Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

Muziekproject

In 2020 hebben we muziek ingezet als therapie. Dit hebben we met name gedaan voor mensen met onbegrepen gedrag en/of onrust. Dit doen we om vrijheidsbeperkende maatregelen en medicatie voor deze doelgroep terug te dringen. In 2020 is er ook een nieuwe muziektherapeute gestart. Helaas hebben we in 2020 door de corona maatregelen niet kunnen doen wat we voor ogen hadden. In 2021 wordt er zowel op individueel niveau als in kleine groepen muziek naar smaak aangeboden aan bewoners. Dit in alle genres als van aller tijden. Dit resulteert in minder onrustig gedrag en/of verveling. Ook draagt het bij aan een fijne dagbeleving.

Welzijn 

Ondanks de corona crisis is het aantal vrijwilligers op peil gebleven. Een aantal vrijwilligers zijn gestopt maar door actieve werving is het aantal vrijwilligers weer op peil.

Activiteiten en aandacht voor welzijn is niet meer alleen een taak van de activiteitenbegeleiders maar is met name bij KSW ook ingebed in de praktijk van alledag. Mede ook door inzet van vrijwilligers en familie.

In 2021 wordt gestart met een werkgroep die gaat onderzoeken wat er nodig is voor de bewoners met een toenemende zorgvraag. Hoe kan welzijn hier in ondersteunen. Te denken valt aan uitbreiding van het aanbieden van activiteiten in de avond/weekend en/of individuele begeleiding op het appartement. Uiteraard in samenspel met familie en anderen naasten van de bewoner.

Een student HBO social work zal gaan onderzoeken hoe welzijn kan bijdrage in het verminderen van zorgzwaarte. Dit door eenzaamheid, verveling te verminderen en zelfredzaamheid te vergroten.

Eten & drinken 

Dagelijks ontvangen cliënten een gezonde, voedzame maaltijd met voldoende variatie en keuze. De maaltijd heeft een belangrijke communicatiefunctie en het patroon geeft voor veel cliënten structuur aan de dag. De medewerkers hebben gastvrijheid hoog in het vaandel. Gastvrij zijn is niet moeilijk, iedereen is gastvrij op zijn of haar eigen manier. Om hierin te blijven ontwikkelen en leren zal het horecateam een gastvrijheidstraining eind 2021/begin 2022 volgen. In het jaar 2020 is er regio breed een eenduidig prijsbeleid qua drank ingevoerd.

De verschillen tussen locaties in prijzen en assortiment waren groot. Iedere locatie is stuk voor stuk uniek maar wij streven wel op dit vlak hetzelfde na. Voeding staat in deze voor 2021 op de agenda. In 2020 zijn we veel bezig geweest met het op- en afschalen van het gebruik van het restaurant. Daar waar we moesten afschalen in verband met de corona maatregelen, moesten we de maaltijden naar de appartementen brengen. Dit was vooraf niet ons doel voor 2020. Het doel was om meer thema diners te organiseren waarbij we juist mensen van buiten wilden laten aansluiten. Zo kunnen we binnen onze locatie samen genieten van eten en drinken. Mochten de omstandigheden het in 2021 weer toelaten, is dat ons doel.

Methodisch werken

De zorgzwaarte van cliënten neemt toe. Verzorgenden moeten soms nog aan deze situatie wennen. Verzorgenden worden meer begeleid in persoonsgerichte zorg en gesprekken met familie.
Sinds januari 2021 werken we met een nieuw zorgdossier (PUUR woonzorg) waarin de zorgmedewerkers ondersteund worden in het methodisch werken (Plan-Do-Check-Act).
De kwaliteitsverpleegkundige coacht de teams in het gebruik en werken met het nieuwe zorgdossier.
Hiervoor zijn de teams door de kwaliteitsverpleegkundige geschoold middels trainingen en nadien worden de zorgmedewerkers ondersteund door training-on-the-job, waarbij men individueel gecoacht wordt, gevraagd, maar ook ongevraagd.
Zorgteams worden getraind in de nieuwe manier van werken, methodische werken, dit doen we aan de hand van vervolgtrainingen over het nieuwe zorgdossier. In deze vervolgtrainingen (gepland in juni/ juli 2021) worden de zorgmedewerkers meegenomen in methodisch werken. Dit alles draagt hij aan een fijne dag voor de medewerker.

