Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag 

Gastheren, gastvrouwen en woonbegeleiders

Binnen de afdelingen 'beschermd wonen' werken we met één gastvrouw per huiskamer. Hiermee kunnen we meer continuïteit in toezicht en kwaliteit van zorg garanderen. De gastvrouw kan zowel met cliënten individueel als in groepsverband activiteiten ondernemen. Dit is afhankelijk van wat er op dat moment het meest nodig is. De gastvrouwen hebben allemaal een training gehad in belevingsgericht werken en sluiten sinds dit jaar ook aan bij de teamoverleggen. 
Voor 2021 staan er scholingen gepland over de onderwerpen: drinken/eten bij slikproblemen en ondersteunen bij toiletgang.
Ook is het de wens om in 2021 meer duidelijkheid te krijgen rondom de formatieruimte voor de discipline van gastvrouw, onder andere op basis van de kwaliteitsgelden die vrijkomen. 

Op de afdelingen somatiek worden woonbegeleiders ingezet. De woonbegeleiders gaan met de bewoners in gesprek over waar hun interesses liggen. Dit wordt teruggekoppeld aan het zorgteam, zodat er beter kan worden ingespeeld op de wens van de cliënt.
In 2021 zal er samenwerking worden gezocht met de activiteitenbegeleiders en wordt er op de afdelingen zelf gekeken naar welke wensen er zijn om daar het activiteitenaanbod op af te stemmen. Verder worden er vrijwilligers gekoppeld aan de afdeling en zodoende ook betrokken bij de activiteiten. Het aantal wisselende gezichten op de afdeling wordt hiermee zo veel als mogelijk beperkt. Het is de bedoeling om vrijwilligers zo veel als mogelijk taakgericht te laten aansluiten. Vragen vanuit de cliënt(groep) worden gekoppeld aan de affiniteit en kennis van de vrijwilliger. Hieruit volgt ook dat de activiteiten meer vanuit de vraag/wens worden georganiseerd dan vanuit het principe van een 'standaard draaiboek'.

Een woonbegeleider is een medewerker die zich richt op de persoonsgerichte aandacht aan de cliënt. Ook helpen zij, samen met de familie, de cliënt een zo'n fijn mogelijke dag te bezorgen. ​

Carrousel Centraal

Bij de Cour (appartementen voor ouderen inclusief een lege ruimte welke wordt verhuurd aan int Jan) zijn we in november 2020 gestart met een dagbesteding onder de naam 'Carrousel Centraal', waar al veel animo voor is! Dit is gestart, omdat er voor dagverzorging de Zonneroos en zorgboerderij de Lisse een wachtlijst was/is ontstaan. Voor de cliënten op deze wachtlijst wilden wij een alternatief bieden, met als doel om de wachttijd te overbruggen. Ondertussen mogen ook cliënten komen die interesse hebben in deelname aan dagbesteding Carrousel Centraal, zonder op de wachtlijst te staan voor andere plekken. Dit wordt  geregeld vanuit veelal de WMO-indicatie, maar ook WLZ of particulier. We kijken naar het individu en de groepssamenstelling. Op basis  van de groepssamenstelling beslissen we samen met de klanten hoe de dag eruit gaat zien. Middelen en materialen put men met name uit de bedrijfjes van Carrousel Groen, denk aan houtproducten van de houtbewerkingplaats en naald- en draadmaterialen uit het naaiatelier enzovoort. Ook is er al verbinding gemaakt met de activiteitenbegeleiding van het verenigingsleven, waarbij zij ons inspireren en ondersteunen met activiteiten. Medewerkers van BrabantZorg werken binnen Carrousel Centraal samen met assistent medewerkers en vrijwilligers van Carrousel Groen, om aan elke dag zo fijn mogelijk voor ons allemaal te werken.

