Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

Welzijn

Met behulp van het nieuwe dossier wat op 1 januari 2021 van start is gegaan, kunnen we nog beter inspelen op de individuele behoefte van de cliënt, waarbij familieparticipatie een belangrijke rol speelt. Naast het ruime aanbod van gezamenlijke activiteiten wordt hierdoor gerichter gekeken naar de individuele interesse van de cliënt.

Vanuit MSD (handen uit de mouwen) hebben we twee activiteiten karren gekregen, die zijn gevuld met verschillende spellen, quizzen, themagerichte spullen, een retro cd/ platenspeler, spullen om mandala’s te kleuren enz., hiermee wordt er persoonlijk langs de kamers gegaan zodat we in kunnen spelen op de individuele behoefte van de cliënt.

De dagactiviteiten, welke drie keer in de week plaatsvinden in het Martinushuis, worden in de ontmoetingsruimte voortgezet, zodat de cliënten en omwonenden elkaar kunnen blijven ontmoeten. Hierdoor kan de warmte, gezelligheid en kleinschaligheid waar het Martinushuis voor staat gedeeld worden met elkaar. In de ontmoetingsruimte wordt ondersteuning geboden door verschillende vrijwilligers, wat zorgt voor betrokkenheid in de gemeenschap. Eind 2020 heeft er een mooie samenwerking plaatsgevonden met de sportalliantie. Zij bewegen samen met onze cliënten en andere belangstellenden uit het dorp in de beweegtuin, die door de gemeente neergezet is tegenover het Martinushuis.

Aanwezigheid in de huiskamer 

Sinds dit jaar zijn er continu gastvrouwen aanwezig in de huiskamer, waardoor en toezicht en nabijheid gewaarborgd kan worden. De gastvrouwen bieden ook ondersteuning bij het eten en drinken en hebben extra aandacht voor het welzijn van elke cliënt. Door middel van een ander kleur jasje is de gastvrouw herkenbaar voor zowel de cliënt en hun naasten. Wanneer er een zorgvraag is, zal de gastvrouw niet de ruimte verlaten, maar zal de zorgmedewerker deze zorg bieden. De zorg merkt, dat door deze waarborging, er minder dwaalgedrag is bij cliënten.

Vanwege de goede ervaringen in de huiskamer op de eerste etage wordt geïnventariseerd of deze behoefte er bij de cliënten van de begane grond is. Er wordt nu gekeken of er mogelijkheden zijn om op de begane grond ook een huiskamer realiseren. Dit in verband met de toename van zorgzwaarte en het voorkomen van eenzaamheid bij de cliënten.

Eten & drinken 

Ervaringen omtrent horeca en huishouding

De ervaring leert dat algemene ervaringsonderzoeken geen specifieke informatie opleveren voor wat betreft horeca en huishouding. Om die reden lopen de ’meet- en eet bijeenkomsten’ net zoals in 2020 door in 2021. Tijdens deze bijeenkomsten worden de cliënt en een familielid uitgenodigd om ervaringen te delen op het gebied van horeca en huishouding, wat mooie verbeterpunten oplevert. We hadden dit graag in 2020 verder willen implementeren, maar helaas is dit door de corona crisis niet mogelijk geweest.

Bespreken en vastleggen van wensen rondom eten en drinken

Binnen Martinushuis wordt er gewerkt volgens het gestelde kader voor verpleeghuiszorg. Afgelopen jaar is gebleken dat er in het dossier meer geregistreerd mag worden rondom wensen van cliënten met betrekking tot eten en drinken. Het nieuwe systeem Puur woonzorg, biedt hiervoor meer ruimte om de wensen rondom eten en drinken beter te registreren.

Methodisch werken

Deskundigheid 

De hulpvraag van cliënten verandert, vaak is deze meer complex en intensiever. We vinden het belangrijk dat medewerkers de benodigde deskundigheid op peil houden. Dat maakt dat we continu aandacht besteden aan deskundigheid, voor zowel nieuwe medewerkers als voor vrijwilligers.

Er is een kwaliteitsverpleegkundige werkzaam die samen met het team de kwaliteit van zorg waarborgt en verbetert. De verpleegkundige en de kwaliteitsverpleegkundige zijn geschoold in coachend samenwerken om zo, daar waar nodig, alle teams ‘on the job’ te kunnen coachen. In 2020 hebben wij door de corona crisis kunnen ervaren hoe de samenwerking tussen het zorgteam, verpleegkundige en kwaliteitsverpleegkundige is geoptimaliseerd. Het uitzetten van protocollen werd goed opgepakt en iedereen coachte elkaar op welk gebied dan ook.

Scholingen

Medio 2021 zijn er door medewerkers en/of vrijwilligers (herhaling)trainingen Belevingsgerichte zorg Vriendelijke dementie en Wet Zorg en Dwang gevolgd. Daarnaast wordt er eind 2021 voor familieleden een workshop rondom belevingsgerichte zorg georganiseerd. Deze zal gegeven worden door de Consulent Belevingsgerichte zorg in samenwerking met de gespecialiseerde verzorgenden psychogeriatrie en somatiek (GVP en GVS). Dit met als doel om ook familieleden kennis te laten opdoen en inzicht te geven rondom het gedrag van hun familielid.

