Meten van kwaliteit

Goede​ veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is. Cliënten moeten er op kunnen vertrouwen dat ze bij BrabantZorg in veilige handen zijn. Om die veiligheid te waarborgen voeren we op alle locaties verschillende audits uit, zowel met interne als met externe auditoren. 

Interne audits

Binnen BrabantZorg vinden diverse interne audits plaats. Dat doen we om de kwaliteit te meten en inzicht te krijgen op de vlakken waar geleerd kan worden en ontwikkeling nodig is. Zo is bijvoorbeeld het werken met medicijnen foutgevoelig en risicovol, daarom voeren wij audits uit op medicatieveiligheid. Bij medicatieveiligheid gaat het om veilige zorg voor de cliënt en om veilig werken voor de medewerker. En zo zijn er nog meer zorgthema’s die worden onderzocht. Hieronder leest u welke thema’s dat zijn. In de kwaliteitsvensters van de afzonderlijke locaties leest u meer hierover.

De audits worden afgenomen door een intern auditteam samengesteld uit verpleegkundigen, behandelaars en adviseurs werkzaam binnen BrabantZorg. Het auditteam werkt in koppels van twee personen op alle thema’s in een cyclus van drie jaar.

Checks

Schoonmaakonderhoud

Op alle locaties worden twee keer per jaar schoonmaakchecks gepland. Deze checks worden in de meeste gevallen samen met de voorwerkster uitgevoerd. Het doel van het uitvoeren van deze checks is om de huishoudelijke dienst in de locaties te kunnen ondersteunen in de juiste uitvoering van hun werkzaamheden. Uit de checks komen tips en adviezen om het kwaliteitsniveau van het schoonmaakonderhoud binnen de locaties op een goed niveau te houden of op een hoger niveau te krijgen.

De schoonmaakchecks worden volgens een erkend schoonmaakcontrolesysteem gedaan, namelijk VSR-KMS (Vereniging Schoonmaak Research-Kwaliteit Meet Systeem). Tijdens de check wordt er in een aantal, door de computer bepaalde, ruimten (steekproef) gekeken hoe de stand van zaken van schoonmaakonderhoud is in deze ruimten. Van elke check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op de interne site van BrabantZorg zodat medewerkers van elkaar kunnen leren.​

HACCP, oftewel voedselveiligheid

In de huiskamers waar zelf wordt gekookt, moet de Hygiënecode voor voedingsverzorging in kleinschalige woonvormen gehanteerd worden. Om de voedselveiligheid voor onze cliënten te kunnen waarborgen, moeten medewerkers op de hoogte zijn van de inhoud van deze hygiënecode. Vanuit de hygiënecode is ook vastgelegd dat organisaties een keer per jaar een HACCP-check moeten uitvoeren in de huiskamers waar zelf wordt gekookt. Middels deze HACCP-check wordt gekeken in hoeverre er in de huiskamers aan deze richtlijnen wordt voldaan. De check bestaat uit een vragenlijst met 36 vragen. Van deze HACCP-check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op de interne site van BrabantZorg zodat medewerkers van elkaar kunnen leren.  ​

Veiligheid en RI&E

De veiligheidsscan is een instrument dat (periodiek) het niveau van (brand)veiligheid meet in een locatie van BrabantZorg. De veiligheidsscan wordt bij iedere locatie jaarlijks uitgevoerd en heeft als doel het kenbaar maken risico's die mogelijk kunnen leiden tot onveilige en gevaarlijke situaties. Met de vastgestelde aandachtspunten kan een team of locatie aan de slag om een veiligere werk- en leefomgeving te creëren.

De veiligheidsscan wordt uitgevoerd op vier hoofdonderwerpen:

  • Organisatorisch: hoe worden de zaken rondom veiligheid door medewerkers uitgevoerd?
  • Bouwkundig: hoe is de veiligheid van het gebouw (denk aan vluchtwegen, gebruikte materialen, compartimentering etc.)?
  • Installatietechnisch: hoe is het gesteld met de installaties en de veiligheid ten aanzien van (elektro)technische zaken?
  • Beleid: wat is er wel en niet geborgd in beleid?​

In 2021 wordt de veiligheidsaudit geactualiseerd.


Externe audits

Veiligheid en kwaliteit

Naast de ervaringsonderz​oeken en interne audits nemen alle locaties van BrabantZorg jaarlijks deel aan de meting Kwaliteit en Veiligheid van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ). Deze meting geeft inzicht in de kwaliteit van zorg. In de periode november en december 2018 is deze landelijke meting binnen alle locaties van BrabantZorg rondom Kwaliteit en veiligheid uitgevoerd. Naar aanleiding van deze meting heeft iedere locatie, waar nodig verbeteringen opgenomen in een het actieplan.

Het Zorginstituut neemt de kwaliteitsgegevens op in de openbare database die je kunt terugvinden op de website Zorg Inzicht​. De kwaliteitsgegevens komen beschikbaar op kies Beter en worden ook gebruikt voor Zorgkaart Nederland, door patiëntorganisaties voor bijvoorbeeld patiëntkeurmerken, door de IGJ voor informatie over basisveiligheid en door zorgkantoren.

De inspectie legt daarnaast aangekondigde en onaangekondigde bezoeken af. Hiervan worden rapportages gemaakt, die gepubliceerd worden op de website van de IGJ​.

Roze Loper Tolerantiescan 

De Roze loper Tolerantiescan (uitgevoerd door KIWA) is een externe audit en heeft als doel de sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuele mensen te bevorderen. De Tolerantiescan geeft instellingen inzicht in hoeverre hun aanbod aansluit bij de doelgroep. Het instrument prikkelt de ​bewustwording bij directie en medewerkers. Onder andere wordt gekeken naar beleid en organisatie, signalering, begeleiding en klachten, bewustwording en veiligheid, opleiding en personeelsbeleid.

BrabantZorg vindt het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en welkom is om te wonen en te werken ongeacht seksuele geaardheid, afkomst en religie. Dit klinkt als vanzelfsprekend maar de daad bij het woord voegen vraagt van iedereen iets. Dit thema is regelmatig onderwerp van gesprek met medewerkers en cliënten. Meerdere locaties van BrabantZorg hebben de tolerantiescan doorlopen en zijn inmiddels gecertificeerd. ​Op de locatiepagina’s is te zien welke locatie al een ‘Roze loper’ hebben.