Eten & drinken 

Kader verpleeghuiszorg

Uit de uitvraag van kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg is naar voren gekomen dat wij nog ruimte tot verbetering hebben om wensen en voorkeuren rondom eten en drinken te bespreken en vast te leggen. In 2021 pakt de kwaliteitsverpleegkundige dit thema actief op met de teams. ​

Huiskamergevoel

In 2020 hebben we het huiskamergevoel versterkt. Er zijn bijvoorbeeld kleine koffiekannen aangeschaft zodat iedereen beter in staat is om voor zichzelf, of tafelgenoot, in te schenken. Dit vergroot de eigen regie en versterkt het principe van 'zorgen voor elkaar'. Mensen geven aan dat ze weer het gevoel krijgen er toe te doen, dat ze een bijdrage kunnen leveren en zinvol zijn. Het hotelgevoel van een verpleeghuis wordt hiermee minder. De woonbegeleider is hierin alert op signalen en zal bijdragen aan de olievlekwerking. We vinden het juist mooi om de mooie voorbeelden ook met elkaar te delen en successen te vieren. ​

Op Beschermd Wonen is het gesprek gaande over gastvrijheid, waardigheid en menselijkheid en hoe wij hieraan kunnen werken. Dit zie je bijvoorbeeld terug in het gebruik van servetten in plaats van de slabbetjes.

Methodisch werken

Persoonsgerichte aandacht

Cliëntbesprekingen zijn sinds dit jaar structureel ingepland. De Consulent Belevingsgerichte zorg bereidt dit zo veel als mogelijk voor met de zorgmedewerkers uit het team. Dit draagt bij aan een actieve inzet van iedereen uit het team en het zet de cliënt écht centraal.

In 2021 willen we de Gespecialiseerd Verpleegkundige Psychogeriatrie en Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek meer positie geven om hierin een bijdrage te doen. Dit zullen we zowel inhoudelijk als procesmatig gaan borgen.​

Bespreken van incident meldingen

Uit de uitvraag van de kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg is opgevallen dat incidentmeldingen wel worden besproken, maar het volledige proces van leren hiervan niet is geborgd (de verbetercyclus is niet terug te vinden). Het zijn losse leeromenten, het grotere overzicht ontstaat nog niet. Hier zal in 2021 expliciet aandacht voor zijn, om zo het leereffect zo optimaal mogelijk te benutten.

Samenwerken

Assistent medewerkers Carrousel Groen

De samenwerking met Carrousel Groen is al goed gevonden. Meerdere assistent medewerkers zijn werkzaam op  Sint Jan en in 2021 wordt dit verder uitgebreid. Onder andere zal een assistent medewerker mee gaan draaien in een huiskamer op één van de afdelingen om zo klaargestoomd te worden voor de arbeidsmarkt. Hierdoor zijn er extra handen aanwezig en kan de gastvrouw zich nog meer  richten op de aandacht en ruimte voor de cliënt. Assistent medewerkers ondersteunen op meerdere vlakken de medewerkers van  Sint Jan, waarbij zij zelf ook kunnen werken aan hun eigen doelstellingen, zoals bijvoorbeeld het arbeidsfit worden of terug integreren in de reguliere arbeidsmarkt, in een rustige en beschermde omgeving. Ook voor het hebben van een fijne eigen daginvulling komen assistent medewerkers helpen op de locatie.​

Samen sterk

Het project 'Samen sterk' is in 2019 gestart binnen onze locatie. Op één afdeling was kennis gemaakt met de familiecoaches die de gesprekken zouden leiden en één afdeling was geïnformeerd over het aanstaande project. Helaas is dit project door de coronacrisis stil komen te liggen. Zodra er weer ruimte wordt ervaren zal dit zo snel mogelijk weer opgepakt worden. ​

Renovaties

Ondertussen zijn we al enkele jaren bezig met renovatieplannen. De plannen voor de renovatie zijn klaar; budgettair moet nog wel het een en ander worden rondgemaakt. In 2021 hopen we dan ook dat we echt kunnen gaan starten met de renovaties, zodat het gedachtegoed van BrabantZorg in combinatie met het proces rondom 'samen werken we zo' in de praktijk gebracht kunnen worden, denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van slimme technologieën. ​

Zelforganisatie 

In 2020 hebben niet alle teams die op de planning stonden het programma Zelforganisatie kunnen doorlopen, in verband met de coronacrisis. Het houden van gezamenlijke bijeenkomsten was niet altijd mogelijk. Bij de teams waar het programma Zelforganisatie wel is doorlopen, geven de cliënten duidelijk aan dat ze het als prettig ervaren dat teams kleiner zijn gemaakt, waardoor zij vaker dezelfde gezichten zien bij momenten van zorg of in de huiskamer. Dit is een mooi moment! De medewerkers kennen de cliënten beter. Daarnaast is binnen de teams merkbaar dat de kleinere samenwerkingsverbanden positief bijdraagt aan de aanspreekcultuur.

