Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

Activiteiten 

De zorgteams en teams vanuit het hotel weten de dagbestedingscoach steeds beter te vinden. Hierdoor is de specifieke invulling van de dag van de gast verbeterd.

Inspraak

Binnen Udens Duyn worden gasttevredenheid-gesprekken gehouden in kleine groepjes of met individuele gasten. Deze gesprekken vinden plaats met onze dagbestedingscoach en kwaliteitsmedewerker van het hotel.

Doorontwikkeling revalidatieklimaat 

De vraag die centraal staat in deze doorontwikkeling is op welke wijze we gasten stimuleren om zelfredzaamheid te trainen, zonder daarmee de hotelformule te schenden. Dit doen we enerzijds door de samenwerking met het hotelteam op te zoeken, van elkaar te leren en te verbeteren. Anderzijds doordat het zorg-, behandel- en hotelteam uitdragen dat er gedurende de hele dag wordt geoefend tijdens alle functionele momenten, zoals bij een toiletbezoek, het lopen en de eetmomenten.

Gaten komen meestal na een ziekenhuisopname omdat ze extra zorg nodig hebben en op dit moment nog (tijdelijk) niet naar huis toe kunnen. Zij moeten bijvoorbeeld nog verder herstellen na een beroerte of van een knie- of heupoperatie.
Brabantzorg biedt binnen Udens Duyn deze geriatrische revalidatiezorg voor mensen die zo goed mogelijk willen herstellen. Het multidisciplinair (zorg- en behandel) team gaat samen met de gast samen werken om de gevolgen en beperkingen zoveel mogelijk op te heffen, zodat u weer zelfstandig verder kunt en eventueel weer thuis kunt gaan wonen.

Bij Brabantzorg en Udens Duyn gaat alles om de gast. De intensiteit van het proces en de behandeling laten we aansluiten bij de doelen, motivatie en belastbaarheid. De mogelijkheden zijn leidend en samen met u stellen wij met de gast een revalidatieprogramma op, waarin we duidelijke afspraken maken over het doel van de revalidatie. Er wordt direct een voorlopige datum voor ontslag vastgesteld en de inzet/frequentie van behandelingen wordt bepaald. Het zorgteam maakt vaste afspraken omtrent de zorgvraag in een zorgkaart.

Familie/naasten worden intensief betrokken bij dit traject en verder geven wij alle hulp en aandacht die de gast nodig heeft. Maar ook de gast heeft een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de revalidatie en herstel. Het gaat veel vragen van de gast zelf. Het is belangrijk dat de gast gemotiveerd is om te herstellen om samen met ons het vastgestelde revalidatiedoel te bereiken. De gast kan erop rekenen dat wij alle deskundigheid inzetten om u daarbij te ondersteunen.

Alles is revalidatie, 24 uur per dag

Op de revalidatieafdelingen is sprake van een therapeutisch revalidatieklimaat. Alle activiteiten en zelfs mogelijke rustmomenten staan in het teken van revalidatie en herstel. In het kader van het herstel vragen wij aan de gasten om datgene wat zijzelf kunnen ook daadwerkelijk zelf te doen. Wassen, toiletgang, aankleden, uw brood smeren etc. hoort ook bij revalideren. Het is dus niet de bedoeling dat anderen dit automatisch van de gast overnemen. De gast wordt begeleidt en getraind om zo zelfstandig mogelijk de dagelijkse activiteiten (weer) uit te voeren, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen, met of zonder hulpmiddelen, binnen de eigen woonomgeving. De gast ontvangt een oefenkaart waarop oefeningen vermeld staan die zelfstandig of samen met familie/naasten veilig kunnen worden uitgevoerd.

Ons multidisciplinair team

Onze multidisciplinaire behandelteams hebben veel ervaring op het gebied van revalidatie en zijn gericht opgeleid voor deze specialistische behandelingen. Onze zorgmedewerkers werken nauw samen met u en de behandelaren, zoals: de specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, logopediste, diëtist, maatschappelijk werker etc. Regelmatig vindt er overleg plaats over de voortgang van uw revalidatietraject. Aan het begin van de revalidatie wordt een inschatting gemaakt hoe lang u nodig heeft om te revalideren; dit wordt met u besproken.

Vrijwilligers

In 2021 gaan we vrijwilligers werven om de daginvulling van de gasten nog beter vorm te geven en ze te betrekken bij de activiteiten.

