Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag 

Activiteiten

Nieuwehagen organiseert en verzorgt veel verschillende activiteiten. Op basis van de individuele talenten, interesses en competenties wordt gekozen voor passende en activiteiten. Denk hierbij aan bewegen, koken/bakken etc. Naast de aangeboden beweegactiviteiten op de locatie is er de activiteit “Beweeg u fit“, dit is een activiteit die in samenwerking met de gemeente Den Bosch georganiseerd wordt. Eén dagdeel per week wordt er onder begeleiding van een professional gesport. Tevens kunnen bewoners uit de wijk hierbij aansluiten.

Dagvoorziening Parkinson

Binnen Nieuwehagen kwamen we erachter dat bijna geen passend aanbod is voor cliënten met Parkinson. Deze voorziening is speciaal voor cliënten met Parkinson opgezet. Zij komen een vast moment per week bij elkaar om te bewegen, gezamenlijk een kopje koffie te drinken en daarna, op basis van hun behoefte, een activiteit te doen of een lezing te krijgen. Op deze manier krijgt deze cliëntengroep nog meer zorg op maat. De zomer van 2021 wordt gebruikt om het programma goed in te gaan richten na het doorlopen van de pilot. Dat betekent dat we per begin oktober 2021 écht gaan starten met deze voorziening.

Dagbehandeling 

Sinds 2018 is binnen locatie Nieuwehagen ook dagbehandeling aanwezig. Sinds de start in juli is er aandacht geweest voor de samenwerking met revalidatie, zodat deskundigheid, kwaliteiten en competenties cliëntgericht ingezet kunnen worden.

Revalidatie

Het zichtbaar maken en sturen op het revalidatieklimaat heeft constante aandacht. Samenwerking hierin wordt gezocht met collega’s van andere revalidatieafdelingen, zowel binnen BrabantZorg als daarbuiten. In 2021 zal de multidisciplinaire intake geïmplementeerd worden en het multidisciplinaire overleg een andere vorm krijgen. Dit met als doel te bieden wat de cliënt nodig heeft.

Huiskamer 

In 2021 observeren we per huiskamer waar de behoefte van de cliëntengroep ligt. Hierbij kijken we naar de mogelijkheden van de inzet van een gastvrouw/gastheer of helpende. Zij kunnen de toezicht houden in combinatie met zorgtechnologie zoals beschreven in het kwaliteitskader. Hiermee willen we het gevoel van veiligheid bevorderen bij de cliënt.

Welzijn 

Tijdens de coronacrisis is gebleken dat cliënten naast grootschalige activiteiten ook behoefte hebben aan individuele en of kleinschalige activiteiten. Zo kan het welzijn van de cliënt veel meer worden afgestemd op zijn of haar behoefte. Dit willen we in samenwerking met het BKC, zorg en welzijnsmedewerkers gaan stimuleren en voortzetten om zorg op maat te kunnen geven.

Eten & drinken 

Kookworkshops 

In 2020 wilden we het zelf koken in de huiskamers op de afdelingen introduceren. Hiervoor zouden de huiskamers aangepast worden. Echter heeft de uitbraak van het coronavirus roet in het eten gegooid en zal dit nu in 2021 gerealiseerd worden.

De koks zullen hierbij ook kookworkshops organiseren, om de kwaliteit van de maaltijden te verbeteren. Ook is informatie bij Van Hoeckel, de leverancier, ingewonnen om het bestelsysteem te vereenvoudigen voor de medewerkers.

Meetweek 

Jaarlijks organiseren we een meetweek rondom het eten en drinken op de locatie Nieuwehagen. Zowel medewerkers als cliënten van Nieuwehagen worden geïnterviewd over de bevindingen rondom het eten en drinken in het restaurant en de gastvrijheid die cliënten ervaren. Op deze manier kunnen we direct op wensen en klachten anticiperen en gaan we het gesprek met de cliënt aan.

