Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

In 2020 is de formatie gastvrouwen met de helft verminderd op Kleinschalig Wonen. Deze ontwikkeling wijkt af van het plan dat voor 2020 was opgesteld. De formatie gastvrouwen is verminderd, zodat meer kwalitatief goede zorg geboden kon worden door zorgmedewerkers. Dit was namelijk nodig. Het effect van minder gastvrouwen op Kleinschalig Wonen is te merken. Er is weer minder toezicht en ondersteuning in de huiskamers. Er is meer budget gerealiseerd vanuit kwaliteitsgelden en daar zijn helpende voor aangenomen.

Jezelf mogen zijn

Het onderwerp tolerantie heeft binnen Laarstede in 2020 geen prioriteit gekregen in verband met corona. Het keurmerk ‘’De Roze Loper’’ is wel behaald. Een signaal is afgegeven, er wordt nog bekeken hoe in 2021 dit onderwerp wordt vormgegeven.  

Welzijn

In 2020 is er extra aandacht gekomen voor vernieuwingen van het activiteitenaanbod en het welbevinden van de cliënten. De evenementencoördinator maakt veel gebruik van haar connecties in Nistelrode. Tijdens de coronacrisis heeft zij een grote rol gespeeld in het realiseren van een tweede bezoekerstent voor de cliënten van Laarstede. De individuele- en de groepsactiviteiten worden steeds verder uitgebreid, passend bij de wensen en behoeften van de bewoner(s). Daarbij zijn de landelijke corona maatregelen in acht genomen.

De dagbesteding is in 2020 uitgebreid naar vijf hele dagen, waardoor Laarstede cliënten meer structuur en activiteiten kan aanbieden, aangesloten op de wensen en behoeften.

Samen met de vrijwilligerscoördinator is op Laarstede begin 2021 gestart met de zoektocht naar een goede match tussen vrijwilligers en bewoners. Daarnaast wordt gekeken of verbindingen tussen bewoners gestimuleerd kunnen worden, zodat de ene bewoner als ‘vrijwilliger’ voor de andere bewoner kan functioneren.

Dagbehandeling ‘t Stekkie gaat in juli 2021 Laarstede verlaten en zal zich gaan vestigen in Herpen. De tuinkamers en de doorgang naar de binnentuin zullen voor de bewoners van Laarstede worden ingericht. Per september wordt er een werkgroep opgericht. Concrete plannen zullen multidisciplinair gemaakt worden. Met als doel de dagbesteding zeven dagen in de week aan te kunnen en de verzwaring van zorg te kunnen blijven bieden.

Eten & drinken

Duurzame verse producten

In 2020 is een vervolg gegeven aan de samenwerking met leveranciers van duurzame verse producten. Daarnaast wordt het aanbod blijvend gemonitord. Er zijn echter zorgen ontstaan over het 'prijskaartje', omdat dergelijke producten zorgen voor een behoorlijke kostenstijging. Hierover moet BrabantZorg in 2021 een uitspraak doen. Het draagvlak voor deze initiatieven moet groot genoeg zijn, omdat je er financieel slechter uitkomt.

Sinds april 2021 wordt er gericht twee stuks fruit per dag aangeboden. Daarnaast wordt er in het weekend een extra lekkernij aangeboden tijdens het souper.

Ervaringsonderzoek

In 2020 zijn de 'meet- en eetbijeenkomsten' voortgezet. Tijdens deze bijeenkomsten worden de cliënt en een familielid uitgenodigd om ervaringen te delen op het gebied van horeca en huishouding. Dit levert mooie verbeterpunten op. Laarstede blijft dergelijke bijeenkomsten organiseren, ondanks dat de vorm misschien wijzigt door nieuwe inzichten. Dit wordt continu geëvalueerd, dus dit blijft in 2021 ook zo. De audit eten en drinken is verplaatst naar januari 2022. 

Keuze aanbod maaltijden

In het begin van 2021 is onderzocht hoe een nieuwe vorm te geven aan het eten en drinken. Samen met het team gaan we terug naar het zelfstandig koken op de woning volgens de richtlijnen die BrabantZorg hanteert. De gastvrouwen volgen een cursus om te koken volgens een menucyclus. Wanneer deze cursus is afgerond zal in oktober 2021 gestart worden met koken op de woningen.

