Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag 

​​Activiteiten Nieuwehagen organiseert en verzorgt veel verschillende activiteiten. Op basis van de individuele talenten, interesses en competenties wordt gekozen voor passende en activiteiten. Denk hierbij aan bewegen, koken/bakken etc.  Naast de aangeboden beweegactiviteiten op de locatie is er de activiteit “Beweeg u fit“, dit is een activiteit die in samenwerking met de gemeente Den Bosch georganiseerd wordt. Eén dagdeel per week wordt er onder begeleiding van een professional gesport. Tevens kunnen bewoners uit de wijk hierbij aansluiten.

Dagbehandeling 

Sinds 2018 is binnen locatie Nieuwehagen ook dagbehandeling aanwezig. In 2020 is deze een aantal maanden gesloten geweest in verband met de uitbraak van het coronavirus. Sinds de start in juli is er aandacht geweest voor de samenwerking met revalidatie, zodat deskundigheid, kwaliteiten en competenties cliëntgericht ingezet kunnen worden. 

Revalidatie

Op revalidatie ligt de focus door het gehele jaar op kwaliteit. Processen worden inzichtelijk gemaakt en verbeterd daar waar nodig. Het zichtbaar maken en sturen op het revalidatieklimaat heeft constante aandacht. Samenwerking hierin wordt gezocht met collega’s van andere revalidatieafdelingen, zowel binnen BrabantZorg als daarbuiten. De gastvrouwen revalidatie hebben een scholingsprogramma aangeboden gekregen waar alle facetten van revalidatie aan bod komen. 

Door de situatie rondom het coronavirus in 2020 wordt dit in 2021 weer opgepakt. In 2021 zal meer gestuurd worden op inzet versus zorgvraag. Er vindt momenteel een onderzoek plaats binnen BrabantZorg waarin gekeken wordt op welke wijze dit bereikt kan worden. In 2021 zal de multidisciplinaire intake geïmplementeerd worden en het multidisciplinaire overleg een andere vorm krijgen. Dit met als doel te bieden wat de client nodig heeft. 

Huiskamer 

​In 2020 hadden we ons als doel gesteld om een 100% toezicht te realiseren, afgestemd op de vraag van de cliënt in de huiskamers. Hiermee wilden we het gevoel van veiligheid bij cliënten bevorderen. Helaas hebben we die doelstelling niet helemaal behaald. We zijn er wel bewust mee aan de slag gegaan en zullen deze doelstelling zeker meenemen naar 2021. 

Welzijn 

Om het welzijn van cliënten te bevorderen zijn we in 2020 gestart met het aanbieden van individuele, op maat gemaakte activiteiten. Met het uitvallen van de groepsactiviteiten tijdens de coronacrisis is het bevorderen van de individuelen activiteiten versneld geïntroduceerd. Hierop voortbordurend zullen we in 2021 de samenwerking van de zorg-, BKC-,  Horeca & Facilitair en welzijnsmedewerkers meer stimuleren om het welzijn van de cliënt en de individuele activiteiten te kunnen waarborgen. De ruimte die voorheen gebruikt werd door Boefjes en Barista’s staat leeg en deze zal worden ingericht om de kleinschalige activiteiten op welzijnsgebied te kunnen organiseren. Verder zijn we gaan werken met aanspreekpunten, dit in het in kader van ‘Ik ken u echt’ en betrokkenheid bij de cliënt. 

Eten & drinken 

Kookworkshops 

​In 2020 wilden we het zelf koken in de huiskamers op de afdelingen introduceren. Hiervoor zouden de huiskamers aangepast worden. Echter heeft de uitbraak van het coronavirus roet in het eten gegooid en zal dit nu in 2021 gerealiseerd worden. De koks zullen hierbij ook kookworkshops organiseren, om de kwaliteit van de maaltijden te verbeteren. Ook is informatie bij Van Hoeckel, de leverancier, ingewonnen om het bestelsysteem te vereenvoudigen voor de medewerkers. 

Meetweek 

Jaarlijks organiseren we een meetweek rondom het eten en drinken op de locaties Noorderkroon en Nieuwehagen. Zowel medewerkers als cliënten van Noorderkroon en Nieuwehagen worden geïnterviewd over de bevindingen rondom het eten en drinken in het restaurant en de gastvrijheid die cliënten ervaren. Op deze manier kunnen we direct op wensen en klachten anticiperen en gaan we het gesprek met de cliënt aan. 