Op Kleinschalig Wonen werkt een gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP‘er). Zij is in 2021 meer betrokken bij het verzorgingshuis om uitleg te geven over belevingsgerichte zorg en benaderingswijze rondom onbegrepen gedrag en dementie. Hiervoor worden ook de Consulent Belevingsgerichte zorg en de psycholoog ingezet. De zorgteams weten de Consulent Belevingsgerichte zorg en de psycholoog beter te vinden.

Er wordt meer ingezet op ‘Ik ken u echt’  door bijvoorbeeld het afleggen van huisbezoeken voordat iemand op Simeonshof komt wonen. Ook dit draagt bij aan vermindering van onbegrepen gedrag. In 2021 wordt ingezet op het structureel maken van het huisbezoek voordat iemand op Simeonshof komt wonen. De intentie is om ook familie bij deze bezoeken aan te laten sluiten, zodat de eerste samenwerking al voor een verhuizing naar Simeonshof tot stand komt. Wanneer de cliënt vanuit de thuiszorg binnen Simeonshof komt wonen, dan zorgen we ervoor dat de cliënt nog zes weken door de thuiszorg begeleid/ondersteund wordt. Dit om te zorgen voor een warm welkom.

Gebruik van SPARbord en actieplan en rapporteren op basis van Plan-Do-Check-Act is in 2020 doorontwikkeld, waardoor alle hiermee teams werken. Er vindt coaching door kwaliteitsverpleegkundigen plaats waar het nodig is. In 2021 zal aandacht blijven voor methodisch werken en denken.

Samenwerken

PUUR van jou

Het nieuwe zorgdossier PUUR woonzorg maakt het via PUUR van jou mogelijk dat familie en naasten mee kunnen lezen EN mee kunnen rapporteren in  het dossier. Dat maakt dat communicatie onderling verbeterd wordt.

In 2021 en 2022 zullen familie en naasten verleid worden meer en meer gebruik te maken van dit systeem. Het ontzorgt tevens het zorgteam door minder mailverkeer. Daarnaast worden meldingen/mededelingen en overige zaken sneller opgepakt via PUUR van jou omdat iedere medewerker dit sneller ziet. Mailwisseling vindt vaak plaats tussen de eerste contactpersoon en CCP-er (cliënt contactpersoon).

Ook de Erpse huisarts maakt gebruik van PUUR van jou om op een eenduidige wijze te kunnen rapporteren. Dit maakt de samenwerking met de zorgteams efficiënt en duidelijk, maar ook is het voor de naasten van de bewoner van belang om op de hoogte te zijn van de afspraken die de huisarts met de zorgmedewerker heeft gemaakt.

Zelfredzaamheidsradar

Een kwaliteitsverpleegkundige is in het kader van haar ontwikkeltraject aan het onderzoeken hoe nog beter gebruik gemaakt kan worden van het zelfredzaamheidsradar. Zo worden familie, naasten en vrijwilligers nog meer betrokken met het leven en welzijn van hun naasten.

Samen sterk 

In overleg met de cliëntenraad zijn op één woning familiecoaches ingezet die navraag doen bij cliënten en familie over wat verbeterd kan worden binnen Simeonshof. Het effect is dat er uit de gesprekken behoeften naar voren komen van cliënt of hun contactpersonen. De verbeteracties zijn opgenomen in de actieplannen van de teams. De cliëntenraad blijft de ontwikkeling op deze verbeteringen volgen. Dit alles vanuit het BrabantZorg brede project "Samen Sterk". In 2020 heeft dit project stil gelegen door corona. Het staat voor 2021 en 2022 opnieuw op de agenda.

