Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

Bewegen

In de piek van de corona crisis waren behandelaren meer aanwezig op huiskamers van Kleinschalig Wonen. Hierdoor is er onder andere meer aandacht gekomen voor bewegen. Inmiddels worden er weer steeds meer gezamenlijke en grotere activiteiten geboden en gaan we weer terug naar de activiteiten zoals voor de corona crisis. De beweeggroepen, koersbal en de wandelgroepen draaien weer op volle toeren. Naast de grotere activiteiten wordt er ook steeds meer aandacht gelegd op individuele wensen. Zo wordt er met enkele bewoners bewogen in het water en wordt er individuele therapie aangeboden.  Er zijn nieuwe materialen aangeschaft rondom bewegen en welzijn zoals een air hockeytafel en materiaal om online bewegen met een coach via livestream tv mogelijk te maken. Ook na de eerste piek en de sluiting van de verpleeghuizen hebben we dit in stand gehouden. Het effect is duidelijk zichtbaar: Valgevaar vermindert en er is minder medicatie nodig. Bewoners worden bovendien zichtbaar mobieler en zelfstandiger. Daarnaast is de samenwerking tussen de zorgteams en de behandelaren verbeterd.

Gastvrouwen

Op elke afdeling zijn gastvrouwen aanwezig, hierdoor hebben de bewoners de mogelijkheid om deel te nemen aan allerlei activiteiten op de afdeling. Sinds de implementatie van ‘samen werken we zo’ zijn de gastvrouwen onderdeel van het team geworden. Hierdoor is er meer verbondenheid tussen de gastvrouwen en zorgmedewerkers, ook al hebben ze verschillende rollen maar dienen samen te werken als één team voor de bewoner.

Welzijn

In 2021 ligt de focus op kleinschalige activiteiten, individueel en kleine evenementen. Door in samenwerking met de zorgteams en behandelaren te kijken naar de behoefte en het huidige aanbod, komen we steeds tot een goed vullend dagprogramma met voor iedereen mogelijkheden om deel te nemen.  Maandelijks wordt een programmaboekje uitgegeven met daarin een overzicht van de activiteiten, leuke weetjes, column en foto’s. Wij bieden o.a. terugkerende wekelijkse/maandelijkse activiteiten aan. Muziek is nog steeds belangrijk en geeft altijd plezier voor onze doelgroep en is goed voor het geheugen. Natuurlijk hebben we ook wekelijks een bingomiddag. Er komt ook steeds meer ruimte en vraag naar tijdelijke projecten, dit gaan we in 2021 door ontwikkelen. Laatst kwam de vraag over domotica-technologie; een bewoner gaf aan hier meer over te willen weten. We hiervoor een spreker voor uitgenodigd.

Eind 2021 gaan we het activiteitenabonnement introduceren. Op dit moment wordt er per activiteit een kleine onkostenvergoeding gevraagd.

Samenwerking met verschillende organisaties, landelijk en uit de buurt, gaan we weer aantrekken en mee samenwerken, denk aan Kompas, Welzijn Bommelerwaard, Oranjefonds, Oude mannen & vrouwenhuis, de Neyehof, Cello, Spullewaard.  

Vanaf half 2021 zijn ook buurtbewoners weer welkom bij onze activiteiten en evenementen. We hebben hen gemist in 2020. Bewoners en buurtgenoten zijn vaak bekenden van elkaar, men voelt zich weer onderdeel van de maatschappij.

Er is een extra ontmoetingsruimte gecreëerd eind 2020 ‘de Bomela’ waar diverse activiteiten worden georganiseerd. De ruimte is medio mei opgeknapt tijdens NL-Doet. De ruimte straalt mede door de planten een natuurlijke rust uit. Loop gerust binnen.

Team welzijn de Wielewaal blijft groeien. Op dit moment staan er 110 enthousiaste vrijwilligers ingeschreven. Zorgteams geven aan waar behoefte aan is. De vrijwilligerscoördinator gaat dan op zoek naar een geschikte vrijwilliger, maatje voor de bewoner. De match is geslaagd als er wederzijds genegenheid en respect voor elkaar is. bv even bijkletsen na een wandeling en er uitgekeken wordt naar de volgende ontmoeting. Er is een omslag gaande wat betreft de vrijwilligers. Niet meer elke week vast op uur en tijd beschikbaar, maar inzetbaar waar nodig oa kortdurende projecten, maatjes project. Men houdt dan beheer over  eigen tijd. Dit vraagt voor alle disciplines een andere manier van werken. Altijd uitgaande van de behoefte van de bewoner het kompas volgen van  ‘elke dag zo fijn als mogelijk’

Per 2020 zijn de uren van de consulent belevingsgerichte zorg uitgebreid. Het streven is bewoners belevingsgerichte zorg te bieden. De zorg sluit aan op de (emotionele) behoefte van de bewoner. Met als resultaat dat deze zich veilig, gehoord, gekend en begrepen voelt.

