Skip Navigation LinksLeren-en-werken-aan-kwaliteit

Leren en werken aan kwaliteit

De zorg is volop in ontwikkeling. Ook de behoeften van cliënten veranderen. Medewerkers worden continu uitgedaagd om hun werk zo goed mogelijk te doen. Dat vraagt om nieuwe aanpakken en werkwijzen.

In dit deel gaan we in op de manier waarop medewerkers en vrijwilligers bij BrabantZorg op een lerende wijze zorgdragen voor een goede dienstverlening aan cliënten. BrabantZorg maakt hierbij gebruik van professionele richtlijnen, landelijke en lokale data, ervaringsonderzoeken en interne metingen zoals audits.

Elke dag zo fijn mogelijk

Positieve gezondheid is het uitgangspunt in onze dienstverlening. We kijken naar wat iemand zelf nog kan en bieden ondersteuning als dat nodig is. Zo kan de toenemende groep ouderen zo zelfstandig mogelijk blijven wonen en leven, met de juiste zorg. Door goed te

luisteren en de mensen echt te kennen, geven we cliënten zo veel mogelijk de regie over hun leven. Elke dag zo fijn mogelijk, ook als het niet gaat zoals het ging. Dat is wat ons drijft bij BrabantZorg. Jezelf zijn en samen met de mensen om je heen het leven leiden zoals je dat fijn vindt. Elke dag weer. Daar gaat het ons om. Wij ondersteunen bij het verbeteren of zo veel mogelijk behouden van het eigen leven. Dat kunnen we niet alleen. Samen met de cliënten en de mensen om hen heen onderzoeken we de mogelijkheden om het leven fijn voort te zetten. We stellen vragen om hen goed te leren kennen. Met elkaar kijken we wat cliënten samen met hun naasten zelf nog kunnen en hoe wij hen kunnen ondersteunen. Wij houden rekening met hun gewoontes en sluiten daar zo veel mogelijk bij aan. Daar voegen we onze deskundigheid en aandacht aan toe.

Persoonsgerichte zorg dus, waarbij we afspraken vastleggen in het cliëntendossier. Iedere cliënt bij BrabantZorg heeft een elektronisch cliëntendossier (ECD), wij noemen dat het LeefZorgPlan. Het bevat alle gegevens die rondom de zorg worden vastgelegd, waaronder afspraken die gemaakt worden tussen de cliënt en BrabantZorg. We meten of er volgens afspraak wordt gewerkt.

Governancecode Zorg

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgt BrabantZorg zeven principes voor de inrichting van de organisatie en de wijze waarop het bestuur en toezicht functioneert. Deze principes worden breed gedragen in de hele sector. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

Hier vindt u de Governancecode Zorg 2017.

Dit hebben we gedaan in 2018

Werken vanuit de kernbedoeling

In 2018 hebben we een vervolg gegeven aan het werken vanuit onze kernbedoeling 'Elke dag zo fijn mogelijk'. Medewerkers en vrijwilligers werken met vier richtingwijzers die zij gebruiken in dagelijkse situaties om 'Elke dag zo fijn mogelijk' samen met de cliënt en zijn of haar

naasten te realiseren. De richtingwijzers zijn: 'ik vraag het u', 'ik ken u echt', 'ik werk met u samen' en 'ik versta mijn vak'.

Zelforganisatie

Om dit elke dag waar te maken hebben medewerkers ruimte nodig om het werk zo goed mogelijk te organiseren en de kwaliteit te kunnen verbeteren. Bij BrabantZorg geloven we dat als medewerkers meer de touwtjes in handen hebben, zij meer plezier hebben in hun werk en dat zorgt voor tevredener klanten en hun naasten. Daarom zijn we al enkele jaren geleden gestart met het werken in kleine zelforganiserende teams. Door zelforganisatie verschuift de aandacht voor regels en richtlijnen naar meer aandacht voor de cliënt. Samen met de cliënt, familie en hun naasten gaan medewerkers op zoek naar de dienstverlening die het beste past en die elke dag zo fijn mogelijk maakt.