Verjaardagmenu ​

De cliënten kunnen op hun verjaardag kiezen uit een 3-gangen keuzemenu. Om dit nog feestelijker te maken, wordt in 2021 gekeken worden naar een uitbreiding hiervan. De cliënt zal dan de mogelijkheid hebben om een menu naar wens te maken. Verder zal er gekeken worden naar de mogelijkheden tot aansluiten van familie aan het verjaardagsdiner (tegen betaling). Dit laatste is wel sterk afhankelijk van het verloop van de coronapandemie. Tijdens de coronaperiode is ingezet op roomservice. Hierdoor hebben we de cliënten, medewerkers en bewoners vanuit de aanleunwoningen toch gebruik kunnen maken van het restaurant. Dit is zo positief ontvangen dat we in 2021 gaan onderzoeken of we dit kunnen blijven bieden na de openstelling van het restaurant. 

Methodisch werken 

Bezetting 

​In 2020 is de inzet van drie vaste nachtdiensten gerealiseerd. Deze nachtdiensten zijn qua functie opgehoogd naar minimaal niveau 3. In 2021 zal elke nachtdienst gekoppeld worden aan een vast team. Door de inzet van niveau 3 wordt ook de kwaliteit van zorg in de nacht gewaarborgd. Het zorgkantoor heeft extra kwaliteitsgelden ter beschikking gesteld. Deze gelden worden onder andere gebruikt voor het aannemen van extra personeel, zoals gastheren en gastvrouwen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en bewegingsagogen. 

Hierdoor is er meer toezicht en aandacht voor de cliënten en kan er beter worden ingespeeld op de behoeften van de cliënten. De training on-the-job die de gastvrouwen in 2020 zouden gaan volgen is in verband met de uitbraak van het coronavirus geannuleerd en staat nu op het programma voor 2021. Deze training biedt de gastvrouwen handvatten met betrekking tot aandacht voor zowel de gezondheid als het welzijn van de cliënten. De gastvrouwen zijn er niet zozeer voor grote activiteiten maar vooral om de dagelijkse gang van zaken in de huiskamers zo fijn mogelijk te maken voor de cliënten. 

Deskundigheid 

​In 2020 zijn er scholingen rondom het methodisch werken georganiseerd, zo ook de scholing belevingsgerichte zorg. Verder zal de rol van de verpleegkundige in de teams extra aandacht krijgen. Scholingen die in verband met de uitbraak van het coronavirus niet afgerond zijn, worden in 2021 afgerond. 

Methodisch werken & Digitalisering 

De kwaliteitsverpleegkundigen zijn gestart met het geven van het zorgprogramma ’’Methodisch werken & Digitalisering’’. Het doel van dit zorgprogramma is dat elke zorgmedewerker in regio Den-Bosch/Bommelerwaard op dezelfde manier in staat is methodisch te werken en dat dit zichtbaar is in het cliëntendossier. Methodisch werken is de basis om de juiste zorg te verlenen met als doel: Elke dag zo fijn mogelijk. Binnen het nieuwe zorgdossier komt dit in 2021 verder tot ontwikkeling. We werken volgens vaste afspraken die met bewoner en familie gemaakt zijn rondom zorg en/of behandeling. De uitvoering en evaluatie hiervan wordt begeleid door de kwaliteitsverpleegkundige. ​

Trainingen 

Er wordt veel aandacht besteed aan cliëntgerichte zorginhoudelijke thema’s zoals medicatieveiligheid en leren van incidenten. Daarnaast ondersteunt de kwaliteitsverpleegkundige de verpleegkundigen en zorgteams door ze te coachen en te helpen bij complexe praktijkvoorbeelden. Het afgelopen jaar is een betere samenwerking ontstaan tussen de kwaliteitsverpleegkundige en de verpleegkundigen. Dit is gerealiseerd door het plannen van structurele overleggen waarin de kwaliteit van zorg wordt besproken en waar ruimte is voor intervisie. 

