Leren en werken aan kwaliteit

Locatie Katwijk biedt zorg en ondersteuning vanuit de visie 'Elke dag zo fijn mogelijk'. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is positieve gezondheid, waarbij bewoners ondersteund worden bij de invulling van een zinvolle dag. We bieden persoonsgerichte zorg, laten de regie bij bewoners zelf en ondersteunen hen waar nodig. Op deze manier ligt de nadruk op een betekenisvol leven. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met naasten van de bewoners. Medewerkers en vrijwilligers krijgen training om aan eventuele veranderende hulpvraag te kunnen voldoen.

Een zinvolle dag

Om te zorgen dat onze bewoners een fijne dag ervaren, zijn de welzijnscoördinatoren aan het zoeken naar een andere invulling van activiteiten. We merken dat er een veranderende behoefte is waardoor er een verschuiving plaatsvindt van grote groepsactiviteiten naar meer individuele activiteiten. Ook de welzijnscoaches, die in 2020 gestart zijn, zorgen voor meer aandacht voor het welzijn van onze bewoners. Hier willen we in 2021 mee doorgaan.

Ook zijn we aan het kijken hoe we meer nabijheid kunnen bieden in de huiskamer: de teams zijn aan het zoeken naar een functieniveau wat het beste past bij deze wens. In 2021 gaan we onderzoeken hoe we dit multidisciplinair kunnen aanpakken.

De huiselijkheid van Kleinschalig Wonen nemen we ook onder de loep. Er wordt gekeken welke huishoudelijke taken bijdragen aan deze huiselijkheid en welke taken we bij de zorg weg kunnen halen, waardoor er meer tijd over is voor aandacht voor de zorg en het welzijn.

Eten & drinken

De herinrichting van het restaurant heeft ertoe bijgedragen dat er in het restaurant ruimte is voor dagbesteding en recreatieve evenementen.

De horecamedewerkers hebben op de afdelingen Kleinschalig Wonen ondersteuning verleend om de kwaliteit van voeding te waarborgen. In 2020 is een project geweest waarbij de zorgassistenten en de kok samen hebben gekeken hoe de kwaliteit van het eten en drinken verbeterd kon worden. Aandachtspunten waren hierbij gezond en vers eten. De menucyclus die hieruit is voortgekomen, is geïmplementeerd op locatie. Er zijn extra metingen geweest door H&F om te kijken of de kwaliteit verbeterd is.

Vanuit het Bourgondische beleid is er al geruime tijd aandacht voor bereiding van voedsel met (zoveel mogelijk) duurzame verse producten. Door aanpassingen in het bestelsysteem wordt in 2021 nog extra aandacht besteed aan het voorkomen van voedselverspilling. Ook wordt extra aandacht besteed aan hygiëne.

In 2020 maakten we een start met een nieuwe vorm van navraag doen bij cliënten over hun ervaringen met het eten. Meerdere malen per jaar wordt door middel van kaartjes met smileys gevraagd naar de ervaringen van cliënten, om de kwaliteit van het eten en drinken te waarborgen. Hier gaan we in 2021 mee verder.

In 2021 willen we extra aandacht besteden aan het vastleggen in het dossier wat de wensen van onze bewoners zijn op het gebied van eten en drinken. De verwachting is dat het nieuwe zorgdossier PUUR dit zal ondersteunen.

Methodisch werken

Deskundigheid

Zelforganisatie is nog niet binnen alle teams geborgd en vanwege de komst van Samen Werken We Zo (SWWZ) is er gekozen om op maat per huisje vervolgsessies te houden. Helaas hebben deze nog niet overal doorgang kunnen vinden door de corona-ontwikkelingen, maar deze sessies zullen naar verwachting in 2020 nog afgerond worden. Door deze sessies zijn teams beter elkaars talenten gaan herkennen en maken ze meer gebruik van de competenties van zichzelf en van elkaar. In de teamafspraken die gemaakt worden voor SWWZ komen ook deze kwaliteiten duidelijker naar voren.

Intervisie

In het eerste kwartaal van 2019 is er een pilot gestart met een nieuwe/andere intervisiemethodiek. Deze methodiek is opgesteld in samenwerking met de opleidingsadviseur. Er is gebleken dat de zelforganiserende teams behoefte hebben aan meer ondersteuning/coaching bij samenwerken. De focus zal liggen op elkaar open vragen leren stellen en feedback geven. De pilot heeft met één team plaatsgevonden. Naar aanleiding van de uitkomsten van de pilot zullen in 2020 eerst de teams van Kleinschalig Wonen starten, om vervolgens ook door de andere teams gevolgd te worden. De intervisie wordt begeleid door de kwaliteitsverpleegkundige. Vanwege de coronamaatregelen is deze intervisie gestopt, maar zal in 2021 weer verder opgepakt worden.

