Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

Bewegen

​Dankzij de kwaliteitsgelden zijn er afgelopen jaar extra behandelaren binnen Noorderkroon werkzaam, namelijk Consulenten belevingsgerichte zorg, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, bewegingsbegeleiders en muziektherapeuten. In 2021 gaan we nader bekijken hoe deze extra uren aan behandelaren zo efficiënt mogelijk voor de cliënt ingezet kunnen worden. Doordat de behandelaren tijdens de eerste Corona periode in 2020 ingezet konden worden op de afdelingen is er o.a. ingestoken op beweegactiviteiten voor de cliënten.​​

De huiskamer

Bij Noorderkroon zijn extra gastvrouwen en gastheren aangenomen. Zij zorgen voor meer aanwezigheid in de huiskamers, zodat er meer aandacht is voor de cliënten. Ook zorgt de aanwezigheid van gastvrouwen en -heren in de huiskamer voor een gevoel van veiligheid voor de cliënten. In de loop van 2020 is er in het kader van deskundigheid een goede mix van gastvrouwen/-heren en helpende niveau 2 gevonden.

In 2020 hadden we ons als doel gesteld om een 100% toezicht te realiseren, afgestemd op de vraag van de cliënt in de huiskamers. Hiermee wilden we het gevoel van veiligheid bevorderen bij de cliënt. Helaas hebben we die doelstelling niet helemaal behaald. We zijn er wel bewust mee aan de slag gegaan en zullen deze doelstelling zeker meenemen naar 2021.

Welzijn 

Om het welzijn van de cliënten te bevorderen, zijn we in 2020 gestart met het aanbieden van individuele, op maat gemaakte activiteiten. Met het uitvallen van de groepsactiviteiten tijdens de coronacrisis is het bevorderen van de individuelen activiteiten versneld geïntroduceerd.

Hierop voortbordurend zullen we in 2021 de samenwerking van de zorg-, BKC- en welzijnsmedewerkers meer stimuleren om het welzijn van de cliënt en de individuele activiteiten te kunnen waarborgen.​

Verder zijn we gaan werken met aanspreekpunten, dit in het in kader van 'Ik ken u echt' en betrokkenheid bij de cliënt.

In 2020 hebben we een relaxruimte gecreëerd waarin we aromatherapieën en hand/voet massages kunnen aanbieden. Deze ruimte gaat ook gebruikt worden voor individuele activiteiten.​

Eten & drinken

Duurzaamheid

Wij zijn erg actief met betrekking tot duurzaamheid binnen onze locatie. Hierbij valt te denken aan het scheiden van afval en biologische koffie, melk en eieren. De cliënten eten meer biologische producten. Noorderkroon wil de herinrichting zo duurzaam mogelijk realiseren door te kijken of meubels hergebruikt kunnen worden. We zijn op dit moment ook bezig met het besparen op water met het oog op legionellabeheersing: wat kunnen we inzetten om minder waterverspilling te hebben, zonder dat er legionella ontstaat? Zo zijn we doorlopend met duurzame projecten bezig.

Kookworkshops

In alle huiskamers wordt zelf gekookt. Om dit te realiseren hebben de koks meegekeken met de zorgmedewerkers die zelf koken. Vervolgens zijn er kookworkshops georganiseerd om de kwaliteit van de maaltijden te verbeteren. Ook is informatie bij Van Hoeckel, de leverancier, ingewonnen om het bestelsysteem te vereenvoudigen voor de medewerkers. ​

Meetweek

Jaarlijks organiseren we een meetweek rondom het eten en drinken op de locaties Noorderkroon en Nieuwehagen. Zowel medewerkers als cliënten van Noorderkroon en Nieuwehagen worden geïnterviewd over de bevindingen van het eten en drinken in het restaurant en de gastvrijheid die cliënten ervaren. Op deze manier kunnen we direct op wensen en klachten anticiperen en gaan we het gesprek met de cliënt aan.​

Gebruik keuken

De Molukse gemeenschap maakt gebruik van de keuken van Nieuwehagen. Door deze samenwerking is het initiatief ontstaan om te koken voor de cliënten. Dit zal dan ook in december 2020 plaats gaan vinden.​

Verjaardagsmenu

De cliënten kunnen op hun verjaardag kiezen uit een 3-gangen keuzemenu. Om dit nog feestelijker te maken zal in 2021 gekeken worden naar een uitbreiding hierop. De cliënt zal dan de mogelijkheid hebben om een menu naar wens te maken. Verder zal er gekeken worden naar de mogelijkheden tot aansluiten van familie aan het verjaardagsdiner (tegen betaling). Dit laatste is wel sterk afhankelijk van het verloop van de Coronapandemie.

