Leren en werken aan kwaliteit

Locatie Katwijk biedt zorg en ondersteuning vanuit de visie 'Elke dag zo fijn mogelijk'. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is positieve gezondheid, waarbij cliënten ondersteund worden bij de invulling van een zinvolle dag.

Een zinvolle dag

We bieden persoonsgerichte zorg, laten de regie bij cliënten en ondersteunen hen waar nodig. Op deze manier ligt de nadruk op een betekenisvol leven. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met naasten van de cliënten. Medewerkers en vrijwilligers zijn getraind om aan eventuele veranderende hulpvraag te kunnen voldoen.

De cliënten worden betrokken bij de invulling van een een fijne dag, met behulp van het nieuwe dossier kunnen de individuele behoeften van de cliënt goed worden vastgelegd. Familie participatie wordt gestimuleerd. De welzijnscoaches ondersteunen bij het maken van deze keuzes. Er is een veranderende behoefte waardoor een verschuiving plaatsvindt van grote groepsactiviteiten naar meer individuele activiteiten. Dit wordt in 2021 verder opgepakt.

Er is voldoende materiaal beschikbaar zodat een ruim aanbod aan activiteiten gerealiseerd kan worden, daarnaast biedt de kleinschalige woonvorm de mogelijkheid voor de cliënten om deel te nemen aan huishoudelijke taken. Zoals was vouwen, ondersteuning bij koken enzovoorts. Op deze manier blijft de cliënt waar mogelijk zoveel mogelijk betrokken bij het dagelijks leven.

Met het inzetten van kwaliteitsgelden is in 2021 een start gemaakt, waardoor toezicht geborgd is door het inzetten van een extra vlinder dienst tijdens de intensieve zorgmomenten. Daarnaast wordt gedurende de nacht een extra medewerker ingezet. Ook wordt hierbij gebruikt gemaakt van de nieuwe ontwikkelingen betreffende zorgtechnologie.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de inzet van zorgtechnologie bij het bevorderen van de zelfstandigheid van de cliënten.

Eten & drinken

In 2021 worden de keukens en huiskamers van kleinschalig wonen vernieuwd. De horecamedewerkers zullen vanaf 2021 kleinschalig wonen ondersteunen om de kwaliteit van voeding te verbeteren en te waarborgen.

Het hanteren van een menucyclus is hieruit voortgekomen en geïmplementeerd op locatie. Er worden extra metingen gedaan door H&F om te kijken of de kwaliteit verbeterd is.

Door aanpassingen in het bestelsysteem wordt in 2021 nog extra aandacht besteed aan het voorkomen van voedselverspilling. Ook wordt extra aandacht besteed aan hygiëne.

In 2020 hebben wij als locatie een start gemaakt met een nieuwe vorm van navraag bij cliënten over hun ervaringen met het eten. Meerdere malen per jaar wordt door middel van kaartjes met smileys gevraagd naar de ervaringen van cliënten, om de kwaliteit van het eten en drinken te verbeteren of te waarborgen. Hier gaan wij in 2021 mee verder.

In 2021 willen we extra aandacht besteden aan het vastleggen in het dossier wat de wensen van de cliënten zijn op het gebied van eten en drinken. Het nieuwe zorgdossier PUUR ondersteunend dit proces.

Methodisch werken

Deskundigheid

De teams waar zelforganisatie nog niet voldoende waren geborgd hebben in 2020 en 2021 extra sessies zelforganisatie doorlopen. Door het verkleinen van de teams en deze sessies zijn teams beter elkaars talenten gaan herkennen en maken ze meer gebruik van de competenties van zichzelf en van elkaar. Door de teamafspraken die gemaakt worden voor Samen Werken We Zo (SWWZ) komen ook deze kwaliteiten duidelijker naar voren.

Het nieuwe Puur woondossier en het traject SWWZ geeft hierbij ondersteuning.

Ergonomisch werken

Om medewerkers te ondersteunen bij de werkzaamheden en aandacht te houden voor de juiste lichamelijke belasting, worden regelmatig trainingen gegeven om medewerkers te begeleiden in de juiste lichamelijke belasting, daarnaast heeft de ergocoach de mogelijkheid voor individuele begeleiding. Er is sprake van voldoende hulpmiddelen om het ergonomisch werken te bevorderen.

