Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

Activiteiten 

De zorgteams en teams vanuit het hotel weten de dagbestedingscoach steeds beter te vinden. Hierdoor is de specifieke invulling van de dag van de gast verbeterd.​

Inspraak

Udens Duyn heeft geen eigen cliëntenraad maar om te weten wat gasten bezighoudt en nodig hebben worden er huiskameroverleggen georganiseerd. De kwaliteitsmedewerker van Udens Duyn houdt ook interviews waarbij wensen besproken worden.

Doorontwikkeling revalidatieklimaat 

De vraag die centraal staat in deze doorontwikkeling is op welke wijze we gasten stimuleren om zelfredzaamheid te trainen, zonder daarmee de hotelformule te schenden. Dit doen we enerzijds door de samenwerking met het hotelteam op te zoeken, van elkaar te leren en te verbeteren. Anderzijds doordat het zorg-, behandel- en hotelteam uitdragen dat er gedurende de hele dag wordt geoefend tijdens alle functionele momenten, zoals bij een toiletbezoek, het lopen en de eetmomenten. Voor ons was het leren om een andere manier van omgang hetzelfde te bereiken. Dit is niet alleen een speerpunt van afgelopen jaar, ook van de komende jaren. Hoe ondersteun je de zelfredzaamheid van de cliënt in een revalidatietraject binnen een hotel? We hebben in 2020 gemerkt dat dit beter gaat door de inzet van een revalidatiebegeleidingsteam. In dit team werken een dagbestedingscoach, therapie- assistenten en gastvrouwen (voor onder andere het vervoer naar het restaurant). De therapie-assistenten zijn naast de verpleegkundige en verzorgende specifiek bezig met het herstel van de gasten, een verlengde arm van de behandelaren; buiten de ADL (Algemene Dagelijkse Levensbehoeften) organiseren zij dagelijkse herstelactiviteiten. De dagbestedingscoach bespreekt met de gasten hun daginvulling die mogelijk (tijdelijk) aangepast moet worden vanwege een beperking. Zij kijkt ook naar invulling van de dag na ontslag. De gastvrouwen die zich bezighouden met het vervoer weten ook hoe zij de gast professioneel kunnen begeleiden, zodat ook dit een oefenmoment wordt voor de gast. 

Op de derde etage is een balie waar de gast met zijn of haar vraag bij het zorg team terecht kan.  De wandeling naar de balie  is voor onze revaliderende cliënten meteen een goed doel om zich op te richten; het geeft meer beweging tijdens hun verblijf. Hiermee stimuleren we de zelfredzaamheid en de beweging van de gasten. 

Een ander onderdeel is het opnamegesprek dat gehouden wordt door zorg en behandelaren op de dag van opname met als doel dat de gast maar één keer zijn verhaal uitgebreid hoeft te doen en actiever wordt betrokken bij het stellen van revalidatiedoelen. De proef is eind januari 2020 geëvalueerd en zal als een continu proces voortgaan.​

Vrijwilligers

In 2021 gaan we vrijwilligers werven om de daginvulling van de gasten nog beter vorm te geven en ze te betrekken bij de activiteiten.

Methodisch werken

Deskundigheid 

Naast vaste gezichten aan het bed, zorgt het hebben van kleine teams ook voor deskundigheid op gastniveau. Voor de medewerkers geldt dat per team de kwalificatieniveaus in kaart zijn gebracht en hier een mooie mix uit naar voren is gekomen. In 2020 zijn we de puntjes op de i aan het zetten met betrekking tot het uitdragen van deze visie, waarin het verbeteren van het leerklimaat voor leerlingen en stagiaires ook centraal staat. Dit hebben we, op verzoek van het leer & stage bedrijf van BrabantZorg, gedaan door alle zorgmedewerkers te scholen als werkbegeleider; hiermee borgen we de continuïteit van begeleiding aan onze leerlingen en stagiairs.

Doordat Hotel Udens Duyn een leerlocatie is, hebben we ervoor gekozen om een BIG digicoach in te zetten, deze functionaris biedt naast normale begeleiding ook extra begeleiding van de leerlingen en stagiaires. Ook bevordert, bewaakt en borgt hij de deskundigheid. In 2021 zullen we dit continueren en zal in het eerste kwartaal geëvalueerd worden.
Gedurende de eerste coronaperiode is de scholing wel gecontinueerd maar heeft dit op een andere wijze plaatsgevonden dan we in eerste instantie gewild hadden. Daarvoor hebben we beeldbellen en e-learning ingezet.
In 2020 hebben we een start gemaakt om de verpleegkundige nog meer in hun rol te zetten dan voorheen. Dit krijgt in 2021 extra aandacht.​

Digitalisatie

In 2021 zullen we aandacht besteden aan het verbeteren van digitalisatie binnen de revalidatie. Hierbij moet gedacht worden aan medewerkers digivaardiger te maken, verminderen van papiergebruik en werken met een notebook. Als voorbereiding hierop hebben de kwaliteitsverpleegkundigen in 2020 gesprekken gevoerd met medewerkers die minder digivaardig zijn en hebben hen hierin gecoacht. Nieuwe medewerkers krijgen een toets 'digitaal in de zorg' met als doel om het niveau in beeld te krijgen en zo nodig meteen hierin te kunnen scholen. ​

