Meten

Goede veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is. Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze op Nieuwehagen in veilige handen zijn. Om die veiligheid te waarborgen, voeren we verschillende audits (zowel intern als extern) en kwaliteitschecks uit.​

Audits

Door middel van waarderend auditen meet Nieuwehagen de kwaliteit van haar zorg en dienstverlening. Tijdens deze waarderende audits vindt een gesprek en zorgdossiercheck plaats met de betrokken zorgmedewerkers, behandelaren en auditoren. Hier wordt stil gestaan bij wat goed gaat (waar zijn we trots op) en welke onderdelen hebben verbetering nodig. In 2019 heeft BrabantZorg twee audits ontwikkeld: palliatieve zorg en persoonsgerichte zorg. In deze laatstgenoemde audit is observatie hiervan een nieuw onderdeel. ​​

​Eten & drinken KSW / Horeca

Waar mogen we trots op zijn:

  • Samenwerking met de verschillende disciplines

Waar gaan we aan werken:​

  • Koken binnen de woning.

Wet zorg en dwang

Waar mogen we trots op zijn:

  • Doordat de leefcirkels op de begane grond goede resultaten laten zien, breiden we dit uit in het hele gebouw. Hierdoor kunnen bewoners hun bewegingsvrijheid langer behouden en langer in hun eigen appartement blijven wonen. Meer en langer behoud van eigen regie, dat is ons doel.

​Waar gaan we aan werken:

  • Betere communicatie met betrokkenen, zowel intern als extern.
  • Behoefte aan scholing en informatie rondom wet zorg en dwang bij de zorgverantwoordelijke medewerkers.
  • Methodische aanpak van zorg rondom vrijheidsbeperkende maatregelen.​


​​​Aan deze verbete​rpunten hebben we n.a.v. de audit in 2020 aan gewerkt: 

Medicatie (Revalidatie & Dagbehandeling)

Naar aanleiding van de verbeteracties hebben we de medicatieveiligheid bevordert door het sleutelbeleid te perfectioneren en medicijnkasten ingezet die de veiligheid verbeteren. Medicatieveiligheid blijft een continu proces van aandacht.

Mondzorg (PG)

In 2020 hebben we de communicatie verbetert tussen de zorg en verschillende vakgroepen en is er aandacht voor binnen de teams.

Veiligheid RI&E

Naar aanleiding van de audit is vanwege veiligheid gekozen om tijdens de dienst gebruik te maken van elektrische kaarsen.

Checks 

Schoonmaakonderhoud 

​Op alle locaties worden twee keer per jaar schoonmaakchecks gepland. Deze checks worden in de meeste gevallen samen met de voorwerkster uitgevoerd. Het doel van het uitvoeren van deze checks is om de huishoudelijke dienst in de locaties te kunnen ondersteunen in de juiste uitvoering van hun werkzaamheden. Uit de checks komen tips en adviezen om het kwaliteitsniveau van het schoonmaakonderhoud binnen de locaties op een goed niveau te houden of op een hoger niveau te krijgen.

De schoonmaakchecks worden volgens een erkend schoonmaakcontrolesysteem gedaan, namelijk VSR-KMS (Vereniging Schoonmaak Research-Kwaliteit Meet Systeem). Tijdens de check wordt er in een aantal, door de computer bepaalde, ruimten (steekproef) gekeken hoe de stand van zaken van schoonmaakonderhoud is in deze ruimten. Van elke check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op de interne site van BrabantZorg zodat medewerkers van elkaar kunnen leren.

HACCP, oftewel voedselveiligheid 

​In de huiskamers waar zelf wordt gekookt, moet de Hygiënecode voor voedingsverzorging in kleinschalige woonvormen gehanteerd worden. Om de voedselveiligheid voor onze cliënten te kunnen waarborgen, moeten medewerkers op de hoogte zijn van de inhoud van deze hygiënecode. Vanuit de hygiënecode is ook vastgelegd dat organisaties een​ keer per jaar een HACCP-check moeten uitvoeren in de huiskamers waar zelf wordt gekookt. 

​Middels deze HACCP-check wordt gekeken of er in de huiskamers aan deze richtlijnen wordt voldaan. De check bestaat uit een vragenlijst met 36 vragen. Van deze HACCP-check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op de interne site van BrabantZorg zodat medewerkers van elkaar kunnen leren.​

Veiligheid RI&E

 De veiligheidsscan is een instrument dat (periodiek) het niveau van (brand)veiligheid meet in een locatie van BrabantZorg. De veiligheidsscan wordt bij iedere locatie jaarlijks uitgevoerd en heeft als doel het kenbaar maken risico’s die mogelijk kunnen leiden tot onveilige en gevaarlijke situaties. Met de vastgestelde aandachtspunten kan een team of locatie aan de slag om een veiligere werk- en leefomgeving te creëren. 

De veiligheidsscan wordt uitgevoerd op vier hoofdonderwerpen:  

  • Organisatorisch: hoe worden de zaken rondom veiligheid door medewerkers uitgevoerd?
  • Bouwkundig: hoe is de veiligheid van het gebouw (denk aan vluchtwegen, gebruikte materialen, compartimentering etc.)?
  • Installatietechnisch: hoe is het gesteld met de installaties en de veiligheid ten aanzien van (elektro)technische zaken?
  • Beleid: wat is er wel en niet geborgd in beleid?​