We bieden de ondersteuners een opstaptraject aan waarin zij de ADL-vaardigheden (Algemene Dagelijkse Levensbehoeftes) leren zodat zij ook inzetbaar zijn bij het ondersteunen van activiteiten. Hier hebben al verschillende gastvrouwen gebruik van gemaakt, naar ieders tevredenheid. Ze kunnen dan samenwerken met de zorgmedewerkers en deze ontlasten. Een leuke ontwikkeling hierin is dat er gastvrouwen zijn die de opleiding tot Helpende zijn gaan volgen. In 2020 had het thema ‘onbegrepen gedrag’ onze aandacht. Door de veranderende doelgroep en zorgzwaarte is hier extra aandacht voor nodig. De training die hierin zou ondersteunen zal in verband met de coronapandemie  in 2021 afgerond worden. 

Wet zorg en dwang 

​​Gedragvisites en evaluaties rondom vrijwillige zorg zijn in 2020 ingevoerd. In september is er gestart met het trainen van de verzorgden in de uitvoering van de Wet zorg en dwang. De visie van BrabantZorg rondom vrijheid en inzet vrijheidsbeperkende maatregelen is: we willen dat onze cliënten de vrijheid hebben die bij hun individuele situatie past. Daarvoor hebben we leefcirkels die bewegingsvrijheid geven. In 2021 wordt  gekeken in hoeverre en op welke manier we gebruik kunnen maken van slimme sensoren. Dit alles om zo goed mogelijk te kunnen anticiperen op de situatie van de individuele client. 

Samenwerken 

In 2021 willen we het proces rondom de ‘komen wonen gesprekken’ optimaliseren. Het doel is om de verhuizing naar onze locatie beter te laten verlopen zodat cliënten beter voorbereid zijn op hun komst in Nieuwhagen en eerder hun plekje weten te vinden. Ook met klantenservice wordt hier meer de samenwerking in gezocht. 

Cliëntenraad 

​De Cliëntenraad is betrokken bij alle huiskamergesprekken, zij sluiten aan bij de koffiemomenten met de bewoners. De teammanager Zorg & Welzijn en H&F nemen ook structureel deel aan het overleg met de cliëntenraad. 

Extra aandacht voor onze medewerkers 

Iedere medewerker ontvangt op zijn of haar verjaardag ter felicitatie een leuk verjaardagsfilmpje vanuit het management. In dit filmpje wordt ook de medewerkerstevredenheid enquête onder de aandacht gebracht. De maand nadat de medewerker jarig is geweest, ontvangt hij of zij de link naar de enquête. Om een zuiver beeld te krijgen van de medewerkerstevredenheid is een groot aantal enquêtedeelnames een vereiste. Nieuwehagen wil op basis van ervaringen leren en nieuwe aandachtsgebieden bepalen. De resultaten geven aanleiding tot een gesprek met de verschillende teams en het ondernemen van acties tijdens de teamoverleggen. Rondom de verjaardagen van de medewerkers vinden ook de veerkrachtgesprekken plaats. 

Gastvrijheid 

Er is in 2020 extra aandacht geweest voor (her)bouw, gastvrijheid, koken op Kleinschalig Wonen en de samenwerking met andere teams. Helaas is door de uitbraak van het coronavirus niet alles afgerond en zal dit daarom in 2021 zijn vervolg krijgen. De coronaperiode heeft ons ook andere inzichten gegeven met betrekking tot welzijn en gastvrijheid. We hebben tijdens deze periode gezocht naar extra mogelijkheden zodat we toch de gastvrijheid en welzijn van onze cliënten konden waarborgen. Denk hierbij aan een b​​ingo op de gang: iedere cliënt zat voor zijn/haar voordeur en deed mee aan de bingo. Doordat in die periode meer aanwezigheid was van verschillende disciplines in de huiskamers werd het welzijn van de cliënten bevorderd. 

Herinrichting locatie 

​De herinrichting van de huiskamers en gangen is nog lopend en zal in 2021 afgerond worden. Verder zal de ruimte die voorheen gebruikt werd door Boefjes en Barista’s worden ingericht voor de kleinschalige activiteiten op welzijnsgebied. 

