Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

Bewegen

Dankzij de kwaliteitsgelden zijn er afgelopen jaar extra behandelaren binnen Noorderkroon werkzaam, namelijk consulenten belevingsgerichte zorg, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, bewegingsbegeleiders en muziektherapeuten. In 2021 gaan we nader bekijken hoe deze extra uren aan behandelaren zo efficiënt mogelijk voor de cliënt ingezet kunnen worden.

De huiskamer

In 2021 observeren we per huiskamer waar de behoefte van de cliëntengroep ligt. Hierbij kijken we naar de mogelijkheden van de inzet van een gastvrouw/gastheer of helpende. Zij kunnen de toezicht houden in combinatie met zorgtechnologie zoals beschreven in het kwaliteitskader. Hiermee willen we het gevoel van veiligheid bevorderen bij de cliënt.

Welzijn 

Om het welzijn van de cliënten te bevorderen, zijn we in 2020 gestart met het aanbieden van individuele, op maat gemaakte activiteiten. Met het uitvallen van de groepsactiviteiten tijdens de coronacrisis is het bevorderen van de individuele activiteiten versneld geïntroduceerd.
Hierop voortbordurend zullen we in 2021 de samenwerking van de zorg-, BKC- en welzijnsmedewerkers meer stimuleren om het welzijn van de cliënt en de individuele activiteiten te kunnen waarborgen.

Verder zijn we gaan werken met aanspreekpunten, dit in het in kader van ‘Ik ken u echt’ en betrokkenheid bij de cliënt.

In 2020 hebben we een relaxruimte gecreëerd waarin we aromatherapieën en hand/voet massages kunnen aanbieden. Deze ruimte gaat ook gebruikt worden voor individuele activiteiten.

Tijdens de coronacrisis is gebleken dat cliënten naast grootschalige activiteiten ook behoefte hebben aan individuele en of kleinschalige activiteiten. Zo kan het welzijn van de cliënt veel meer worden afgestemd op zijn of haar behoefte. Dit willen we in samenwerking met BKC, zorg en welzijnsmedewerkers gaan stimuleren en voortzetten om zorg op maat te kunnen geven.

Eten & drinken

Duurzaamheid

Wij zijn erg actief met betrekking tot duurzaamheid binnen onze locatie. Hierbij valt te denken aan het scheiden van afval en biologische koffie, melk en eieren. De cliënten eten meer biologische producten. Noorderkroon wil de herinrichting zo duurzaam mogelijk realiseren door te kijken of meubels hergebruikt kunnen worden. We zijn op dit moment ook bezig met het besparen op water met het oog op legionellabeheersing: wat kunnen we inzetten om minder waterverspilling te hebben, zonder dat er legionella ontstaat? Zo zijn we doorlopend met duurzame projecten bezig.

Kookworkshops

In alle huiskamers wordt zelf gekookt. Om dit te realiseren hebben de koks meegekeken met de zorgmedewerkers die zelf koken. Vervolgens zijn er kookworkshops georganiseerd om de kwaliteit van de maaltijden te verbeteren.

Meetweek

Jaarlijks organiseren we een meetweek rondom het eten en drinken op de locaties Noorderkroon en Nieuwehagen. Zowel medewerkers als cliënten van Noorderkroon en Nieuwehagen worden geïnterviewd over de bevindingen van het eten en drinken in het restaurant en de gastvrijheid die cliënten ervaren. Op deze manier kunnen we direct op wensen en klachten anticiperen en gaan we het gesprek met de cliënt aan.

Verjaardagsmenu

De cliënten kunnen op hun verjaardag kiezen uit een 3-gangen keuzemenu. Er is mogelijkheid voor familie om aan te sluiten bij dit verjaardagsdiner tegen betaling.

Tijdens de coronacrisis is ingezet op roomservice. Hierdoor hebben de cliënten, medewerkers en bewoners vanuit de aanleunwoningen toch gebruik kunnen maken van het restaurant. Dit is positief ontvangen door de bewoners van de aanleunwoningen. Door deze ervaringen bekijken we welke mogelijkheden er zijn voor de toekomst.