Verjaardagmenu ​

De cliënten kunnen op hun verjaardag kiezen uit een 3-gangen keuzemenu. Er is mogelijkheid voor familie om aan te sluiten bij dit verjaardagsdiner tegen betaling.

Tijdens de coronacrisis is ingezet op roomservice. Hierdoor hebben de cliënten, medewerkers en bewoners vanuit de aanleunwoningen toch gebruik kunnen maken van het restaurant. Dit is positief ontvangen door onze aanleun bewoners. We gaan daarom kijken welke mogelijkheden er zijn om dit voort te zetten in de toekomst.

Methodisch werken 

Bezetting 

Er wordt continue aandacht besteed aan cliëntgerichte zorginhoudelijke thema’s zoals medicatieveiligheid en leren van incidenten. Daarnaast ondersteunt de kwaliteitsverpleegkundige de verpleegkundigen en zorgteams door ze te coachen en te helpen bij complexe praktijkvoorbeelden. Het afgelopen jaar is een betere samenwerking ontstaan tussen de kwaliteitsverpleegkundige en de verpleegkundigen. Dit is gerealiseerd door het plannen van structurele overleggen waarin de kwaliteit van zorg wordt besproken en waar ruimte is voor intervisie. Daarnaast zijn de kwaliteitsverpleegkundigen nog dichter bij de zorgteams betrokken waardoor er meer gerichte coaching plaats kan vinden, ze aan kunnen sluiten bij de behoefte van de teams en zo samen de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren.

In 2020 had het thema ‘onbegrepen gedrag’ onze aandacht. Door de veranderende doelgroep en snel toenemende zorgzwaarte is hier extra aandacht voor nodig. In verband met de coronapandemie wordt in 2021 opnieuw geïnventariseerd waar de scholingsbehoefte ligt m.b.t. omgaan met ‘onbegrepen gedrag.

Wet zorg en dwang 

De visie van BrabantZorg rondom vrijheid en inzet onvrijwillige zorg is: we willen dat onze cliënten de vrijheid hebben die bij hun individuele situatie past. Daarvoor hebben we leefcirkels die bewegingsvrijheid geven. Hiernaast maken we gebruik van bijvoorbeeld slimme sensoren en bedmatten. Dit alles om zo goed mogelijk te kunnen anticiperen op de situatie van de individuele cliënt.

Samenwerken 

Het afgelopen jaar hebben we bij BrabantZorg onze manier van werken aangepast. Onze drijfveer hierbij is 'Elke dag zo fijn mogelijk'. Ook in 2021 zetten we verdere stappen. We gaan aan de slag met de voorwaarden die nodig zijn om goed te kunnen samenwerken met de cliënt en zijn netwerk. Dat doen we door binnen heel BrabantZorg te werken met zorgkompassen, klantprocessen en door met elke cliënt en zijn netwerk in gesprek te zijn. We streven ernaar dat elke nieuwe cliënt als kennismaking altijd een gesprek heeft waarin we belangrijke zaken met de cliënt bespreken én waarin we afspraken maken over hoe we willen samenwerken. Het doel hiervan is dat het netwerk van de cliënt op een eenduidige manier in beeld gebracht wordt en dat het netwerk optimaal betrokken wordt. Op deze manier kunnen we nóg beter kijken naar de wensen en behoeften van de cliënt en door wie deze het beste ingevuld kunnen worden.

Cliëntenraad 

De Cliëntenraad is betrokken bij alle huiskamergesprekken, zij sluiten aan bij de koffiemomenten met de bewoners. De teammanager Zorg & Welzijn en H&F nemen ook structureel deel aan het overleg met de cliëntenraad. Daarnaast is de cliëntenraad bezig om nog beter te gaan bekijken hoe ze de juiste informatie ophalen bij een cliënt.

Gastvrijheid 

De coronacrisis heeft ons ook andere inzichten gegeven met betrekking tot welzijn en gastvrijheid. We hebben tijdens deze periode gezocht naar extra mogelijkheden zodat we toch de gastvrijheid en welzijn van onze cliënten konden waarborgen. Een voorbeeld hiervan is de roze loper; iedereen is welkom op Nieuwehagen. We vinden het belangrijk dat je kan zijn wie je bent.