Visie op organiseren

BrabantZorg heeft vanuit de visie op organiseren de verantwoordelijkheid voor alle zorg- en dienstverlening onder gebracht bij de regio’s. In 2019 is de ondersteuningsorganisatie aangepast. De afdeling Vernieuwing en Kwaliteit richt zich op de ondersteuning van het primaire proces (de zorg en dienstverlening), de afdeling Ondersteuning en Advies richt zich op de ondersteuning van de bedrijfsvoering. Gedeeld leiderschap vormt de basis van de sturing binnen alle regio’s en de ondersteuningsorganisatie. In 2019 wordt gestructureerd aandacht besteed aan de ontwikkeling van het leiderschap in de organisatie.

Hier werken we aan in 2019

Elke dag zo fijn mogelijk

Positieve gezondheid is het uitgangspunt in onze dienstverlening. We kijken naar wat iemand zelf nog kan en bieden ondersteuning als dat nodig is. Zo kan de toenemende groep ouderen zo zelfstandig mogelijk blijven wonen en leven, met de juiste zorg. Door goed te luisteren en de mensen echt te kennen, geven we cliënten zo veel mogelijk de regie over hun leven. Elke dag zo fijn mogelijk, dat is wat ons drijft bij BrabantZorg. Deze kernbedoeling zetten we voort. We faciliteren medewerkers om zoveel mogelijk volgens dit gedachtegoed te werken. We introduceren hiervoor ook de methodiek van de "Eigen Kracht Centrale" als gespreksinstrument bij hulpvragers. Hierbij wordt de omgeving van de cliënt nadrukkelijk betrokken bij het zoeken naar passende oplossingen. Om de eigen regie van cliënten te vergroten en de inbedding van positieve gezondheid te verbeteren, gaat BrabantZorg in 2019 extra investeren in de inzet van behandelaren zoals ergotherapeuten, fysiotherapeuten, psychomotore therapeuten, bewegingsagogen, consulenten belevingsgerichte zorg, MiMakkers, muziektherapeuten en gespecialiseerde verpleegkundigen. Ook zal een het aantal casemanagers worden uitgebreid om beter in te spelen op het toenemend aantal cliëntvragen en crisis aanmeldingen.

Samen Sterk

Het project Samen Sterk draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Familiecoaches (vrijwilligers) voeren in een vroegtijdig stadium gesprekken met de cliënt of hun direct betrokkenen waarbij er een schat van informatie vrijkomt voor de professionals. Met deze kennis kan de dienstverlening verbeterd worden.

Zorgtechnologie

BrabantZorg zet ook in 2019 stevig in op de ontwikkeling en introductie van technologie in de zorg. Samen met onze partner NAAST zoeken we naar mogelijkheden om cliënten langer zelfstandig te houden en de professionele inzet terug te brengen. We gaan medewerkers werven die cliënten helpen om op een goede manier met deze technologie om te kunnen gaan.

Comfortwonen

Samen met BrabantWonen heeft BrabantZorg het concept comfortwonen ontwikkeld. Deze vorm van wonen combineert zelfstandig wonen met het comfort van extra dienstverlening op het gebied van voeding, wasverzorging of dagbesteding. Ook wanneer zorgverlening nodig is kan deze door BrabantZorg worden geboden.

Zelforganisatie

In 2019 gaan we verder met de ontwikkeling naar zelforganiserende teams. Aan het einde van 2019 zijn ruim 350 teams zelforganiserend. Doordat teams steeds meer ruimte krijgen om zelfstandig het dagelijkse werk aan te passen aan wat cliënten willen en nodig hebben, is het noodzakelijk om ook de manier van leidinggeven hierop af te stemmen. De nadruk komt steeds meer te liggen op het ondersteunen van teams in hun eigen leerproces. BrabantZorg richt zich op de ontwikkeling van het management op de uitgangspunten van Inspirerend Leiderschap.

