Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

Bewegen

In de piek van de coronacrisis waren behandelaren meer aanwezig op huiskamers van Kleinschalig Wonen. Hierdoor is er onder andere meer aandacht gekomen voor bewegen. Er was in 2020 elke dag een beweegactiviteit in De Bommel Inn (koersbal, bewegen op muziek). Maandelijks is een programmaboekje uitgegeven over activiteiten en leuke weetjes. Er zijn nieuwe materialen aangeschaft rondom bewegen en welzijn zoals een air hockeytafel en materiaal om online bewegen met coach via livestream tv mogelijk te maken. Ook na de eerste piek en de sluiting van de verpleeghuizen hebben we dit in stand gehouden. Het effect is duidelijk zichtbaar: Valgevaar vermindert en er is minder medicatie nodig. Bewoners worden bovendien zichtbaar mobieler en zelfstandiger. Daarnaast is de samenwerking tussen de zorgteams en de behandelaren verbeterd.

In 2020 is ook kritisch gekeken naar de ruimtes in de locatie. De fysiotherapie heeft nu een centrale ruimte in de locatie met als resultaat dat bewegen meer als centrale activiteit wordt gezien. Zien bewegen doet immers bewegen. We gaan hiermee door in 2021. Er is tevens een extra ontmoetingsruimte gecreëerd buiten het restaurant waar diverse activiteiten worden georganiseerd.

Gastvrouwen

Sinds september 2020 zijn de huiskamers 'de libelle' en 'vlinder' gesloten. De bewoners verblijven nu in huiskamers op de afdeling en hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan allerlei activiteiten. De gastvrouwen die eerst op 'de libelle' en 'vlinder' aanwezig waren, werken nu op de afdeling. Er is daardoor meer ruimte gekomen om aandacht te besteden aan 'elke dag zo fijn mogelijk' voor de bewoners.

Welzijn

Medewerkers in locatie De Wielewaal denken steeds meer in mogelijkheden met als doel elke dag zo fijn mogelijk te maken voor de bewoners. Mooi voorbeeld daarvan is dat er huisdieren (kat en hond) zijn die de bewoners vergezellen. Ook gaan we steeds op zoek naar activiteiten waardoor bewoners zich zoveel mogelijk onderdeel voelen van de samenleving. Zo krijgt een bewoner die graag schoffelt in de tuin, de ruimte om te helpen bij het tuinonderhoud van De Wielewaal. Een bewoner die het eten in De Bommel Inn niet lekker vond, eet inmiddels naar tevredenheid mee in een huiskamer waar gekookt wordt. In De Bommel Inn ondersteunt een bewoner de gastvrouw met werkzaamheden in het restaurant. Een andere bewoner regelt de externe post en bezorgt de interne post bij de bewoners in De Wielewaal. In 2020 willen we blijven denken in mogelijkheden om zo 'Elke dag zo fijn mogelijk' waar te maken.

Er is uitbreiding geweest van inzet van diverse behandelaren zoals de Consulent Belevingsgerichte zorg, de miMakker, muziektherapeut en een psychomotorisch therapeut. Hierdoor kunnen er meer activiteiten plaatsvinden, zoals het wekelijkse zwemmen onder begeleiding van de psychomotorisch therapeut en beweegagogen.

In 2021 willen we deze ingeslagen weg voortzetten. We zijn ons erg bewust van het effect van bewegen op welzijn en gezondheid. Het heeft een dubbel effect, zowel voor de bewoner als voor de medewerker. In 2021 willen we de zorgteams hier nog meer in meenemen.

Eten & drinken

Gastvrijheid

Door de coronamaatregelen heeft in 2020 geen goede evaluatie over eten en drinken plaatsgevonden. Vanaf 2021 willen we graag twee keer per jaar in gesprek met de bewoners over de tevredenheid over het eten en drinken. Uiteindelijk zouden we graag het eten in het restaurant in buffetvorm gaan aanbieden. Dit om de regie rondom eten en drinken meer bij de bewoner leggen, zowel qua hoeveelheden als qua wat ze graag lusten. Ook stimuleert dit beweging.