Horeca team

Het horecateam is geschoold in het kader van slikproblematiek. Hiermee hebben ze meer kennis over ziektebeelden en GRZ-achtergronden opgedaan. Daarmee willen we de veiligheid van zorg  optimaliseren.​

Inwerkprogramma

Het inwerkprogramma is geactualiseerd en verbeterd. Bij iedere nieuwe start van medewerkers staat dag één in het teken van Hotel Udens Duyn leren kennen en op dag twee de revalidatie. Daarna gaat men pas naar het team om daar verder ingewerkt te worden. De teammanager heeft binnen vier weken na start een evaluatiegesprek met de nieuwe medewerker en toetst daarbij ook het inwerkprogramma. Uit evaluatie is gebleken dat men over deze aanpak erg tevreden is, in 2021 wordt dit dan ook gecontinueerd.​

Multi disciplinaire intake(MDI)

In 2020 is het traject ingezet, waarbij op de dag van opname de betrokken medewerkers van verschillende vakgroepen in gesprek gaan met de gast, met als doel dat de gast één keer zijn verhaal uitgebreid hoeft te doen en actiever wordt betrokken bij het stellen van revalidatiedoelen.  

De eerste ervaringen in 2020 zijn positief en de MDI's worden dan ook in 2021 doorontwikkeld, dit doen we dan om de borging op afdelingen te handhaven. Deze doorontwikkeling vindt plaats in samenspraak met de diverse behandelgroepen. De verwachting is dat dit in 2021 afgerond wordt.

Wij zijn dan ook trots op de wijze waarop het MDI tot stand is gekomen en omarmd is door de medewerkers. Udens Duyn werkt met een multidisciplinair zorgplan waarin verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.

In 2021 zal het speerpunt worden dat het rapporteren samen met de gast uitgevoerd wordt. De teammanager en kwaliteitsverpleegkundige gaan onderzoeken hoe het rapporteren samen met de gast plaats kan vinden. Dit wordt daarna dan in kleine teams opgepakt. Het doel is dat deze werkwijze eind 2021 geïmplementeerd is.​

Stichting Top hotels:  Udens Duyn een erkend zorghotel   

Zorg- en herstelhotel Udens Duyn is  door de Stichting Topzorg hotels gekwalificeerd als een erkend zorghotel. Om dit keurmerk te bemachtigen en te behouden gelden er bepaalde kwaliteitseisen waarop het hotel getoetst wordt (via audits vanuit Lloyds). Het is een instrument om de kwaliteit van de geleverde zorg, de aanwezige voorzieningen, de werkprocessen, samenwerkingsovereenkomsten en patiëntveiligheid inzichtelijk te maken. De meeste zorgverzekeraars hebben de aanwezigheid van het certificaat als voorwaarden in hun polissen staan.

Het certificaat is in 2020 weer behaald.

De ervaren gastvrijheid heeft in de toetsing een grotere rol gekregen dan voorheen.

​In navolging van gastvrijheid willen we in 2021 de 'Code integer gedrag' van BrabantZorg meer praktisch maken. Hieruit voortvloeiend zullen er door de teams afspraken gemaakt worden m.b.t.  onder andere het bij zich dragen van de eigen mobiel, gesprekken die in de gangen gevoerd worden, e.d.

Samenwerken

Betrokken vakgroepen

Meerdere vakgroepen werken binnen het hotel, zoals medewerkers met affiniteit voor horeca en zorg, maar ook behandelaren. Door middel van kruisbestuiving onderling is een betere samenwerking ontstaan. Het is mooi om te zien dat men sneller elkaar om hulp vraagt,  bijvoorbeeld bij gasten met slikstoornissen, maar ook dat men letterlijk bij elkaar een kijkje in de keuken neemt. Door van elkaar te weten hoe men werkt, ontstaat een fijnere samenwerking. Hierbij verliezen wij het verbeteren van het revalidatieklimaat niet uit het oog. In 2020 zijn de eerste positieve resultaten geboekt. Dit is gerealiseerd door op regelmatige basis gesprekken en overleggen met elkaar te plannen. Hierdoor is er meer begrip voor elkaar en heeft dit geresulteerd in een fijnere samenwerking. Dit alles zal in 2021 doorontwikkeld worden en zal continu aandacht blijven vragen.

Klachten 

Zorg- en herstelhotel Udens Duyn meet continu de ervaring van gasten. Iedere gast krijgt een vragenlijst bij ontslag. Er wordt op dat moment gevraagd de lijst in te vullen, zodat wij direct respons krijgen. Het resultaat hiervan is dat 75% van de gasten de vragenlijst invult.  

