Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

Gastvrouw

In 2020 zijn gastvrouwen ingezet voor nabijheid en toezicht in de huiskamers. Er werd namelijk hulp gemist van iemand in de huiskamers. De gastvrouwen worden ingezet op de drukste zorgmomenten, dit zijn de ochtenden en begin van de avonden. Door de inzet van gastvrouwen staan zorgmedewerkers veel rustiger aan het bed van onze cliënten, omdat ze weten dat toezicht in de huiskamer geregeld is. Daarnaast is het aantal vrijwilligers ook verminderd, de gastvrouwen kunnen dit gemis deels opvangen. Momenteel zijn de gastvrouwen gefocust op het verzorgen van eten en drinken voor de cliënten en het bieden van toezicht. In 2021 wil De Pastorie de gastvrouwen ondersteunen, zodat ook meer gekeken gaat worden naar welzijn en een zinvolle invulling. De gastvrouwen worden niet meer vanuit de kwaliteitsgelden ingezet, ze maken nu onderdeel uit van de formatie.

Eten & drinken

Er wordt gekookt in de huiskamer, hier worden de cliënten ook bij betrokken. Ten aanzien van eten en drinken worden bij te weinig cliënten de individuele wensen besproken en vastgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanbieden van de maaltijden, bijzonderheden of eventuele gewenste hulp. In 2020 hebben we dit al opgepakt, maar in 2021 zal blijken of we hier voldoende acties voor hebben uitgezet. De nieuwe systemen, waar BrabantZorg mee gaat werken, gaan hier ook in ondersteunen.

Methodisch werken

Deskundigheid

Er is door medewerkers gewerkt aan de manier waarop je lastige vragen kunt stellen en het voeren van moeilijke gesprekken met de familie en cliënt. Dit werd door medewerkers namelijk als lastig ervaren. Verpleegkundigen hebben middels 'coaching on the job' zorgmedewerkers getraind/begeleid in het voeren van moeilijke gesprekken. Het plan voor 2020 was om elkaar hier bewuster op aan te spreken en vooral ook elkaar te helpen. Door de coronacrisis is de aanspreekcultuur beter geworden en de lijntjes korter. Daarnaast is het methodisch werken ook goed gegaan. De academie van BrabantZorg is niet ingeschakeld voor extra ondersteuning van de medewerkers. In 2021 komt meer focus te liggen op het cyclisch werken. Het sparbord en actieplan worden opnieuw geïntroduceerd.

Samenwerken

Betrokkenheid familie

We vinden het van essentieel belang dat cliënt en familie tevreden zijn over de zorg die wij met alle vakgroepen leveren. Het is een blijvend proces om elke dag zo fijn mogelijk te maken voor cliënten, familie en medewerkers. Om dit proces te ondersteunen wilden we in 2020 onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van familienet. Een van de doelen was een hogere familieparticipatie te bereiken. Om dit te bespreken stond in 2020 een familieavond gepland. Deze avond is geannuleerd in verband met corona. In 2021 wordt hier een vervolg aan gegeven, weliswaar niet met familienet. We gaan in 2021 onderzoeken hoe we nog beter de samenwerking met familie kunnen vormgeven. Welke rol kan/wil de familie pakken? Hoe kunnen zij de cliënt ondersteunen? Hierbij is het ook van belang om verwachtingen naar elkaar uit te spreken. De nieuwe systemen, waar BrabantZorg mee gaat werken, stimuleren om hierover met elkaar in gesprek te gaan en daarmee de familieparticipatie te vergroten.

Naast de systemen en familieparticipatie op bovenstaande manier, besteden we ook aandacht aan het voeren van 'moeilijke' gesprekken (deze worden soms als lastig ervaren). Dit is onderdeel van het ontwikkelplan van de medewerkers. Door deze beter onder de knie te krijgen, ontstaat meer vertrouwen bij de medewerker bij het voeren van dergelijke gesprekken. De verpleegkundige geeft deze coaching on the job en is fysiek aanwezig bij deze gesprekken. Hij of zij evalueert deze gesprekken voor individuele leerontwikkelingen van desbetreffende medewerker.

Zorgtechnologie

In 2020 hebben we om tafel gezeten met de Consulent Zorgtechnologie, waardoor we elkaar nu weten te vinden. Er wordt in 2021 samen met de Consulent Zorgtechnologie onderzocht welke zorginnovaties kunnen bijdrage aan 'Elke dag zo fijn mogelijk' voor onze cliënten.

Momenteel hebben we, in samenwerking met de locatie Sint Antonius, onder andere de belevingsgerichte koffer, de wondertelefoon en een interactieve robotkat tot onze beschikking. In 2021 willen we in ieder geval onderzoeken of we de faciliteiten rondom beeldbellen kunnen verbeteren, zodat cliënten nog beter contact met familie kunnen leggen. We willen met name verbeteren dat cliënten op een toegankelijke manier een groot scherm tot hun beschikking hebben om contact te leggen met familie.