Medewerkers in locatie De Wielewaal denken hierdoor steeds meer in mogelijkheden met als doel elke dag zo fijn mogelijk te maken voor de bewoners. Mooi voorbeeld daarvan is dat er huisdieren (kat en hond) zijn die de bewoners vergezellen. Ook gaan we steeds op zoek naar activiteiten waardoor bewoners zich zoveel mogelijk onderdeel voelen van de samenleving. Zo krijgt een bewoner die graag schoffelt in de tuin, de ruimte om te helpen bij het tuinonderhoud van De Wielewaal. Een bewoner die het eten in De Bommel Inn niet lekker vond, eet inmiddels naar tevredenheid mee in een huiskamer waar gekookt wordt. In De Bommel Inn ondersteunt een bewoner de gastvrouw met werkzaamheden in het restaurant. Een andere bewoner regelt de externe post en bezorgt de interne post bij de bewoners in De Wielewaal. In 2020 willen we blijven denken in mogelijkheden om zo ‘Elke dag zo fijn mogelijk’ waar te maken. 

Er is uitbreiding geweest van inzet van diverse behandelaren zoals de miMakker, muziektherapeut en een psychomotorisch therapeut. Hierdoor kunnen er meer activiteiten plaatsvinden, zoals het wekelijkse zwemmen onder begeleiding van de psychomotorisch therapeut en beweegagogen.

Eten & drinken

Gastvrijheid

Door de coronamaatregelen heeft in 2020 geen goede evaluatie over eten en drinken plaatsgevonden. Vanaf 2021 willen we graag twee keer per jaar in gesprek met de bewoners over de tevredenheid over het eten en drinken. Uiteindelijk zouden we graag het eten in het restaurant in buffetvorm gaan aanbieden. Dit om de regie rondom eten en drinken meer bij de bewoner leggen, zowel qua hoeveelheden als qua wat ze graag lusten. Ook stimuleert dit beweging.

Methodisch werken

Deskundigheid

Per 1 januari 2021 is Brabantzorg gestart met ‘samen werken we zo’ daarbij is er een nieuw zorgdossier geïmplementeerd en zijn we gaan werken met kleinere zelforganiserende teams. Deze teams bestaan uit maximaal 12 medewerkers, zodat cliënten zoveel mogelijk dezelfde gezichten zien. De teammanagers worden coaches en helpen hun teams om zelforganiserend te kunnen functioneren. Met de nieuwe systemen kunnen teams zelf hun resultaten zien en hierop acties uitzetten. De teams besteden daarbij aandacht aan MVA (Melding Verbeter Actie), medicatieveiligheid en cliënttevredenheid ect. Het nieuwe systeem ondersteund de teams om methodisch en cyclisch te kunnen werken, het sparbord en actieplan ondersteunen de teams hierbij.

De uitbraak van het coronavirus heeft bij de medewerkers voor nog meer bewustwording gezorgd om persoonlijke hygiëne en handhygiëne toe te passen.

Methodisch werken & Digitalisering

Elke zorgmedewerker van De Wielewaal heeft in 2020 het zorgprogramma ’Methodisch werken & Digitalisering’’ gevolgd. Het 24-uurs zorgproces is beter geborgd doordat men meer methodisch werkt. Dit wordt versterkt door het werken in kleinere teams en het nieuwe zorgdossier. Door methodisch werken en digitalisering zijn er vaker familiegesprekken, omgangsoverleggen en multidisciplinaire overleggen. Het is bovendien sneller inzichtelijk geworden wie op welk moment betrokken moet worden. De uitbraak van het coronavirus heeft er voor gezorgd dat het digitaal overleggen versneld van de grond is gekomen en dit zal in de toekomst gebruikt blijven worden.

Overal in De Wielewaal wordt inmiddels gewerkt met een digitaal systeem voor het aftekenen van medicatie. Het digitaal aftekenen van medicatie zorgt ervoor dat het medicatiedistributiesysteem veilig en volgens de richtlijn kan worden uitgevoerd.