Het hotel heeft hiervoor een medewerker  'vrijgemaakt' om zich te richten op kwaliteit. Zij inventariseert alle enquête-uitkomsten, neemt gastinterviews af en heeft vervolgens korte lijnen met het management om verbeterpunten te bespreken. Ook neemt zij deel aan de periodieke 'op de koffie momenten', waarbij met zorgmedewerkers, behandelaren, horecamedewerkers en gasten de ervaren kwaliteit/tevredenheid wordt besproken.  

Binnen Udens Duyn zijn wij actief bezig met het evalueren van deze vragenlijsten, zodat wij waar nodig verbeteringen kunnen doorvoeren. Maar ook zodat wij positieve terugkoppeling kunnen geven aan onze medewerkers. De kwaliteitsverpleegkundige pakt deze punten samen met het team op.

Kijkend naar de klachten top 3 van 2019, zijn de volgende punten opgepakt in 2020:

  1. ​Liften: de liften zijn vervangen. We maken voortaan gebruik van liften die groter zijn, die minder storingsgevoelig zijn en die beter toegankelijk zijn.
  2. Parkeren: het parkeren voor bezoekers is verbeterd. De fietsenstalling is gerealiseerd, zodat medewerkers en bezoekers veilig hun fiets kunnen stallen.
  3. Meubilair: uit ervaringen van medewerkers en gasten kwam naar voren dat het meubilair op de hotelkamers niet altijd past bij de mate van het revalidatieklimaat in ons hotel. De zorgbedden op de kamers zijn vervangen, aansluitend bij deze doelgroep. Verder zijn de revalidatiestoelen vervangen op de kamers

Samenwerking met gast en familie

In 2021 zal er extra aandacht uitgaan naar de samenwerking met de familie van onze gasten. Hiervoor willen we o.a. middels folders de doelstelling van revalidatie uitleggen en daarmee het verwachtingspatroon van gast en familie managen, ook om meer begrip te krijgen van bepaalde beslissingen die genomen worden rondom het herstel van de gast.

Verder zal in 2021 aandacht besteed worden aan het startgesprek, een gesprek drie dagen na opname, een evaluatiegesprek en het ontslaggesprek van gasten. Om zo te kunnen monitoren of de afgesproken en verwachtte doelstellingen behaald worden.​

Samenwerking met het Bernhoven ziekenhuis

In 2021 stellen we ons ten doel om de samenwerking met het naastgelegen ziekenhuis Bernhoven te intensiveren. Met name de samenwerking met de afdelingen Neurologie en Orthopedie zal hier prioriteit in krijgen. De kwaliteitsverpleegkundige van Udens Duyn zal dit samen met de senior verpleegkundige vanuit het ziekenhuis vlottrekken. ​

Samenwerking management Udens Duyn

Binnen Udens Duyn zijn in 2020 de teammanager Zorg & Welzijn en General manager gestart met gedeeld leiderschap, hierdoor is er een betere bereikbaarheid van managers gerealiseerd en kan er ook betere ondersteuning geboden worden aan de zelfsturende teams.​

Zelforganisatie

Er is met het team samengewerkt aan duidelijke teamafspraken om de zelforganisatie op een goede manier vorm te geven.

Vanuit de spelregels van 'Samen Werken We Zo' is in 2020 een start gemaakt met het aanpassen van de teamsamenstelling en het onder andere vastleggen van de roosterafspraken. Het maken van teamafspraken en evaluatie krijgt een vervolg in 2021. Het daadwerkelijk nemen van verantwoordelijkheid door zorgprofessionals zal extra aandacht krijgen.

Zorgtechnologie

Udens Duyn ontwikkelt zich graag door het gebruik van zorgtechnologie. De kwaliteitsverpleegkundigen zijn alert op de mogelijkheden van inzet van zorgtechnologie zodat dit de zorgkwaliteit ten goede komt, maar ook om samen met de gast te kijken naar de mogelijkheden om na revalidatie zo lang mogelijk thuis te kunnen verblijven. De Consulent Zorgtechnologie wordt hierbij betrokken.

Veiligheid van zorg wordt steeds meer onderdeel van de revalidatie, dit heeft geresulteerd in de inzet van sensoren in de huiskamers van de gemeenschappelijk ruimtes. Deze zijn gekoppeld aan het alarmsysteem zodat de zorgmedewerkers weten waar de gast zich bevindt na inschakeling van het alarm. Dit heeft geresulteerd in mindere zoekacties waar de gast zich zou kunnen bevinden (restaurant, huiskamer, e.d.).

In samenwerking met de gast en wondverpleegkundige worden bedsensoren ingezet om preventief in te zetten bij wondproblemen. Dit wordt in het tweede kwartaal 2021 geëvalueerd.

In 2021 wordt gestart met de Redusept bril. Dit is een VR-bril waarmee door middel van een virtuele training de hersenen geleerd kan worden om de controle op de pijn te verbeteren en de pijn te verminderen.  

In 2021 zal ook een start gemaakt worden met de inzet van Medido (automatische medicijndispenser) met als doel het ondersteunen van de  eigen regie van de gast.

In 2020 is er een start gemaakt, door gasten, met het gebruik van beeldbellen, computer​activiteiten of luisterboeken, dit zal in 2021 gecontinueerd worden.​