Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

Muziekproject

In 2020 hebben we muziek ingezet als therapie. Dit hebben we met name gedaan voor mensen met onbegrepen gedrag en/of onrust. Dit doen we om vrijheidsbeperkende  maatregelen en medicatie voor deze doelgroep terug te dringen. In 2020 is er ook een nieuwe muziektherapeute gestart. Helaas hebben we in 2020 door de coronamaatregelen niet kunnen doen wat we voor ogen hadden. In 2021 zal de muziektherapeute, samen met een verzorgende, starten met een muziekproject. Door de muziektherapie nog meer op maat (en naar smaak) van de afzonderlijke cliënt aan te bieden, bereiken we onze doelen.

Welzijn 

In 2019 is gekeken naar de mogelijkheden om nieuwe activiteiten aan te bieden. Het doel hierbij is ook om meer verbinding te krijgen met de cliënten uit de wijk en de drempel om deel te nemen aan activiteiten op de locatie nog kleiner te maken. Dit krijgt een vervolg in 2020. 

Team Welzijn heeft de samenwerking met de wijkverpleegkundige verbeterd zodat er meer de verbinding gelegd wordt met buiten naar binnen en andersom. Dit alles in het kader van het bieden van dagverzorging voor mensen uit de wijk. Het gesprek met de wijkverpleegkundige heeft ervoor gezorgd dat mensen uit de wijk beter op de hoogte zijn van wat voor activiteiten er zijn in Simeonshof. De drempel om aan te sluiten bij activiteiten, georganiseerd binnen Simeonshof voor mensen van buiten de locatie, wordt hiermee verlaagd. Zo willen we dat men zoveel mogelijk actief kan zijn in de samenleving en worden sociale contacten gestimuleerd.   

Een groot aanbod van activiteiten maakt bovendien dat er een hogere mate van welbevinden is onder de cliënten. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de vele betrokken vrijwilligers.

In 2020 is team Welzijn uitgebreid, omdat vrijwilligers vanwege de coronamaatregelen minder aanwezig waren. Bovendien hebben verzorgenden, met name op Kleinschalig Wonen voor mensen met dementie, meer activiteiten opgepakt, zowel algemeen als per individu. Activiteiten hangen op deze manier minder af van de activiteitenbegeleider. Ook hebben we gezien dat er meer gebruik is gemaakt van (technologische) hulpmiddelen zoals de tovertafel Qwiek.up, Braintrainer en de Beweegtuin. We willen dit gebruik in 2021 blijven stimuleren.

Eten & drinken 

In 2020 zijn we veel bezig geweest met het op- en afschalen van het gebruik van het restaurant. Daar waar we moesten afschalen in verband met de coronamaatregelen, moesten we de maaltijden naar de appartementen brengen. Dit was vooraf niet ons doel voor 2020. Doel was om meer themadiners te organiseren waarbij we juist mensen van buiten wilden laten aansluiten. Zo kunnen we binnen onze locatie samen genieten van eten en drinken. Mochten de omstandigheden het in 2021 weer toelaten, is dat ons doel.

Methodisch werken

De zorgzwaarte van cliënten neemt toe. Verzorgenden moeten soms nog aan deze situatie wennen. Verzorgenden worden meer begeleid in persoonsgerichte zorg en gesprekken met familie. Dit wordt door een verpleegkundige uitgevoerd als het gaat over methodisch werken en door een gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP-er) als het gaat over een nieuwe doelgroep voor de intramurale woon/zorgetages. Op Kleinschalig Wonen werkt een gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP'er). Zij is in 2020 meer betrokken bij het verzorgingshuis om uitleg te geven over belevingsgerichte zorg en benaderingswijze rondom onbegrepen gedrag en dementie. Hiervoor worden ook de Consulent Belevingsgerichte zorg en de psycholoog ingezet. De zorgteams weten de Consulent Belevingsgerichte zorg en de psycholoog beter te vinden.

Er wordt meer ingezet op 'Ik ken u echt'  door bijvoorbeeld het afleggen van huisbezoeken voordat iemand op Simeonshof komt wonen. Ook dit draagt bij aan vermindering van onbegrepen gedrag. In 2021 wordt ingezet op het structureel maken van het huisbezoek voordat iemand op Simeonshof komt wonen. De intentie is om ook familie bij deze bezoeken aan te laten sluiten, zodat de eerste samenwerking al voor een verhuizing naar Simeonshof tot stand komt. De GVP'er wordt ook betrokken bij het proces van inhuizing. Wanneer de cliënt vanuit de thuiszorg binnen Simeonshof komt wonen, dan zorgen we ervoor dat de cliënt nog zes weken door de thuiszorg begeleid/ondersteund wordt. Dit om te zorgen voor een warm welkom.

Gebruik van SPAR en Actieplan en rapporteren op basis van Plan-Do-Check-Act is in 2020 doorontwikkeld. Er vindt coaching door kwaliteitsverpleegkundigen plaats waar het nog nodig is. In 2021 zal aandacht blijven voor methodisch werken. De verwachting is dat het nieuwe zorgdossier hierin ook gaan ondersteunen.

