Leren en werken aan kwaliteit

​​​​​​​​Een zinvolle dag

Roze Loper

Eén van de motto’s van BrabantZorg is: ‘Hier kun je zijn wie je bent!’ Dit geldt ook voor Muzerijk. Om dit ook uit te stralen naar de buitenwereld is ons streven om in 2021 het certificaat Roze loper te behalen. Dit certificaat kunnen woonzorglocaties verdienen als ze de zogenoemde tolerantiescan succesvol doorlopen. Met deze scan worden verschillende onderdelen getoetst, zoals respect, openheid, waarborging van de privacy en aandacht voor omgaan met seksuele diversiteit.

​​Verschillende medewerkers van MuzeRijk hebben zich aangemeld als ambassadeur Roze Loper. Deze medewerkers pakken een voortrekkersrol in het traject tot het behalen van het certificaat. MuzeRijk leent zich erg goed voor dit onderwerp, omdat de locatie een goede afspiegeling van de maatschappij is (kijkend naar diversiteit in etnische achtergronden, religie, seksuele voorkeur, cognitief vermogen etc.)

​​De Roze Loper is binnen MuzeRijk dus onderdeel van het dagelijks leven en geen opzichzelfstaand project. In 2021 gaan we verder op de weg zoals deze in 2020 is ingezet, waarbij de ambassadeurs vanuit hun rol belangrijke zaken oppakken.

​Welzijn

​El​ke woning binnen MuzeRijk heeft een zogenoemde ‘aandachtsvelder welzijn’. Deze medewerkers hebben ee​n centraal overleg met elkaar en koppelen uitkomsten van deze overleggen terug aan het team. Elke woning heeft bijvoorbeeld een kist met de naam ‘plezier voor een kwartier’ tot hun beschikking.​​

Deze kist is gevuld met korte activiteiten die uitgevoerd kunnen worden wanneer het uitkomt. Als locatie zijn we trots op de manier waarop dit vorm is gegeven. In 2021 willen we vasthouden wat is behaald op dit vlak. ​We zullen meer benadrukken dat welzijn ook in kleine dingen zit. Belangrijk hiervoor is dat elk team een aandachtsvelder moet hebben/blijven houden.

​​​E​​ten en drinken

In het kader verpleeghuiszorg is het thema ‘Eten en drinken' sinds afgelopen jaar​​ nadru​kkelijk opgenomen. Binnen MuzeRijk is de betrokkenheid van cliënten bij de bereiding van maaltijden groot en zijn alle medewerkers goed op de hoogte van de dieetwensen van bewoners.

​Uit de resultaten van de kwaliteitsmeting begin 2020 is gebleken dat deze wensen rondom eten en drinken bij 70% van de cliënten is vastgelegd in het dossier. Gedurende de komende periode worden medewerkers door de verpleegkundigen gecoacht op 100% vastlegging van deze voorkeuren in het dossier van de cliënt. Begin 2021 weten we welke verbeterslag hierin is gemaakt door het opnieuw uitvoeren van een meting.​

Methodisch werken

​Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie

Sinds 2017 werke​n wij binnen MuzeRijk met gespecialiseerde verzorgenden psychogeriatrie (GVP). Op iedere woning is een GVP'er werkzaam. De GVP’ers delen hun directe algemene kennis, maar adviseren ook overige teamleden in de dagelijkse omgang met en benadering van cliënten met psychogeriatrische problematiek. Gedurende 2020 hebben de GVP’ers ervoor gezorgd dat ieder teamlid de cliënt beter leert kennen door het inzien van karakteristieken, die ook worden besproken tijdens speciale belevingsgerichte bewonersbesprekingen. Deze bewonersbesprekingen vinden plaats naast de reguliere gedragsvisites.​

​Voorheen was bij een gedragsvisite alleen een teamlid aanwezig samen met de behandelend arts en psycholoog. Sinds dit jaar is de gedragsvisite uitgebreid met de aanwezigheid van een GVP’er. De GVP’er ervoor dat de visie van het hele team wordt meegenomen en niet alleen de visie van het aanwezige teamlid. Tegelijkertijd verhoogt dit ook de betrokkenheid van het gehele team, doordat ieders mening serieus wordt genomen. In 2021 gaan wij werken aan het nog sterker neerzetten van de coachende rol van de GVP’er. De zorgteams zullen de GVP’ers hiervoor actiever moeten betrekken bij de zorgverlening.​