Ergonomisch werken

Om medewerkers te ondersteunen bij de werkzaamheden en aandacht te houden voor de juiste lichamelijke belasting, is in 2019 een ergocoach opgeleid. Ook in 2020 zijn er trainingen gegeven om medewerkers te begeleiden in de juiste lichamelijke belasting en heeft de ergocoach gevraagd en ongevraagd adviezen gegeven.

Audits

Ook vanuit de interne en externe audits komen signalen naar voren waaraan we werken vanuit het actieplan. Zo is er een audit door de GGD uitgevoerd op het thema hygiëne, waarbij de volgende onderwerpen getoetst zijn: algemene hygiëne, hygiëne van cliënten, bouw- en inrichting, medische en verpleegkundige zorg en schoonmaken en desinfecteren. In 2021 gaan we met deze onderwerpen verder aan de slag.

Samenwerken

Aangename verhuizing

Om de verhuizing van nieuwe cliënten van thuis naar locatie Katwijk goed te laten verlopen, vinden er onder leiding van de gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP) regelmatig gesprekjes plaats met nieuwe cliënten. Ook de welzijnscoaches besteden specifieke aandacht tijdens de periode van inhuizen en gewenning.

Samenstelling team

Katwijk heeft afgelopen jaar een positieve ontwikkeling doorgemaakt in het welzijn van de cliënt. Vrijwilligers spelen hierin ook een grote rol. Vanwege de corona uitbraak was de inzet van onze vaste vrijwilligers beperkt. Dit heeft extra aandacht gekregen van de vrijwilligerscoördinatoren. Vrijwilligers die specifieke taken hadden zijn ook na de coronapiek weer teruggekomen. In 2020 hebben vrijwilligers deelgenomen aan de scholing 'Dementie vriendelijk'. Hierdoor hebben zij meer inzicht gekregen in deze ziekte en kunnen zij beter omgaan met veranderd gedrag.

In 2020 zijn de zorgteams anders ingedeeld en zijn we gestart om medewerkers zoveel mogelijk in één huisje zorg te laten verlenen. Hiermee zal de richtingwijzer 'ik vraag het u' vanuit de visie van BrabantZorg beter vormgegeven kunnen worden. Dit zal in 2021 zijn vervolg hebben bij het overgaan naar SWWZ.

Team Welzijn en de zorgassistenten gaan meer samenwerken. Huishoudelijke ondersteuning op Kleinschalig Wonen wordt uitgebreid, zodat de huishoudelijke last van de zorgmedewerkers afneemt.

De welzijnscoaches, met achtergronden in toegepaste psychologie en sociaalpedagogische hulpverlening, hebben een methode ontwikkeld om met behulp van pictogrammen het gesprek aan te gaan met bewoners met dementie. Alle teams worden nu ondersteund door een welzijnscoach.

Tijdens de corona uitbraak zijn er een aantal behandelaren vast toegewezen aan de locaties, wat geleid heeft tot een verbeterde samenwerking. Ook de inzet van de kwaliteitsgelden met daardoor meer mogelijkheden tot multidisciplinair samenwerken, heeft bijgedragen aan deze verbeterde samenwerking.

In samenwerking met de collega's van Horeca & Facilitair is een plan opgesteld voor de uitvoering van de huishoudelijke taken. Dit houdt in dat er op zowel zorgvlak, als op het vlak van hygiëne een kwaliteitsverbetering ontstaat. Door deze samenwerking kunnen de verzorgenden op Kleinschalig Wonen zich meer bezighouden met zorgtaken.

Renovatie Kleinschalig wonen

In 2019 is er een start gemaakt met de voorbereidingen voor de renovatie van alle Kleinschalig Wonen woningen. In 2020 zou gestart worden met de renovatie maar dit heeft vertraging opgelopen en gaat in 2021 uitvoering krijgen.

Zorgtechnologie

Binnen BrabantZorg zijn Consulenten Zorgtechnologie dagelijks bezig met het ondersteunen van de locaties rondom de inzet van zorgtechnologie. Op Katwijk is er regelmatig overleg tussen de consulent en de kwaliteitsverpleegkundige. Katwijk maakt al veel gebruik van zorgtechnologie, onder andere op de volgende gebieden:

Leefcirkels

Op Katwijk zijn de leefcirkels al een aantal jaren in gebruik. Hierdoor worden onze bewoners, waar mogelijk, minder beperkt in hun vrijheid tot bewegen en dit draagt direct bij aan een fijne dag.

Domotica

Op dit moment loopt er een onderzoek naar inzet van domotica gedurende de nacht.

Medimo

Het digitaal aftekenen van medicatie is op Katwijk geïmplementeerd en bevalt goed.

Medido

Deze medicijndispencer, waarbij bewoners op vaste tijden de medicatie vanuit een kastje krijgen aangeboden, wordt nog niet regelmatig ingezet. In 2021 gaan we kijken waar dit meerwaarde zou hebben bij het bevorderen van de zelfstandigheid van onze bewoners.