Meten

Goede veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is. Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze op De Leyenstein in veilige handen zijn. Om die veiligheid te waarborgen, voeren we verschillende audits (zowel intern als extern) en kwaliteitschecks uit.

Audits

Door middel van waarderend auditen meet locatie AAtrium de kwaliteit van haar zorg en dienstverlening. Tijdens deze waarderende audits vindt een gesprek en zorgdossiercheck plaats met de betrokken zorgmedewerkers, behandelaren en auditoren. Hier wordt stil gestaan bij wat goed gaat (waar zijn we trots op) en welke onderdelen hebben verbetering nodig. In 2019 heeft BrabantZorg twee audits ontwikkeld: palliatieve zorg en persoonsgerichte zorg. In deze laatstgenoemde audit is observatie hiervan een nieuw onderdeel.

Persoonsgerichte zorg

Waar mogen we trots op zijn:

 • Sinds kort is er een bord met uitspraken vanuit de regio (in het dialect van Kerkdriel) om uitspraken van mensen beter te begrijpen.
 • De samenwerking en afstemming tussen de zorg en de disciplines is goed; er zijn korte lijntjes.
 • Er zijn veel verschillende activiteiten binnenshuis, maar ook buitenshuis zoals zwemmen. De ervaring is dat de activiteiten passend zijn en dat wanneer iemand met een negatief gevoel wakker is geworden, dit veelal positief verandert na een activiteit.
 • Sinds kort worden dagstructuren voor cliënten gemaakt. Hierin wordt beschreven wat iemand nodig heeft op een dag en welke activiteiten bij iemand passen. Op deze manier worden verveling, overprikkeling en onderprikkeling tegengegaan. Aan deze dagstructuur wordt tijdens de overleggen met de verschillende disciplines aandacht besteed.

Waar gaan we aan werken:

 • Om optimaal gebruik te blijven maken van het bestaande netwerk van een client kan bij een verhuizing naar een BrabantZorglocatie meer de nadruk liggen op wat het netwerk kan en wil als het gaat om bezoek en activiteiten.
 • Wanneer het gaat om verlies van mogelijkheden, wordt veel aandacht besteed aan de praktische kant. De vraag wat het betekent voor iemand om met dit verlies om te gaan, kan vaker gesteld worden. Hier wil het team meer aandacht aan besteden. Niet alleen als er duidelijke signalen zijn, maar standaard bij iedereen.
 • Over het algemeen is het contact met familie laagdrempelig. Een gesprek kan altijd gepland worden als er wat speelt. Hierbij wordt vastgesteld dat het contact vaak probleemgericht is; dit zou proactiever mogen zijn en meer gericht op welzijn.

Aan deze punten hebben we gewerkt

Bourgondisch BrabantZorg

Waar mogen we trots op zijn:

 • Bewoners zijn tevreden over de maaltijden.
 • Er wordt actief naar de tevredenheid van de bewoners gevraagd.

 

Waar gaan we aan werken:

 • Eten aanbieden in buffetvorm, zodat bewoners meer zelf kunnen kiezen wat en hoe veel zij willen eten.

 

Medicatie

Waar mogen we trots op zijn:

 • Het gaat goed met het medicatieproces.
 • Dubbele handtekening.

Waar gaan we aan werken:

 • Het voorzien van stickers van opiaten.
 • Scholing door verpleegkundigen opgezet en gevolgd. Dit is al gerealiseerd in 2019.

Schoonmaak

Waar mogen we trots op zijn:

 • We werken als team erg goed samen.

Waar gaan we aan werken:

 • Werken met milieuvriendelijke materialen.
 • Omzet toiletartikelen (Tork).

 

Checks

Schoonmaakonderhoud

Binnen alle locaties worden twee keer per jaar schoonmaakchecks gehouden. Deze checks worden in de meeste gevallen samen met de voorwerkster uitgevoerd. Het doel van het uitvoeren van deze checks is om de huishoudelijke dienst in de locaties te ondersteunen in de juiste uitvoering van hun werkzaamheden. Uit de checks komen tips en adviezen naar voren om het kwaliteitsniveau van het schoonmaakonderhoud binnen de locaties op een goed niveau te houden of op een hoger niveau te krijgen.

De schoonmaakchecks worden volgens een erkend schoonmaakcontrolesysteem gedaan, namelijk VSR-KMS (Vereniging Schoonmaak Research-Kwaliteit Meet Systeem). Tijdens de check wordt in een aantal, door de computer bepaalde, ruimten steekproefsgewijs gekeken hoe de stand van zaken van schoonmaakonderhoud is in deze ruimten. Van elke check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op de interne site van BrabantZorg zodat medewerkers van elkaar kunnen leren.

HACCP, oftewel voedselveiligheid

In de huiskamers waar zelf wordt gekookt, moet de Hygiënecode voor voedingsverzorging in kleinschalige woonvormen gehanteerd worden. Om de voedselveiligheid voor onze cliënten te kunnen waarborgen, moeten medewerkers op de hoogte zijn van de inhoud van deze hygiënecode. In de hygiënecode is ook vastgelegd dat organisaties een keer per jaar een HACCP-check moeten uitvoeren in de huiskamers waar zelf wordt gekookt.

Middels deze HACCP-check wordt gekeken in hoeverre er in de huiskamers aan deze richtlijnen wordt voldaan. De check bestaat uit een vragenlijst met 36 vragen. Van de HACCP-check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op de interne site van BrabantZorg zodat medewerkers van elkaar kunnen leren.

Veiligheid RI&E

De veiligheidsscan is een instrument dat (periodiek) het niveau van (brand)veiligheid meet in een locatie van BrabantZorg. De veiligheidsscan wordt bij iedere locatie jaarlijks uitgevoerd en heeft als doel het kenbaar maken risico’s die mogelijk kunnen leiden tot onveilige en gevaarlijke situaties. Met de vastgestelde aandachtspunten kan een team of locatie aan de slag om een veiligere werk- en leefomgeving te creëren.

De veiligheidsscan wordt uitgevoerd op vier hoofdonderwerpen:

 • Organisatorisch: hoe worden de zaken rondom veiligheid door medewerkers uitgevoerd?
 • Bouwkundig: hoe is de veiligheid van het gebouw (denk aan vluchtwegen, gebruikte materialen, compartimentering etc.)?
 • Installatietechnisch: hoe is het gesteld met de installaties en de veiligheid ten aanzien van (elektro)technische zaken?
 • Beleid: wat is er wel en niet geborgd in beleid?