Maatschappelijke samenwerkingen

Waar mogelijk probeert Nieuwehagen aan te sluiten bij maatschappelijke initiatieven zoals Carrousel Groen. Carrousel Groen is een project in Schaijk op het scheidsvlak van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet. Het is een plek waar mensen met een ondersteuningsvraag, in samenwerking met professionele krachten en vrijwilligers, een zinvolle dag invulling hebben in de rol van assistent medewerker op basis van talenten en mogelijkheden. Zij hebben zelf een belangrijke bijdrage in het vormgeven hiervan. Denk hierbij aan tuinieren, horecawerk, houtbewerking en naaiwerkzaamheden. Door corona is de samenwerking helaas op een laag pitje komen te staan maar in 2021 gaan we dit zeker weer activeren.

Een ander maatschappelijk initiatief waar Nieuwehagen aan deelneemt is BlinQ dagbesteding. Deze organisatie biedt kleinschalige dagbesteding voor mensen met een beperking, waarin men zo gewoon mogelijk kan werken. Met vaste begeleiding op de werkplekken willen zij een veilige, vertrouwde werkomgeving creëren waarin de cliënten hun talenten kunnen laten uitblinken. Deze samenwerking wordt in 2021 vervolgd.

Een ander initiatief is de oriëntatie banen. Mensen die momenteel niet werkzaam zijn in de zorg maar hier wel graag willen werken, krijgen in Nieuwehagen de mogelijkheid om te ontdekken of de zorgsector bij hen past. Dit kan via de oriëntatie banen. Mensen krijgen zo de gelegenheid om te ervaren wat het werken in de zorg inhoudt en of het bij ze past. Als dit het geval is, kunnen ze in het Lefgozers traject stappen. Hiermee worden ze in 1,5 jaar tijd opgeleid tot bijvoorbeeld niveau 3 Verzorgende. Lefgozers geven aan zich snel thuis te voelen, mede dankzij goede coaching.

Verder werken we binnen Nieuwehagen ook mee in een traject waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen om aan te sluiten en werkervaring op te doen.

Gemeente Den Bosch 

Er is nauw overleg met de gemeente Den Bosch. We zijn nu in gesprek over een te realiseren voetbrug over de Zuid-Willemsvaart voor onze locatie. Met het realiseren van deze voetbrug kunnen onze cliënten en hun naasten gemakkelijker naar het centrum. Verder zijn we in overleg over de parkeerproblematiek rondom Nieuwenhagen.

Vrijwilligers 

Nieuwehagen is trots op het grote aantal vrijwilligers dat de locatie telt (meer dan 100!). De vrijwilligers zorgen ervoor dat er meer kan worden ingespeeld op de individuele behoeftes van de bewoners. Het is dan ook vanzelfsprekend dat vrijwilligers worden gezien en behandeld als medewerkers. In 2021 wordt gekeken naar uitbreiding van het aantal vrijwilligers.

Vrijwilliger​organisaties 

In Den Bosch is een actief netwerk van vrijwilligersorganisaties. Deze diverse organisaties zoals ‘Farent’ en ‘Kameraden van Den Bosch’ dragen actief bij aan het welzijn van de cliënten. Met alle partijen wordt gekeken naar de juiste inzet van vrijwilligers binnen alle organisaties.

Samen Werken We Zo

Per 1 januari 2021 zijn we gestart met Samen Werken We Zo, hiervoor zijn in 2020 de kaders in beeld gebracht. Samen Werken We Zo zal het werk voor de medewerkers leuker, beter en gemakkelijker maken. Als voorbereiding hierop heeft Nieuwehagen eind 2020 de nieuwe teamsamenstelling en teamafspraken gemaakt. Ter ondersteuning hierbij is een nieuw systeem beschikbaar voor de zorgdossiers (Puur voor woon- en wijkzorg en Ysis voor behandelaren). De dossiers zijn ingericht conform “Elke Dag Zo Fijn Mogelijk”. De teammanagers worden coaches en helpen hun teams om zelforganiserend te kunnen functioneren. Met de nieuwe systemen kunnen teams zelf hun resultaten zien en hierop acties uitzetten.