Maatschappelijke samenwerkingen 

​Waar mogelijk probeert Nieuwehagen aan te sluiten bij maatschappelijke initiatieven zoals Carrousel Groen. Carrousel Groen is een project in Schaijk op het scheidsvlak van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet.  Het is een plek waar mensen met een ondersteuningsvraag, in samenwerking met professionele krachten en vrijwilligers, een zinvolle dag invulling hebben in de rol van assistent medewerker op basis van talent​en en mogelijkheden. Zij hebben zelf een belangrijke bijdrage in het vormgeven hiervan. Denk hierbij aan tuinieren, horecawerk, houtbewerking en naaiwerkzaamheden. Door corona is de samenwerking helaas op een laag pitje komen te staan maar in 2021 gaan we dit zeker weer activeren. Een ander maatschappelijk initiatief waar Nieuwehagen aan deelneemt is BlinQ dagbesteding.

Deze organisatie biedt kleinschalige dagbesteding voor mensen met een beperking, waarin men zo gewoon mogelijk kan werken. Met vaste begeleiding op de werkplekken willen zij een veilige, vertrouwde werkomgeving creëren waarin de cliënten hun talenten kunnen laten uitblinken. Deze samenwerking wordt in 2021 vervolgd. Een ander initiatief is de oriëntatie banen. Mensen die momenteel niet werkzaam zijn in de zorg maar hier wel graag willen werken, krijgen in Nieuwehagen de mogelijkheid om te ontdekken of de zorgsector bij hen past. Mocht dit het geval zijn, dan kijken we wat voor opleidingsmogelijkheden we kunnen bieden. Deze medewerkers starten de eerste twee weken in de huiskamer zodat cliënten kennis kunnen maken met de nieuwe gezichten. 

Daarna gaan ze in de teams aan de slag. Zo krijgen zij drie maanden de tijd om te ervaren wat het werken in de zorg inhoudt en of het bij ze past. Als dit zo is kunnen ze ‘lefgozer’ worden: ze krijgen dan eerst een test waarna bij positief advies een opleiding wordt aangeboden om in anderhalf jaar tijd niveau 3 te behalen.  Maar ook andere functies zoals die van gastvrouw, helpende of helpende plus behoren tot de mogelijkheden. Dit project loopt binnen Nieuwehagen erg goed, mede dankzij de goede coaching, zodat de lefgozers zich snel thuis voelen. Verder werken we binnen Nieuwehagen ook mee in een traject waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen om aan te sluiten en werkervaring op te doen. 

Gemeente Den Bosch 

​Er is nauw overleg met de gemeente Den Bosch. We zijn nu in gesprek over een te realiseren voetbrug over de Zuid-Willemsvaart voor onze locatie. Met het realiseren van deze voetbrug kunnen onze cliënten en hun naasten gemakkelijker naar het centrum. Verder zijn we in overleg over de parkeerproblematiek rondom Nieuwenhagen. 

Vrijwilligers 

​Nieuwehagen is trots op het grote aantal vrijwilligers dat de locatie telt (meer dan 100!). De vrijwilligers zorgen ervoor dat er meer kan worden ingespeeld op de individuele behoeftes van de bewoners. Het is dan ook vanzelfsprekend dat vrijwilligers worden gezien en behandeld als medewerkers. Door corona is de inzet van vrijwilligers minder geweest in 2020. In 2021 wordt gekeken naar uitbreiding van het aantal vrijwilligers, maar ook naar het moment waarop zij weer actief ingezet kunnen worden. 

Vrijwilliger​organisaties 

In Den Bosch is een actief netwerk van vrijwilligersorganisaties. Deze diverse organisaties zoals ‘Farent’ en ‘Kameraden van Den Bosch’ dragen actief bij aan het welzijn van de cliënten. Met alle partijen wordt gekeken naar de juiste inzet van vrijwilligers binnen alle organisaties. 

Samen Werken We Zo

​In het eerste kwartaal wordt ingezet op teams die nog geen trainingen zelforganisatie hebben gehad. In 2020 zijn de kaders in beeld gebracht voor het Samen Werken We Zo. Per  1 januari 2021 starten we met Samen Werken We Zo, hiervoor zijn in 2020 de kaders in beeld gebracht. Samen Werken We Zo zal het werk voor de medewerkers leuker, beter en gemakkelijker maken. Als voorbereiding hierop heeft Nieuwehagen eind 2020 de nieuwe teamsamenstelling en teamafspraken gemaakt. 