Audits

Vanuit de interne en externe audits komen signalen naar voren waaraan we werken vanuit het actieplan. Zo is er een audit door de GGD uitgevoerd op het thema hygiëne, waarbij de volgende onderwerpen getoetst zijn: algemene hygiëne, hygiëne van cliënten, bouw- en inrichting, medische en verpleegkundige zorg en schoonmaken en desinfecteren. In 2021 heeft dit geleid tot een plan van aanpak, dit wordt getoetst door middel van het regelmatig afnemen van hygiëne tracers.

Samenwerken

Aangename verhuizing

Om de verhuizing van nieuwe cliënten van thuis naar locatie Katwijk goed te laten verlopen, vinden er onder leiding van de gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP) regelmatig gesprekken plaats met nieuwe cliënten. Ook de welzijnscoaches besteden specifieke aandacht tijdens de periode van inhuizen en gewenning. Om de dag van de verhuizing zo aangenaam mogelijk te maken wordt er kritisch naar mogelijkheden van kennismakingsgesprekken en informatie delen voorafgaand aan deze dag. Dit geeft meer rust aan de cliënt en familie tijdens de dag van verhuizen.

Samenstelling team

Katwijk heeft afgelopen jaar een positieve ontwikkeling doorgemaakt in het welzijn van de cliënt. Vrijwilligers spelen hierin een grote rol. Vanwege de corona uitbraak was de inzet van onze vaste vrijwilligers beperkt. Dit heeft extra aandacht gekregen van de vrijwilligerscoördinatoren. Vrijwilligers die specifieke taken hadden zijn ook na de corona piek weer teruggekomen. In 2020 hebben vrijwilligers deelgenomen aan de scholing ‘Dementie vriendelijk’. Hierdoor hebben zij meer inzicht gekregen in deze ziekte en kunnen zij beter omgaan met veranderd gedrag. Desgewenst kan dit nogmaals herhaald worden voor nieuwe vrijwilligers.

In 2020 zijn de zorgteams anders ingedeeld en zijn we gestart om medewerkers zoveel mogelijk in één huisje zorg te laten verlenen. Hiermee zal de richtingwijzer ’ik vraag het u’ vanuit de visie van BrabantZorg beter vormgegeven kunnen worden. Dit heeft in 2021 vervolg gekregen bij het overgaan naar SWWZ.

De welzijnscoaches, met achtergronden in toegepaste psychologie en sociaal pedagogische hulpverlening, hebben een methode ontwikkeld om met behulp van pictogrammen het gesprek aan te gaan met bewoners met dementie. Alle teams worden nu ondersteund door een welzijnscoach.

In samenwerking met de collega's van Horeca & Facilitair is een plan opgesteld voor de uitvoering van de huishoudelijke taken. Dit houdt in dat er in zowel zorg, als op het gebied van hygiëne een kwaliteitsverbetering ontstaat. Door deze samenwerking kunnen de verzorgenden op de afdeling Kleinschalig Wonen zich meer bezighouden met zorgtaken.

Renovatie Kleinschalig wonen

In 2019 is er een start gemaakt met de voorbereidingen voor de renovatie van alle Kleinschalig Wonen woningen. In 2020 zou gestart worden met de renovatie maar dit heeft vertraging opgelopen en gaat in 2021 uitvoering krijgen. De verwachting is een afronding van de renovatie in het eerste kwartaal van 2022.

Zorgtechnologie

Binnen BrabantZorg zijn Consulenten Zorgtechnologie dagelijks bezig met het ondersteunen van de locaties rondom de inzet van zorgtechnologie. Op Katwijk is er regelmatig overleg tussen de consulent en de kwaliteitsverpleegkundige. Katwijk maakt veel gebruik van zorgtechnologie, onder andere op de volgende gebieden:

Leefcirkels

Op Katwijk zijn de leefcirkels al een aantal jaren in gebruik. Hierdoor worden onze bewoners, waar mogelijk, minder beperkt in hun vrijheid tot bewegen en dit draagt direct bij aan een fijne dag.

Domotica

Op dit moment loopt er een onderzoek naar inzet van domotica gedurende de nacht.

Medimo

Het digitaal aftekenen van medicatie is op Katwijk geïmplementeerd en bevalt goed.

Medido

Deze medicijndispenser, waarbij bewoners op vaste tijden de medicatie vanuit een kastje krijgen aangeboden, wordt nog niet regelmatig ingezet. In 2021 gaan we kijken waar dit meerwaarde zou hebben bij het bevorderen van de zelfstandigheid van onze bewoners.