Samenwerken

Dementievriendelijk Erp 

Om ervoor te zorgen dat mensen met dementie zo lang mogelijk deel uit kunnen maken van de samenleving, heeft Simeonshof het initiatief genomen om een werkgroep op te richten met als doel om Erp, en daarmee de omgeving van Simeonshof, dementievriendelijk te maken. Zo ontstaat er een gemeenschap waarin iedereen dementie herkent en accepteert. Het initiatief is een succes geweest en inmiddels is de werkgroep hard aan het werk Erp nog dementievriendelijker te maken. In de organisatie neemt Simeonshof een stapje terug. De bijeenkomsten vinden inmiddels niet meer plaats in Simeonshof, maar in het dorpshuis.  

Samen sterk 

In overleg met de cliëntenraad zijn op één woning familiecoaches ingezet die navraag doen bij cliënten en familie over wat verbeterd kan worden binnen Simeonshof. Het effect is dat er uit de gesprekken behoeften naar voren komen van cliënt of hun contactpersonen. De verbeteracties zijn opgenomen in de actieplannen van de teams. De cliëntenraad blijft de ontwikkeling op deze verbeteringen volgen. In 2021 zullen naar verwachting ook cliënten van andere etages gesprekken krijgen met de familiecoaches. Dit alles vanuit het BrabantZorg brede project "Samen Sterk".

In 2021 wil de cliëntenraad een actievere rol en meer verbinding zoeken met cliënten. Ook wil de cliëntenraad de zichtbaarheid van de cliëntenraad verbeteren zodat cliënten makkelijker de weg vinden naar de cliëntenraad.

Ook gaan  we de mogelijkheden tot verdere samenwerking met een zorgboerderij in Boerdonk onderzoeken voor dagbesteding. Eén cliënt gaat hier al één dag in de week naar toe.

We willen nog meer inzetten op het betrekken van familie. Dit doen we al door twee keer per jaar een thema-avond te organiseren op Kleinschalig Wonen. Hier sluit bijvoorbeeld de Consulent Belevingsgerichte zorg aan die rollenspellen doet om onbegrepen gedrag onder de aandacht te brengen. We hebben gezien dat dit inzicht geeft voor familie en de thema-avonden worden dan ook goed bezocht.

Familie wordt meer betrokken d.m.v. Facebook. We hebben in 2019 een gesloten Facebookpagina voor twee huiskamer van Kleinschalig Wonen ingericht. Hierop plaatsen we regelmatig foto's en filmpjes. Er wordt veel gebruik van gemaakt door familie en het bevordert de betrokkenheid. Ook vrijwilligers willen we intensiever gaan binden door trainingen over dementie.

Samenwerking 

Behandelaren worden sneller ingezet. Het zorgteam ziet sneller signalen waarop diverse behandelaren kunnen worden ingezet. De locatie is bovendien toegankelijk voor de eerstelijns fysiotherapie, zodat de fysiotherapeut ook gebruik kan maken van de ruimte op de locatie.  ​

Met de komst van de kwaliteitsverpleegkundige is ruimte gekomen voor een overstijgende blik op kwaliteitsthema's en coaching van het team hierop. De teammanager heeft hierdoor meer ruimte om medewerkers in hun kracht te zetten.

Veerkrachtige medewerker 

Veerkracht betekent dat je je in je werk én in je privéomstandigheden goed kunt aanpassen. Ter voorbereiding op het gesprek maken medewerkers gebruik van een veerkrachttest, gebaseerd op het spinnenweb positieve gezondheid. Juist ten tijde van de coronacrisis is het belangrijk aandacht te hebben voor de veerkracht van de medewerker. Juist nu is het van belang om medewerkers in balans te houden en kennis, vaardigheden en motivatie zo optimaal mogelijk in te zetten. Ook voor medewerkers willen we elke dag zo fijn mogelijk maken. De teammanager heeft een faciliterende rol ten aanzien van de ontwikkeling en de goede balans voor de medewerker.

Zorgtechnologie

Zelfredzaamheid stimuleren door middel van Zorgtechnologie. In 2021 wordt in samenwerking met de Consulent Zorgtechnologie onderzocht of de in 2020 ingezette Komp en Kompaan breder kunnen worden ingezet. Doel is dat de cliënt gemakkelijk zelf in contact kan komen met naasten, op een veilige afstand of wanneer 'live' ontmoeten even niet lukt.  ​​

​Eind 2020 zal samen met de Consulent Zorgtechnologie een werkbezoek plaatsvinden naar locatie Nieuwehagen in Den Bosch. We willen informatie gaan ophalen en onderzoeken of slimme sensoren toepasbaar zijn binnen Simeonshof.

De aandacht voor de druppelbril zal in 2021 blijven. Wel is gebleken dat het gebruik hiervan voor veel cliënten nog erg uitdagend is. Per cliënt zal worden bekeken of het bijdraagt en op een juiste manier kan worden ingezet. 

Over het algemeen zal aan de hand van de 'zelfredzaamheidradar' steeds per individu bekeken worden hoe zelfredzaamheid bevorderd kan worden en welke hulpmiddelen hiervoor ingezet kunnen worden. ​