Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

Huiskamer project

Ook voor de cliënten van de leefteams met een complexere zorgvraag is in 2020 een huiskamerproject gestart met als doel om deze cliënten veiligheid, geborgenheid en meer aandacht te bieden zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Dagelijks zijn er maximaal acht bewoners in de huiskamer. Er zijn de hele dag door activiteiten, ook 's avonds. Omdat de vraag groeit zal in 2021 onderzocht worden of het project uitgebreid kan worden naar meer activiteiten of naar meer huiskamers.

Heelwijk maakt gebruik van een 'activiteitenbox' die rouleert tussen vier huiskamers zodat bewoners met familie zelf activiteiten kunnen uitvoeren. Ook is het voor de zorgmedewerkers op deze manier makkelijker om extra bezig te zijn met het welzijn van de bewoners. De inhoud wisselt per seizoen.

In 2020 is een vrijwilligerscoördinator gestart. Daarmee is ook gestart met het vraaggericht werken: Waar heeft een bewoner behoefte aan? Waar is een vrijwilliger goed in? We werken niet meer met een standaard activiteitenprogramma door terugkerend dezelfde dingen te doen, maar proberen op maat en op thema activiteiten te organiseren. Er wordt specifiek gekeken naar de wensen van bewoners. Wanneer iemand op Heelwijk komt wonen gaat iemand van het welzijnsteam in gesprek over de wensen en behoeften van deze cliënt.

In 2021 gaan we 24-uurs toezicht voor de huiskamers beter borgen door meer samen te werken met familie en vrijwilligers en meer gebruik te maken van zorgtechnologie.

De geestelijk verzorger en maatschappelijk werker onderzoeken of de eerder uitgevoerde partnergroepen in 2021 weer kunnen worden opgepakt. Hierin deelden de deelnemers bijvoorbeeld ervaringen rondom verlies, omgaan met je dementerende partner en hoe zorg ik goed voor mezelf. Het doel is dus ervaringen delen, kennis delen en ondersteuning en begeleiding bieden aan partners.

Eten & drinken

In 2020 is opgestart dat een professionele kok eens in de week komt koken op Kleinschalig Wonen. We willen dit 'live cooking' doorzetten in 2021. De beleving rondom eten en drinken wordt hierdoor anders en er wordt beter gegeten.

In 2021 gaan we meer op zoek naar de behoeftes van cliënten rondom wat ze graag eten en waar ze graag eten. Het nieuwe dossier gaat ons daar wellicht in helpen.

Methodisch werken

Deskundigheid

In 2020 is een kwaliteitsverpleegkundige gestart op de leefteams. De in 2020 ingezette weg om deskundigheid te bevorderen op thema's als medicatieveiligheid, het melden van incidenten (PLIC/PRISMA) en hygiëne wordt hiermee geborgd. Ook de ingezette visie 'samen werken we zo' en de invoer van een nieuw dossier in 2021 gaan ons helpen om methodisch werken te borgen.

Vrijwilligers hebben trainingen gevolgd rondom slikken, dementie en transfers en worden hierbij gecoacht door deskundigen op de werkvloer.

Vanuit de audit medicatie kwamen een aantal aandachtspunten naar voren. Zo gaan we werken met Medimo, waarbij er meer duidelijkheid gecreëerd wordt rondom de dubbele controle van medicatie. Ook worden de PLIC meldingen en risicosignalering bij medicatiefouten opgevolgd door deze maandelijks te bekijken en te bespreken. Deze krijgen dan een borging in de cliëntkaart/cliëntplan.

In 2021 wordt gestart met één à twee keer per jaar overleg met de apotheker en Specialist Ouderengeneeskunde om een medicatiereview te houden zodat het medicijngebruik bij clienten wordt geëvalueerd en geborgd.

Samenwerken

Door de ophoging van uren van behandelaren in 2019 is de samenwerking met behandelaren intensiever geworden. Dit is versterkt door de coronacrisis en komt de kwaliteit van de zorg ten goede. We willen dit graag vasthouden in 2021.

De laatste teams zijn bezig met afronden van het traject Zelforganisatie. Dit wordt gecombineerd met de nieuwe werkwijze 'samen werken we zo'. Structureel werken met SPARbord en Actieplan blijft aandacht vragen in 2021.

De samenwerking tussen de leefteams en afdeling Binnenhof is versterkt. Medewerkers worden flexibeler ingezet en uitwisseling van medewerkers tussen deze afdelingen wordt actief ondersteund. Hierdoor wordt van elkaar geleerd en kan men meer gebruikmaken van elkaars talenten.

De samenwerking tussen huishoudelijk medewerkers en horecamedewerkers en de zorgteams is beter geworden door huishoudelijk medewerkers en horecamedewerkers meer bij de zorg te betrekken. Deze medewerkers kijken iedere dag op het dagstaatbord bij de zorgteams om op de hoogte te zijn van bijzonderheden.

In 2021 willen we de 'briefing' van vrijwilligers weer opstarten. Aan het begin van een dienst worden vrijwilligers meegenomen in de bijzonderheden rond het werk en de bewoners zodat ze op de hoogte zijn om hun activiteiten goed vorm te kunnen geven.

Voor cliënten 'zonder behandeling' willen we in 2021 multidisciplinaire overleggen (MDO's) met huisartsen vorm gaan geven.

De Cliëntenraad van Heelwijk heeft geen kans gezien het project familiecoach verder uit te diepen wegens te weinig bemensing en in 2021 gaan we actief op zoek naar andere manieren van medezeggenschap en mogelijkheden om samenwerking met bewoners en familie nog meer te versterken.

Zorgtechnologie

De technische voorbereiding voor leefcirkels zal plaatsvinden eind 2020. Vanwege de coronamaatregelen is het niet helemaal duidelijk op welk moment de leefcirkels daadwerkelijk in gebruik genomen kunnen worden. Doel is om in 2021 te starten met leefcirkels.

Op Kleinschalig Wonen woont een 'interactieve poes' en gebruikt een bewoner het Vivago zorghorloge om het slaappatroon te monitoren en hier zo op in te kunnen spelen.

In 2021 gaan we bekijken of de inzet van Medido meerwaarde heeft in de zelfredzaamheid van de bewoners.

De tovertafel gaan we in 2021 ook in de leefteams inzetten.

In coronatijd is veel gebruikgemaakt van tablets om te beeldbellen. Ook in tijden waar de locatie gewoon open is, blijft er vraag naar beeldbellen. Daarom willen we de ondersteuning hierin graag vasthouden in 2021.

Er is de wens om een Silverfit aan te schaffen om beweging en beleving te stimuleren. In 2021 wordt bekeken of we de financiering hiervoor rond kunnen krijgen.