Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

In 2020 is de formatie gastvrouwen met de helft verminderd op Kleinschalig Wonen. Deze ontwikkeling wijkt af van het plan dat voor 2020 was opgesteld. De formatie gastvrouwen is verminderd, zodat meer kwalitatief goede zorg geboden kon worden door zorgmedewerkers. Dit was namelijk nodig. Het effect van minder gastvrouwen op Kleinschalig Wonen is te merken. Er is weer minder toezicht en ondersteuning in de huiskamers. In 2021 wordt geprobeerd extra budget te realiseren, zodat de formatie gastvrouwen weer kan worden vergroot.

Jezelf mogen zijn

Het onderwerp tolerantie heeft binnen Laarstede in 2020 geen prioriteit gekregen in verband met corona. Het keurmerk ''De Roze Loper'' is wel behaald. Een signaal is afgegeven, er wordt nog bekeken hoe in 2021 dit onderwerp wordt vormgegeven.

Welzijn

In december 2019 is een evenementencoördinator aangenomen. Hierdoor is in 2020 extra aandacht gekomen voor vernieuwingen van het activiteitenaanbod en het welbevinden van de cliënten. De evenementencoördinator heeft veel gebruikgemaakt van haar connecties in Nistelrode. Ook gedurende de coronacrisis is dit zeer handig gebleken. Zo heeft zij een grote rol gespeeld in het realiseren van een tweede bezoekerstent voor de cliënten van Laarstede. Er zijn nu veel meer individuele activiteiten en kleine groepsactiviteiten, zodat beter voldaan kan worden aan de wensen en behoeften van de cliënten. In 2021 wordt het activiteitenaanbod verder uitgebreid, waarbij nog meer wordt gekeken naar mogelijkheden en wensen. Daarnaast wordt gekeken of vanaf 2021 strippenkaarten vervangen kunnen worden door abonnementen.

De dagbesteding is in 2020 uitgebreid naar vijf hele dagen, waardoor Laarstede cliënten meer structuur en activiteiten kan aanbieden, aangesloten op de wensen en behoeften.

Op het gebied van welzijn wil Laarstede in 2021 de vrijwilligerscoördinator op Kleinschalig Wonen inzetten om gerichter op zoek te gaan naar het bewerkstelligen van een goede match tussen vrijwilligers en bewoners. Daarnaast wordt gekeken of verbindingen tussen bewoners gestimuleerd kunnen worden, zodat de ene bewoner als 'vrijwilliger' voor de andere bewoner kan functioneren.

Eten & drinken

Duurzame verse producten

In 2020 is een vervolg gegeven aan de samenwerking met leveranciers van duurzame verse producten. Daarnaast wordt het aanbod blijvend gemonitord. Er zijn echter zorgen ontstaan over het 'prijskaartje', omdat dergelijke producten zorgen voor een behoorlijke kostenstijging. Hierover moet BrabantZorg in 2021 een uitspraak doen. Het draagvlak voor deze initiatieven moet groot genoeg zijn, omdat je er financieel slechter uitkomt.

Ervaringsonderzoek

In 2020 zijn de 'meet- en eetbijeenkomsten' voortgezet. Tijdens deze bijeenkomsten worden de cliënt en een familielid uitgenodigd om ervaringen te delen op het gebied van horeca en huishouding. Dit levert mooie verbeterpunten op. Laarstede blijft dergelijke bijeenkomsten organiseren, ondanks dat de vorm misschien wijzigt door nieuwe inzichten.

Keuze aanbod maaltijden

Op Kleinschalig Wonen wordt in 2021 onderzocht hoe een nieuwe vorm te geven aan het eten en drinken. We gaan samen met het team terug naar het zelfstandig koken op iedere woning volgens de richtlijnen die BrabantZorg hanteert. De eerste stap is kennis vergroten van medewerkers en onderzoeken wat zij nodig hebben om hiermee een start te kunnen maken.

Scheiden van afval

In 2020 is aandacht besteed aan het scheiden van afval. Samen met cliënten en medewerkers is gekeken naar de mogelijkheden om zoveel mogelijk afval te scheiden. In 2021 wordt bekeken hoe medewerkers extra te stimuleren zodat ze hier zelfstandig mee aan de slag kunnen gaan. We hopen dat (sommige) medewerkers dit dan als een rol gaan zien en dat nog een extra verbeterslag wordt gemaakt.

Methodisch werken

Deskundigheid

Binnen Laarstede denken we in mogelijkheden en proberen we zo veel mogelijk te voldoen aan de wensen en behoeften van de cliënt. We geven onze zorg- en dienstverlening vorm vanuit onze visie 'Elke dag zo fijn mogelijk'. Er is ieder jaar aandacht voor ontwikkeling en scholing en daarmee deskundigheidsbevordering.

