Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

Welzijn

Met behulp van het nieuwe dossier wat 1 januari 2020 van start gaat, kunnen we nog beter inspelen op de individuele behoefte van de cliënt, waarbij familieparticipatie een belangrijke rol gaat spelen. Naast het ruime aanbod van gezamenlijke activiteiten kan er hierdoor gerichter gekeken worden naar de individuele interesse van de cliënt.

Vanuit MSD (handen uit de mouwen) hebben we twee activiteitenkarren gekregen, die we gevuld hebben met verschillende spellen, quizzen, themagerichte spullen, een retro cd/ platenspeler, spullen om mandala's te kleuren enz., zodat er persoonlijk langs de kamers gegaan kan worden en we in kunnen spelen op de individuele behoefte van de cliënt.

De dagactiviteiten, die drie keer in de week plaatsvinden in het Martinushuis, worden in de ontmoetingsruimte voortgezet, zodat de cliënten en omwonenden elkaar kunnen blijven ontmoeten. Hierdoor kan de warmte, gezelligheid en kleinschaligheid waar het Martinushuis voor staat gedeeld worden met elkaar. In de ontmoetingsruimte wordt ondersteuning geboden door verschillende vrijwilligers, wat zorgt voor betrokkenheid in de gemeenschap. Eind 2020 heeft er een mooie samenwerking plaatsgevonden met de sportalliantie. Zij bewegen samen met onze cliënten en andere belangstellenden uit het dorp in de beweegtuin, die door de gemeente neergezet is tegenover het Martinushuis. ​

Aanwezigheid in de huiskamer 

Na aanleiding van het beter waarborgen van toezicht in de huiskamer op de eerste etage en nabijheid hierbij kunnen bieden, zijn sinds dit jaar continu gastvrouwen aanwezig in de huiskamers. Zij bieden ook ondersteuning bij het eten en drinken en hebben extra aandacht voor het welzijn van elke cliënt Door middel van een ander kleur jasje is deze persoon herkenbaar voor zowel de cliënt als de medewerker. Deze gastvrouw is continu in de huiskamer aanwezig.  Zodra er dus een zorgvraag is, zal de gastvrouw niet  de ruimte verlaten, maar zal de zorgmedewerker inspringen. Wij merken dat er hierdoor minder dwaalgedrag is bij cliënten, omdat zij een vast aanspreekpunt hebben en deze altijd zichtbaar is.

Vanwege de goede ervaringen in de huiskamer op de eerste etage wordt geïnventariseerd of deze behoefte er bij de cliënten van de begane grond ook is. Wellicht gaan we hier dan ook een huiskamer realiseren. Dit in verband met de toename van zorgzwaarte en het voorkomen van eenzaamheid. 

Eten & drinken 

Ervaringen omtrent horeca en huishouding

De ervaring leert dat algemene ervaringsonderzoeken geen specifieke informatie opleveren voor wat betreft horeca en huishouding. Om die reden lopen de 'meet- en eetbijeenkomsten' net zoals in 2019 door in 2020. Tijdens deze bijeenkomsten worden de cliënt en een familielid uitgenodigd om ervaringen te delen op het gebied van horeca en huishouding, wat mooie verbeterpunten oplevert. We hadden dit graag in 2020 verder willen implementeren, maar helaas is dit door de coronacrisis niet mogelijk geweest. In 2021 staat dit onderwerp wederom op de agenda. ​

Bespreken en vastleggen van wensen rondom eten en drinken

Binnen Martinushuis zorgen wij ervoor dat wij werken volgens het gestelde kader voor verpleeghuiszorg. Afgelopen jaar is gebleken dat wij in het dossier meer mogen registreren rondom wensen van cliënten met betrekking tot eten en drinken. In 2021 gaan wij werken met een nieuw systeem, waarin eten en drinken nadrukkelijker naar voren komt. Met elkaar gaan wij ervoor zorgen dat wensen rondom eten en drinken beter besproken en geregistreerd worden. 

Methodisch werken

Deskundigheid 

De hulpvraag van cliënten verandert, vaak is deze meer complex en intensiever. We vinden het belangrijk dat medewerkers de benodigde deskundigheid op peil houden. Dat maakt dat we continu aandacht besteden aan deskundigheid, voor zowel  nieuwe medewerkers als voor vrijwilligers.

