Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

Burencontact

In de 'straten' binnen Catharinahof wordt regelmatig een buurtkoffie met de naam "Wij zijn toch buren" georganiseerd. Alle buren in de 'straat' worden uitgenodigd om koffie te komen drinken. Dit is een initiatief van de cliëntenraad, waaraan veel buren deelnemen. Iedere keer sluiten andere mensen aan. Dit kan de cliëntenraad zijn, maar ook de vrijwilligerscoördinator, een medewerker van BrabantWonen of een teammanager. Daarnaast is er op verzoek van de bewoners een kleine huiskamer ingericht. De bewoners hadden de wens meer ruimte te hebben om met elkaar samen te komen in een kleine setting. Er is steeds meer behoefte aan kleinschalige activiteiten waarvoor deze huiskamer ook gebruikt gaat worden. Ook kunnen bewoners zich hier even terugtrekken met buren of familie. We zien dat veel gebruik wordt gemaakt van deze ruimte. Mensen leren elkaar echt kennen en doen bijvoorbeeld ook enkele kleine klusjes voor elkaar. In 2020 hebben we dit uitgebreid naar alle 'straten'. Corona heeft voor nu ervoor gezorgd dat de fysieke bijeenkomsten on-hold zijn gezet maar we gaan dit in 2021 zeker uitbreiden. Als alternatief zijn hiervoor dan ook zogenaamde 'koffiehoekjes' ingericht. Op deze manier kunnen de bewoners elkaar toch ontmoeten.

Wat gebeurt er achter de deur

In het eerste half jaar van 2020 is extra aandacht geschonken aan 'wat gebeurt er achter de deur', met als doel om cliënten tijdens deze eerste coronaperiode voldoende en de juiste aandacht te geven. Dit heeft onze cliënten zo goed gedaan dat we hebben besloten om dit in 2021 te continueren.

Dagbesteding

Dichtbij de dagbesteding bevindt zich de binnentuin van Catharinahof. Hiermee is een verbinding gemaakt tussen de cliënten die op Catharinahof wonen, de dagbesteding en de kinderopvang. Helaas is het inrichten van de tuin niet gelukt dit jaar, maar hier gaan we in 2021 zeker mee aan de slag. Bij de inrichting van de tuin wordt rekening gehouden dat deze voor alle doelgroepen geschikt is.

Eten & drinken

In 2021 gaan we de medewerkers van Kleinschalig Wonen scholen met betrekking tot de voedselbereiding. Met als doel om het niveau van de kwaliteit van de maaltijden omhoog te brengen.

In het horecateam zijn twee aandachtsvelders die de aandacht voor de gasten waarborgen en hun collega's hierin meenemen.

Methodisch werken

Belevingsgericht werken

Het is belangrijk om in te spelen op de veranderende samenstelling van cliënten. Ouderen wonen langer thuis en de mensen die komen wonen in Catharinahof hebben meer zorg nodig dan voorheen. In 2020 heeft de Consulent belevingsgerichte zorg, middels het gezamenlijk koffiedrink moment, de medewerkers getraind op de karakteristieken van de cliënt. Het resultaat hiervan is dat medewerkers tips en tricks meegekregen hebben om beter om te gaan met de eigen ruimte van de cliënt. Dit wordt door de aandachtvelders geborgd.

In 2021 zullen we hiermee verdergaan. Dit doen we door het in werkoverleggen als een vast agendapunt op te nemen. De Consulent zal hier natuurlijk ook deel van gaan uitmaken.

In samenhang met belevingsgericht werken hebben we (in navolging van 2019) het in 2020 ook gehad over 'thuisgericht werken'. Het is nodig om efficiënter te gaan werken. Soms nemen we nog teveel over van de cliënten, zoals we voorheen gewend waren te doen. Hier hebben we hard aan gewerkt in 2020, daarbij hebben we meer leren kijken naar wat de precieze behoefte is van de cliënt. Uiteraard zal dit in 2021 zijn opvolging krijgen.

Daarnaast zijn we ook vanuit de kleurenteams gestart met huisbezoeken. Voordat een cliënt in Catharinahof komt wonen gaan we met de cliëntcontactpersoon en de verpleegkundige thuis kijken hoe deze cliënt gewend is te wonen. Dit zal in 2021 verder uitgewerkt worden.

Om ook het schoonmaak- en H&F team mee te nemen in de steeds grotere complexiteit van de zorg zijn zij in 2020 geschoold m.b.t. het thema onbegrepen gedrag.