Ter ondersteuning hierbij is een nieuw systeem beschikbaar voor de zorgdossiers (Puur voor woon- en wijkzorg en Ysis voor behandelaren). Per 1 januari 2021 kunnen we starten met het werken met kleinere teams die zelforganiserend zijn. Deze teams zullen uit maximaal 12 medewerkers bestaan zodat cliënten zoveel mogelijk dezelfde gezichten zien. De teammanagers worden coaches en helpen hun teams om zelforganiserend te kunnen functioneren. 

Met de nieuwe systemen kunnen teams zelf hun resultaten zien en hierop acties uitzetten. De dossiers zijn ingericht conform “Elke Dag Zo Fijn Mogelijk”. Naast het meer samenwerken binnen het team en samen verantwoordelijk zijn om elke dag zo fijn mogelijk te maken voor de client, zal ook de familie een aandeel krijgen. Zij kennen per slot van rekening de cliënt het beste. De familie zal dan ook meer participeren rondom de zorg van hun naasten. In 2021 wordt het ‘samen gesprek’ geïntroduceerd zodat de betrokkenheid van de naasten vergroot wordt vanaf het moment dat cliënten bij ons komen wonen.

Waardigheid en trots

De regio Den Bosch heeft zich aangemeld om in maart 2021 te starten met het programma ‘Waardigheid en trots”. Dit doen we om meer inzicht te krijgen of wij als locatie voldoen aan het ‘kwaliteitskader verpleeg zorg’. Hiermee ontvangen wij input voor ons kwaliteitsplan, jaarplan of jaarverslag.

Zorgtechnologie 

De zorgtechnologieconsulenten worden gevraagd om mee te denken met betrekking tot de uitbreiding van kennis en gebruik van zorgtechnologische oplossingen. 

Beeldbellen 

De proef ‘Beeldbellen’ is afgerond. Vooral in de thuiszorg heeft dit goede resultaten opgeleverd. De ervaring heeft geleerd dat beeldbellen op sommige onderdelen lastig is voor onze cliënten. In de coronaperiode hebben we dan ook meer ingezet op videobellen met de familie.

Kabelkrant​

De berichtgeving binnen de locatie is nieuw leven ingeblazen. Op de kabelkrant worden interne nieuwsberichten vermeld. Deze nieuwsberichten worden op de tv van de client en op de tv’s in de huiskamers en algemene ruimtes gepubliceerd.​

Leefcirkels

Nieuwehagen werkt met 'Leefcirkels'. Het uitgangspunt van leefcirkels is dat we de cliënten met dementie niet méér beperken dan strikt noodzakelijk. Door meer bewegingsvrijheid wordt de leefwereld van de cliënten groter en is er meer ontmoeting met andere cliënten en bezoekers. Om de bewegingsvrijheid te verbeteren, is een systeem geïnstalleerd dat meer vrijheid voor individuele cliënten combineert met veiligheid. De leefcirckels binnen Nieuwehagen zijn uitgebreid, wat betekent dat elke afdeling en de locatie zijn eigen leefcirckel heeft.

Skincair 

In 2019 is op locaties Noorderkroon en Nieuwehagen een medische matrashoes getest, genaamd Skincair. De matrashoes Skincair van Sense Textile is zo gemaakt dat het de mobiliteit van cliënten verhoogt en dat het de huidconditie verbetert. Na een uitgebr​eide testperiode met positieve resultaten is het besluit genomen om dit hoeslaken in te gaan zetten.

Sluit en sleutelsysteem

Het sluit en sleutelsysteem is vervangen waardoor betere controle op veiligheid en toegang en afsluiten van ruimtes mogelijk is.

Slimme sensoren

Door middel van sensormeting wordt gekeken wat een cliënt doet. Er wordt gestart met sensoren bij het bed. Het doel is om cliënten minder te storen, omdat de sensor aangeeft dat de cliënt nog in bed ligt. Hierd​​oor krijgt de cliënt een ongestoorde nachtrust en kan de zorg alleen daar zijn waar dat nodig is.  In 2020 heeft dit heel veel aandacht gehad. De technische realisatie is gerealiseerd en kan nu ook individueel ingezet worden. Hierdoor is er een bepaalde bescherming en controle beschikbaar.​