Alle medewerkers hebben een scholing over het nieuwe systeem PUUR woonzorg en besturingssysteem mbt Google/chromebooks gevolgd waarmee er vanaf januari 2021 mee zijn gaan werken en over de werking van het

Samenwerken

Samenwerking behandelaren

Om te kunnen voldoen aan de intensievere en complexere hulpvraag van cliënten is in 2019 extra aandacht besteed aan de samenwerking met behandelaren om multidisciplinaire ondersteuning te kunnen waarborgen

In de loop van 2020 hebben we ervoor gezorgd dat dagelijks een discipline van het behandelteam aanwezig is, zodat de lijntjes kort zijn en de zorg rondom de cliëntdagelijks geborgd is. Uit deze intensieve samenwerking is gebleken dat er binnen alle teams een transparante en open communicatie plaatsvindt met voldoende ruimte om elkaar terugkoppeling te geven. Ook weet men  elkaar  te vinden. De situatie rondom de eerste coronagolf heeft de samenwerking nog meer verstevigd.  In 2021 gaan we voor het behouden van deze samenwerking.    ​

Samenwerking zorg, families, cliënten en vrijwilligers

Er wordt meer samenwerking gezocht binnen de verschillende teams en tussen families van cliënten en vrijwilligers. We hadden daarom het voornemen om in 2020 te starten met minimaal twee familieavonden per jaar, waarmee de samenwerking tussen families, medewerkers en vrijwilligers wordt gestimuleerd. Door de corona crisis is dit helaas niet gelukt. Dit hebben we verplaatst naar 2021.

Zelforganisatie/ Samen Werken We zo

Medewerkers werken in teams samen op basis van zelforganisatie. De zorgteams zijn hiervoor geschoold via het programma Zelforganisatie. In 2021 zijn we gestart met het project ‘samenwerken we zo’, met als doel om meer dan voorheen met elkaar samen te werken, te werken in eenvoudige, uniforme en efficiënte werkprocessen, ons te houden aan de gezamenlijke afspraken of spelregels, te doen wat we zeggen en te zeggen wat we doen en elkaar aan te spreken als dat nodig is. Uiteindelijk willen we zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan de dienstverlening aan cliënten.

Zorgtechnologie

Leefcirkels

In het Martinushuis zijn de leefcirkels al een aantal jaren in gebruik. Hierdoor worden onze bewoners, waar mogelijk, minder beperkt in hun vrijheid tot bewegen en dit draagt direct bij aan een fijne dag.

Zorgriem

Bewoners kunnen in overleg met familie gebruikmaken van een zogenaamde ‘zorgriem’. Dit is een systeem met GPS waardoor cliënten met een psychogeriatrische achtergrond, die graag naar buiten willen, meer vrijheid kunnen krijgen. Uit evaluatie is gebleken dat zowel medewerkers, als cliënt en de familie zijn tevreden over de inzet van de zorgriem! De inzet van deze technologie is bij ons ingebed.

Medimo

Om de veiligheid rondom medicatie te verbeteren, is er in 2021 gestart met digitaal aftekenen van medicatie. Dit systeem ondersteunt de zorg in herinneringen van tijden, herinneringen op het gebied van aftekenen en helpt te kijken naar op welke tijden medicatie het beste gegeven kan worden aan de cliënt.

Overige technologieën

In 2020 is er een start gemaakt met implementatie van verschillende zorgtechnologieën. Samen met de Consulent Zorgtechnologie is er gekeken naar de mogelijkheden van inzet van meer ondersteunende technologie rondom de zorg van de cliënten. Hieruit is voortgekomen dat het goed is om ons in 2021 te gaan richten op de volgende technologieën:

  • ​Triple play ( een voordelig abonnement voor televisie, internet en telefonie) is in 2020 volledig gerealiseerd, en wordt gecontinueerd in 2021.
  • Femly: bewoners die toe zijn aan een nieuwe televisie, stimuleren wij om de Femly aan te schaffen. Dit is een televisie waarmee men  kan beeldbellen. Deze pilot loopt begin 2021.
  • Slimme sensoren: dit zijn o.a. sensoren die detecteren op basis van warmte in plaats van beweging, staat niet onder of naast het bed maar wordt gemonteerd op het voeteneind van het bed. Omdat het product detecteert op basis van warmte is het nauwkeuriger en op verschillende standen in te stellen. Dit zijn: 1) Zit in bed, 2) Zit op de rand, 3) Uit bed, 4) Uit bed voor 5 min, 5) Uit bed voor 10 min, 6) Uit bed voor 15-20 min. Als bij stand 4, 5 of 6 de bewoner binnen de tijd weer terug in bed ligt volgt geen alarm. Het is gebruiksvriendelijk voor zowel de bewoners als medewerker. Voor  de bewoner zorgt het voor meer vrijheid. Hij of zij kan zich vrijer rond bewegen.
  • Braintrainer: is een computer met verschillende geheugenspelletjes. Denk aan puzzels, memory, muziekvragen en rebussen.
  • Belevenis TV: Dit is een interactieve speeltafel, welke zorgt voor plezier, ontspanning, beleving en stimulering van het geheugen.​