Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

Huiskamer project

Binnen de leefteams is complexere zorgvraag gegroeid in 2021. Hierdoor is het huiskamerproject uitgebreid met als doel om deze cliënten veiligheid, geborgenheid en meer aandacht te bieden zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Dagelijks zijn er maximaal acht bewoners in de huiskamer. Er zijn de hele dag door activiteiten, ook ’s avonds. Omdat de vraag groeit zal in 2021 onderzocht worden of het project uitgebreid kan worden naar meer activiteiten of naar meer huiskamers.

Heelwijk maakt gebruik van een ‘activiteitenbox’ die rouleert tussen vier huiskamers zodat bewoners met familie zelf activiteiten kunnen uitvoeren. Ook is het voor de zorgmedewerkers op deze manier makkelijker om extra bezig te zijn met het welzijn van de bewoners. De inhoud wisselt per seizoen.

In 2021 zijn we gestart met het vraaggericht werken: Waar heeft een bewoner behoefte aan? Waar is een vrijwilliger goed in? We werken niet meer met een standaard activiteitenprogramma door terugkerend dezelfde dingen te doen, maar proberen op maat en op thema activiteiten te organiseren. Er wordt specifiek gekeken naar de wensen van bewoners. Wanneer iemand op Heelwijk komt wonen gaat iemand van het welzijnsteam in gesprek over de wensen en behoeften van deze cliënt.

Vanuit de kwaliteitsgelden zijn er meer gastvrouwen in de huiskamers gezet om toezicht en veiligheid te waarborgen.

De geestelijk verzorger en maatschappelijk werker onderzoeken of de eerder uitgevoerde partnergroepen in 2021 weer kunnen worden opgepakt. Hierin deelden de deelnemers bijvoorbeeld ervaringen rondom verlies, omgaan met je dementerende partner en hoe zorg ik goed voor mezelf. Het doel is dus ervaringen delen, kennis delen en ondersteuning en begeleiding bieden aan partners. De behoefte bestaat nog steeds, nu de coronamaatregelen versoepelen zal hier ook weer actief naar gekeken worden.

Eten & drinken

Live cooking is nog steeds actief, de beleving rondom eten en drinken wordt hierdoor anders en er wordt beter gegeten.

Behoeftes van cliënten rondom wat ze graag eten en waar ze graag eten wordt actief bij iedere inhuizing gevraagd en vastgelegd. Dit wordt minimaal 2x per jaar geëvalueerd.

Methodisch werken

Deskundigheid

Het nieuwe dossier Puur Woonzorg is geïntroduceerd en de teams zijn hier actief mee aan de slag gegaan. Het dossier helpt om methodisch te werken. Daarnaast worden de teams actief geschoold op verschillende thema’s.

Vrijwilligers hebben trainingen gevolgd rondom slikken, dementie en transfers en worden hierbij gecoacht door deskundigen op de werkvloer.

Vanuit de audit palliatieve zorg is bekendheid van verschillende functies binnen BrabantZorg naar voren gekomen die nu actief worden ingezet om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Scholing palliatieve zorg is gepland voor oktober 2021.

Verschillende audits staan nog voor het najaar gepland.

In 2021 wordt gestart met één à twee keer per jaar overleg met de apotheker en Specialist Ouderengeneeskunde om een medicatiereview te houden zodat het medicijngebruik bij cliënten wordt geëvalueerd en geborgd.

Samenwerken

Door de ophoging van kwaliteitsgelden van behandelaren is de samenwerking intensiever geworden. Dit is versterkt door de coronacrisis en komt de kwaliteit van de zorg ten goede. Voor 2021 geldt dit met name voor de logopediste en de diëtiste.

Teams zijn vanuit de werkwijze ‘samen werken we zo’ kleiner geworden waardoor de teams meer verantwoordelijkheid hebben gekregen rondom de zorg en samenwerking. Ieder team bestaat uit maximaal 12 zorgmedewerkers. Vanuit deze kleinere teams kennen cliënten en medewerkers elkaar beter, zijn de lijntjes korter en verbetert de kwaliteit van zorg. Structureel werken met SPARbord en Actieplan blijft aandacht vragen in 2021.

De samenwerking tussen huishoudelijk medewerkers,  horecamedewerkers en de zorgteams is beter geworden door huishoudelijk medewerkers en horecamedewerkers meer bij de zorg te betrekken. Deze medewerkers kijken iedere dag op het dagstaatbord bij de zorgteams om op de hoogte te zijn van bijzonderheden.

In 2021 willen we de ‘briefing’ van vrijwilligers weer opstarten. Aan het begin van een dienst worden vrijwilligers meegenomen in de bijzonderheden rond het werk en de bewoners zodat ze op de hoogte zijn om hun activiteiten goed vorm te kunnen geven.

Voor cliënten ‘zonder behandeling’ zijn we in 2021 multidisciplinaire overleggen (MDO’s) met huisartsen vorm gaan geven.

De Cliëntenraad van Heelwijk heeft geen kans gezien het project familiecoach verder uit te diepen wegens te weinig bemensing en in 2021 gaan we actief op zoek naar andere manieren van medezeggenschap en mogelijkheden om samenwerking met bewoners en familie nog meer te versterken.

Zorgtechnologie

De technische voorbereiding voor leefcirkels eindigt in juni 2021. Het doel is om de leefcirkels in oktober 2021 in gebruik te nemen. Tot die tijd wordt familie op de hoogte gebracht en worden de teams voorbereid en geschoold.

Op Kleinschalig Wonen woont een ‘interactieve poes’ en gebruikt een bewoner het Vivago zorghorloge om het slaappatroon te monitoren en hier zo op in te kunnen spelen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de Daza bedscan.

In 2021 gaan we bekijken of de inzet van Medido meerwaarde heeft in de zelfredzaamheid van de bewoners.
De tovertafel wordt actief ingezet bij de leefteams en kleinschalig wonen.

Ten tijde van corona is veel gebruikgemaakt van tablets om te beeldbellen. Ook in tijden waar de locatie gewoon open is, blijft er vraag naar beeldbellen. Daarom willen we de ondersteuning hierin graag vasthouden in 2021.

Silverfit is aangeschaft vanuit de koningsspelen die zijn georganiseerd met de basisscholen van Heesch.