Skip Navigation LinksLeren-en-werken-aan-kwaliteit

 Leren en werken aan kwaliteit

​​​De zorg is volop in ontwikkeling. Ook de behoeften van cliënten veranderen. Medewerkers worden continu uitgedaagd om hun werk zo goed mogelijk te doen. Dat vraagt om nieuwe aanpakken en werkwijzen.

In dit deel gaan we in op de manier waarop medewerkers en vrijwilligers bij BrabantZorg op een lerende wijze zorgdragen voor een goede dienstverlening aan cliënten. BrabantZorg maakt hierbij gebruik van professionele richtlijnen, landelijke en lokale data, ervaringsonderzoeken en interne metingen zoals audits.​

Elke dag zo fijn mogelijk

Positieve gezondheid is het uitgangspunt in onze dienstverlening. We kijken naar wat iemand zelf nog kan en bieden ondersteuning als dat nodig is. Zo kan de toenemende groep ouderen zo zelfstandig mogelijk blijven wonen en leven, met de juiste zorg. Door goed te luisteren en de mensen echt te kennen, geven we cliënten zo veel mogelijk de regie over hun leven.​

Elke dag zo fijn mogelijk, ook als het niet gaat zoals het ging. Dat is wat ons drijft bij BrabantZorg. Jezelf zijn en samen met de mensen om je heen het leven leiden zoals je dat fijn vindt. Elke dag weer. Daar gaat het ons om. Wij ondersteunen bij het verbeteren of zo veel mogelijk behouden van het eigen leven. Dat kunnen we niet alleen. Samen met de cliënten en de mensen om hen heen onderzoeken we de mogelijkheden om het leven fijn voort te zetten. We stellen vragen om hen goed te leren kennen. Met elkaar kijken we watcliënten samen met hun naasten zelf nog kunnen en hoe wij hen kunnen ondersteunen. Wij houden rekening met hun gewoontes en sluiten daar zo veel mogelijk bij aan. Daar voegen we onze deskundigheid en aandacht aan toe.

Persoonsgerichte zorg dus, waarbij we afspraken vastleggen in het cliëntendossier. Iedere cliënt bij BrabantZorg heeft een elektronisch cliëntendossier (ECD), wij noemen dat het LeefZorgPlan. Het bevat alle gegevens die rondom de zorg worden vastgelegd, waaronder afspraken die gemaakt worden tussen de cliënt en BrabantZorg. We meten of er volgens afspraak wordt gewerkt.​

Governancecode Zorg

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgt BrabantZorg zeven principes voor de inrichting van de organisatie en de wijze waarop het bestuur en toezicht functioneert. Deze principes worden breed gedragen in de hele sector. De code draagt bij aan het inrichten van een organisatie die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en het maatschappelijk vertrouwen. ​

Hier vindt u de Governancecode Zorg 2017.

Dit hebben we gedaan in 2019

Werken vanuit de kernbedoeling

In 2019 hebben we een vervolg gegeven aan het werken vanuit onze kernbedoeling 'Elke dag zo fijn mogelijk'.  Medewerkers en vrijwilligers werken met vier richtingwijzers die zij gebruiken in dagelijkse situaties om 'Elke dag zo fijn mogelijk' samen met de cliënt en zijn of haar naasten te realiseren. De richtingwijzers zijn: 'ik vraag het u', 'ik ken u echt', 'ik werk met u samen' en 'ik versta mijn vak'.