Scheiden van afval

In 2020 is aandacht besteed aan het scheiden van afval. Samen met cliënten en medewerkers is gekeken naar de mogelijkheden om zoveel mogelijk afval te scheiden. In 2021 wordt bekeken hoe medewerkers extra te stimuleren zodat ze hier zelfstandig mee aan de slag kunnen gaan. We hopen dat (sommige) medewerkers dit dan als een rol gaan zien en dat nog een extra verbeterslag wordt gemaakt. Er wordt steeds bewuster omgegaan met het scheiden van afval. De teams worden hierin gefaciliteerd. 

Methodisch werken

Deskundigheid

Binnen Laarstede denken we in mogelijkheden en proberen we zo veel mogelijk te voldoen aan de wensen en behoeften van de cliënt. We geven onze zorg- en dienstverlening vorm vanuit onze visie 'Elke dag zo fijn mogelijk'. Er is ieder jaar aandacht voor ontwikkeling en scholing en daarmee deskundigheidsbevordering.

Om goed aan te sluiten bij de veranderende, vaak meer complexere hulpvraag van cliënten, is in 2020 aandacht besteed aan 'belevingsgerichte zorg' en zijn medewerkers hierin geschoold. Hiervoor zijn bijeenkomsten georganiseerd, waar een video-interactie tussen een bewoner en een medewerker werd getoond. Dit is vervolgens met de groep geëvalueerd, wat gebeurt hier en hoe kunnen wij hier iets in betekenen? Daarnaast is er sinds april 2020 ook een Consulent Belevingsgerichte zorg twee dagen per week aanwezig in Laarstede voor ondersteuningsvraagstukken.

Vanwege corona was het lastig om hiervoor in teamverband samen te komen. Voor 2021 hebben de teams zelf bepaalt hoe vaak er standaard overleg rondom belevingsgerichte zorg plaatsvindt: Zo zijn er maandelijks teamoverleggen gepland, waarbij de ene maand een klinische les ingepland staat en de andere maand een bewonersbespreking. Dit was op Kleinschalig wonen. Op de reguliere afdeling zien we toename van zorgvraag, gedragsverandering en dementie. Daarom wordt dit programma in 2021 ook overgenomen voor de zorgteams van regulier.

In 2020 is de coachende rol van de verpleegkundige en kwaliteitsverpleegkundige doorgezet met als doel om de basiskwaliteit van zorg op orde te houden. Er heeft veel 'coaching on the job' plaatsgevonden. De verpleegkundige en kwaliteitsverpleegkundige hebben veel meegekeken met de werkwijze van zorgmedewerkers in het primaire proces. Hierin zijn grote verbeterslagen gemaakt.

In 2021 zijn er werkgroepen opgestart met de kwaliteitsverpleegkundige en de verpleegkundigen. Deze werkgroepen pakken gerichte signalen op en gaan op zoek naar verbetermogelijkheden om de kwaliteit van zorg zo optimaal mogelijk te houden. Daarnaast is er collegiale interventie. De vraag is bij de academie uitgezet om een leerling verpleegkundige te plaatsen op Laarstede.

in 2021 wordt er gekeken naar wat de vrijwilligers nodig hebben om hun werkzaamheden optimaal uit te kunnen voeren.

In 2020 en 2021 is de verbinding tussen de teams en disciplines op Kleinschalig Wonen toegenomen. Disciplines worden makkelijker gevonden daar zij een coachende rol aannemen op de afdeling. Dit heeft er onder meer toe geleid dat het ergonomisch werken meer aandacht heeft gekregen en medewerkers weten waar zij hun vragen kunnen neerleggen.

Cleanlease

Sinds 2020 beschikt Laarstede kleinschalig wonen over een Vacusan. Dit is een machine, voorzien met een bacteriefilter, die de zakken met incontinentiematerialen vacuüm zuigt en dicht sealt. De zakken die hiervoor gebruikt worden laten nauwelijks geuren door.