In 2019 is een kwaliteitsverpleegkundige aangenomen, die samen met het team de kwaliteit gaat verbeteren. De verpleegkundige en de kwaliteitsverpleegkundige zijn geschoold in coachend samenwerken om zo, daar waar nodig, alle teams 'on the job' te kunnen ondersteunen. In 2020 hebben wij door de coronacrisis kunnen ervaren hoe de samenwerking tussen het zorgteam, verpleegkundige en kwaliteitsverpleegkundige is geoptimaliseerd. Het uitzetten van protocollen werd goed opgepakt en iedereen coachte elkaar op welk gebied dan ook.​

Scholingen

Voor 2020 stonden scholingen op het programma met betrekking tot palliatieve zorg en een herhalingstraining Belevingsgerichte zorg (deze laatste was ook voor vrijwilligers). Echter, door de coronacrisis is de uitvoer hiervan niet mogelijk geweest. Deze scholingen verplaatsen wij daarom naar 2021. Daarnaast komt voor de herhalingstraining Belevingsgerichtezorg, een scholing rondom de Wet Zorg en Dwang in de plaats.

Ook wordt er in 2021 voor familieleden een workshop rondom belevingsgerichte zorg georganiseerd. Deze zal gegeven worden door de Consulent Belevingsgerichte zorg in samenwerking met de gespecialiseerde verzorgenden psychogeriatrie en somatiek (GVP en GVS). Dit met als doel om ook familieleden kennis te laten opdoen en inzicht te geven rondom het gedrag van hun familielid.
In 2020 zou voor de vrijwilligers een cursus Dementievriendelijk gegeven worden, maar door de coronacrisis schuiven we deze door naar 2021.
Alle medewerkers krijgen een scholing over het nieuwe systeem waar we in 2021 mee gaan werken en over de werking van het besturingssysteem Google/chromebooks.

Samenwerken

Samenwerking behandelaren

Om te kunnen voldoen aan de intensievere en complexere hulpvraag van cliënten is in 2019 extra aandacht besteed aan de samenwerking met behandelaren om multidisciplinaire ondersteuning te kunnen waarborgen

In de loop van 2020 hebben we ervoor gezorgd dat dagelijks een discipline van het behandelteam aanwezig is, zodat de lijntjes kort zijn en de zorg rondom de cliëntdagelijks geborgd is. Uit deze intensieve samenwerking is gebleken dat er binnen alle teams een transparante en open communicatie plaatsvindt met voldoende ruimte om elkaar terugkoppeling te geven. Ook weet men  elkaar  te vinden. De situatie rondom de eerste coronagolf heeft de samenwerking nog meer verstevigd.  In 2021 gaan we voor het behouden van deze samenwerking.    ​

Samenwerking huishoudelijke dienst en horecateams

In 2020 hebben wij ons gericht op het betrekken van medewerkers van de huishoudelijke dienst en horeca&facilitair bij de zorg voor cliënten. Dit hebben wij gedaan door gezamenlijke teamoverleggen te plannen. Tijdens deze teamoverleggen was er ruimte om te luisteren en meer inzicht te krijgen in elkaars werkzaamheden. We hebben hiervoor samengewerkt in één actieplan. In 2021 wordt dit actieplan opgesplitst naar teamniveau. Dit betekent dat er veranderingen zullen plaatsvinden in de samenstelling bij een teamoverleg. De precieze verandering is nog onbekend, maar wij zullen extra alert zijn op het betrekken van alle disciplines bij de zorgteams.    ​

Samenwerking zorg, families, cliënten en vrijwilligers

Er wordt meer samenwerking gezocht binnen de verschillende teams en tussen families van cliënten en vrijwilligers. We hadden daarom het voornemen om in 2020 te starten met minimaal twee familieavonden per jaar, waarmee de samenwerking tussen families, medewerkers en vrijwilligers wordt gestimuleerd. Door de coronacrisis is dit helaas niet gelukt. Dit verplaatsen wij naar 2021. ​