Trainingen

Gastvrouwen hebben een slikcursus en een transfercursus gevolgd. Het is voor hen belangrijk te weten hoe veilige zorg te bieden of de juiste hulp in te roepen wanneer zij dingen signaleren en observeren. Gastvrouwen zijn hierdoor zekerder in ondersteuning van cliënten, met name over risico’s als vallen en verslikking. De rol en verwachtingen zijn duidelijker geworden en gastvrouwen weten beter wie ze moeten betrekken wanneer ze zelf niet de oplossing kunnen bieden. 

In 2021 is er een basisscholing voor gastvrouwen en -heren op de agenda met o.a. als onderwerpen belevingsgerichte zorg, benaderingswijze en ziektebeelden.

Samenwerken

Samenwerking

In 2020 en 2021 is de samenwerking tussen Kleinschalig Wonen en Grootschalig Wonen versterkt. De samenwerking van zorgteams met horecateams en facilitaire teams mag nog meer versterkt worden. We willen de zorg rondom de cliënt nog meer als één geheel gaan zien. Daardoor streven wij binnen De Wielewaal naar een multidisciplinaire samenwerking, waarbij de lijntjes kort zijn tussen de verschillende disciplines en de zorgteams. Hierdoor kan er efficiënter overlegd worden en de behaalde resultaten geborgd in een eenduidige werkwijze.

Informatieavonden

Het in 2019 ingezette plan om drie keer per jaar een informatieavond voor cliënten en familie te geven heeft in 2020 geen doorgang kunnen vinden vanwege de coronamaatregelen. In 2021 willen we dit weer oppakken. Bij cliënten en families wordt geïnventariseerd welke thema’s aan bod moeten komen.

Samenzorg gesprekken

Het afgelopen jaar hebben we bij BrabantZorg onze manier van werken aangepast. Dit alles doen we natuurlijk vanuit wat ons drijft: Elke dag zo fijn mogelijk. Als organisatie gaan we aan de slag met de voorwaarden die nodig zijn om goed te kunnen samenwerken met de cliënt en zijn netwerk. Dat doen we door binnen heel BrabantZorg te gaan werken met zorgkompassen en klantprocessen en door met elke cliënt en zijn netwerk in gesprek te zijn via het Samen Zorggesprek.

We willen dat elke nieuwe cliënt als kennismaking altijd een Samenzorg Gesprek heeft waarin we belangrijke zaken met de cliënt bespreken én waarin we afspraken maken over hoe we willen samenwerken, wat is de hulpvraag. Het doel van het Samen Zorggesprek is dat het netwerk van de cliënt op een eenduidige manier in beeld gebracht wordt en dat het netwerk optimaal betrokken wordt. Door deze betrokkenheid en het versterken van het netwerk kan er beter gekeken worden naar de wensen en behoeften van de cliënt en hoe en door wie deze het beste ingevuld kunnen worden.

Belangrijk om te weten: De werkwijze van het Samen Zorggesprek is nog in de pilotfase en wordt  de komende periode geoptimaliseerd. Dit jaar hebben wij het voornemen om ook op de locatie De Wielewaal al een start te maken over ´hoe het samenzorg gesprek geïntroduceerd kan worden´.

Zorgtechnologie

Leefcirckels

In mei 2021 zijn de Leefcirkels binnen De Wielewaal met succes geïmplementeerd. Het uitgangspunt van 'Leefcirkels' is dat we de bewoners met dementie niet méér beperken dan strikt noodzakelijk. Door meer bewegingsvrijheid wordt de leefwereld van de bewoner groter en is er meer ontmoeting met andere bewoners en bezoekers.

Qwiek-up

De Qwiek-up is geïmplementeerd binnen de zorgteams en wordt dagelijks ingezet tijdens zorgmomenten.De Qwiek-up kan worden ingezet als zorginterventie, als activiteit of voor reminiscentie. Hij projecteert levensgroot beelden op het plafond of de muur, ondersteund met geluid en muziek en kan zo in iedere ruimte een beleving creëren.

De Qwiek-up producten bieden de mogelijkheid om belevingen af te stemmen op de persoonlijke behoeften en wensen van de bewoner en dragen op deze manier bij aan belevingsgerichte zorg.

Er is binnen de locatie steeds meer zorgtechnologie aanwezig en we blijven ons hierin ontwikkelen.