Methodisch werken

Trainingen

Er is continu aandacht voor cliëntgerichte zorginhoudelijke thema’s zoals medicatieveiligheid en leren van incidenten. Daarnaast ondersteunt de kwaliteitsverpleegkundige de verpleegkundigen en zorgteams door ze te coachen en te helpen bij complexe praktijkvoorbeelden. Het afgelopen jaar is een betere samenwerking ontstaan tussen de kwaliteitsverpleegkundige en de verpleegkundigen. Dit is gerealiseerd door het plannen van structurele overleggen waarin de kwaliteit van zorg wordt besproken en waar ruimte is voor intervisie.

Wet zorg en dwang

Inmiddels wordt de Wet Zorg en Dwang toegepast binnen Brabantzorg. De visie van BrabantZorg rondom vrijheid en de inzet onvrijwillige zorg is als volgt: we willen dat cliënten de vrijheid hebben die bij hun individuele situatie past. Met behulp van leefcirkels kunnen we die bewegingsvrijheid geven. Daarnaast maken we gebruik van slimme sensoren en bedmatten. Dit alles om zo goed mogelijk te kunnen anticiperen op de situatie van de individuele cliënt.

Samenwerken

In 2020 is onderzocht welke werkzaamheden van verzorgenden en verpleegkundigen overgenomen kunnen worden door bijvoorbeeld servicemedewerkers en H&F-medewerkers, zodat de andere medewerkers meer ontlast worden. Hierbij valt te denken aan het bijvullen en bestellen van incontinentiemateriaal. Momenteel wordt er wel al ondersteund vanuit de keuken met de maaltijden. De coronacrisis heeft hier een positieve bijdrage aan geleverd door een intensievere samenwerking met de verschillende teams. Er is een betere afstemming met de zorgmedewerkers, het Regionaal Verpleegkundig Team, artsen, psychologen, e.d. gerealiseerd.

Het afgelopen jaar hebben we bij BrabantZorg onze manier van werken aangepast. Onze drijfveer hierbij is: Elke dag zo fijn mogelijk. Ook in 2021 zetten we verdere stappen. We gaan aan de slag met de voorwaarden die nodig zijn om goed te kunnen samenwerken met de cliënt en zijn netwerk. Dat doen we door binnen heel BrabantZorg te gaan werken met zorgkompassen en klantprocessen en door met elke cliënt en zijn netwerk in gesprek te zijn via het Samenzorggesprek. We willen dat elke nieuwe cliënt als kennismaking altijd een Samenzorggesprek heeft waarin we belangrijke zaken met de cliënt bespreken én waarin we afspraken maken over hoe we willen samenwerken.

Binnen Noorderkroon zijn we begin 2021 begonnen met een nieuw zorgsysteem, kleinere teams en een serviceteam. Er wordt gekeken naar processen, zoals het bestellen van incontinentiemateriaal, om die beter binnen de organisatie weg te zetten. Dit alles om de cliënt zoveel mogelijk centraal te stellen met daarom heen zijn netwerk.

Cliëntenraad

In 2021 wordt samen met de cliëntenraad onderzocht hoe de huiskamergesprekken beter vorm gegeven kunnen worden door bijvoorbeeld het aansluiten bij de koffiemomenten met de bewoners. De teammanager Zorg & Welzijn en H&F nemen structureel deel aan dit overleg met de cliëntenraad. Daarnaast bekijkt de cliëntenraad hoe ze beter de juiste informatie kunnen ophalen bij een cliënt.

Gastvrijheid

De coronacrisis heeft ons ook andere inzichten gegeven met betrekking tot welzijn en gastvrijheid. We hebben tijdens deze periode gezocht naar extra mogelijkheden zodat we toch de gastvrijheid en welzijn van onze cliënten konden waarborgen. Een voorbeeld hiervan is de Roze Loper: iedereen is welkom op Noorderkroon. Daarin vinden we het belangrijk dat je kan zijn wie je bent.

Vrijwilliger organisaties

In Den Bosch is een actief netwerk van vrijwilligersorganisaties. Deze diverse organisaties zoals ‘Farent’ en ‘Kameraden van Den Bosch’ dragen actief bij aan het welzijn van de cliënten. Met alle partijen wordt gekeken naar de juiste inzet van vrijwilligers binnen alle organisaties.