Naast het meer samenwerken binnen het team en samen verantwoordelijk zijn om elke dag zo fijn mogelijk te maken voor de cliënt, zal ook de familie een aandeel krijgen. Zij kennen per slot van rekening de cliënt het beste. De familie zal dan ook meer participeren rondom de zorg van hun naasten. In 2021 wordt het ‘samen gesprek’ geïntroduceerd zodat de betrokkenheid van de naasten vergroot wordt vanaf het moment dat cliënten bij ons komen wonen. Familie kan nu al meelezen in het dossier van hun naaste door middel van Puur van Jou.

Waardigheid en trots

De regio Den Bosch heeft zich aangemeld om in maart 2021 te starten met het programma ‘Waardigheid en trots”. Dit doen we om meer inzicht te krijgen of wij als locatie voldoen aan het ‘kwaliteitskader verpleeghuiszorg’. Hiermee ontvangen wij input voor ons kwaliteitsplan, jaarplan of jaarverslag.

De locatie Noorderkroon, is sinds kort gestart met Waardigheid en Trots op locatie. De eerste stappen zijn gezet in een mooi verbetertraject op maat. Ook Nieuwehagen is aangemeld voor het programma en zal hiermee gaan starten. Het is nog niet bekend wanneer de start exact zal plaatsvinden.

Zorgtechnologie 

De zorgtechnologie consulenten worden gevraagd om mee te denken met betrekking tot de uitbreiding van kennis en gebruik van zorgtechnologie. Maandelijks wordt een nieuwe zorgtechnologische oplossing geïntroduceerd op de locatie om uit te proberen.

Beeldbellen 

De proef ‘Beeldbellen’ is afgerond. Vooral in de thuiszorg heeft dit goede resultaten opgeleverd. De ervaring heeft geleerd dat beeldbellen op sommige onderdelen lastig is voor onze cliënten. In de coronaperiode hebben we dan ook meer ingezet op videobellen met de familie.

Kabelkrant​

De berichtgeving binnen de locatie is nieuw leven ingeblazen. Op de kabelkrant worden interne nieuwsberichten vermeld. Deze nieuwsberichten worden op de tv van de cliënt en op de tv’s in de huiskamers en algemene ruimtes gepubliceerd.

Leefcirkels

Nieuwehagen werkt met 'Leefcirkels'. Het uitgangspunt van leefcirkels is dat we de cliënten met dementie niet méér beperken dan strikt noodzakelijk. Door meer bewegingsvrijheid wordt de leefwereld van de cliënten groter en is er meer ontmoeting met andere cliënten en bezoekers. Om de bewegingsvrijheid te verbeteren, is een systeem geïnstalleerd dat meer vrijheid voor individuele cliënten combineert met veiligheid. De leefcirckels binnen Nieuwehagen zijn uitgebreid, wat betekent dat elke afdeling en de locatie zijn eigen leefcirckel heeft.

Sluit en sleutelsysteem

Het sluit en sleutelsysteem is vervangen waardoor betere controle op veiligheid en toegang en afsluiten van ruimtes mogelijk is.

Slimme sensoren

Door middel van sensormeting wordt gekeken wat een cliënt doet. Binnen Nieuwehagen werken we met slimme sensoren, bedscans en matras sensoren. Deze sensoren meten beweging en op deze manier kunnen we zien wat een cliënt doet. Het doel is om cliënten minder te storen, omdat de sensor aangeeft dat de cliënt nog in bed ligt. Hierdoor krijgt de cliënt een ongestoorde nachtrust en kan de zorg alleen daar zijn waar dat nodig is.