Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

In 2020 is er ingezet op uitbreiding van de uren van de gastvrouwen binnen de huiskamers. Dit heeft geresulteerd in een natuurlijker contact tussen medewerkers en cliënten. Doordat de gastvrouwen faciliterend zijn, het gesprek op gang brengen en de sfeer kunnen bepalen, zijn er tussen de cliënten ook mooie initiatieven ontstaan die bijdragen aan een zinvolle dag. Een voorbeeld hiervan is dat de cliënten zelf het koffie/thee moment organiseren.

Zowel het team Welzijn als de zorgmedewerkers hebben meer aandacht voor de eigen regie van de cliënten en proberen de zelfredzaamheid van de cliënten te vergroten. Er is meer bewustzijn gecreëerd om vraaggericht een zinvolle dag aan te bieden i.p.v. aanbodgericht.

Doordat in 2021 gestart gaat worden met het werken in kleinere teams, vraagt de positionering van teams en het samenwerken en de verbinding zoeken met andere teams en vakgroepen de nodige aandacht.

Er gaat bekeken worden of er door het inzetten van activiteitenbegeleiders, vooral in de middagen, de ervaren onrust van cliënten verlaagd kan worden.

Eten & drinken

In 2020 heeft een meting plaatsgevonden op bepaalde thema’s uit het kader Verpleeghuiszorg. Een thema in dit kader is het thema Eten & Drinken. Uit de meting kwam naar voren dat wij op twee specifieke punten winst kunnen behalen. Het gaat over het noteren van wensen en voorkeuren in het dossier van de cliënten (als dit van toepassing is; immers er zijn ook cliënten die zelfvoorzienend zijn) en dat we continu aandacht hebben voor wat de cliënt op dat moment graag wil/lust.

We weten namelijk heel veel over onze cliënten. Wat eten de cliënten graag? Wordt de cliënt graag begeleid naar het restaurant? Etc. In 2021 besteden we extra aandacht aan het vastleggen van deze wensen in het dossier van de cliënt.

Daarnaast hebben we in 2020 een verbetering gezien in de samenwerking tussen medewerkers van het restaurant en overige (zorg)medewerkers. Communicatie met elkaar is flink verbeterd, wat veel betekent voor de cliënt die ‘ik ken u echt’ ook zo ervaart.

Op de woonafdeling voor cliënten met dementie (de ‘huiskamer’) gaan we in 2021 de aandachtsgebieden opnieuw verdelen. Dit betekent onder andere dat we een rol gaan wegleggen voor de gastvrouw en verzorgenden op de aandachtsgebieden logopedie en diëtetiek.

Methodisch werken

Methodisch werken in dossier

Het methodisch werken in het dossier van de cliënt vergt nog meer aandacht. In 2020 hebben we middels coaching on the job de medewerkers meegenomen in het cyclus werken in het dossier van de cliënt. Het borgen van afspraken en evalueren van doelen blijft een aandachtspunt. Wel hebben we ontzettend veel verbeterd in de bewustwording van de onderdelen van het dossier van de cliënt.

In 2021 gaat BrabantZorg over op nieuwe systemen voor zorgdossiers. Een kijkje in dit systeem laat ons zien dat het systeem ons hierin zeker zal gaan ondersteunen. Middels coaching on the job gaan we ervoor zorgen dat alle medewerkers kundig worden in het methodisch werken in het dossier van de cliënt.

Deskundigheid

In 2020 hebben wij ons verbeterd op het voeren van verhuisgesprekken. De hoeveelheid cliëntcontactpersonen die hier vaardig in zijn geworden is nog minimaal, maar nu er meer cliëntcontactpersonen zijn bijgekomen, worden zij hierin direct meegenomen. Door middel van ondersteuning van de verpleegkundigen kunnen we echt meer halen uit het gesprek met de toekomstige cliënt en familie om zo de overgang fijn te laten plaatsvinden. De samenwerking met de casemanager is hierin ook heel mooi naar voren gekomen, omdat de complexiteit van zorg toeneemt.

We hadden de intentie om de zelfredzaamheidsradar in te gaan in 2020, echter er is een nieuwe ontwikkeling op BrabantZorg breed niveau (het samenzorggesprek), waardoor wij in 2021 overstappen op deze methodiek. Om dit zo goed mogelijk in te zetten zijn de trainingen hiervoor zijn gestart.

Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid is een belangrijk thema. In 2019 hebben wij een flinke verbetering doorgevoerd in de samenwerking met de huisartsen en apotheek. In 2020 stond voor ons de borging hiervan centraal. Dit is door de coronacrisis erg goed gegaan. In eerste instantie hebben fysieke gesprekken met elkaar stilgelegen door de maatregelen die van kracht waren, maar ondertussen is dit weer opgepakt. Bij het hervatten merkten wij dat iedereen zich bewuster is van elkaars inzet en ervaren teams laagdrempeligheid bij het zelf benaderen van de huisarts en apotheek. In 2021 gaan we wat betreft deze samenwerking hiermee op dezelfde voet verder.

Voor cliënten met behandeling tekenen wij sinds 2020 elektronisch medicatie af. Dit heeft een grote verbetering gebracht in de medicatieveiligheid. Voor de cliënten zonder behandeling wordt dit in 2021 ook opgepakt.

Terugkoppeling incidentmeldingen

Om kwaliteit van zorg te verbeteren is het belangrijk dat medewerkers melding maken van incidenten. We zien een stijging in het aantal incidentmeldingen. Dit maakt voor ons zichtbaar dat de medewerkers juist het proces van melden beter begrijpen en dat hiermee inzichtelijker wordt op welke gebieden wij verbeteringen moeten doorvoeren.

Voor de ‘huiskamer’ hadden wij dan ook gehoopt op het inzetten van gezamenlijk terugkoppelen van incidenten met agressie. Door de coronacrisis is dit niet mogelijk geweest in 2020. We hoopten hiermee te bereiken dat familie zich meer betrokken voelt en inzicht krijgt in wat een incident betekent en het gevolg daarvan in bepaalde situaties voor hun naasten kan inhouden. We gaan dit in 2021 verder oppakken, maar dan richten we het waarschijnlijk meer in op bepaalde thema’s waar op dat moment behoefte aan is.

In 2020 hebben wij een verbeterslag behaald in het bespreken en vastleggen van het valrisico, het elektronisch aftekenen van medicatie voor cliënten met behandeling en registreren van incidentmeldingen. Komend jaar pakken we verder op om per afdeling te kijken waar behoefte aan is met betrekking tot de aandachtsvelder rondom incidentmeldingen. Dit was in principe gepland voor 2020, maar door de nieuwe ontwikkelingen van BrabantZorg met betrekking tot een nieuwe werkwijze hebben we dit vooruit geschoven.

Samenwerken

Compostella naar buiten

In 2019 is gekeken naar de mogelijkheden om op een andere wijze binnen onze locatie vorm te kunnen geven aan een dagbesteding voor mensen buiten Compostella, zoals andere cliënten uit Zeeland. In 2020 hebben wij hier een start mee gemaakt, ondanks de coronacrisis. Door een aparte ingang is het altijd mogelijk om mensen voor de dagbesteding te ontvangen en is het nog steeds groeiende. 

De doelstelling om deze dagbesteding voor iedereen met een zorgbehoefte mogelijk te maken, is behaald. Er wordt per cliënt gekeken naar de vraag en behoefte. De vraag van cliënt staat hierbij voorop. We bereiken hiermee dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Ook ontlast het de mantelzorger. Momenteel wordt het vooral geleid en aangestuurd door de activiteitenbegeleiders. In 2021 willen we toewerken naar een samenwerking met vrijwilligers en gastvrouwen, zodat de activiteitenbegeleiders aanwezig kunnen zijn voor sturing en coaching. 

Iedereen is welkom bij ‘Achterum’!

Ondersteuning cliënt contactpersoon (CCP)

De CCP’ers zijn goed ‘uitgerust’ om de rol en taken van CCP’er vorm en inhoud te geven. De taak als CCP’er wordt binnen Compostella vormgegeven volgens de visie van BrabantZorg. 

Het doel is dat CCP’ers voldoende handvatten en ondersteuning ervaren om de rol van CCP‘er te kunnen uitvoeren.