Zelforganisatie

Om dit elke dag waar te maken hebben medewerkers ruimte nodig om het werk zo goed mogelijk te organiseren en de kwaliteit te kunnen verbeteren. Bij BrabantZorg geloven we dat als medewerkers meer de touwtjes in handen hebben, zij meer plezier hebben in hun werk en dat zorgt voor tevredener klanten en hun naasten. Daarom zijn we al enkele jaren geleden gestart met het werken in kleine zelforganiserende teams. Door zelforganisatie verschuift de aandacht voor regels en richtlijnen naar meer aandacht voor de cliënt. Samen met de cliënt, familie en hun naasten gaan medewerkers op zoek naar de dienstverlening die het beste past en die elke dag zo fijn mogelijk maakt.​​

Visie op organiseren

BrabantZorg heeft vanuit haar visie op organiseren de verantwoordelijkheid voor alle zorg- en dienstverlening onder gebracht bij de regio's. In 2019 is de ondersteuningsorganisatie aangepast. De afdeling Vernieuwing en Kwaliteit richt zich op de ondersteuning van het primaire proces (de zor​g en dienstverlening),de afdeling Ondersteuning en Advies richt zich op de ondersteuning van de bedrijfsvoering. Gedeeld leiderschap vormt de basis van de sturing binnen alle regio's en de ondersteuningsorganisatie. In 2019 is verdere aandacht besteed aan de ontwikkeling van het leiderschap in de organisatie.​

Inzet kwaliteitsmiddelen

Om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg een impuls te geven zijn er vanaf 2019 door de minister extra middelen toegekend. Binnen BrabantZorg zijn we op basis van deze middelen aan de slag gegaan met een aantal speerpunten. We willen meer behandeling kunnen inzetten om mensen langer zelfstandig te kunnen houden. We willen leerlingen meer ruimte geven om te kunnen leren en te reflecteren en op deze wijze uit te groeien tot volwaardige zorgprofessionals. We willen zorgtechnologie op een goede wijze in de locaties kunnen inzetten waarvoor we een aantal consulenten zorgtechnologie hebben aangesteld en ook middelen beschikbaar hebben om nieuwe technologie te introduceren. Daarnaast zijn we op vernieuwende manieren op zoek gegaan naar medewerkers. We hebben een wervingscampagne gestart en hebben met het programma Lefgozers een prima werving gerealiseerd voor zij-instromers in de opleiding voor verzorgenden.

Op alle gebieden hebben we mooie resultaten gehaald. We hebben een fors aantal medewerkers aangetrokken in de bovengenoemde groepen. Het aantrekken van zorgmedewerkers blijft in deze arbeidsmarkt zeer lastig. In het aantrekken van ondersteunende medewerkers en behandelaren zijn we succesvol geweest. Zo hebben we een groei van bijna 190 gastvrouwen kunnen realiseren in het afgelopen jaar. Het project Lefgozers draagt op termijn zorg voor instroom van medewerkers op niveau 3 en 4. De inspanningen op de arbeidsmarkt blijven nodig om de uitdagingen voor de toekomst het hoofd te kunnen bieden. ​

Vrijheidsbevordering voor cliënten met een BOPZ-indicatie​

Op steeds meer plekken heeft BrabantZorg leefcirkels, open PG-afdelingen ingezet en zijn we terughoudender met het inzetten van vrijheid beperkende maatregelen. We hebben gedragsvisites ingesteld. Er zijn cliënten met een GPS-volgsysteem waardoor ze zelfstandig naar buiten kunnen om bijvoorbeeld boodschappen te doen.

Verder is 2019 gebruikt om ons voor te bereiden op de invoer van de Wet zorg en dwang.​

Hier werken we aan in 2020

Elke dag zo fijn mogelijk

Positieve gezondheid is het uitgangspunt in onze dienstverlening. We kijken naar wat iemand zelf nog kan en bieden ondersteuning als dat nodig is. Zo kan de toenemende groep ouderen zo zelfstandig mogelijk blijven wonen en leven, met de juiste zorg. Door goed te luisteren en de mensen echt te kennen, geven we cliënten zo veel mogelijk de regie over hun leven. 

