Meten

Goede veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is. Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze op Udens Duyn in veilige handen zijn. Om die veiligheid te waarborgen, voeren we verschillende audits (zowel intern als extern) en kwaliteitschecks uit.​

Audits

Door middel van waarderend auditen meet locatie Udens Duyn de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Tijdens deze waarderende audits vindt een gesprek en zorgdossiercheck plaats met de betrokken zorgmedewerkers, behandelaren en auditoren. Hier wordt stilgestaan bij wat goed gaat (waar zijn we trots op) en welke onderdelen hebben verbetering nodig.

Naast de audits die door de auditorganisatie uitgevoerd worden, worden er intern checks uitgevoerd door de verpleegkundige (m.b.t. o.a. medicatie, verpleegkundige handelingen en infectiepreventie). Aandachtvelders gebruiken dit om hun werkzaamheden te kunnen toetsen, te verbeteren en te borgen. Dit is een doorlopend proces.

Begin 2021 zijn er audits uitgevoerd gericht op kwaliteit en methodische werken. In het 4de kwartaal 2021 zullen audits plaatsvinden op het gebied van medicatieveiligheid.

​Kwaliteitscontrole schoonmaak

Hygiëne in een zorgomgeving is meer dan gewoon goed schoonmaken. Het is een wezenlijk onderdeel van de kwaliteit van zorg en heeft direct effect op de veiligheid, beleving en tevredenheid. Het creëren en behouden van een veilige, schone omgeving voor gasten, medewerkers en bezoekers staat dan ook centraal in de maandelijkse audits.
Deze worden gedaan door een kwaliteitsmedewerker, hoofd huishouding en rayonmanager van het betreffende schoonmaakbedrijf. Er vindt controle plaats op schoonmaak van kamers en algemene ruimtes, resulterend in een rapportage. Dit heeft de volgende resultaten opgeleverd:

Waar mogen we trots op zijn:

  • Gemiddelde score van een 8.4 via de interne audits. Daarnaast zien we dat ook zakelijke en particuliere gasten onze kamerhygiëne waarderen; Booking.com, Hotels.nl en Hotelspecials.nl met een gemiddeld cijfer van 9.2.

Waar gaan we aan werken:

  • Continuïteit


Veiligheid RI&E

De veiligheidsscan is een instrument dat (periodiek) het niveau van (brand)veiligheid meet in een locatie van BrabantZorg. De veiligheidsscan wordt bij iedere locatie jaarlijks uitgevoerd en heeft als doel het kenbaar maken van risico's die mogelijk kunnen leiden tot onveilige en gevaarlijke situaties. Met de vastgestelde aandachtspunten kan een team of locatie aan de slag om een veiligere werk- en leefomgeving te creëren.

De veiligheidsscan wordt uitgevoerd op vier hoofdonderwerpen:

  • Organisatorisch: hoe worden de zaken rondom veiligheid door medewerkers uitgevoerd?
  • Bouwkundig: hoe is de veiligheid van het gebouw (denk aan vluchtwegen, gebruikte materialen, compartimentering etc.)?
  • Installatietechnisch: hoe is het gesteld met de installaties en de veiligheid ten aanzien van (elektro)technische zaken?
  • Beleid: wat is er wel en niet geborgd in beleid?

Gastenkamers worden jaarlijks gecheckt op bv. losse kabels i.v.m. veiligheid. Eén keer per jaar vindt er een NEN-keuring plaats. In 2020 is er extra aandacht geweest op de hoeveelheid kabels en het valgevaar dat dit opleverde. Kabels zijn geminimaliseerd op de kamers om valgevaar te voorkomen.

Naast de veiligheidsscan van BrabantZorg moet Hotel Udens Duyn ook voldoen aan de regels van de NVWA. Zo is bureau De Wit als auditor in dit proces betrokken. Een proces dat op initiatief van Zorg- en herstelhotel Udens Duyn in gang is gezet en waarbij het hotel ook voor 2020 het keurmerk voedselveiligheid heeft behaald. Zes keer per jaar wordt door een externe partij wordt onder andere de voedselveiligheid, hygiëne en HACCP gecontroleerd. Doordat deze check strenger is, hoeft de NVWA niet meer apart langs te komen.

Met ingang van 1 januari 2018 is BHV-scholing voor zowel hotel- als zorgmedewerkers ondergebracht bij de academie van BrabantZorg. Nieuwe hotelmedewerkers worden geschoold en herhaaltrainingen staan gepland in mei. Alle medewerkers krijgen nu een rondleiding in het hele pand ten behoeve van (brand)veiligheid. Deze rondleidingen worden gegeven door andere medewerkers.  Werken met voedsel brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De kwaliteit moet niet alleen hoog zijn. 

Ook hebben we binnen Hotel Udens Duyn voor ieder aandachtsgebied hotelbreed een aandachtsvelder aangesteld. Denk daarbij aan de aandachtsgebieden  PLIC (Preventief Leren van Incidenten en Calamiteit), medicatie en hygiëne. Deze aandachtsvelders zijn het aanspreekpunt voor specifieke onderwerpen en werken hierin samen met de kwaliteitsverpleegkundigen.