Om goed aan te sluiten bij de veranderende, vaak meer complexere hulpvraag van cliënten, is in 2020 aandacht besteed aan 'belevingsgerichte zorg' en zijn medewerkers hierin geschoold. Hiervoor zijn bijeenkomsten georganiseerd, waar een video-interactie tussen een bewoner en een medewerker werd getoond. Dit is vervolgens met de groep geëvalueerd, wat gebeurt hier en hoe kunnen wij hier iets in betekenen? Daarnaast is er sinds april 2020 ook een Consulent Belevingsgerichte zorg twee dagen per week aanwezig in Laarstede voor ondersteuningsvraagstukken. Vanwege corona was het lastig om hiervoor in teamverband samen te komen. In 2021 gaan de teams zelf bepalen hoe vaak er standaard overleg rondom belevingsgerichte zorg plaatsvindt: zo zal er 1x per kwartaal een bewonersbespreking op teamniveau gepland worden en daarnaast is er tussentijds ruimte om vragen in kleinere groepen gericht op te pakken.

In 2020 is de coachende rol van de verpleegkundige en kwaliteitsverpleegkundige doorgezet met als doel om de basiskwaliteit van zorg op orde te houden. Er heeft veel 'coaching on the job' plaatsgevonden. De verpleegkundige en kwaliteitsverpleegkundige hebben veel meegekeken met de werkwijze van zorgmedewerkers in het primaire proces. Hierin zijn grote verbeterslagen gemaakt. In 2021 gaan de teams ook samen met de kwaliteitsverpleegkundige kijken op welke onderwerpen ze nog scholing willen krijgen en dit samen organiseren.

Verder zijn in 2020 vrijwilligers deels geschoold om nog beter te kunnen werken met het programma 'samen dementie vriendelijk'. Dit wordt in 2021 verder opgepakt.

Op Kleinschalig Wonen zijn in 2020 bewonersbesprekingen gestart, is nauwere samenwerking met disciplines tot stand gekomen (waarbij de disciplines coachend begeleiden), en hebben BIG-toetsen plaatsgevonden.

Samenwerken

Familie participatie

In 2020 is in Laarstede veel aandacht geweest voor de samenwerking tussen cliënten en familieleden, medewerkers en disciplines. Hierbij is stilgestaan bij communicatie en het verbeteren van zorg. Op Kleinschalig Wonen zijn twee familieavonden gepland, maar er heeft er helaas maar één kunnen plaatsvinden in verband met corona. Gedurende de coronacrisis is iedere twee weken een coronanieuwsbrief verzonden naar de familie, wat als zeer prettig is ervaren. Cliënten en familie werden op deze manier op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen Laarstede. Het idee is om in 2021 met medewerkers een promotiefilmpje te maken over Laarstede, om familie van informatie te voorzien.

Team samenwerking

In 2020 is beter samengewerkt in Laarstede. Zowel binnen teams als tussen teams. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de samenwerking tussen verschillende behandeldisciplines en zorgteams, maar ook met het team horeca en facilitair. Deze ontwikkeling is door de coronacrisis sterk gestimuleerd. In 2021 wil Laarstede deze ontwikkeling borgen door hierop te coachen.

Veerkracht

In 2020 zijn geen themabijeenkomsten rondom veerkracht georganiseerd voor alle medewerkers. Er is in 2020 afgeweken van de 'standaard' veerkracht gesprekken, er zijn andere gesprekken hierover gevoerd. Twee tot driejaar achter elkaar hetzelfde veerkrachtformulier gebruiken heeft namelijk geen toegevoegde waarde. Deze manier van gesprekvoering wordt ook doorgezet naar 2021.

Zelforganisatie

Medewerkers werken in teams samen op basis van zelforganisatie. De borging van deze methodiek is echter niet goed geweest in 2020. De verwachting is dat het traject 'Samen Werken We Zo' eind 2020/begin 2021 hier ondersteuning aan gaat bieden. Er wordt wel goed gebruikgemaakt van het actieplan en sparbord. Het sparbord is in Laarstede de agenda voor het teamoverleg. Daarnaast wordt er veel aan coaching gedaan rondom zelforganisatie, zo wordt er veel teruggelegd bij medewerkers.

Zorgtechnologie

Kwaliteit van licht

In 2020 was het doel om nieuwe verlichting binnen Kleinschalig Wonen en openbare ruimtes (gangen, gasterij en vergaderruimte) te regelen, voor het realiseren van een prettiger woon-/leefklimaat. Dit heeft ernstige vertraging opgelopen door corona en wordt doorgezet in 2021.

Leefcirkels

In 2021 wil Laarstede leefcirkels realiseren. Dit is met name interessant voor de zorgappartementen.

Consulenten Zorgtechnologie

Er is kennisgemaakt met de Consulenten Zorgtechnologie. Er wordt contact met hen gelegd wanneer nodig.

Overige zorgtechnologie

De BeleefTV is ingezet op KleinschaligWwonen. Gedurende de coronacrisis is veel gebruikgemaakt van beeldbellen. Voor 2021 wordt gekeken of aanschaf van de Qwiek.up mogelijk is. Het elektronisch aftekenen middels Medimo is nog niet volledig ingezet, wel op Kleinschalig Wonen. In 2021 wordt hier een vervolg aan gegeven.