Elke dag zo fijn mogelijk,dat is wat ons drijft bij BrabantZorg. Deze kernbedoeling zetten we voort. We faciliteren medewerkers om zoveel mogelijk volgens dit gedachtegoed te werken. We introduceren hiervoor ook het Samenspel gesprek als gespreksinstrument. Hierbij wordt de omgeving van de cliënt nadrukkelijk betrokken bij het zoeken naar passende oplossingen. Om de eigen regie van cliënten te vergroten en de inbedding van positieve gezondheid te verbeteren, gaat BrabantZorg ook in 2020 extra investeren in werving en behoud van medewerkers. De kwaliteitsmiddelen stellen ons in staat om deze extra inspanningen te leveren. De plannen voor 2019 vormen ook in 2020 de basis voor onze acties. ​

Samen Sterk

Het project Samen Sterk draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Familiecoaches (vrijwilligers) voeren in een vroegtijdig stadium gesprekken met de cliënt of hun direct betrokkenen waarbij er een schat van informatie vrijkomt voor de professionals. Met deze kennis kan de dienstverlening verbeterd worden. ​

Zorgtechnologie

BrabantZorg zet ook in 2020 stevig in op de ontwikkeling en introductie van technologie in de zorg. Met de aanstelling van 4 consulenten zorgtechnologie en in samenwerking met onze partner NAAST zoeken we naar mogelijkheden om cliënten langer zelfstandig te houden en de professionele inzet terug te brengen.

Nieuwe woonvormen

Samen met BrabantWonen heeft BrabantZorg het concept ComfortWonen ontwikkeld. Deze vorm van wonen combineert zelfstandig wonen met het comfort van extra dienstverlening op het gebied van voeding, wasverzorging of dagbesteding. 

Daarnaast blijven we samen met onze partners zoeken naar nieuwe woonvormen voor ouderen in de verschillende regio's. Zo staat voor 2020 de ontwikkeling van het Kloosterkwartier in de kern Veghel (Meierijstad) gepland en gaan we onze locaties in Herpen en Geffen gereed maken voor het leveren van zwaardere zorg waardoor ze een meerwaarde kunnen blijven vervullen voor de gemeenschap.​

Zelforganisatie

In 2020 gaan we verder met de ontwikkeling naar zelforganiserende teams. Aan het einde van 2020 zijn alle 451 teams zelforganiserend. Doordat teams steeds meer ruimte krijgen om zelfstandig het dagelijkse werk aan te passen aan wat cliënten willen en nodig hebben, is het noodzakelijk om ook de manier van leidinggeven hierop af te stemmen. De nadruk komt steeds meer te liggen op het ondersteunen van teams in hun eigen leerproces. BrabantZorg richt zich op de ontwikkeling van het management op de uitgangspunten van Inspirerend Leiderschap.

Samen werken we zo

'Samen werken we zo' is het cultuurgedeelte van de doorontwikkeling op de visie op organiseren. Het doel van 'samen werken we zo' is om meer dan voorheen met elkaar samen te werken, te werken in eenvoudige, uniforme en efficiënte werkprocessen, ons te houden aan de gezamenlijke afspraken of spelregels, te doen wat we zeggen en te zeggen wat we doen en elkaar aan te spreken als dat nodig is. In de Speeltuin testen we dat uit. Daar werken we met heldere afspraken die we spelregels noemen, met een integraal serviceteam. Dit serviceteam biedt alle ondersteuning aan alle medewerkers die direct bij de cliënt zijn betrokken; op gebied van andere cliëntdossiers die volgens eenvoudige, uniforme en efficiënte principes zijn ingericht en met kantoorautomatisering die net zo gemakkelijk is als thuis. Waardoor het werken voor de medewerker in het primaire proces ook 'zo fijn mogelijk' wordt en de gewenste cultuurverandering mogelijk wordt gemaakt. De Speeltuin eindigt eind mei 2020. Daarna volgt een evaluatie en wordt besloten hoe we verder gaan met deze ontwikkelingen.​​

Wet zorg en dwang​

We bevinden ons in het overgangsjaar van de BOPZ naar de Wzd ​(Wet zorg en dwang). Dit betekent dat de blik van vrijheidsbeperking wordt verruimd naar alles wat valt binnen onvrijwillige zorg. Het kritisch kijken naar de noodzaak van het bieden van onvrijwillige zorg, het blijven zoeken naar alternatieven en het zo snel mogelijk weer stoppen/afbouwen van deze vormen van onvrijwillige zorg, is in beginsel bij iedereen aanwezig. Gedurende de implementatie van de Wzd zal dit steeds verder vorm krijgen.