Zelforganisatie/ Samen Werken We zo

Medewerkers werken in teams samen op basis van zelforganisatie. De zorgteams zijn hiervoor geschoold via het programma Zelforganisatie. In 2020 is de methodiek uit het programma verder ingevoerd bij de zorgteams en hebben de teams  Horeca & Facilitair driekwart van het programma samen kunnen volgen, dit in verband met de corona crisis. Verdere voortgang wordt vastgelegd in ons eigen actieplan van onze locatie. In 2020 hebben we de methodiek van het actieplan voor alle teams verbeterd, door bijvoorbeeld allemaal standaard met kleuren in het actieplan te werken, zodat men van elkaar weet wie waar mee bezig is. In 2021 zal dit zijn opvolging krijgen met Samen Werken We Zo.

Zorgtechnologie

Leefcirkels

In 2019 zijn wij gestart met het gebruik van leefcirkels. Uit de nabespreking is naar voren gekomen dat door inzet van deze technologie de leefruimte en bewegingsvrijheid van cliënten vergroot is. In 2020 hebben we hier nog meer resultaten in behaald: cliënten met een psychogeriatrische indicatie die verblijven op de begane grond, hebben meer leefruimte kunnen creëren. Ook de afdeling waar cliënten verblijven met een psychogeriatrische aandoening hebben  meer vrijheid gekregen door ook gebruik te maken van de begane grond. 

Zorgriem

Bewoners kunnen in overleg met familie gebruikmaken van een zogenaamde 'zorgriem'. Dit is een systeem met GPS waardoor cliënten met een psychogeriatrische achtergrond, die graag naar buiten willen, meer vrijheid kunnen krijgen. De zorgriem is in 2020 bij één cliënt ingezet. Deze cliënt heeft het veel vrijheden gegeven. Zowel medewerkers, als cliënt en de familie zijn tevreden over het gebruik! De inzet van deze technologie is bij ons ingebed. ​

Medimo

Om de veiligheid rondom medicatie te verbeteren, starten wij in 2021 met digitaal aftekenen van medicatie. Dit systeem ondersteunt ons in herinneringen van tijden, herinneringen op het gebied van aftekenen en helpt ons te kijken naar op welke tijden medicatie het beste gegeven kan worden aan de cliënt. ​

Overige technologieën

Ook in 2020 hebben wij niet stilgezeten voor wat betreft de inzet van overige technologieën. Samen met de Consulent Zorgtechnologie hebben wij gekeken naar de mogelijkheden van inzet van meer ondersteunende technologie rondom de zorg van de cliënten. Hieruit hebben we kunnen concluderen dat het goed is om ons in 2021 te gaan richten op de volgende technologieën:

  • ​Triple play ( een voordelig abonnement voor televisie, internet en telefonie) is in 2020 volledig gerealiseerd, en wordt gecontinueerd in 2021.
  • Femly: bewoners die toe zijn aan een nieuwe televisie, stimuleren wij om de Femly aan te schaffen. Dit is een televisie waarmee men  kan beeldbellen. Deze pilot loopt begin 2021.
  • Slimme sensoren: dit zijn o.a. sensoren die detecteren op basis van warmte in plaats van beweging, staat niet onder of naast het bed maar wordt gemonteerd op het voeteneind van het bed. Omdat het product detecteert op basis van warmte is het nauwkeuriger en op verschillende standen in te stellen. Dit zijn: 1) Zit in bed, 2) Zit op de rand, 3) Uit bed, 4) Uit bed voor 5 min, 5) Uit bed voor 10 min, 6) Uit bed voor 15-20 min. Als bij stand 4, 5 of 6 de bewoner binnen de tijd weer terug in bed ligt volgt geen alarm. Het is gebruiksvriendelijk voor zowel de bewoners als medewerker. Voor  de bewoner zorgt het voor meer vrijheid. Hij of zij kan zich vrijer rond bewegen.
  • Braintrainer: is een computer met verschillende geheugenspelletjes. Denk aan puzzels, memory, muziekvragen en rebussen.
  • Belevenis TV: Dit is een interactieve speeltafel, welke zorgt voor plezier, ontspanning, beleving en stimulering van het geheugen.​