Het onderwerp Hygiëne heeft naast de gewone aandacht, ook in de afgelopen periode extra aandacht gekregen. Door in te steken in meer uniform werken en te handelen willen we de kwaliteit naar een nog hoger niveau tillen. Dit zullen we in 2021 evalueren en eventueel bijstellen.

Samenwerken

Gastvrouwen en gastheren

Al enige tijd werken we binnen het Kleinschalig Wonen op Catharinahof met de inzet van gastvrouwen.

Met de extra kwaliteitsgelden was het mogelijk om meer gastvrouwen aan te trekken en in te zetten. Dit heeft geleid tot een zo thuis mogelijk gevoel van de cliënt en het centraal kunnen stellen van het welzijn van de cliënt. Alles in het kader van 'Elke dag zo fijn mogelijk'. In 2020 hebben we kunnen realiseren dat de toezicht in de huiskamers ingezet is van 08:00 tot 21:00 uur. Zo kunnen we borgen dat de hele dag toezicht is in de huiskamer, cliënten het gevoel van nabijheid ervaren en er meer activiteiten geboden kunnen worden, zeker ook op individueel niveau.

Daarnaast zijn gastvrouwen en gastheren ingezet binnen Catharinahof om bewoners te begeleiden naar bestemmingen buitenshuis. Ook zorgen zij voor een gastvrije ontvangst. In 2021 zal opnieuw bekeken worden naar de inzet en rol van de gastvrouwen/heren.

Het is heel mooi om te zien dat de samenwerking tussen cliënt, familie, netwerk, vrijwilliger en zorgmedewerker is vergroot. De cliënten gaan meer naar buiten, zoals bijvoorbeeld samen met een vrijwilliger naar de kerk in Grave of met de gastvrouw boodschappen doen in de lokale supermarkt.

Samenwerking disciplines / regionaal

Om het vangnet rondom de zorg van de cliënt te waarborgen zal het schoonmaakteam in 2021 meer de samenwerking met de zorg gaan opzoeken.

De rol van de verpleegkundige is duidelijk besproken en beschreven. De samenwerking tussen Kleinschalig Wonen en de kleurenteams is hierin verbeterd. Men weet elkaar te vinden.

In 2020 is geïnvesteerd in het verkrijgen van duidelijkheid over ieders rol en de daarmee gepaard gaande taken. Voor iedereen is nu helder wat wel of niet hoort bij zijn of haar taak. Hierover spreken we elkaar ook aan.

Voor wat betreft de kwaliteiten van de huismeesters binnen de regio, wordt er gekeken naar regionale samenwerking en zal dit in 2021 tot uitvoer komen.

Samen sterk

Samen met de cliëntenraad zetten we familiecoaches in die navraag doen bij cliënten en familie over wat verbeterd kan worden binnen Catharinahof. Dit noemen we 'Samen sterk'. We gaan door met de punten waar we mee zijn gestart. Een voorbeeld hiervan is het houden van multidisciplinaire overleggen (overleggen met verschillende hulpverleners) wanneer het de familie uit komt, in plaats van vooraf een datum te versturen. Bij Kleinschalig Wonen is men hiermee gestart en heeft het nu al veel positieve reacties opgeleverd. Hier gaan we dan ook in 2021 een vervolg aan geven. Ook binnen de kleurenteams is hiermee een start gemaakt, team roze heeft dit afgerond. De andere kleurenteams volgen. Met de Cliëntenraad wordt gekeken naar de voortgang en welke verbeteringen nodig zijn.

Garantieplan Kwaliteit

Alle teams hebben het programma Zelforganisatie doorlopen. De kwaliteitsverpleegkundige en verpleegkundige werken samen met het team aan het Garantieplan Kwaliteit om de kwaliteit van zorg nog beter te kunnen borgen. Het sparbord en actieplan zijn hier ondersteunend in.

Zorgtechnologie

Er is een Consulent zorgtechnologie aangesteld voor de regio. Samen met een van de zorgmedewerkers kijkt hij of zij naar de mogelijkheden tot inzet van zorgtechnologie in de locatie.

Tijdens de coronaperiode is veel gebruikgemaakt van de family app op tv en het beeldbellen. Hierdoor kon in die 'rare' tijd toch contact gezocht worden met familie en naasten.

Op dit moment wordt de Social app ingezet om bewoners met elkaar in verbinding te brengen en om eenzaamheid te verminderen.
Verder wordt op de psychogeriatrische afdelingen de interactieve kat/hond ingezet

In 2021 wordt gestart met Medimo (een elektronisch aftekensysteem voor medicatie) hierdoor wordt het op de juiste manier en tijd verstrekken van medicatie bevorderd en vinden er minder medicatie-incidenten plaats.