Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolledag

Horecapersoneel is meer betrokken bij de zorg voor cliënten. Zij koken in de huiskamers. Ze verzorgen niet alleen de maaltijd, maar ze staan ook in nauwer contact met de bewoners. Hierdoor zal het horecapersoneel ook deels als ‘gastvrouw’ optreden. Op deze manier krijg je automatisch meer samenwerking met het zorgpersoneel. Het horecapersoneel is geschoold en wordt gecoacht in de dagelijkse werkzaamheden op het gebied van belevingsgerichte zorg. Daarnaast heeft het horecapersoneel een scholing slikproblematiek gevolgd om de veiligheid meer te waarborgen en meer samenwerking met de zorg te creëren.

De medewerkers en vrijwilligers hebben de cursus Belevingsgerichte Zorg het afgelopen jaar afgerond. De Heegt ziet in 2021 een andere cliëntenpopulatie, waardoor meer sprake is van (complexere) gedragsproblematiek. Het is belangrijk deze ontwikkeling te monitoren en te bepalen wat voor gevolgen dit heeft voor de belevingsgerichte zorg.

Binnen de Heegt is een grote groep vrijwilligers betrokken. Zij zorgen is met de vrijwilligerscoördinator voor een zinvolle dagbesteding. Tevens worden zij ook meegenomen in de zwaardere zorgvraag. Zo wordt ook de cursus slikproblematiek aangeboden.

Begin 2020 is het certificaat de ‘Roze loper’ behaald. In verband met corona hebben wij weinig aandacht aan dit onderwerp kunnen besteden. Gevraagd is om de nieuwe certificering voor 2021 uit te stellen.

Eten & drinken

De maaltijdvoorziening heeft in 2021 een andere vorm gekregen, zoals hierboven beschreven is. Doel is om de betrokkenheid en samenwerking in de maaltijdvoorziening meer te stimuleren. Zo wordt een andere gestalte gegeven aan de warme maaltijden. Voor bewoners met dementie worden de warme maaltijden in de avond verzorgd.

Daarnaast is afgesproken om in 2021 naar één menu te gaan om de verspilling van ingrediënten te verminderen. Er wordt dan namelijk meer op maat gekookt.
Methodisch werken

Deskundigheid

Een belangrijke ontwikkeling voor De Heegt is de verschuiving van de doelgroep, waardoor zwaardere zorg in 2021 geboden gaat worden. De consequenties hiervan op, bijvoorbeeld de zorgprocessen en multidisciplinaire overleggen, worden in 2021 uitgewerkt.

Er is een prettig leer-en werkklimaat. Het personeel is zeer tevreden en het verzuim is (ondanks corona) nog steeds zeer minimaal. Medewerkers zijn gemotiveerd om te leren, zo is iedereen bijvoorbeeld up to date met betrekking tot de BIG-toetsen.

In 2021 zijn er twee keer per jaar verplichte bijscholingen voor alle zorgmedewerkers gegeven en/of gepland. Deze bijscholingen hadden als doel om het kwaliteitsniveau op peil te brengen, waarbij veel aandacht was voor het klinisch beeld van cliënten. Op het gebied van medicatie is bijvoorbeeld gewerkt aan het dubbel paraferen op een juiste wijze invoeren/registreren. In 2021 ligt de focus van scholing op specifieke en zwaardere zorgproblematiek in verband met de veranderende doelgroep. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee.

Door de verandering van de zorgvraag is besloten om medio 2021 meer uren aan de kwaliteitsverpleegkundige toe te kennen. De rol van de kwaliteitsverpleegkundige is goed geïntegreerd.

Gastvrouwen zijn vanaf 2019 gestart in de ’huiskamer’ waarbij cliënten meer nabijheid ervaren en daarmee beter ondersteund worden. In 2021 zijn de gastvrouwen geschoold m.b.t. slikproblematiek, wat onder andere van belang is voor de signalering van slikproblematiek bij cliënten. Doordat de gastvrouwen nu meer kennis en vaardigheden hebben ze de functie gastvrouw plus gekregen.

Vanuit de kwaliteitsgelden in gekeken hoe nabijheid en veiligheid optimaal kan worden ingezet, hierdoor is de inzet van de zorg en gastvrouwen verhoogd waardoor er nu continuïteit geboden kan worden in de huiskamers.

In 2021 is ook het inhuizingsprogramma geoptimaliseerd vanuit de complexe zorgvraag. Daarnaast wordt mondzorg aangeboden aan cliënten.

Samenwerken

Renovatie

De renovatie van De Heegt is inmiddels volledig afgerond en de cliënten zijn blij dat zij weer terug zijn in De Heegt. Hierbij is ingespeeld op de toenemende en complexere hulpvraag door de verschuiving van de doelgroep. Er zijn twee aparte huiskamers, één voor psychogeriatrische cliënten en één voor somatische cliënten. Door deze differentiatie kan beter rekening worden gehouden met de wensen en behoeftes van de cliënten. Hierdoor krijgt ‘Elke dag zo fijn mogelijk’ nog meer aandacht.

Zelforganisatie

De zorgteams werken samen op basis van zelforganisatie, ze werken ook met een sparbord en actieplan. De teams huishouding en horeca zouden het traject zelforganisatie eind 2020 doorlopen. Dit traject krijgt een andere invulling in verband met het traject ‘Samen werken we zo’. De teammanager H&F gaat dit samen met de teams oppakken.

Zorgtechnologie

Zorgtechnologie is meer in het vizier van De Heegt gekomen. Zo zijn er leefcirkels geïnstalleerd. Daarnaast is er aandacht voor de medido en voor de daza bedscan. Er wordt vanuit de zorgtechnologie gekeken om zorg op maat te leveren waarbij de cliënt de eigen regie kan behouden.

Daarnaast is de tovertafel aangeschaft, die veel wordt gebruikt door onder andere de gastvrouwen en vrijwilligers. De vrijwilligerscoördinator heeft hier een stimulerende rol. Gedurende de corona crisis is ook veel gebruikgemaakt van beeldbellen en cameratoezicht. Het cameratoezicht werd gebruikt wanneer cliënten in isolatie op hun kamer moesten verblijven. Als een sensor afging, kon de zorgmedewerker reageren op dit alarm en via cameratoezicht op de mobiele telefoon contact leggen met de cliënt. Dit was zeer efficiënt, omdat op deze manier niet onnodig persoonlijke beschermingsmaatregelen werden aangetrokken.