Crisiszorg

Als het niet langer verantwoord is om veilig in uw eigen woonomgeving te wonen, dan kan crisiszorg een oplossing bieden. Crisiszorg is zorg waarvoor u binnen 24 uur (tijdelijk) moet verhuizen naar een zorginstelling. Het doel van crisiszorg is om u zo snel mogelijk uit de onverantwoorde situatie te halen. Crisisopname is tijdelijk en duurt maximaal twee weken.

Aanmelden en intake

Een specialist uit het ziekenhuis of uw huisarts beoordeelt of u in aanmerking komt voor crisiszorg en kan u aanmelden bij BrabantZorg. U komt in aanmerking voor crisiszorg als: 

  • er sprake is van een acute verandering in uw situatie,
  • er sprake is van een gevaarlijke situatie,
  • alternatieven (zoals uitbreiding van thuiszorg, mantelzorg en dagopvang) onderzocht zijn, maar geen oplossing bieden.

Wanneer duidelijk is dat u tijdelijk gaat verblijven bij BrabantZorg voor crisiszorg, neemt een zorgbemiddelaar van BrabantZorg telefonisch contact met u of uw contactpersoon op. Tijdens dit telefoongesprek wordt de voorbereiding voor de crisiszorg besproken en worden uw gegevens gecontroleerd. 

Er bestaan situaties waarin u zelf geen inspraak heeft in de crisisopvang. Bijvoorbeeld als u zelf gevaar loopt of een gevaar voor anderen vormt en als u hier zelf geen inschatting (meer) van kunt maken. In dergelijke situaties verloopt een crisisopname via de rechter of burgemeester en is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht.

Kosten

De kosten voor crisiszorg worden in principe vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt wel een inkomensafhankelijk bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt deze bijdrage vast en int deze. Op de website van het CAK (www.hetcak.nl) staat veel informatie over de wijze waarop de bijdrage wordt berekend. Heeft u hulp nodig? De zorgbemiddelaar van BrabantZorg kan u ondersteunen.

Zo werken wij bij BrabantZorg 

Samen bereiken we meer dan alleen. Daarom werken we bij BrabantZorg samen met u, de mensen uit uw omgeving, vrijwilligers en/of wijkbewoners. Samen met u bespreken we niet alleen uw behoefte aan zorg en behandeling, maar ook alles wat belangrijk is in uw leven. Uitgangspunt van onze zorg is dat u uw huidige dagindeling zoveel mogelijk voort kunt zetten: elke dag zo fijn mogelijk. 

De volgende vragen komen in onze werkwijze altijd terug: 

  • Wat wilt u zelf (wel of niet)?
  • Wat kunt u zelf, met hulpmiddelen en de mensen om u heen?
  • Hoe kunnen wij u daarbij ondersteunen?

Meer informatie

Meer weten over crisiszorg? In de digitale folder vindt u alle informatie op een rij.