Methodisch werken

Deskundigheid 

Naast vaste gezichten aan het bed, zorgt het hebben van kleine teams ook voor deskundigheid op gastniveau. Voor de medewerkers geldt dat per team de kwalificatieniveaus in kaart zijn gebracht en hier een mooie mix uit naar voren is gekomen. In 2020 zijn we de puntjes op de i aan het zetten met betrekking tot het uitdragen van deze visie, waarin het verbeteren van het leerklimaat voor leerlingen en stagiaires ook centraal staat. Dit hebben we, op verzoek van het leer & stage bedrijf van BrabantZorg, gedaan door alle zorgmedewerkers te scholen als werkbegeleider; hiermee borgen we de continuïteit van begeleiding aan onze leerlingen en stagiairs.

Doordat Hotel Udens Duyn een leerlocatie is, hebben we ervoor gekozen om een BIG digicoach in te zetten, deze functionaris biedt naast normale begeleiding ook extra begeleiding van de leerlingen en stagiaires. Ook bevordert, bewaakt en borgt hij de deskundigheid. In 2021 zullen we dit continueren en zal in het eerste kwartaal geëvalueerd worden.
Gedurende de eerste coronaperiode is de scholing wel gecontinueerd maar heeft dit op een andere wijze plaatsgevonden dan we in eerste instantie gewild hadden. Daarvoor hebben we beeldbellen en e-learning ingezet.

In 2021 gaan we verder met de ontwikkeling van de verpleegkundige rol in de teams. Hiervoor vinden er in 2021 ontwikkelgesprekken plaats en worden deze vervolgd.

Digitalisatie

In 2021 zullen we aandacht blijven besteden aan het verbeteren van digitalisatie binnen de revalidatie. Hierbij moet gedacht worden aan medewerkers digivaardiger te maken, verminderen van papiergebruik en werken met een Chromebook.

Horeca team

Onze gastvrouwen/gastheren zijn geschoold in het kader van slikproblematiek. Hiermee hebben ze meer kennis over ziektebeelden en GRZ-achtergronden opgedaan. Daarmee willen we de veiligheid van zorg optimaliseren.

Inwerkprogramma

Het inwerkprogramma is geactualiseerd en verbeterd. Bij iedere nieuwe start van medewerkers staat dag één in het teken van Hotel Udens Duyn leren kennen en op dag twee de revalidatie. Daarna gaat men pas naar het team om daar verder ingewerkt te worden. De teammanager heeft binnen vier weken na start een evaluatiegesprek met de nieuwe medewerker en toetst daarbij ook het inwerkprogramma. Uit evaluatie is gebleken dat men over deze aanpak erg tevreden is, in 2021 wordt dit dan ook gecontinueerd.

Multi disciplinaire intake(MDI)

In 2020 is het traject ingezet, waarbij op de dag van opname de betrokken medewerkers van verschillende vakgroepen in gesprek gaan met de gast, met als doel dat de gast één keer zijn verhaal uitgebreid hoeft te doen en actiever wordt betrokken bij het stellen van revalidatiedoelen.

MDI’s worden dan ook in 2021 doorontwikkeld, dit doen we dan om de borging op afdelingen te handhaven. Deze doorontwikkeling vindt plaats in samenspraak met de diverse behandelgroepen. De verwachting is dat dit in 2021 afgerond wordt.

Wij zijn dan ook trots op de wijze waarop het MDI tot stand is gekomen en omarmd is door de medewerkers. Udens Duyn werkt met een multidisciplinair zorgplan waarin verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.

In 2021 zal het speerpunt worden dat het rapporteren samen met de gast uitgevoerd wordt. De teammanager en kwaliteitsverpleegkundige gaan onderzoeken hoe het rapporteren samen met de gast plaats kan vinden. Dit wordt daarna dan in kleine teams opgepakt. Het doel is dat deze werkwijze eind 2021 geïmplementeerd is.

Samenwerken

Betrokken vakgroepen

Meerdere vakgroepen werken binnen het hotel, zoals medewerkers met affiniteit voor horeca en zorg, maar ook behandelaren. Door middel van kruisbestuiving onderling is een betere samenwerking ontstaan. Het is mooi om te zien dat men sneller elkaar om hulp vraagt,  bijvoorbeeld bij gasten met slikstoornissen, maar ook dat men letterlijk bij elkaar een kijkje in de keuken neemt. Door van elkaar te weten hoe men werkt, ontstaat een fijnere samenwerking. Hierbij verliezen wij het verbeteren van het revalidatieklimaat niet uit het oog. In 2020 zijn de eerste positieve resultaten geboekt. Dit is gerealiseerd door op regelmatige basis gesprekken en overleggen met elkaar te plannen. Hierdoor is er meer begrip voor elkaar en heeft dit geresulteerd in een fijnere samenwerking. Dit alles zal in 2021 doorontwikkeld worden en zal continu aandacht blijven vragen.