Methodisch werken

Deskundigheid

Doordat er tijdens de eerste 'coronagolf' geen besmettingen zijn geweest in De Wielewaal, heeft de kwaliteitsverpleegkundige in overleg met het management de tijd kunnen nemen om te kijken hoe het staat met methodisch werken in de praktijk. Er is coaching on the job gegeven aan de zorgmedewerkers. Duidelijk kwam naar voren dat zorgmedewerkers volgens de SOAP methodiek rapporteren en in cliëntplannen werken.. Ook kwam naar voren dat medewerkers bewust de persoonlijke hygiëne en handhygiëne maatregelen volgen. Incidenten worden structureel besproken in de teamoverleggen.

Op Kleinschalig Wonen is een nieuwe werkvoorraadkast aangeschaft. Voorheen stond de medicatie werkvoorraad in een hoek in een keukenkastje. De richtlijn in het bewaren van de werkvoorraad werd niet helemaal op de juiste manier gevolgd. De nieuwe kast is ontworpen in samenwerking met de medicatie-aandachtsvelder van Kleinschalig Wonen en leverancier Medifix. Het gebruik van deze kast zorgt er voor dat het proces rondom het gebruik van de werkvoorraad veilig en volgens de richtlijn is.

Trainingen

Alle gastvrouwen hebben een slikcursus en een transfercursus gevolgd. Het is voor hen belangrijk te weten hoe veilige zorg te bieden of de juiste hulp in te roepen wanneer zij dingen signaleren en observeren. Gastvrouwen zijn hierdoor zekerder in ondersteuning van cliënten, met name over risico's als vallen en verslikking. De rol en verwachtingen zijn duidelijker geworden en gastvrouwen weten beter wie ze moeten betrekken wanneer ze zelf niet de oplossing kunnen bieden.

In 2021 staat een scholing onbegrepen gedrag voor gastvrouwen op de agenda.

Methodisch werken & Digitalisering

Elke zorgmedewerker van De Wielewaal heeft het zorgprogramma 'Methodisch werken & Digitalisering'' gevolgd. Het 24-uurs zorgproces is beter geborgd doordat men meer methodisch werkt. Dit zal worden versterkt door het werken in kleinere teams wat in 2021 in gang wordt gezet. Door methodisch werken en digitalisering zijn er vaker familiegesprekken, omgangsoverleggen en multidisciplinaire overleggen. Het is bovendien sneller inzichtelijk geworden wie op welk moment betrokken moet worden.

Overal in De Wielewaal wordt inmiddels gewerkt met een digitaal systeem voor het aftekenen van medicatie. Het digitaal aftekenen van medicatie zorgt ervoor dat het medicatiedistributiesysteem veilig en volgens de richtlijn kan worden uitgevoerd.

Samenwerken

Samenwerking

Vanaf 16 maart 2020 ging ook De Wielewaal op slot. Dit betekende dat er elke dag een vast team aan disciplines en medewerkers aanwezig waren om zo goed en veilig mogelijk de zorg te bieden voor de bewoners. Er ontstond een nauwe samenwerking tussen locatiemanagement, kwaliteitsverpleegkundigen en de zorgteams. Het elkaar durven aanspreken en de duidelijke communicatie vanuit management heeft een belangrijke rol gehad om COVID-19 buiten de deuren van De Wielewaal te houden.

In 2020 is de samenwerking tussen Kleinschalig Wonen en Grootschalig Wonen versterkt. De samenwerking van zorgteams met horecateams en facilitaire teams mag nog meer versterkt worden. We willen de zorg rondom de cliënt nog meer als één geheel gaan zien. Ook de samenwerking met vrijwilligers kan worden geoptimaliseerd. Het is fijn als vrijwilligers kunnen worden ingezet op hun kwaliteit en dat zorgteams deze krachten kennen. Hier gaan we in 2021 aan werken. Ook de samenwerking met familie van bewoners zal in 2021 extra aandacht krijgen.

Informatieavonden

Het in 2019 ingezette plan om drie keer per jaar een informatieavond voor cliënten en familie te geven heeft in 2020 geen doorgang kunnen vinden vanwege de coronamaatregelen. In 2021 willen we dit weer oppakken. Bij cliënten en families wordt geïnventariseerd welke thema's aan bod moeten komen.

Zorgtechnologie

Leefcirckels

De facilitaire afdeling richt zich in 2020 op het technisch klaarmaken van de uitvoering van 'Leefcirkels'. Het uitgangspunt van 'Leefcirkels' is dat we de bewoners met dementie niet méér beperken dan strikt noodzakelijk. Door meer bewegingsvrijheid wordt de leefwereld van de bewoner groter en is er meer ontmoeting met andere bewoners en bezoekers. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2021 de leefcirkels in de lucht te hebben.