Meten

Goede veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is. Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze in 't Geerke in veilige handen zijn. Om die veiligheid te waarborgen, voeren we verschillende audits (zowel intern als extern) en kwaliteitschecks uit.​

Audits

Door middel van waarderend auditen meet locatie 't Geerke de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Tijdens deze waarderende audits vindt een gesprek en zorgdossiercheck plaats met de betrokken zorgmedewerkers, behandelaren en auditoren. Hier wordt stilgestaan bij wat goed gaat (waar zijn we trots op) en welke onderdelen hebben verbetering nodig. In 2019 heeft BrabantZorg twee audits ontwikkeld: palliatieve zorg en persoonsgerichte zorg. In deze laatstgenoemde audit is observatie hiervan een nieuw onderdeel.

Vanwege de coronaperiode hebben binnen heel BrabantZorg weinig audits doorgang gevonden. De audit palliatieve zorg staat gepland voor december 2020.

Onderstaande audits zijn in 2019 uitgevoerd, hieronder vind je de dingen waar we als locatie trots op zijn én de dingen die we verbeterd hebben:

​Huidletsel

Waar mogen we trots op zijn:

 • De teams zijn alert op wondjes en rode vlekken.
 • Korte lijntjes tussen en in de teams.

Waar hebben we aan gewerkt:

 • De aandachtsvelder deelt meer kennis met het team.
 • In het teamoverleg is het onderwerp onder de aandacht gebracht en acties uitgezet ter verbetering vanuit preventief oogpunt.

Medicatie

Waar mogen we trots op zijn:

 • Het thema medicatie is goed onder de aandacht bij alle teams.
 • De aandachtsvelder is goed op de hoogte van de richtlijnen en nieuwe speerpunten.

Waar hebben we aan gewerkt:

 • Er zijn andere, veiligere medicijnkasten geplaatst.

Persoonsgerichte zorg

Waar mogen we trots op zijn:

 • We kennen onze cliënten écht.
 • In het team heerst een groepsgevoel, er is een goede samenwerking.

Waar hebben we aan gewerkt:

 • Vaker de vraag aan de cliënt (en familie) gesteld hoe zijn of haar dag echt was.
 • Beter onderscheid gemaakt in de cliëntkaart en het cliëntplan.​

​​

Checks 

Schoonmaakonderhoud 

Op alle locaties worden twee keer per jaar schoonmaakchecks gepland. Deze checks worden in de meeste gevallen samen met de voorwerkster uitgevoerd. Het doel van het uitvoeren van deze checks is om de huishoudelijke dienst in de locaties te kunnen ondersteunen in de juiste uitvoering van hun werkzaamheden. Uit de checks komen tips en adviezen om het kwaliteitsniveau van het schoonmaakonderhoud binnen de locaties op een goed niveau te houden of op een hoger niveau te krijgen.

De schoonmaakchecks worden volgens een erkend schoonmaakcontrolesysteem gedaan, namelijk VSR-KMS (Vereniging Schoonmaak Research-Kwaliteit Meet Systeem). Tijdens de check wordt er in een aantal, door de computer bepaalde, ruimten (steekproefsgewijs) gekeken hoe de stand van zaken van schoonmaakonderhoud is in deze ruimten. Van elke check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op de interne site van Brabant Zorg zodat medewerkers van elkaar kunnen leren.

HACCP, oftewel voedselveiligheid 

In de huiskamers waar zelf wordt gekookt, moet de Hygiënecode voor voedingsverzorging in kleinschalige woonvormen gehanteerd worden. Om de voedselveiligheid voor onze cliënten te kunnen waarborgen, moeten medewerkers op de hoogte zijn van de inhoud van deze hygiënecode. Vanuit de hygiënecode is ook vastgelegd dat organisaties een keer per jaar een HACCP-check moeten uitvoeren in de huiskamers waar zelf wordt gekookt. Middels deze HACCP-check wordt gekeken in hoeverre er in de huiskamers aan deze richtlijnen wordt voldaan. De check bestaat uit een vragenlijst met 36 vragen. Van deze HACCP-check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op de interne site van BrabantZorg zodat medewerkers van elkaar kunnen leren.  ​

Veiligheid RI&E

 De veiligheidsscan is een instrument dat (periodiek) het niveau van (brand)veiligheid meet in een locatie van BrabantZorg. De veiligheidsscan wordt bij iedere locatie jaarlijks uitgevoerd en heeft als doel het kenbaar maken van ​risico’s die mogelijk kunnen leiden tot onveilige en gevaarlijke situaties. Met de vastgestelde aandachtspunten kan een team of locatie aan de slag om een veiligere werk- en leefomgeving te creëren. 

De veiligheidsscan wordt uitgevoerd op vier hoofdonderwerpen:  

 • Organisatorisch: hoe worden de zaken rondom veiligheid door medewerkers uitgevoerd?
 • Bouwkundig: hoe is de veiligheid van het gebouw (denk aan vluchtwegen, gebruikte materialen, compartimentering etc.)?
 • Installatietechnisch: hoe is het gesteld met de installaties en de veiligheid ten aanzien van (elektro)technische zaken?
 • Beleid: wat is er wel en niet geborgd in beleid?