Visie op organiseren

In 2019 zetten we de ontwikkeling voort om alle zorg rondom de cliënt te organiseren vanuit de vier regio's. We denken dat de zorg nog beter wordt als de cliënt met ál zijn vragen in de regio terecht kan. Daarom gaan alle professionals die contact hebben met de cliënt onderdeel uit maken van de regio. Er blijven nog twee afdelingen centraal georganiseerd. Dat zijn de afdelingen 'Vernieuwing en kwaliteit' en 'Ondersteuning en Advies'. De medewerkers van Vernieuwing en Kwaliteit stellen, samen met de medewerkers van de zorgteams, kaders op voor de dienstverlening van BrabantZorg. Hierdoor wordt de dienstverlening beter en is het overal vergelijkbaar georganiseerd. Ook kunnen we hierdoor duidelijker zijn over wat cliënten mogen verwachten van BrabantZorg. We gaan er ook voor zorgen dat onze systemen en processen eenvoudiger worden, zodat het werk goed ondersteund wordt en geen overbodige administratie gevoerd hoeft te worden.

Werken aan kwaliteit

BrabantZorg kent een eigen audit organisatie bestaande uit collega's van zorg en behandeling die op gezette tijden de kwaliteit toetsen binnen de teams en locaties van BrabantZorg. De werkwijze van de auditteams wordt uitgebreid met de vaardigheid 'observeren', in 2019 worden auditors getraind en worden de verslagen aangepast met een observatie verslag. Er komt één audit onder de noemer 'Basiszorg'. Hierin worden de bestaande audits over incontinentie en vallen opgenomen en hieraan worden tevens de normen voor 'persoonsgerichte zorg' gekoppeld.

In 2019 wordt palliatieve zorg als nieuw thema ontwikkeld en opgenomen binnen de audit organisatie. De BOPZ audit (wet voor Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) wordt in 2019 aangepast aan de nieuwe wet Zorg en Dwang.

We blijven onze ervaringsonderzoeken uitvoeren onder cliënten, vrijwilligers en medewerkers. De uitkomsten komen terug in onze maandelijkse monitor en zijn zichtbaar in een dashboard. Hierdoor hebben teams de mogelijkheid om specifieke speerpunten te formuleren voor verbetering van de dienstverlening. Daarnaast blijven we de ontwikkelingen volgen rondom de meting "ervaren kwaliteit" volgens het kader wijkverpleging.

Meer weten over de activiteiten die BrabantZorg heeft gepland op kwaliteitsgebied? Bekijk dan de kwaliteitskalender 2019​ .

Personeelssamenstelling

Om goede zorg te kunnen bieden is voldoende bevoegd en bekwaam personeel nodig. Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vormt dit voor BrabantZorg één van de grootste uitdagingen in de komende jaren. Op basis van de kwaliteitsmiddelen die de komende jaren beschikbaar zijn is een plan ontwikkeld om de instroom te vergroten, het leerklimaat te verbeteren, het werk anders te organiseren en de

uitstroom van medewerkers te beperken. Naast de inzet van extra casemanagers en behandelaren wil BrabantZorg vooral inzetten op kwaliteitsverbetering op het gebied van aandacht, sfeer en toezicht. Hiervoor is een plan ontwikkeld om het aantal gastvrouwen (fors) uit te breiden. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt voor verzorgenden en verpleegkundigen gaan we naast de reguliere zorgmedewerkers ook op zoek naar medewerkers vanuit welzijn/sociaal domein. Leerlingen worden meer 'boven formatief' ingezet waardoor zij meer aandacht kunnen besteden aan het eigen leerproces.

BrabantZorg hanteert de volgende kengetalen voor haar minimale samenstelling van teams:

Kwalificatieniveau

Langdurige zorg

Thuiszorg

Kwalificatieniveau 1 (assistent)1 persoonn.v.t.
Kwalificatieniveau 2 (helpende)1 persoon0 – 1 persoon
Kwalificatieniveau 3 (verzorgende)5 personen5 personen
Kwalificatieniveau 4 (verpleegkundige)1 persoon1 persoon

Kwalificatieniveau 6 (huidige 5) (gespeciali-seerd verpleegkundige)

1 persoon per 2 teams1 persoon per 2 teams​

Uit de monitoring van de personeelsontwikkeling tussen februari en september 2018 is gebleken dat er een duidelijke groei heeft plaatsgevonden in de inzet van het aantal gastvrouwen (van 6% naar 8%) en helpenden (van 8% naar 10%). Ook het aantal verpleegkundigen (niveau 4 en 6) is in absolute zin gestegen. Procentueel is hun inzet gelijk gebleven (respectievelijk 8% en 3 %). De inzet van verzorgenden (niveau 3) is afgenomen 76% naar 71%.