In 2021 heeft de cliëntenraad een actievere rol en meer verbinding gezocht met cliënten. Dit door een fotobord met telefoonnummer van de leden. Nieuwe bewoners krijgen een introductiebrief over het werk van de cliëntenraad met ook hierin de namen telefoonnummers van de cliëntenraadsleden.

In het kader van de Wet op de medezeggenschap is de cliëntenraad voornemens om op andere wijze in gesprek te gaan met hun achterban. Denk hierbij aan koffie uurtjes en huiskamergesprekken.

We willen nog meer inzetten op het betrekken van familie. Dit doen we al door twee keer per jaar een thema-avond te organiseren op Kleinschalig Wonen. Hier sluit bijvoorbeeld de Consulent Belevingsgerichte zorg aan die rollenspellen doet om onbegrepen gedrag onder de aandacht te brengen. We hebben gezien dat dit inzicht geeft voor familie en de thema-avonden worden dan ook goed bezocht.

Familie wordt meer betrokken d.m.v. Facebook. We hebben een gesloten Facebookpagina voor twee huiskamer van Kleinschalig Wonen. Hierop plaatsen we regelmatig foto’s en filmpjes. Er wordt veel gebruik van gemaakt door familie en het bevordert de betrokkenheid. Vrijwilligers krijgen scholing aangeboden over de vormen van dementie.

Samenwerking 

Behandelaren worden sneller ingezet. Het zorgteam ziet sneller signalen waarop diverse behandelaren kunnen worden ingezet.
Het aantal behandelaren, gespecialiseerd verpleegkundige is uitgebreid met een palliatief verpleegkundige.

De locatie is bovendien toegankelijk voor de eerstelijns fysiotherapie, zodat de fysiotherapeut ook gebruik kan maken van de ruimte op de locatie.

Met de komst van de kwaliteitsverpleegkundige is ruimte gekomen voor een overstijgende blik op kwaliteitsthema’s en coaching van het team hierop. De teammanager heeft hierdoor meer ruimte voor ontwikkeling van de individuele medewerker en teams.

Veerkrachtige medewerker 

Veerkracht betekent dat je je in je werk én in je privé omstandigheden goed kunt aanpassen. Ter voorbereiding op het gesprek maken medewerkers gebruik van een veerkrachttest, gebaseerd op het spinnenweb positieve gezondheid. Juist ten tijde van de corona crisis is het belangrijk aandacht te hebben voor de veerkracht van de medewerker. Juist nu is het van belang om medewerkers in balans te houden en kennis, vaardigheden en motivatie zo optimaal mogelijk in te zetten. Ook voor medewerkers willen we elke dag zo fijn mogelijk maken. De teammanager heeft een faciliterende rol ten aanzien van de ontwikkeling en de goede balans voor de medewerker.

Zorgtechnologie

Zelfredzaamheid stimuleren door middel van Zorgtechnologie.

In 2021 wordt in samenwerking met de Consulent Zorgtechnologie onderzocht of de in 2020 ingezette Komp en Compaan breder kunnen worden ingezet. Doel is dat de cliënt gemakkelijk zelf in contact kan komen met naasten, op een veilige afstand of wanneer ‘live’ ontmoeten even niet lukt.

In de regio wordt een pilot gedraaid m.b.t inzet van slimme sensoren. Afhankelijk van de resultaten hiervan zullen we gaan kijken of dit ook binnen Simeonshof ingezet kan worden.

De aandacht voor de druppelbril zal in 2021 blijven. Wel is gebleken dat het gebruik hiervan voor veel cliënten nog erg uitdagend is. Per cliënt zal worden bekeken of het bijdraagt en op een juiste manier kan worden ingezet.

Over het algemeen zal aan de hand van de ‘zelfredzaamheidsradar’ steeds per individu bekeken worden hoe zelfredzaamheid bevorderd kan worden en welke hulpmiddelen hiervoor ingezet kunnen worden. Een hulpmiddel als een Medido wordt vaker ingezet door de teams om zo de zelfredzaamheid en eigen regie van de bewoner te bevorderen.