënt kan zo langer zelf zijn regie behouden en dragen wij bij aan de mate van de zelfredzaamheid, maar ontlast het ook de zorgmedewerkers, waardoor meer cliënten geholpen kunnen worden door ons. ​

Ook voor de huishoudelijke thuiszorg wordt in 2021 breder gekeken naar mogelijkheden voor inzet van hulpmiddelen die taken kunnen overnemen, waardoor de cliënt meer zelf kan blijven doen en/of de fysieke belasting van de medewerkers wordt verlaagd. Voorbeelden hiervan zijn hulpmiddelen om een overtrek over het dekbed te doen, gebruik van een multifunctionele stofzuiger (dweilen en zuigen in één), robot glazenwasser en zo veel als mogelijk toepassing van snoerloze apparaten.