In 2019 hebben we geïnvesteerd in het structurele werken en eenduidigheid in werken. In 2020 hebben wij ons verder verdiept in het multidisciplinair overleg (MDO), dat onder andere wordt geleid door de CCP‘r. Is de manier waarop we het deden nog afdoende, of moeten we aanpassingen doorvoeren? De conclusie is dat we eigenlijk meer op zoek zijn naar een evaluatiegesprek dan naar een MDO voor de cliënten met een eigen huisarts. In dit evaluatiegesprek vinden we het namelijk het belangrijkste om stil te staan bij de samenwerking tussen cliënt, ons als zorgprofessional en huisarts. Dit pakken wij verder op in 2021. Daarnaast hebben we een uitbreiding doorgevoerd op de hoeveelheid CCP‘ers. Vanaf 2020 is iedereen met een contract van meer dan 20 uur CCP‘er.

Zelforganisatie

De teams die in 2019 het programma Zelforganisatie hebben gevolgd, hebben in 2020 aandacht besteed aan het opvolgen van de gemaakte afspraken vanuit het programma, vooral gericht op bewustwording en aandacht van behoud van eigen regie van de cliënten. Dit loopt verder door, maar hiervoor hebben wij geen specifieke plannen.

Helaas hebben de teams die op de planning stonden voor 2020 het programma Zelforganisatie niet kunnen doorlopen, omdat fysiek bij elkaar komen niet mocht door de coronacrisis. Ondanks de coronacrisis hebben we wel de visie vanuit het programma geprobeerd weg te zetten en uit te dragen binnen de teams. Met het zicht op ‘Samen werken we zo’ (vervolgprogramma Zelforganisatie) zullen wij ondersteuning krijgen van de implementatiebegeleiders van het programma Zelforganisatie in 2021. Al met al zijn de teams over het algemeen zelfstandig, verloopt de borging van afspraken goed en proberen we methodisch werken continu te verbeteren.

Samenwerking in de regio

In 2020 zijn er ontwikkelingen geweest binnen de regio Uden om kennis te delen met elkaar en dus ook van elkaar te leren. Dit heeft geresulteerd in het samenwerken in de regio door koks, facilitair medewerkers en servicemedewerkers. De medewerkers met deze functies zijn inzetbaar op meerdere locaties binnen de regio. Voor de servicemedewerkers moet dit nog verder worden uitgewerkt in 2021.

Zorgtechnologie

Leefcirkels

Door grote inspanningen van eenieder is de invoer van leefcirkels goed verlopen. We ervaren minder onrust bij cliënten doordat zij niet worden belemmerd door gesloten deuren (uiteraard tot waar mogelijk). Vele cliënten binnen Compostella maken gebruik van deze leefcirkels.

We evalueren de inzet van de leefcirkels regelmatig met betrokken disciplines en familie. Maar veelal horen we terug dat het goed bevalt en dat het veel vrijheid biedt! Daarnaast hadden we eerst een gescheiden tuin (een deel wat aansluit naar ‘buiten’ toe en deel met beperking). Door de inzet van leefcirkels is deze tuin niet meer gescheiden. Dit is een mooie verbetering voor onze cliënten!

FEMLY TV

We horen veel positieve verhalen over het gebruik van de FEMLY TV. Twee activiteitenbegeleiders op onze locatie hebben dit begin november 2020 actief opgepakt. Door middel van FEMLY is er een mogelijkheid om op een laagdrempelige manier contact middels videobellen te hebben tussen cliënt en naasten. Zeker nu in de tijd waarbij bezoek terughoudender is om op visite te komen, of verder weg woont, is dit een uitkomst. De eerste resultaten zijn dan ook erg positief. Door het grote beeld en het duidelijke geluid werkt dit optimaal.

Consulent Zorgtechnologie

In 2021 gaan we meer aandacht besteden aan het betrekken van de Consulent Zorgtechnologie op onze locatie. We zijn benieuwd naar oplossingen waar hij aan denkt en waar wij niet aan denken, of we meerdere problemen kunnen voorleggen, maar vooral ook de samenwerking verbeteren.

Medimo

We hadden gehoopt om voor de bewoners zonder behandeling dit in te kunnen zetten. De intentie om dit te doen is er zeker wel vanuit de zorg en huisarts/apotheek. Echter laat het systeem het op dit moment nog niet toe. Het onderwerp blijft dan ook op de agenda staan. En zodra er mogelijkheden zijn zal dit opgepakt gaan worden.