Meten

Goede veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is. Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze op De Wellen in veilige handen zijn. Om die veiligheid te waarborgen, voeren we verschillende audits (zowel intern als extern) en kwaliteitschecks uit.

Audits

Door middel van waarderend auditen meet locatie De Wellen de kwaliteit van haar zorg en dienstverlening. Tijdens deze waarderende audits vindt een gesprek en zorgdossiercheck plaats met de betrokken zorgmedewerkers, behandelaren en auditoren. Hier wordt stil gestaan bij wat goed gaat (waar zijn we trots op) en welke onderdelen hebben verbetering nodig.

In 2019 heeft BrabantZorg twee audits ontwikkeld: palliatieve zorg en persoonsgerichte zorg. In deze laatstgenoemde audit is observatie hiervan een nieuw onderdeel.

Eten en drinken

Waar mogen we trots op zijn

 • Korte lijntjes met de kok en er wordt altijd meegedacht wanneer er bijzonderheden nodig zijn voor cliënten.
 • Er wordt ook op een hele leuke manier aandacht besteed aan de eetmogelijkheden voor personeel (lunchroom sfeer).
 • Er wordt goed gecommuniceerd met elkaar, ook wanneer iets niet goed gaat.

Waar gaan we aan werken

  • Meer structuur voor scholing.

 

Aan deze verbeterpunten hebben we gewerkt

Medicatieveiligheid

Waar hebben we aan gewerkt in 2020

   • Samenwerking met de apotheek
   • Dubbele controle medicatie verbeteren.
   • Revalidatie: Medicatie op de kamer van de cliënt.

Mondzorg

Waar hebben we aan gewerkt in 2020

   • Actiever aan de cliënt zelf vragen hoe hij/zij de mondzorg heeft ervaren. Wanneer mensen zelf geen antwoord kunnen geven, kan familie actief bevraagd worden.
   • Duidelijke afspraken maken met de verschillende afdelingen over welke zaken in het cliëntplan/cliëntkaart horen.

Schoonmaak

Waar hebben we aan gewerkt in 2020

   • In een werkoverleg laten zien waar de medewerkers informatie op sociaal intranet kunnen vinden over de richtlijnen en de benodigde achtergrondinformatie.

 

Persoonsgerichte zorg

Waar hebben we aan gewerkt in 2020

   • Wij kijken samen met de casemanagers zorgvuldiger waar een bewoner het beste kan wonen om onnodige verhuizing te voorkomen.
   • Er mag meer samengewerkt worden met de familie en vakgroepen om tot een gedragsverandering te komen, gericht op het behoud van de zelfstandigheid van de bewoner

Checks

Schoonmaakonderhoud

Op alle locaties worden twee keer per jaar schoonmaakchecks gepland. Deze checks worden in de meeste gevallen samen met de voorwerkster uitgevoerd. Het doel van het uitvoeren van deze checks is om de huishoudelijke dienst in de locaties te kunnen ondersteunen in de juiste uitvoering van hun werkzaamheden. Uit de checks komen tips en adviezen om het kwaliteitsniveau van het schoonmaakonderhoud binnen de locaties op een goed niveau te houden of op een hoger niveau te krijgen.

De schoonmaakchecks worden volgens een erkend schoonmaakcontrolesysteem gedaan, namelijk VSR-KMS (Vereniging Schoonmaak Research-Kwaliteit Meet Systeem). Tijdens de check wordt er in een aantal, door de computer bepaalde, ruimten (steekproef) gekeken hoe de stand van zaken van schoonmaakonderhoud is in deze ruimten. Van elke check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op de interne site van BrabantZorg zodat medewerkers van elkaar kunnen leren.

HACCP, oftewel voedselveiligheid

In de huiskamers waar zelf wordt gekookt, moet de Hygiënecode voor voedingsverzorging in kleinschalige woonvormen gehanteerd worden. Om de voedselveiligheid voor onze cliënten te kunnen waarborgen, moeten medewerkers op de hoogte zijn van de inhoud van deze hygiënecode. Vanuit de hygiënecode is ook vastgelegd dat organisaties een keer per jaar een HACCP-check moeten uitvoeren in de huiskamers waar zelf wordt gekookt.

Middels deze HACCP-check wordt gekeken of er in de huiskamers aan deze richtlijnen wordt voldaan. De check bestaat uit een vragenlijst met 36 vragen. Van deze HACCP-check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op de interne site van BrabantZorg zodat medewerkers van elkaar kunnen leren.

Veiligheid RI&E

De veiligheidsscan is een instrument dat (periodiek) het niveau van (brand)veiligheid meet in een locatie van BrabantZorg. De veiligheidsscan wordt bij iedere locatie jaarlijks uitgevoerd en heeft als doel het kenbaar maken risico’s die mogelijk kunnen leiden tot onveilige en gevaarlijke situaties. Met de vastgestelde aandachtspunten kan een team of locatie aan de slag om een veiligere werk- en leefomgeving te creëren.

De veiligheidsscan wordt uitgevoerd op vier hoofdonderwerpen:

  • Organisatorisch: hoe worden de zaken rondom veiligheid door medewerkers uitgevoerd?
  • Bouwkundig: hoe is de veiligheid van het gebouw (denk aan vluchtwegen, gebruikte materialen, compartimentering etc.)?
  • Installatietechnisch: hoe is het gesteld met de installaties en de veiligheid ten aanzien van (elektro)technische zaken?
  • Beleid: wat is er wel en niet geborgd in beleid?