Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

In 2020 is er gestart met het aanbieden van welzijnsactiviteiten op vraag en niet meer alleen op aanbod. Hierin hebben de verzorging, vrijwilligers, behandelaren en medewerkers welzijn elkaar gevonden.
Helaas heeft corona ook op onze locatie ervoor gezorgd dat de inzet van vrijwilligers sterk gereduceerd is. Het lijkt er nu op dat dit weer aantrekt doordat weer meer vrijwilligers zich aanmelden.

In 2019 hebben we extra medewerkers aangenomen om het welzijn van de cliënten in de huiskamers te verbeteren. Hierdoor is er meer tijd voor activiteiten met de cliënten, individuele aandacht, tijd voor spelletjes en er ontstaat meer groepsdynamiek. Ook de nachtdienstmedewerkers merken dat de cliënten rustiger zijn, waardoor ze beter slapen in de nacht. Naast de extra huiskamermedewerkers zijn er vanuit de kwaliteitsgelden ook extra behandelaren aangenomen.
Er is meer bewustzijn gecreëerd door zorgmedewerkers en huiskamermedewerkers om vraag gerichte daginvulling aan te bieden in plaats van aanbod gericht.

Afgelopen jaar heeft de afdeling Horeca & Facilitair gekeken wat zij konden betekenen voor het welzijn van onze cliënten. Dit heeft men gedaan door extra's aan te bieden zoals BBQ'en op de groepswoningen en met een ijscowagen langs de cliënten gaan. Ook in 2021 willen we dit voortzetten.

Vanuit de kwaliteitsgelden worden er in 2020 op vaste dagen (en op aanvraag) onder meer muziektherapeuten en miMakkers ingezet met als doel de cliënten een zinvolle dag aan te bieden. Ook in 2021 wordt dit gecontinueerd.

Methodisch werken

Aanpassen aan de vraag van de bewoners/maatschappij

We zijn in 2020 gestart met de aanpassing van Houtwal 1 en Houtwal 3. Deze woningen zijn getransformeerd van een somatische woning naar een PG-woning. Dit is gerealiseerd doordat de zorgvraag vanuit de maatschappij veranderd is. In 2021 gaan we dit verder doorontwikkelen. De medewerkers worden tevens geschoold om meer handvatten te krijgen om goed om te gaan met de nieuwe doelgroep. Er moet voldaan worden aan de WZD-richtlijn (Wet Zorg en Dwang). De woningen worden met betrekking tot sfeer en uitstraling aangepast.

Lefgozers

In 2020 zijn lefgozers ingezet. De Watersteeg omarmt deze medewerkers.

Lefgozers zijn medewerkers die vanuit een heel ander werkveld begonnen zijn aan een nieuw hoofdstuk in hun leven. Zij zullen zich in achttien maanden omscholen tot verzorgende IG.

Woning met leerteams

We hebben binnen De Watersteeg woningen voor leerteams waarbij BBL-leerlingen, BOL-leerlingen en stagiaires werkzaam zijn en waar de verhouding werkbegeleiders en leerlingen anders is dan op de reguliere woningen. De woning met leerteams is een werkomgeving waarin een groep leerlingen in de woning onderdeel is van het team. De leerlingen voeren diverse werkzaamheden uit en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. De leerlingen worden gecoacht door ervaren deskundigen. De cliënten worden natuurlijk ook betrokken in dit proces.

In 2019 heeft De Watersteeg binnen deze woningen gewerkt aan het verbeteren en het behouden van het leerklimaat, zodat leerlingen de juiste begeleiding krijgen om hun studie te volgen en af te ronden. We volgen steeds meer het leerplan van de leerling zelf; we bieden maatwerk. We bekijken goed wat de leerling nodig heeft qua ondersteuning. De eerste positieve resultaten zijn in 2020 ervaren door de leerlingen. Deze ontwikkeling zetten we dan ook door in 2021.

Samenwerken

Houtwal 12

Op de afdeling Houtwal 12 streven we naar behoud van eigen regie en mogelijkheid om als echtpaar bij elkaar te blijven, dit is de kracht van de afdeling. De dilemma's die dit af en toe geeft proberen we met cliënt, familie en andere disciplines zo goed mogelijk aan te gaan. Corona heeft daar zeker een grote impact op gehad. Zowel de cliënten als de zorgmedewerkers hebben de families in die periode erg gemist.

Kortdurende verblijf PG

2020 stond in het teken van het verbeteren van kwaliteit van zorg en het uitschrijven van de vele en vooral verschillende processen. Ook methodisch werken is een speerpunt geweest en zal dat in 2021 blijven. Het doel was om eind 2020 de afdeling kwalitatief en formatief op orde te hebben en het aantal beschikbare bedden uit te breiden van tien naar zestien. Deze doelen zijn behaald.

KDV PG is een afdeling waar cliënten met geheugenproblemen tijdelijk verblijven met als doel voldoende zelfredzaamheid verkrijgen om terug te kunnen keren naar huis. Of, als dat niet mogelijk is, naar een plaats die het best passend is. Cliënten van KDV PG komen uit het ziekenhuis, vanuit huis, met of zonder RM (Rechterlijke Machtiging) en wel of niet als crisisopname. De cliënten op KDV PG verblijven daar met diverse indicaties (financieringsstromen), variërend van DBC's GRZ en ZZP 9B tot ELV HC maar ook met diverse ZZP's. In een multidisciplinaire setting wordt de client geobserveerd en/of gerevalideerd naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid. De voortgang van het verblijf en het herstel wordt multidisciplinair gemonitord in regelmatige MDO's (Multi Disciplinair Overleg). In deze MDO's worden behandeldoelen besproken en zo nodig herzien. De inzet van behandelaars wordt daarin bepaald en de financiering wordt gemonitord.

