Leren en werken aan kwaliteit

​Een zinvolle dag

​Activiteiten

Er worden sinds 2019 meer groepsactiviteiten op 't Geerke zelf georganiseerd: doelgerichte activiteiten met de drie woningen onderling. We kijken meer naar de wens van de cliënt en hebben meer individuele aandacht. Vanwege het coronavirus in 2020 is het aantal activiteiten, waar cliënten vanuit 't Geerke naartoe gaan op Noorderkroon, verminderd. Een mooie ontwikkeling is dat er meer contact met de buren uit het appartement complex is gekomen, waardoor we activiteiten uitzetten met de buurtbewoners samen, zoals muziekactiviteiten, bingo en een buurt BBQ. Er is naast meer contact met de buren ook meer begrip en samenwerking gekomen.

Welzijn

In 2020 hebben we per woning gekeken hoe we meer aandacht konden geven aan het welzijn van de cliënten, door de inzet van verschillende disciplines. Zo zijn er meer gastvrouwen, helpenden en leerlingen gekomen. Het resultaat is dat we meer rust zien op de woningen waar veel gedragsproblematiek is, als gevolg van dementie.

Methodisch werken

Deskundigheid en training

Sinds september 2019 zijn de kwaliteitsverpleegkundigen gestart met het geven van het zorgprogramma 'Methodisch werken & Digitalisering''. Het doel van dit zorgprogramma is dat elke zorgmedewerker in regio Den-Bosch/Bommelerwaard op dezelfde manier in staat is methodisch te werken en dat dit zichtbaar is in het cliëntendossier. Methodisch werken is de basis om de juiste zorg te verlenen met als doel: ''Elke dag zo fijn mogelijk''.  In 2020 hebben we hier de vruchten van kunnen plukken en zien we dat de zorgdossiers beter op orde zijn.

We wilden ons in 2020 richten op het aansluiten van het levensverhaal van de cliënt en persoonsgerichte zorg. Dit is deels behaald, maar hier gaan we in 2021 verder aan werken. Om het methodisch werken nog meer in de vingers te krijgen, zoeken we samenwerking met behandelaren en worden we gecoacht door de kwaliteitsverpleegkundige en de implementatie begeleider Zelforganisatie.

Ook door de komst van een gespecialiseerd verpleegkundige psychogeriatrie (GVP) is de deskundigheid rondom het ziektebeeld dementie verbeterd. Zij pakt onderwerpen als het multidisciplinaire overleg (MDO) en inhuizing op. In 2021 gaat zij specifiek andere medewerkers coachen en worden er themamiddagen georganiseerd, afhankelijk van de behoefte die er ligt. Zo is er een deskundigheid bevorderende middag gepland voor de gastvrouwen, waardoor ook zij beter weten hoe ze om moeten gaan met een omgangsadvies en bejegening bij onbegrepen gedrag. Tegelijkertijd zijn andere medewerkers ook nog in opleiding tot GVP om vanuit daar weer andere thema's uit te lichten zoals belevingsgericht werken.​

Kwaliteit

Thema's als medicatieveiligheid zijn in 2020 beter geborgd door deze regelmatig in de team overleggen te bespreken. De positionering, rollen en taken van de verpleegkundigen en kwaliteitsverpleegkundigen zijn goed weggezet op 't Geerke.

Samenwerken

Meubilair

Het meubilair van 't Geerke wordt in samenspraak met de cliënten  vervangen. Zo krijgen we andere stoelen en tafels. Helaas hebben we dit in 2020 niet kunnen realiseren, maar in 2021 heeft dit de aandacht. ​

Multidisciplinaire samenwerking

Er is in 2020 een betere afstemming met de behandelaars en activiteitenbegeleiding gekomen. Door het coronavirus heeft dit een vlucht genomen en deze verbetering zien we ook nu nog terug. Dit gaan we vasthouden in 2021. Er is extra aandacht voor het welzijn van onze cliënten, waardoor ook de betere samenwerking met disciplines is ontstaan. Hierbij kan gedacht worden aan welzijnsactiviteiten, de fysiotherapeut en miMakker en muziektherapeute. Zij hebben hiervoor een breder programma opgezet (zowel individuele- als groepsactiviteiten). Ook is de samenwerking met de Consulent Belevingsgerichte zorg de laatste maanden erg verbeterd, zij proberen deze kennis over te dragen naar het team. Dit willen we zeker in 2021 voortzetten.

Zorgtechnologie

In 2021 willen we het contact met de Consulenten Zorgtechnologie intensiveren en kijken waar zij ons in kunnen helpen met de inzet van zorgtechnologie. Hierbij denken we aan het werken met camera in de algemene ruimte, ook vanwege het toezicht en de inzet van bewegingssensoren.

Tijdens de coronaperiode hebben we veel gebruikgemaakt van beeldbellen, waardoor er toch contact mogelijk was tussen de cliënten en hun naasten. Dit is zowel door de cliënten en naasten als de zorgmedewerkers als erg fijn ervaren.

We maakten al gebruik van medimo, maar sinds kort maken we ook gebruik van het digitaal aftekenen van medicatie. Dit levert niet alleen tijdswinst op, maar beperkt ook het aantal fouten tijdens medicatieverstrekking.

Aandacht en toezicht

Nabijheid

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg stelt dat we gedurende de dag en avond moeten zorgen dat onze cliënten nabijheid ervaren in de huiskamer. Een gedeelte van de dag voldoen we daar al aan door de komst van de gastvrouwen. Maar vanwege de kleinschaligheid van 't Geerke is dat met professionele inzet gedurende de dag en avond moeilijk te garanderen. In 2021 gaan we inzichtelijk maken waar we deze nabijheid niet kunnen bieden en hoe we hier een oplossing voor kunnen zoeken. We denken hierbij aan het betrekken van huishoudelijke dienst, vrijwilligers en de mogelijkheden van zorgtechnologie.​