Samen Werken We Zo

In het eerste kwartaal is ingezet op teams die nog geen trainingen zelforganisatie hebben gehad.

In 2020 zijn de kaders in beeld gebracht voor het Samen Werken We Zo. Per 1 januari 2021 zijn we gestart met Samen Werken We Zo, hiervoor zijn in 2020 de kaders in beeld gebracht. Samen Werken We Zo zal het werk voor de medewerkers leuker, beter en gemakkelijker maken. Als voorbereiding hierop heeft Noorderkroon eind 2020 de nieuwe teamsamenstelling en teamafspraken gemaakt. Ter ondersteuning hierbij is een nieuw systeem beschikbaar voor de zorgdossiers (Puur voor woon- en wijkzorg en Ysis voor behandelaren). Daarnaast kan familie meelezen in het dossier, door middel van 'Puur van jou'. Dit alles om samen met elkaar te kijken hoe we de zorg rondom de cliënt het beste kunnen vormgeven.

Ook zijn we gaan kijken naar het samenzorggesprek. Het doel is om het netwerk rondom de cliënt op een eenduidige manier in beeld te brengen, zodat deze zo optimaal betrokken worden. We willen met elkaar de betrokkenheid versterken van het netwerk en samen kijken naar de behoeften en wensen van de cliënt. Met name hoe we deze het beste kunnen invullen.

Waardigheid en trots

De regio Den Bosch heeft zich aangemeld om in maart 2021 te starten met het programma ‘Waardigheid en trots”. Dit doen we om meer inzicht te krijgen of wij als locatie voldoen aan het ‘kwaliteitskader verpleeghuiszorg’. Hiermee ontvangen wij input voor ons kwaliteitsplan, jaarplan of jaarverslag.

Noorderkroon is sinds kort gestart met Waardigheid en Trots op de locatie. De eerste stappen zijn hierin gezet. Hierin is een screening uitgezet onder cliënten, medewerkers en alle andere betrokken rondom de zorg voor onze bewoners. De uitslag van deze screening en verbeterpunten volgen nog. Hierna gaat de locatie gericht aan de slag met deze verbeterpunten.

Zorgtechnologie

Leefcirkels

Noorderkroon werkt met 'Leefcirkels'. Het uitgangspunt van Leefcirkels is dat we de cliënten met dementie niet méér beperken dan strikt noodzakelijk. Door meer bewegingsvrijheid wordt de leefwereld van de cliënten groter en is er meer ontmoeting met andere cliënten en bezoekers. Om de bewegingsvrijheid te verbeteren, is een systeem geïnstalleerd dat meer vrijheid voor individuele cliënten combineert met veiligheid.

Daarnaast zetten we slimme sensoren zoals een bedscan en bedmatten in. Dit wordt gebruikt om de risico’s op verder letsel zo klein mogelijk te houden. Een keer in de maand komt er vanuit het depot ook een hulpmiddel naar de Noorderkroon. Een voorbeeld hiervan is het maatje, een robot die ondersteunt bij de dagelijkse bezigheden.

Medido

Noorderkroon vindt de eigen regie van cliënten erg belangrijk. Samen kijken we wat iemand zelf nog kan of waar misschien zorgtechnologie kan ondersteunen, zoals de slimme medicijndispenser Medido. Deze zorgt er automatisch voor dat bewoners de juiste medicatie op het juiste moment ontvangen. Medido is nog niet geïmplementeerd en zal dan ook in 2021 de nodige aandacht krijgen. Daar waar mogelijk wordt kritisch gekeken naar de mogelijkheden om de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten of constant te houden.

Binnen de Noorderkroon vergt dit nog enige aandacht. Door de coronacrisis lag hier niet de behoefte, maar met de nieuwe visie is het wel degelijk van belang om te kijken naar de mogelijkheden voor de cliënten.

Bedscan

In 2020 is er gebruik gemaakt van een bedscan. Vanwege de positieve ervaring wordt deze uitgebreid.