Klachten 

Zorg- en herstelhotel Udens Duyn meet continu de ervaring van gasten. Iedere gast krijgt een vragenlijst bij ontslag. Er wordt op dat moment gevraagd de lijst in te vullen, zodat wij direct respons krijgen. Het resultaat hiervan is dat 75% van de gasten de vragenlijst invult.
Het hotel heeft hiervoor een medewerker ’vrijgemaakt’ om zich te richten op kwaliteit.

Zij inventariseert alle enquête-uitkomsten, neemt gast interviews af en heeft vervolgens korte lijnen met het management om verbeterpunten te bespreken. Ook neemt zij deel aan de periodieke 'op de koffie momenten', waarbij met zorgmedewerkers, behandelaren, horecamedewerkers en gasten de ervaren kwaliteit/tevredenheid wordt besproken.

Binnen Udens Duyn zijn wij actief bezig met het evalueren van deze vragenlijsten, zodat wij waar nodig verbeteringen kunnen doorvoeren. Maar ook zodat wij positieve terugkoppeling kunnen geven aan onze medewerkers. De kwaliteitsverpleegkundige pakt deze punten samen met het team op.

Samenwerking met gast en familie

In 2021 zal er extra aandacht uitgaan naar de samenwerking met de familie van onze gasten. Hiervoor willen we o.a. middels folders de doelstelling van revalidatie uitleggen en daarmee het verwachtingspatroon van gast en familie managen, ook om meer begrip te krijgen van bepaalde beslissingen die genomen worden rondom het herstel van de gast.

Verder zal in 2021/2022 aandacht besteed worden aan het startgesprek, een gesprek drie dagen na opname, een evaluatiegesprek en het ontslaggesprek van gasten. Om zo te kunnen monitoren of de afgesproken en verwachte doelstellingen behaald worden.

Samenwerking met het Bernhoven ziekenhuis

In 2021 stellen we ons ten doel om de samenwerking met het naastgelegen ziekenhuis Bernhoven te intensiveren. Met name de samenwerking met de afdelingen Neurologie en Orthopedie zal hier prioriteit in krijgen. Gesprekken met het nazorgteam van Ziekenhuis Bernhoven afd. Neurologie en Orthopedie hebben al plaatsgevonden om de afstemming met elkaar te vinden en de samenwerking te verbeteren. Onderwerpen hierin zijn bv de verpleegkundige overdracht.

Samenwerking management Udens Duyn

Door de nauwere samenwerking met de teammanager “Revalidatie- en Herstelzorg” en General manager in de vorm van gedeeld leiderschap, is een betere bereikbaarheid van managers gerealiseerd en kan er ook betere ondersteuning geboden worden aan de zelforganiserende teams.

Zelforganisatie

De spelregels van SWWZ zijn met alle teams besproken en onderdeel van de teamafspraken.

Zorgtechnologie

Udens Duyn ontwikkelt zich graag door het gebruik van zorgtechnologie. De kwaliteitsverpleegkundigen zijn alert op de mogelijkheden van inzet van zorgtechnologie zodat dit de zorgkwaliteit ten goede komt, maar ook om samen met de gast te kijken naar de mogelijkheden om na revalidatie zo lang mogelijk thuis te kunnen verblijven. De consulent zorgtechnologie wordt hierbij betrokken.

Veiligheid van zorg wordt steeds meer onderdeel van de revalidatie, dit heeft geresulteerd in de inzet van sensoren in de huiskamers van de gemeenschappelijk ruimtes. Deze zijn gekoppeld aan het alarmsysteem zodat de zorgmedewerkers weten waar de gast zich bevindt na inschakeling van het alarm. Dit heeft geresulteerd in mindere zoekacties waar de gast zich zou kunnen bevinden (restaurant, huiskamer, e.d.).

In samenwerking met de gast en wondverpleegkundige worden bedsensoren ingezet om preventief in te zetten bij wondproblemen. Dit wordt in het tweede kwartaal 2021 geëvalueerd.

In 2021/2022 wordt gestart met de Redusept bril. Dit is een VR-bril waarmee door middel van een virtuele training de hersenen geleerd kan worden om de controle op de pijn te verbeteren en de pijn te verminderen.

In 2021/2022 zal ook een start gemaakt worden met de inzet van Medido (automatische medicijndispenser) met als doel het ondersteunen van de eigen regie van de gast.