KDV PG is ook een plaats waar cliënten met geheugenproblemen tijdelijk kunnen logeren. Om de mantelzorger te ontlasten tijdens vakantie, maar ook structureel één of meerdere nachten per week of maand. In 2021 zal het werken in twee kleine teams volgens de spelregels van SWWZ veel aandacht vragen. KDV PG werkt nu als één team en is als afdeling fysiek en in de praktische uitvoering van het werk niet te scheiden in twee afdelingen, denk bijvoorbeeld aan de gedeelde, door één gastvrouw bemande, huiskamer.

Kortdurende verblijf Somatiek

Boomgaard 12 is een afdeling voor kortdurende verblijf waar cliënten komen die doelen te behalen hebben om weer verantwoord naar huis te gaan. Alles is gericht op een snelle terugkeer naar huis. Belangrijk is dat de cliënt en familie daarbij zoveel mogelijk zelf in de lead zijn. Er is geen vrijblijvendheid. Het kan zijn dat er in het begin van het verblijf taken overgenomen worden, omdat dit niet anders kan. Maar door goede begeleiding streven we ernaar om deze periode zo kort mogelijk te maken, zodat de client, zo zelfstandig mogelijk, weer naar huis kan.

Samen Werken We Zo

Per 1 januari 2021 gaat BrabantZorg naar een nieuwe manier van werken "Samen Werken We Zo". In kleinere teams (met dezelfde gezichten voor onze cliënten) gaan onze medewerkers op een andere manier werken. Dit zal effect hebben op de teamsamenstelling en daar gaan we ook extra aandacht aan geven. Door te kiezen voor het nieuwe systeem "PUUR" zal ons werk er leuker, beter en gemakkelijker door worden.

De familie krijgt hierin ook een rol. Het nieuwe systeem voorziet in het toevoegen van foto's en persoonlijke informatie, maar ook het invullen van de familiegeschiedenis. Dit geeft een mooie aanvulling op het dossier rondom de cliënt om de juiste zorg aan te kunnen bieden.

Veerkracht

Ook in 2021 wordt er extra aandacht besteed aan de balans tussen werk en privé, en de toekomstplannen. Dit draagt bij aan de visie op positieve gezondheid. Voor de hieruit ontstane aandachtspunten worden verbeterplannen opgezet, samen met de medewerker. Medewerkers ervaren dit als erg fijne enpositieve gesprekken.

Zelforganisatie

Binnen De Watersteeg wordt een vervolg gegeven aan de ontwikkeling van zelforganiserende teams. Voor de teams die nog niet/gedeeltelijk geschoold zijn, wordt in Samen Werken We Zo extra begeleiding geboden. Verder zijn we nog druk bezig met het verbeteren van het actieplan en sparbord. De borging hiervan verdient nog aandacht.

We werken met het actieplan en het sparbord om aan onze verbeterpunten te kunnen werken. Ook dit zal onderdeel uitmaken van de nieuwe manier van werken, dat per 1 januari 2021 ingevoerd wordt. De implementatiecoaches zullen dit proces ondersteunen.

Zorgtechnologie

Met inzet van zorgtechnologie kunnen onze cliënten hun medicatie op de juiste tijd innemen. Dit wordt in 2021 binnen De Watersteeg ingezet bij alle cliënten voor wie dit geschikt is. Door het werken met Medimo (een elektronisch aftekensysteem voor medicatie) wordt het op de juiste manier en tijd verstrekken van medicatie bevorderd. Hierdoor vinden er minder medicatie-incidenten plaats.

Er is een Consulent Zorgtechnologie aangesteld voor de regio. Zij gaat kijken welke mogelijkheden er nog meer zijn op het gebied van zorgtechnologie. Dit gaat ze doen in samenspraak met onder meer de Consulent Belevingsgerichte zorg. Er zal meer vraaggericht samengewerkt worden. In 2021 wordt er gekeken naar passende inzet van zorgtechnologie in de locatie.

Op dit moment draait er een pilot m.b.t. decubitus, met als doel de decubituspreventie te verbeteren. In het begin van 2021 zijn de resultaten bekend.

De beschikbare hulpmiddelen die tot nu toe zijn ingezet zijn: de Virtual Reality-bril, de tovertafel, de interactieve hond/kat en tijdens de coronaperiode ook het beeldbellen en het gebruikmaken van camera's.

In 2021 zullen we vanuit de beschikbare middelen meer op aanvraag gaan inzetten. BrabantZorg heeft hiervoor een 'online Depot zorgtechnologie' waarin zorgtechnologie geleend en getest kan worden voordat er daadwerkelijk tot aanschaf overgegaan wordt. Dit om zorgtechnologie doelmatiger in te kunnen zetten binnen BrabantZorg.

Leefcirkels

Het doel is om in 2021 de leefcirkels gerealiseerd te hebben.

Zo hebben onze cliënten meer beweeg- en leefruimte. Met deze leefcirkels kunnen wij de cliënten op maat bewegingsruimte aanbieden.