Samenwerken

Familie participatie

In 2020 is in Laarstede veel aandacht geweest voor de samenwerking tussen cliënten en familieleden, medewerkers en disciplines. Hierbij is stilgestaan bij communicatie en het verbeteren van zorg. Op Kleinschalig Wonen zijn twee familieavonden gepland, maar er heeft er helaas maar één kunnen plaatsvinden in verband met corona. Gedurende de coronacrisis is iedere twee weken een coronanieuwsbrief verzonden naar de familie, wat als zeer prettig is ervaren. Cliënten en familie werden op deze manier op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen Laarstede. 

Vanaf oktober 2021 zullen er weer familieavonden gepland gaan worden wanneer de maatregelen dit toelaten. Familie is actief benaderd om te ondersteunen tijdens de maaltijden, waar uit voort komt dat enkele familieleden zich hebben aangemeld.

Team samenwerking

In 2020 is beter samengewerkt in Laarstede. Zowel binnen teams als tussen teams. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking tussen verschillende behandeldisciplines en zorgteams, maar ook met het team Horeca en Facilitair. Deze ontwikkeling is door de corona crisis sterk gestimuleerd. In 2021 wil Laarstede deze ontwikkeling borgen door hierop te coachen. We zijn gestart met een locatie overleg met eigen SPAR-bord en actieplan. Alle teams zijn vertegenwoordigd in dit overleg. Het doel van dit overleg is om de onderlinge samenwerking te optimaliseren in het kader van ‘Elke dag zo fijn mogelijk’ voor de cliënt.  

Veerkracht

In 2020 zijn geen themabijeenkomsten rondom veerkracht georganiseerd voor alle medewerkers. Er is in 2020 afgeweken van de 'standaard' veerkracht gesprekken, er zijn andere gesprekken hierover gevoerd. Twee tot driejaar achter elkaar hetzelfde veerkrachtformulier gebruiken heeft namelijk geen toegevoegde waarde. Deze manier van gesprekvoering wordt ook doorgezet naar 2021. Er worden volop gesprekken gevoerd waarbij stil wordt gestaan bij de impact van het afgelopen jaar met corona en de invloed op de veerkracht.  

Zelforganisatie

Medewerkers werken in teams samen op basis van zelforganisatie. De borging van deze methodiek is echter niet goed geweest in 2020.  ‘Samen werken we zo’ heeft ondersteuning geboden om zelforganisatie de borgen. Er wordt wel goed gebruikgemaakt van het actieplan en sparbord. Het sparbord is in Laarstede de agenda voor het teamoverleg. Daarnaast wordt er veel aan coaching gedaan rondom zelforganisatie, zo wordt er veel teruggelegd bij medewerkers. Zo worden de individuele medewerkers en teams gestimuleerd om zelfstandig juiste beslissingen te nemen.    

Zorgtechnologie

Kwaliteit van licht

In 2020 was het doel om nieuwe verlichting binnen Kleinschalig Wonen en openbare ruimtes (gangen, gasterij en vergaderruimte) te regelen, voor het realiseren van een prettiger woon-/leefklimaat. Dit heeft ernstige vertraging opgelopen door corona en wordt doorgezet in 2021.

Leefcirkels

In 2022 wil Laarstede leefcirkels realiseren. Door het toekomstige vertrek van dagbehandeling ‘t Stekkie zal verbinding tussen kleinschalig wonen en de zorgappartementen vergroot wordt door middel van de binnentuin. De leefcirkels leveren een bijdragen aan het vergroten van de leefomgeving van de bewoners van Kleinschalig Wonen. En kan er zorg dat mensen met dementie langer hun zorgappartement blijven wonen en dat echtparen langer bij elkaar kunnen blijven.

Consulenten Zorgtechnologie

Er is kennisgemaakt met de Consulenten Zorgtechnologie. Er wordt contact met hen gelegd wanneer nodig.

Overige zorgtechnologie

De BeleefTV is ingezet op Kleinschalig wonen. Gedurende de coronacrisis is veel gebruikgemaakt van beeldbellen. In 2021 heeft Laarstede een Qwiek.up en een Qwiek.snooze ter beschikking gekregen. Medewerkers zijn geïnstrueerd over het gebruik ervan. Deze worden op de behoefte van de bewoners ingezet. Het elektronisch aftekenen middels Medimo is nog niet volledig ingezet.