Tijdens de coronacrisis is ingezet op roomservice. Hierdoor hebben de cliënten, medewerkers en bewoners vanuit de aanleunwoningen toch gebruik kunnen maken van het restaurant. Dit is zo positief ontvangen dat we dit in 2021 gaan onderzoeken of we dit kunnen blijven bieden na de openstelling van het restaurant.

Methodisch werken

Methodisch werken & Digitalisering

De kwaliteitsverpleegkundigen zijn gestart met het geven van het zorgprogramma ''Methodisch werken & Digitalisering''. Het doel van dit zorgprogramma is dat elke zorgmedewerker in regio Den Bosch/Bommelerwaard op dezelfde manier in staat is methodisch te werken en dat dit zichtbaar is in het cliëntendossier. Methodisch werken is de basis om de juiste zorg te verlenen met als doel: Elke dag zo fijn mogelijk. Binnen het nieuwe zorgdossier komt dit in 2021 verder tot ontwikkeling. We werken volgens vaste afspraken die met bewoner en familie gemaakt zijn rondom zorg en/of behandeling. De uitvoering en evaluatie hiervan wordt begeleid door de kwaliteitsverpleegkundige.

Trainingen

Er wordt veel aandacht besteed aan cliëntgerichte zorginhoudelijke thema's zoals medicatieveiligheid en leren van incidenten. Daarnaast ondersteunt de kwaliteitsverpleegkundige de verpleegkundigen en zorgteams door ze te coachen en te helpen bij complexe praktijkvoorbeelden. Het afgelopen jaar is een betere samenwerking ontstaan tussen de kwaliteitsverpleegkundige en de verpleegkundigen. Dit is gerealiseerd door het plannen van structurele overleggen waarin de kwaliteit van zorg wordt besproken en waar ruimte is voor intervisie.

We bieden de ondersteuners een opstaptraject aan waarin zij de ADL-vaardigheden (Algemene Dagelijkse Levensbehoeftes) leren, zodat zij ook inzetbaar zijn bij het ondersteunen van activiteiten. Hier hebben al verschillende gastvrouwen gebruik van gemaakt, naar ieders tevredenheid. Ze kunnen dan samenwerken met de zorgmedewerkers en deze ontlasten. Een leuke ontwikkeling hierin is dat er gastvrouwen zijn die de opleiding tot Helpende zijn gaan volgen. ​​​

Wet zorg en dwang

Gedragvisites en evaluaties rondom vrijwillige zorg zijn in 2020 ingevoerd.

In september is er gestart met het trainen van de verzorgden in de uitvoering van de Wet zorg en dwang. De visie van BrabantZorg rondom vrijheid en de inzet vrijheidsbeperkende maatregelen is als volgt: we willen dat onze cliënten de vrijheid hebben die bij hun individuele situatie past. Met behulpt van leefcirkels hebben we die bewegingsvrijheid ge​​ven. In 2021 wordt gekeken in hoeverre en op ​​​​welke manier we gebruik kunnen maken van slimme sensoren. Dit alles om zo goed mogelijk te kunnen anticiperen op de situatie van de individuele client.

Samenwerken

In 2020 is onderzocht welke werkzaamheden van verzorgenden en verpleegkundigen overgenomen kunnen worden door bijvoorbeeld servicemedewerkers en H&F-medewerkers, zodat de andere medewerkers meer ontlast worden. Hierbij valt te denken aan het bijvullen en bestellen van incontinentiemateriaal. Momenteel wordt er wel al ondersteund vanuit de keuken met de maaltijden. De coronacrisis heeft hier een positieve bijdrage aan geleverd door een intensievere samenwerking met de verschillende teams. Er is een betere afstemming met de zorgmedewerkers, het Regionaal Verpleegkundig Team, artsen, psychologen, e.d. gerealiseerd.​

Cliëntenraad

In 2021 wordt samen met de cliëntenraad onderzocht hoe de huiskamergesprekken beter vorm gegeven kunnen worden door bijvoorbeeld het aansluiten bij de koffiemomenten met de bewoners. De teammanager Zorg & Welzijn en H&F nemen structureel deel aan dit overleg met de cliëntenraad.​

Gastvrijheid

Er is in 2020 extra aandacht geweest voor (her)bouw, gastvrijheid, koken op Kleinschalig Wonen en de samenwerking met andere teams. Helaas is door de uitbraak van het coronavirus niet alles afgerond en zal daarom in 2021 zijn vervolg krijgen.

