Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolledag

In 2020 zijn de huishoudelijk medewerkers meer betrokken geweest bij de zorg voor de cliënten. Zij ondersteunen iedere ochtend de zorgteams (met bijvoorbeeld bedden opmaken), waardoor de zorgmedewerkers beter en efficiënter ingezet kunnen worden. In 2021 wordt ook het horecapersoneel meer betrokken bij de zorg voor cliënten. Na de renovatie van De Heegt gaan zij koken in de huiskamers. Ze krijgen dan niet alleen de taak om een maaltijd te verzorgen, ze staan ook in nauwer contact met de bewoners. Hierdoor zal het horecapersoneel ook deels als 'gastvrouw' optreden. Op deze manier krijg je automatisch meer samenwerking met het zorgpersoneel. Het horecapersoneel wordt hierin geschoold.

De medewerkers en vrijwilligers hebben de cursus Belevingsgerichte Zorg het afgelopen jaar afgerond. De Heegt krijgt in 2021 een andere cliëntenpopulatie, waardoor meer sprake gaat zijn van (complexere) gedragsproblematiek. Het is belangrijk deze ontwikkeling te monitoren en te bepalen wat voor gevolgen dit heeft voor de belevingsgerichte zorg.

Begin 2020 is het certificaat de 'Roze loper' behaald. In verband met corona hebben wij weinig aandacht aan dit onderwerp kunnen besteden. Gevraagd is om de nieuwe certificering voor 2021 uit te stellen.

Eten & drinken

De maaltijdvoorziening wordt in 2021 anders vormgegeven, zoals hierboven beschreven is. Doel is om de betrokkenheid en samenwerking in de maaltijdvoorziening meer te stimuleren. Zo wordt een andere gestalte gegeven aan de warme maaltijden. Voor bewoners op de PG-afdeling worden de warme maaltijden in de avond verzorgd.

Daarnaast is afgesproken om in 2021 naar één menu te gaan om de verspilling van ingrediënten te verminderen. Er wordt dan namelijk meer op maat gekookt.

Methodisch werken

Deskundigheid

Een belangrijke ontwikkeling voor De Heegt is de verschuiving van de doelgroep, waardoor zwaardere zorg in 2021 geboden gaat worden. De consequenties hiervan op, bijvoorbeeld de zorgprocessen en multidisciplinaire overleggen, worden in 2021 uitgewerkt.

Er is een prettig leer-en werkklimaat. Het personeel is zeer tevreden en het verzuim is (ondanks corona) nog steeds zeer minimaal. Medewerkers zijn gemotiveerd om te leren, zo is iedereen bijvoorbeeld up to date met betrekking tot de BIG-toetsen.

In 2020 zijn er twee keer per jaar verplichte bijscholingen voor alle zorgmedewerkers gegeven. Deze bijscholingen hadden als doel om het kwaliteitsniveau op peil te brengen, waarbij veel aandacht was voor het klinisch redeneren. Het kwaliteitsniveau is nu op een goed niveau, waardoor de bijscholingen niet meer nodig zijn. Op het gebied van medicatie is bijvoorbeeld gewerkt aan het dubbel paraferen op een juiste wijze invoeren/registreren. In 2021 ligt de focus van scholing op specifieke en zwaardere zorgproblematiek in verband met de veranderde doelgroep. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee.

Gastvrouwen zijn vanaf 2019 gestart in de 'huiskamer'' waarbij cliënten meer nabijheid ervaren en daarmee beter ondersteund worden. In 2021 wordt bekeken of de gastvrouwen kunnen deelnemen aan een slikscholing , wat onder andere van belang is voor de signalering van slikproblematiek bij cliënten.

Daarnaast is het plan voor 2021 om te onderzoeken hoe nog meer toezicht en nabijheid geboden kan worden in de huiskamer. Hierover is ook contact gelegd met de Consulent Z orgtechnologie.

Samenwerken

Renovatie

De renovatie van De Heegt is gestart in 2020. Begin 2021 wordt de renovatie van het pand afgerond. Hierbij is ingespeeld op de toenemende en complexere hulpvraag door de verschuiving van de doelgroep. Er komen twee aparte huiskamers, één voor psychogeriatrische cliënten en één voor somatische cliënten. Door deze differentiatie kan beter rekening worden gehouden met de wensen en behoeftes van de cliënten. Hierdoor krijgt 'Elke dag zo fijn mogelijk' nog meer aandacht.

Zelforganisatie

De zorgteams werken samen op basis van zelforganisatie, ze werken ook met een sparbord en actieplan. De teams huishouding en horeca zouden het traject zelforganisatie eind 2020 doorlopen. Dit traject krijgt een andere invulling in verband met het traject 'Samen werken we zo'.

Zorgtechnologie

In 2020 is zorgtechnologie meer in het vizier van De Heegt gekomen. Er wordt in 2021 gekeken welke zorgtechnologie ondersteunend is aan de renovatie. Zo worden er leefcirkels geïnstalleerd en wordt de toepasbaarheid van de Medido (een slimme medicijndispenser) onderzocht voor de doelgroep.

Daarnaast is dit jaar de tovertafel aangeschaft, die veel wordt gebruikt door onder andere de gastvrouwen. De vrijwilligerscoördinator heeft hier een stimulerende rol. Gedurende de coronacrisis is ook veel gebruikgemaakt van beeldbellen en cameratoezicht. Het cameratoezicht werd gebruikt wanneer cliënten in isolatie op hun kamer moesten verblijven. Als een sensor afging, kon de zorgmedewerker reageren op dit alarm en via cameratoezicht op de mobiele telefoon contact leggen met de cliënt. Dit was zeer efficiënt, omdat op deze manier niet onnodig persoonlijke beschermingsmaatregelen werden aangetrokken.