​Laatste levensfase

Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie

In Muzerijk is een actieve groep van medewerkers werkzaam die zich het thema ‘laatste levensfase’ eigen heeft gemaakt. Deze groep heeft ervoor gezorgd dat er sinds 2020 een mand beschikbaar is met handvatten om in te zetten in de laatste levensfase van de cliënt. Deze mand is bedoeld voor zowel medewerkers als voor familieleden of andere betrokkenen. De laatste levensfase van cliënten, en met name het overlijden, is ook geborgd in de vaste overlegmomenten van de teams. Indien een overlijden is voorgevallen, wordt de situatie besproken in het teamoverleg met als doel om de warme relatie met de cliënt en zijn of haar familie te bespreken en af te sluiten. Er is dan ook ruimte voor bezinning.

Deze manier van werken zal in 2021 blijven bestaan en verder worden uitgebreid waar nodig. Sinds het vierde kwartaal van 2020 is er een gespecialiseerd palliatief verpleegkundige werkzaam binnen de regio. Zij valt onder het palliatief team van BrabantZorg, dat bestaat uit vier gespecialiseerd verpleegkundigen, een geestelijk verzorger en een kaderarts palliatieve zorg. Wij hebben nog geen ervaring met deze functie, dus wij gaan in 2021 ontdekken wat deze functie kan bijdragen op dit thema voor onze cliënten, hun naasten en onze medewerkers.​

Samen​werken

​Rol van verpleegkundige

​Binnen MuzeRijk is in 2020 gewerkt aan de invulling van de coachende rol van de verpleegkundige, omdat deze rol per 2019 nieuw is binnen de locatie. De verpleegkundigen zijn sparringpartners voor de zorgteams en werken ook mee op de woningen, zodat zij actief medewerkers kunnen coachen. Dit is soms nog wennen, omdat het tijd nodig heeft om goed weg te zetten in de praktijk.​

Een grote vooruitgang hebben de verpleegkundigen kunnen boeken op het vlak van belevingsgericht werken door medewerkers. Ook hebben de verpleegkundigen een samenwerking opgezocht met de kwaliteitsverpleegkundige. Door deze samenwerking is de kwaliteit van zorg verbeterd in 2020, onder andere door middel van het implementeren van specifieke beleidstukken. Een voorbeeld hiervan is de vernieuwde Wet Zorg en Dwang die per 1 januari 2020 van kracht is. Voor 2021 is de verwachting dat de grootste uitdaging ligt in het (leren) werken met nieuwe zorgdossiers (Ysis en Puur).​

Zorgtechnologie​​

​Binnen BrabantZorg is een team zorgtechnologieconsulenten werkzaam. Hier hebben wij op Muzerijk in 2020 veelvuldig contact mee gezocht om op cliëntniveau bepaalde zorgtechnologieën in te zetten en vooral de betekenis ervan te ervaren. Medewerkers hebben nu meer kennis van hoe zorgtechnologie kan helpen bij cliënten met bijvoorbeeld klachten van onrust. Dit resulteert in het vaker inzetten van deze technologieën en daarmee ook eerder en meer bewust zijn van wat er allemaal mogelijk is op dit vlak.

Ook hebben we ook op afdelingsniveau in 2020 gekeken naar technologieën waarmee we activiteiten kunnen uitvoeren met meerdere cliënten samen. Een voorbeeld hiervan is de Qwiek-up. Dit is een projector die verschillende omgevingen of beelden kan weergeven waar de cliënt bijvoorbeeld in geïnteresseerd is, al dan niet begeleid met geluid. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van de tovertafel. De tovertafel is een projector die op tafel allerlei spellen kan projecteren. De spellen worden gespeeld door het met de handen over tafel te bewegen. Kinderen van de scholen die ook aanwezig zijn binnen MuzeRijk komen hier soms ook mee spelen, samen met de bewoners van MuzeRijk. Hiermee wordt de multifunctionaliteit van locatie MuzeRijk heel mooi benadrukt!​

Daarnaast vraagt de Wet Zorg en Dwang ons als zorgverlener om onvrijwillige zorg zo goed mogelijk te voorkomen. Dit betekent dat er vooral gekeken moet worden naar alternatieven voor de voorgestelde (onvrijwillige) zorgvorm. Het inzetten van zorgtechnologie biedt hierin zowel een uitkomst als een uitdaging. In 2021 willen we dit verder onderzoeken en ervaring opdoen met het inzetten van technologische hulpmiddelen ter voorkoming van het verlenen van onvrijwillige zorg.​​​