Er is een brief/bijsluiter ontwikkeld die zodra multidisciplinair is besloten om over te gaan tot het verlenen van onvrijwillige zorg, aan de clië​nt en/of diens vertegenwoordiger wordt overhandigd. Hierin staat o.a. dat direct bij de start van de toepassing, ook wordt gestart met het (zoeken naar mogelijkheden voor) afbouwen van de toepassing.​ ​De inzet van technologische hulpmiddelen heeft een belangrijke positie in de vraagstukken m.b.t. onvrijwillige zorg en zal in de (nabije) toekomst verder vorm krijgen. Een hulpmiddel welke kan bijdragen tot verruiming van de bewegingsvrijheid, kan tegelijkertijd een middel zijn dat toezicht houdt op de cliënt.

Werken aan kwaliteit

BrabantZorg kent een eigen audit organisatie bestaande uit collega's van zorg en behandeling die op een gestructureerde wijze de kwaliteit toetsen binnen de teams en locaties van BrabantZorg.

We blijven onze ervaringsonderzoeken uitvoeren onder cliënten, vrijwilligers en medewerkers. De uitkomsten komen terug in onze maandelijkse monitor en zijn zichtbaar in een dashboard. Hierdoor hebben teams de mogelijkheid om specifieke speerpunten te formuleren voor verbetering van de dienstverlening. Daarnaast blijven we de ontwikkelingen volgen rondom de meting "ervaren kwaliteit" volgens het kader wijkverpleging.​​​

Personeelssamenstelling

Om goede zorg te kunnen bieden is voldoende bevoegd en bekwaam personeel nodig. Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vormt dit voor BrabantZorg één van de grootste uitdagingen in de komende jaren. Op basis van de kwaliteitsmiddelen die de komende jaren beschikbaar komen is een plan ontwikkeld om de instroom te vergroten, het leerklimaat te verbeteren, het werk anders te organiseren en de uitstroom van medewerkers te beperken.

Naast de inzet van extra casemanagers en behandelaren wil BrabantZorg vooral inzetten op kwaliteitsverbetering op het gebied van aandacht, sfeer en toezicht. Hiervoor zijn het aantal gastvrouwen (fors) uitgebreid. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt voor verzorgenden en verpleegkundigen gaan we naast de reguliere zorgmedewerkers ook op zoek naar medewerkers vanuit welzijn/sociaal domein. Leerlingen worden meer 'boven formatief' ingezet waardoor zij meer aandacht kunnen besteden aan het eigen leerproces.​

BrabantZorg hanteert de volgende kengetalen voor haar minimale samenstelling van teams:

Kwalificatieniveau

Langdurige zorg

Thuiszorg

Kwalificatieniveau 1 (assistent)1 persoonn.v.t.
Kwalificatieniveau 2 (helpende)1 persoon0 – 1 persoon
Kwalificatieniveau 3 (verzorgende)5 personen5 personen
Kwalificatieniveau 4 (verpleegkundige)1 persoon1 persoon

Kwalificatieniveau 6 (huidige 5) (gespeciali​seerd verpleegkundige)

1 persoon per 2 teams1 persoon per 2 teams​

Uit de monitoring van de personeelsontwikkeling in de zorgverlening tussen september 2018 en september 2019 is gebleken dat er een duidelijke groei heeft plaatsgevonden in de inzet van het aantal gastvrouwen (van 8% naar 13% van de totale personeelsinzet). De inzet van helpenden ​is gestabiliseerd op 10% van de totale personeelsinzet. Het aantal verpleegkundigen (niveau 4 en 6) is in absolute zin gestegen. Procentueel is hun inzet nagenoeg gelijk gebleven (respectievelijk 8% en 4 % van de totale personeelsinzet). De inzet van verzorgenden (niveau 3) is verder afgenomen van 71% naar 66%. ​