Zelforganisatie zal in 2021 worden opgevolgd door het proces van 'samen werken we zo'. Dit proces behoeft ook de nodige aandacht. We gaan daarom de komende tijd, samen met implementatiebegeleiders, de medewerkers begeleiden in de uitwerking van dit proces. ​

Disciplines

Door de coronacrisis is er meer samenwerking geweest tussen alle disciplines binnen de locatie. Deze ontwikkeling mag vastgehouden worden. Extra aandacht zal uitgaan naar samenwerking tussen de somatische afdelingen en de beschermd wonen afdelingen. Hiervoor worden werkgroepen meer divers samengesteld en worden successen breder gedeeld. De afdelingen beschermd wonen zoeken meer samenwerking met de activiteitenbegeleiding, huishoudelijke dienst en nachtdienst om zo ook gezamenlijk successen te kunnen delen.

De kwaliteitsverpleegkundige van de locatie heeft breder in de regio samenwerking gezocht met collega kwaliteitsverpleegkundigen om van te leren en te delen.​

Nazorg corona

Locatie Sint Jan was zwaar getroffen door de coronacrisis in de eerste golf van 2020. Vele emoties hebben wij met elkaar moeten doorstaan. Alle teams hebben binnen Sint Jan deelgenomen aan het nazorgprogramma corona. Het nazorgprogramma bood ondersteuning bij het verwerken van stress en trauma's en heeft met de teams actief gekeken naar eventuele toekomstige situaties. Dit programma is erg gewaardeerd onder de medewerkers.

 Zorgtechnologie 

Bedscan

Er zal gebruikgemaakt gaan worden van een bedscan als vervanger van de sensorpaal. Dit geeft meer rust, doordat medewerkers niet bij ieder bewegingssignaal  binnenkomen hoeven te komen. Daarnaast is het mogelijk om alarmering zo in te richten naar de gewoonten van de cliënt. Een persoonlijk ingesteld profiel is dan mogelijk. Er kan bijvoorbeeld worden ingesteld dat als iemand uit bed gaat, er pas na tien  minuten een signaal wordt doorgegeven als hij of zij nog niet terug in bed ligt (bijv om ongestoord naar het toilet te kunnen gaan).​

GPS- techniek

De inzet van GPS-techniek is steeds meer een onderdeel bij cliënten met een indicatie voor beschermd wonen. De technologie wordt gefaciliteerd vanuit BrabantZorg. Het werken met een GPS-systeem vergroot de bewegingsvrijheid met behoud van veiligheid. We willen voorkomen dat de cliënt moet verhuizen, omdat er door dwaalgedrag problemen ontstaan. Het GPS- systeem kan hierbij ondersteunen, zonder de cliënt vrijheidsbeperkingen op te leggen. Op de somatische afdelingen verblijven veel cliënten met een eigen huisarts. In 2021 willen we de samenwerking met de huisarts en families versterken op het inzetten van GPS- systemen, omdat we hier veel mogelijkheden in zien. ​

Medimo

Medimo staat voor het elektronisch aftekenen van medicatie, voor nu bij cliënten met behandeling. We gebruiken dit sinds 2020 en dit wordt als zeer prettig ervaren. Het aantal incidentmeldingen rondom medicatie is afgenomen, vooral op het gebied van vergeten uit te reiken. In 2021 gaan we verder met het implementeren hiervan bij cliënten zonder behandeling. ​

Overige technologieën

Tijdens de coronacrisis hebben wij als locatie veel geleerd over de inzet van bepaalde technologieën. Bezoek was uiteraard niet mogelijk, maar ook was de werkdruk sterk verhoogd. We hebben daardoor bijvoorbeeld een robotpoes ingezet om het welzijn te bevorderen (signalen van geluk en plezier bij bewoners), maar ook hebben we in enkele gevallen cameratoezicht ingezet. Door minder fysiek aanwezig te hoeven te zijn bij de cliënt tijdens de nachturen, was er minder onrust, maar ook minder risico op besmetting. Ook muziek had een prachtig effect! Voorkeurslijstjes met muziek werden aangemaakt en de wonderfoon met oude liedjes werd ingezet!

De ideeën die allemaal voorbij zijn gekomen, moeten we blijven vasthouden met elkaar. ​