De coronaperiode heeft ons ook andere inzichten gegeven met betrekking tot welzijn en gastvrijheid. We hebben tijdens deze periode gezocht naar extra mogelijkheden zodat we toch de gastvrijheid en welzijn van onze cliënten konden waarborgen. Denk hierbij aan een bingo op de gang: iedere cliënt zat voor zijn/haar voordeur en deed mee aan de bingo. Doordat in die periode meer aanwezigheid was van verschillende disciplines in de huiskamers werd het welzijn van de cliënten bevorderd.​

Vrijwilliger organisaties

In Den Bosch is een actief netwerk van vrijwilligersorganisaties. Deze diverse organisaties zoals 'Farent' en 'Kameraden van Den Bosch' dragen actief bij aan het welzijn van de cliënten. Met alle partijen wordt gekeken naar de juiste inzet van vrijwilligers binnen alle organisaties.​​

Samen Werken We Zo

In het eerste kwartaal wordt ingezet op teams die nog geen trainingen zelforganisatie hebben gehad.​

In 2020 zijn de kaders in beeld gebracht voor het Samen Werken We Zo. Per  1 januari 2021 starten we met Samen Werken We Zo, hiervoor zijn in 2020 de kaders in beeld gebracht. Samen Werken We Zo zal het werk voor de medewerkers leuker, beter en gemakkelijker maken. Als voorbereiding hierop heeft Nieuwehagen eind 2020 de nieuwe teamsamenstelling en teamafspraken gemaakt. Ter ondersteuning hierbij is een nieuw systeem beschikbaar voor de zorgdossiers (Puur voor woon- en wijkzorg en Ysis voor behandelaren). Per 1 januari 2021 kunnen we starten met het werken met kleinere teams die zelforganiserend zijn. Deze teams zullen uit maximaal 12 medewerkers bestaan zodat cliënten zoveel mogelijk dezelfde gezichten zien. De teammanagers worden coaches en helpen hun teams om zelforganiserend te kunnen functioneren. Met de nieuwe systemen kunnen teams zelf hun resultaten zien en hierop acties uitzetten. De dossiers zijn ingericht conform "Elke Dag Zo Fijn Mogelijk".

Naast het meer samenwerken binnen het team en samen verantwoordelijk zijn om elke dag zo fijn mogelijk te maken voor de client, zal ook de familie een aandeel krijgen. Zij kennen per slot van rekening de cliënt het beste. De familie zal dan ook meer participeren rondom de zorg van hun naasten. In 2021 wordt het 'samen gesprek' geïntroduceerd zodat de betrokkenheid van de naasten vergroot wordt vanaf het moment dat cliënten bij ons komen wonen.

Waardigheid en trots

De regio Den Bosch heeft zich aangemeld om in maart 2021 te starten met het programma 'Waardigheid en trots". Dit doen we om meer inzicht te krijgen of wij als locatie voldoen aan het 'kwaliteitskader verpleeg zorg'. Hiermee ontvangen wij input voor ons kwaliteitsplan, jaarplan of jaarverslag.

Zorgtechnologie

Leefcirkels

Noorderkroon werkt met 'Leefcirkels'. Het u​itgangspunt van Leefcirkels is dat we de cliënten met dementie niet méér beperken dan strikt noodzakelijk. Door meer bewegingsvrijheid wordt de leefwereld van de cliënten groter en is er meer ontmoeting met andere cliënten en bezoekers. Om de bewegingsvrijheid te verbeteren, is een systeem geïnstalleerd dat meer vrijheid voor individuele cliënten combineert met veiligheid. In 2021 gaan we kijken of het gebruik van slimme sensoren bij kan dragen aan de eigen regie van de cliënt.  ​

Medido

Noorderkroon vindt de eigen regie van cliënten erg belangrijk. Samen kijken we wat iemand zelf nog kan of waar misschien zorgtechnologie kan ondersteunen, zoals de slimme medicijndispenser Medido. Deze zorgt er automatisch voor dat bewoners de juiste medicatie op het juiste moment ontvangen. Medido is nog niet geïmplementeerd en zal dan ook in 2021 de nodige aandacht krijgen. Daar waar mogelijk wordt kritisch gekeken naar de mogelijkheden om de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten of constant te houden.

Medimo

Binnen alle doelgroepen werkt men met de Medimo. De digitale inzet van de Medimo zorgt voor een goede afstemming tussen de apotheek en zorg en levert korte lijntje op.​​

Bedscan

In 2020 is er gebruik gemaakt van een bedscan. Vanwege de positieve ervaring wordt deze uitgebreid.

Skincair

In 2019 is op locaties Noorderkroon en Nieuwehagen een medische matrashoes getest, genaamd Skincair. De matrashoes Skincair van Sense Textile is zo gemaakt dat het de mobiliteit van cliënten verhoogt en dat het de huidconditie verbetert. Na een uitgebreide testperiode met positief resultaat is het besluit genomen om dit hoeslaken verder in te gaan zetten​​​​